Деклариране в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ на случаи, които не са свързани с определяне на данъчно задължение, а са единствено с информационен характер

Деклариране в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ на случаи,
 които не са свързани с определяне на данъчно задължение,
 а са единствено с информационен характер
 
 
Актуално към 01. 04. 2014 г.
 
 
Публикация от сп. „Данъци ТИТА“Абонирайте се сега и четете още множество публикации.
 
 
Таблицата систематизира случаи, при които дори местно физическо лице да е придобило през 2013 г. само:
  • доходи от трудови правоотношения или
  • необлагаеми доходи (например доходи от пенсия и рента) или
  • само доходи, подлежащи на облагане с окончателен данък, например доходи от дивиденти,
задължително следва да подаде ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ, ако попада в някой от изброените по-долу случаи и да ги декларира чисто информативно.
 
Задлъжителни случаи на деклариране
Посочва се в Образец 2001
Посочва се в Образец 2001а
Пояснение
Предоставени/получени парични заеми, попадащи в обхвата на условията за деклариране по реда на чл. 50, ал. 1, т. 5 от ЗДДФЛ.
Част VІІ от основната част на декларацията при доходи:
-  само с източник страната или
- при липса на каквито и да е облагаеми доходи, подлежащи на деклариране.
Част VІІ от основната част на декларацията при наличие и на доходи с източник чужбина, подлежащи на деклариране страната.
1. Предоставена парична вноска по чл. 134 от Търговския закон (ТЗ) от местно физическо лице-съдружник /собственик в ООД/ЕООД не се декларира в част VII – „Предоставени/ получени заеми“ на Декларацията по чл. 50 от ЗДДФЛ (ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ) само ако отговаря действително на всички условия на допълнителна парична вноска.
 
Според приходните органи базовото условие, на което следва да се отговори, за да се приеме, че става въпрос за допълнителна парична вноска по смисъла на чл. 134 от ТЗ, а не за заем е – наличие на загуба и временна необходимост от парични средства за покриването й.
 
Ако това базово условие липсва се приема, че е налице заем, а не допълнителна парична вноска по смисъла на чл. 134 от ТЗ и съответно предоставените суми следва да се декларират.
 
 
2. Физическо лице, което, като е задължено, не декларира или невярно декларира информацията за предоставени/получени парични заеми по чл. 50, ал. 1, т. 5 от ЗДДФЛ се наказва с глоба в размер 10 на сто от недекларираните суми, като при повторно нарушение глобата е в размер 15 на сто от недекларираните суми, ако лицето не подлежи на по-тежко наказание (чл. 80а от ЗДДФЛ). 
Дивиденти, с източник в чужбина (чл. 50, ал. 1, т. 3, б. „а“ от ЗДДФЛ)
 
Приложение № 9, Част І
1. Дивидентите с източник страната не се декларират от получателя им в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ. Те са обект на деклариране само от предприятието – платец на доход в:
 
2. Дивидентите с източник чужбина се:
 
- облагат от получателя им с данък 5 на сто и се декларират в Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО (кол. 4, ред 3), ако дивидентите не са обложени в чужбина или удържаният данък в чужбина е по-нисък от 5 на сто и следва да се довнесе разликата до 5 на сто (чл. 55, ал. 2 и чл. 67, ал. 1 от ЗДДФЛ).
 
Ако удържаният данък в чужбина е равен или превишава 5 на сто - данък не се дължи и Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО не се подава.
 
- декларират информативно от получателя им в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ (образец 2001а) във всички случаи (независимо дали се дължи или не се дължи данък в страната).
Ликвидационни дялове, с източник в чужбина
 
Приложение № 9, Част ІІ
1. Ликвидационни дялове с източник страната не се декларират от получателя им в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ. Те са обект на деклариране само от предприятието – платец на доход в:
 
2. Ликвидационни дялове с източник чужбина се:
- облагат от получателя им с данък 5 на сто и се декларират в Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО (кол. 4, ред 3), ако ликвидационни дялове не са обложени в чужбина или удържаният данък в чужбина е по-нисък от 5 на сто и следва да се довнесе разликата до 5 на сто (чл. 55, ал. 2 и чл. 67, ал. 1 от ЗДДФЛ).
 
Ако удържаният данък в чужбина е равен или превишава 5 на сто - данък не се дължи и Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО не се подава.
 
- декларират информативно от получателя им в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ (образец 2001а) във всички случаи (независимо дали се дължи или не се дължи данък в страната).
Лихви по депозитни сметки в търговски банки в чужбина


 
 
Приложение № 9, Част V
1. Лихви по депозитни сметки с източник страната не се декларират от получателя им в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ. Те са обект на облагане и деклариране само от търговската банка/клон в страната – платец на доход в:
 
2. Лихви по депозитни сметки с източник чужбина се:
 
- облагат от получателя им с данък 10 на сто и се декларират в Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО (кол. 4, ред 4), ако лихвите не са обложени в чужбина или удържаният данък в чужбина е по-нисък от 10 на сто и следва да се довнесе разликата до 10 на сто (чл. 55, ал. 2 и чл. 67, ал. 1 от ЗДДФЛ).
 
Ако удържаният данък в чужбина е равен или превишава 10 на сто - данък не се дължи и Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО не се подава.
 
- декларират информативно от получателя им в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ (образец 2001а) във всички случаи (независимо дали се дължи или не се дължи данък в страната).
Притежавани:
- акции и дялови участия в дружества,
- място на стопанска дейност,
- определена база,
- недвижима собственост в чужбина (чл. 50, ал. 1, т. 4 от ЗДДФЛ)

Приложение № 8 при доходи само с източник страната или при липса на каквито и да е облагаеми доходи, подлежащи на деклариране.
Приложение № 8 при наличие и на доходи с източник чужбина, подлежащи на деклариране страната.
 
Декларират информативно от получателя им в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ във всички случаи.
Облагаеми доходи от акции и дялове в търговски дружества при замяна на акции и дялове в търговски дружества в чужбина
 
Приложение № 9, Част ІІІ
1. Облагаемите доходи при замяна на акции и дялове в търговски дружества както в страната, така и в чужбина се облагат окончателен данък 10 на сто по реда на чл. 67, ал. 1 от ЗДДФЛ от получателя им (чл. 65, ал. 6 от ЗДДФЛ) и се декларират от него в Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО (кол. 4, ред 2)
 
2. Ако доходите от замяната са с източник чужбина удържане на окончателен данък и деклариране по реда на т. 1 се извършва само, ако доходите не са обложени в чужбина или удържаният данък в чужбина е по-нисък от 10 на сто и следва да се довнесе разликата до 10 на сто (чл. 55, ал. 2 и чл. 67, ал. 1 от ЗДДФЛ). Ако удържаният данък в чужбина е равен или превишава 10 на сто - данък не се дължи и Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО не се подава.
 
3. Ако доходите от замяната са с източник чужбина се декларират информативно от получателя им в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ (образец 2001а) във всички случаи (независимо дали се дължи или не се дължи данък в страната).
 
4. Ако доходите от замяната са с източник страната те не се декларират от получателя им в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ. Предприятието – платец на доход ги декларира в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ (код 315).
Облагаеми доходи от допълнително доброволно осигуряване, от доброволно здравно осигуряване и от застраховки „Живот” от източник в чужбина
 
 
Приложение № 9, Част ІV
1. Облагаемите доходи от допълнително доброволно осигуряване, от доброволно здравно осигуряване и от застраховки „Живот” с източник страната не се декларират от получателя им в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ. Те са обект на деклариране само от предприятието – платец на доход в:
 
2. Облагаемите доходи от допълнително доброволно осигуряване, от доброволно здравно осигуряване и от застраховки „Живот” с източник чужбина се:
 
- облагат от получателя им с данък 10 на сто, респ. 7 на сто на сто и се декларират в Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО (кол. 4, ред 2), ако доходите не са обложени в чужбина или удържаният данък в чужбина е по-нисък от 10, респ. 7 на сто и следва да се довнесе разликата до 10, респ. 7 на сто (чл. 55, ал. 2 и чл. 67, ал. 1 от ЗДДФЛ).
 
Ако удържаният данък в чужбина е равен или превишава 10, респ. 7 на сто - данък не се дължи и Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО не се подава.
 
- декларират информативно от получателя им в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ (образец 2001а) във всички случаи (независимо дали се дължи или не дължи данък в страната).