Данъчна практика относно третиране по реда на ЗДДФЛ на депозит при сключен договор за наем

Данъчна практика относно третиране по реда на ЗДДФЛ на депозит при сключен договор за наем
 
 
Актуално към 01. 08. 2014 г.
 
 
Публикация от сп. „Данъци ТИТА“Абонирайте се сега и четете още множество публикации.
 
 
Въпрос: Дружество има сключен договор за наем с местно физическо лице. Въпросите са:
  1. При договорен дължим от наемателя депозит следва ли да се удържа данък при изплащането му и да се издава Сметка за изплатени суми и Служебна бележка?
  2. Този депозит явява ли се доход на физическото лице и подлежи ли на деклариране с ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ в годината на получаването му?
  3. Как следва да бъде документиран изплатеният депозит от гледна точка на ЗДДФЛ?

 

Отговор: В разяснение на приходните органи (разяснение № 96-00-475 от 25. 07. 2012 г. на Дирекция „ОУИ“ - Пловдив) при отговора на поставените въпроси е пояснено, че утвърдените в практиката предварителни плащания под формата на депозит при сключен договор за наем (в размер на един или два месечни наеми на наемодателя) имат гаранционна и обезщетителна функция, тъй като гарантират доброто изпълнение на договорните отношения и подлежат на връщане и/или гарантират покриване на разходи, направени във връзка с ползване на имуществото под наем и не платени от наемателя при изтичане на срока на договора.

  
Посочено е, че в данъчно правен аспект, депозитът към момента на плащането му на наемодателя:
  • не представлява доход за лицето - получател на наема и не подлежи на облагане с данък и
  • платецът не изготвя за него Сметка за изплатена сума и Служебна бележка,

но наемодателят - получател на депозита следва да издаде документ за сумата – квитанция, съдържаща реквизитите по чл. 7, ал. 1 от Закона за счетоводството (чл. 9, ал. 2 от ЗДДФЛ).

 
При изтичане на срока на договора в случаи, че не се налага с изплатения депозит да се покрият направени разходи от наемателя и същия остава като плащане на част или цяла наемна вноска, сумата по депозита ще се трансформира в облагаем доход и ще подлежи на облагане с данък на датата на извършеното прихващане или на датата на задължението за плащане на поредната наемна вноска като доход от наем, съгласно договора за наем и на основание чл. 44, ал. 4 от ЗДДФЛ.
 
 
Забележка на редакцията. Третирането в случай, че с изплатения депозит се покриват направени разходи от наемателя е разгледано в следващия въпрос.
 
 
 
 
Въпрос: През 2013 г. дружество е сключило договор за наем с физическо лице, въз основа на който дружеството е заплатило депозит в размер на 600,00 лв. След изтичането на договора, лицето е отказало да върне депозита на дружеството, поради установена щета в имота на стойност 15,00 лв., както и да представи документи за направените разходи.
 
В тази връзка възниква следния въпрос - какъв е видът на изплатения доход за невърнатия депозит поради установена щета за целите на ЗДДФЛ и съответно скакъв код следва да се отчете в Справката за изплатени доходи на физически лица за 2013 г.?
 
Отговор: В разяснение на приходните органи (разяснение № 5-53-04-132 от 07.03.2014 г. на Дирекция „ОДОП“ – София) при отговора на поставения въпрос е посочено, че в конкретния случай, невъзстановеният от физическото лице депозит по договора за наем има характер на доход от други източници и по-конкретно на обезщетение за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер, регламентиран в чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ и съответно следва да се посочи с код 115 "Обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер по чл. 35, т. 1 от ЗДДФЛ" в кол. 8 на Част ІІ на Справката, докато самият наем се вписва с код 112 - "Доходи от наем на недвижимо имущество, вкл. вноски по договор за лизинг, в който не е предвидено прехвърляне правото на собственост върху недвижимо имущество по чл. 31 от ЗДДФЛ".