Последните промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

Последните промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове



Мариянка Вълчанова, началник отдел «Последващ контрол», Агенция «Митници» - Пловдив
 
 
Публикация от сп. „Данъци ТИТА“Абонирайте се сега и четете още множество публикации 
 
 
В ДВ, бр. 2 от 08. 01. 2016 г. е обнародван Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове, който влиза в сила от 08. 01. 2016 г.
 
Приетите изменения в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС), са свързани с последните изменения от 27. 11. 2015 г. на Закона за акцизите и данъчните складове и са следните:
 • при подадено искане за възстановяване на акциз до компетентното митническо учреждение да се проверяват не само задълженията за акциз, а да се извършва и проверка за наличие на изискуеми публични държавни вземания събирани от Агенция „Митници” (чл. 10 от ППЗАДС);
 • въведено е изискването автоматизираните системи за отчетност на лицензираните складодържатели да отчитат данни и за лицата-вложители в данъчния склад, вкл. идентифицирани с ЕИК, както и тази информация да се попълва и в „Дневник на складовата наличност”, когато се прехвърля собствеността върху акцизната стока (чл. 28 от ППЗАДС);
 • по повод отпадане на изискването отчетът за бандеролите да се подава от лицензирания складодържател са допълнени реквизитите в регистъра на „Дневник на складовата наличност”(чл. 76, ал. 5 от ППЗАДС);
 • регламентирано е издаването на акцизни данъчни документи от лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 5 и чл. 24, ал. 1, т. 3 и 4 от закона, като се допуска възможност тези лица да издават данъчните документи на хартиен носител, без да се изисква регистрация в информационната система на Агенция „Митници“ (чл. 80 от ППЗАДС);
 • с оглед контрола на използваните акцизни стоки, в зависимост от спецификата на акцизните стоки савъведени допълнителни изисквания към съдържанието на информацията в материалната отчетност на освободените от акциз крайни потребители (чл. 88 от ППЗАДС / и са направениизменения относно рекапитулативните декларации за получените и използвани денатуриран по специален метод етилов алкохол или енергийни продукти както и в случаите на комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (чл. 89 от ППЗАДС);
 • посочени са национално съгласувани специални методи за денатурирането на етилов алкохолза целите на прилагане на чл. 22, ал. 2 от ЗАДС, както и денатурирането на етилов алкохол, предназначен за влагане в краен продукт – течност за чистачки като се допуска определените методи за специално денатуриране да се използват за денатуриране на етилов алкохол, предназначен за влагане и в други крайни продукти по чл. 22, ал. 2 от ЗАДС, различни от посочените в чл. 98 от ППЗАДС. Предвидено е в този случай специалните методи за денатуриране да се съгласуват предварително с митницата по местонахождение на данъчния склад, в който ще се извърши денатурирането на етиловия алкохол по специален метод и съгласуваните специални методи да се отнасят само за крайните продукти, описани в искането (чл. 98а от ППЗАДС);
 • регламентирано съдържанието на регистъра на издадените разрешения за търговия с тютюневи изделия, който се води в Агенция „Митници“ на основание чл. 90д, ал. 6 от ЗАДС (чл. 119 от ППЗАДС ).
 
Тематично промените се изразяват в следното:
 
I. Промени, свързани с лицата, които потребяват денатурирания по специален метод етилов алкохол, който се влага в производството на крайни продукти, които не са за човешка консумация:
 
Лицата, които потребяват денатурирания по специален метод етилов алкохол, който се влага в производството на крайни продукти, които не са за човешка консумация, от възстановителен режим, съгл. промяната на чл. 13, ал. 1 в Глава втора „Освобождаване и възстановяване на акциз”, Раздел III „Ред за освобождаване от облагане с акциз на енергийни продукти”, се регламентира директно освобождаване от облагане с акциз при издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител. (Заличава се цифра „2” от чл. 6, отменят се членове  и , в ал. 2 на чл. 10 се заличават думите „чл. 6а” и в чл. 11, ал. 1 се заличават думите„ чл. 6б, ал 1” в Глава втора „Освобождаване и възстановяване на акциз”, РазделII Ред за възстановяване на акциз за алкохол и алкохолни напитки”).
 
Добавено е, че за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител се подава искане по образец съгласно приложение № 3 до началника на митницата по местонахождението на обекта, където ще се получава и използва денатурирания по специален метод етилов алкохол, който се влага в производството на крайни продукти, които не са за човешка консумация (чл. 14, ал. 1 от ППЗАДС).
 
Електронният регистър за издадените удостоверения на освободените от акциз крайни потребители се води в Агенция „Митници”. В този регистър се съдържат данни освен за лицето подало искането – име, седалище, адрес на управление и единен идентификационен код на лицето, още данни относно
точното местонахождение на обекта, където ще се получават и използват денатурираният по специален метод етилов алкохол или енергийните продукти от освободения от акциз краен потребител;
 • търговско наименование и код по КН на денатурирания по специален метод етилов алкохол или енергийните продукти, които ще се получават и използват от освободения от акциз краен потребител;
 • целите, за които ще се използват денатурирания по специален метод етилов алкохол или енергийните продукти, както и
 
В Глава пета „Отчетност документация”, Раздел I „Отчетност и документация на лицензираните складодържатели и регистрираните по закона лица” са направени промени относно определянето и заплащането на акциз с добавянето на денатурирания по специален метод етилов алкохол в чл. 81, ал. 1от ЗАДС.
 
При прилагане на разпоредбите по чл. 20, ал. 2, т. 2, 3, 8, 16, 18 и 19 от закона лицензираният складодържател, регистрираното по закона лице или освободеният от акциз краен потребител, когато използваденатурирания по специален метод етилов алкохол или енергийни продукти за цели, различни от посочените в удостоверението, издава акцизен данъчен документ, като не се попълват данни за получател.
 
Съгласно Раздел II „Отчетност и документация на освободените от акциз крайни потребители” освободените от акциз крайни потребители са длъжни да водят материална отчетност, която да позволява проследяването на получаваните, съхраняваните и използваните денатуриран по специален метод етилов алкохол или енергийни продукти (чл. 86, ал. 2 от ППЗАДС).
 
Освободените от акциз крайни потребители водят материална отчетност за всеки обект поотделно, по цели за ползване и по видове получени и използвани денатуриран по специален метод етилов алкохолили енергийни продукти. Вписванията на данните в материалната отчетност за денатурирания етилов алкохол или за енергийните продукти се извършва веднага след получаването на стоките (чл. 87 от ППЗАДС).
 
Изменен е чл. 88 от правилника относно информацията, която най-малко следва да съдържа материалната отчетност за освободения от акциз краен потребител, в т.ч.използването наденатуриран по специален метод етилов алкохол:
 
1. получените денатуриран по специален метод етилов алкохол или енергийни продукти-номер и дата на документа, с който стоките са получени, и всички други данни от него;
 
2.  използваните денатуриран етилов алкохол по специален метод или енергийни продукти за целите, посочени в удостоверението: документите, издавани във връзка с използването на денатуриран етилов алкохол по специален метод или енергийни продукти за освободените от акциз цели; търговското наименование на акцизната стока; код по КН; мерната единица; количеството на използваните денатуриран етилов алкохол по специален метод или енергийни продукти; количеството на енергийните продукти в литри, приведени при температура 15 °С; описание на използвания специален метод за денатуриране на етилов алкохол; данните за лицензирания складодържател и данъчния склад, в който е извършено денатурирането по специален метод на етиловия алкохол - ИНЛС, ИНДС, точен адрес на данъчния склад;
 
3. използваните денатуриран етилов алкохол по специален метод или енергийни продукти за цели, различни от посочените в удостоверението: документите, издавани във връзка с използването на акцизните стоки за цели, различни от посочените в удостоверението; търговското наименование на акцизната стока; код по КН; мерната единица; количеството на използваните денатуриран етилов алкохол по специален метод или енергийни продукти; количеството на енергийните продукти в литри, приведени при температура 15 °С;
 
4. произведените стоки от получените денатуриран етилов алкохол по специален метод или произведени стоки от получените енергийни продукти: документите документи , издавани във връзка с произведените стоки (технически спецификации, разходни норми, максимални стойности на технологичните загуби на вложените денатуриран етилов алкохол по специален метод или енергийни енергийните продукти и т.н.); търговското търговско наименование на произведената стока; код по КН на произведената стока; мерната единица; мерна единица; количеството на произведените стоки по предназначение - за реализация на територията на страната, за износ или за друга държава членка.
 
Във връзка с промените в ЗАДС е изменен срокът за представяне и данните в рекапитулативната декларация от освободените от акциз крайни потребители (чл. 89 от ППЗАДС).
 
В досега действащото законодателство освободените от акциз крайни потребители бяха задължени до 15-о число на месеца, следващ края на тримесечието да представят рекапитулативна декларация, докатос последните промени са задължени до 14- дневен срок от изтичането на календарния месец, да представят в митницата, издала удостоверението, рекапитулативна декларация за получените и използвани денатуриран по специален метод етилов алкохол или енергийни продукти.
 
Ежемесечното подаване на рекапитулативни декларации дава възможност за по-лесно проследяване на получаваните, съхранявани и използвани акцизни стоки за целите на издаденото удостоверение. В рекапитулативна декларация измененията и допълненията са с цел по-лесна идентификация на акцизните стоки, проследимост в използването на същите за целите на издаденото удостоверение, както и за цели различни от посочените в удостоверението за освободен от акциз краен потребител, както и идентификация на продукта произведен от тях.
 
Рекапитулативната декларация следва да съдържа:
 • данни по търговско наименование, код на акцизния продукт, код по КН на енергийните продукти и мерна единица;
 • налични количества денатуриран по специален метод етилов алкохол или енергийни продукти вначалото на месеца;
 • получени количества денатуриран по специален метод етилов алкохол или енергийни продукти през месеца; през тримесечието;
 • използвани количества денатуриран по специален метод етилов алкохол или енергийни продукти през месеца;
 • използвани количества през месеца за цели, различни от посочените в удостоверението;
 • налични количества денатуриран по специален метод етилов алкохол или енергийни продукти в края на месеца;
 • налично количество на произведената стока в края на месеца;
 • номер и дата на акцизната декларация (в случаите, когато лицето е използвало енергийни продуктиза цели, различни от посочените в удостоверението за освободен от акциз краен потребител);
 • продадено количество на произведената стока през месеца по предназначение - за реализация а територията на страната, за износ или за друга държава членка; 
 • номер и дата на акцизната декларация (в случаите, когато лицето е използвало акцизните стоки за цели, различни от посочените в удостоверението за освободен от акциз краен потребител). 
В случаите по чл. 28 от закона данните за използваните енергийни продукти при комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия се отчитат в рекапитулативните декларации (чл. 89, ал. 6 от ППЗАДС).
 
В Глава шеста, „Забрани и ограничения”, Раздел I, „Денатуриране на етило алкохол” в чл. 98 от ППЗАДС сапосочени национално съгласувани специални методи за денатурирането на етилов алкохол за целите на прилагане на чл. 22, ал. 2 от ЗАДС:
 • на 100 литра етилов алкохол с действително алкохолно съдържание по обем над 90% с добавка на 78 грама третичен бутанол и 0,8 грама денатониев бензоат (битрекс), или на 100 литра етилов алкохол с действително алкохолно съдържание по обем над 90% с добавка на 2 литра изопропилов алкохол,денатуриран етилов алкохол, предназначен за влагане в крайни продукти: парфюми, одеколони, тоалетни води и води за хигиена на устната кухина;
 • на 100 литра етилов алкохол с действително алкохолно съдържание по обем над 90% с добавка на 1 литър изопропилов алкохол, 1 литър метилетилкетон и 1 грам денатониев бензоат, денатуриран етилов алкохол, предназначен за влагане в краен продукт – течност за чистачки.
Посочените по-горе методи за специално денатуриране могат да се използват и за денатуриране на етилов алкохол, предназначен за влагане в други видове крайни продукти по чл. 22, ал. 2 от ЗАДС, различни от посочените.
 
Допуска се в описаната процедура в чл. 98а от ППЗАДС денатурирането на етилов алкохол да се извърши и по други методи за специално денатуриране когато специалните методи за денатуриране на етилов алкохол са неприложими за производството на конкретен краен продукт по чл. 22, ал. 2 от ЗАДС, произвеждан на територията на страната, както и за денатуриран етилов алкохол, предназначен за потребление извън територията на страната. В този случай специалните методи за денатуриране, сесъгласуват предварително с митницата по местонахождение на данъчния склад, в който ще се извърши денатурирането на етиловия алкохол по специален метод и съгласуваните специални методи се отнасят само за крайните продукти, описани в искането.
 
Искането за съгласуване на специалните методи за денатуриране на етилов алкохол се подава от производителя на крайните продукти, произвеждани на територията на страната, по местонахождение на данъчния склад, в който ще се извършва денатурирането по образец съгласно приложение № 17в, което може да се подава и по електронен път, докато искането за съгласуване на специален метод за денатуриране на етилов алкохол, предразначен за потребление извън територията на страната се подава от лицензирания складодържател, в чийто данъчен склад ще се извърши денатурирането, също по образец приложение № 17ви може да се подава и по електронен път.
 
Когато определените в ал. 2, 3 и 4 на чл. 98а от ППЗАДС изисквания са изпълнени, митницата съгласува метода за денатуриране след положително становище от Централната митническа лаборатория на Агенция „Митници“, която издава становището в 14-дневен срок от постъпване на искането от компетентната митница. Въведено е задължение двадесет и четири часа преди започване на всяка конкретна операция по денатуриране по специалния метод лицензираният складодържател да уведомява митницата по мястото на извършване на специалното денатуриране и да поиска присъствието на митнически служител, съгласно чл. 99.
 
За национално съгласувани специални методи за денатуриране се считат и определените в Регламент (ЕО) № 3199/93 на Комисията от 22.11.1993 г. относно взаимното признаване на процедурите за пълно денатуриране на алкохол за целите на освобождаването от акциз , когато денатурирането се извършва в данъчен склад на територията на страната, съгласно създадения чл. 98б.
 

II. Намаляване на административната тежест и разходите
 
 
1. Намаляват се сроковете за възстановяване на акциз
 
С промените в чл. 12, ал. 2 и чл. 26, ал. 2 е предвидено подлежащите на връщане суми за акциз да се превеждат по сметка на лицето не в 14 – дневен както беше досега, а в 7 - дневен срок:
 
 • от датата на влизане в сила на решението във връзка с искането за възстановяване на акциз за алкохол и алкохолни напитки по чл. 11 от ППЗАДС или
 • от датата на влизане в сила на решението за възстановяване на акциз във връзка с искането за възстановяване на акциз при изнасяне на акцизни стоки по чл. 25 от ППЗАДС.
 
2. Промени в регулационния режим по отношение на смазочните масла
 
Когато смазочните масла се получават като предварително опаковани продукти, досега беше с маса от 5 г. до 10 кг. включително или с обем от 5 мл. до 10 л. включително, сега се променя с над 5 литра до 210 литрамитническите органи могат да разрешат на лицата облекчена процедура за прилагане на чл. 76в, ал. 4, т. 1 от ЗАДС (чл. 26д, ал. 2 от ППЗАДС).
 
За целите на прилагане на ал. 2 на чл. 26д от ППЗАДС лицата могат да подадат едно уведомление за общото количество на акцизните стоки, които ще бъдат изпратени от друга държава членка в рамките на календарния месец,но е добавено още едно условие „от един изпращач” и в тези случаи лицата могат да включат в акцизната декларация по чл. 87, ал. 6 от закона всички получени стоки в рамките на 14-дневния период (чл. 26д, ал. 3 и ал. 4 от ППЗАДС).
 
Промяната е свързана с административната процедура, която отнема сериозен ресурс на митническата администрация и на икономическите оператори, а е без пряк и непряк фискален ефект.
 
3. Намаляват се сроковете за издаване на разрешение от началника на митницата с промените в чл. 48б, ал. 6 и 49а, ал. 4 от ППЗАДС от 14-дневен на 7-дневен: 
 • началникът на митницата по местонахождение на данъчния склад/обект, на който е прекратено действието на лиценза за управление на данъчния склад или регистрацията по чл. 56, ал. 1, т. 2от закона се произнася в 7-дневен срок от постъпване на искането и издава разрешение за дообработка на акцизни стоки с платен акциз в същия данъчен склад/обект или в друг данъчен склад като дейността се извършва под контрола на митническите органи или издава мотивиран отказ;
 •  началникът на митницата по местонахождение на данъчния склад/обект, където ще се въведат акцизните стоки при наличие на извънредни обстоятелства, които налагат съхраняването на акцизните стоки със заплатен акциз, съответно извършването на дообработка на акцизни стоки, освободени за потребление на основание чл. 20, ал. 2, т. 9 от закона се произнася в 7-дневен срок от постъпване на искането от лицензирания складодържател за прилагане разпоредбите на чл. 66, ал. 5 от закона и чл. 48б, ал. 1, т. 2 от ППЗАДС или издава мотивиран отказ.
 
4. Промени във връзка с унищожаването на акцизни стоки, съгласно чл. 53а oт ППЗАДС
 
 • лицето подава искане за унищожаване на акцизни стоки до началника на митницата по местонахождението на обекта, съответно данъчния склад, по образец съгласно приложение № 7с в случаите по чл. 21, ал. 6 и чл. 25, ал. 1, т. 1 от закона, като по чл. 25, ал. 1, т. 1 от закона искането се подава не по-късно от 7 дни преди датата на унищожаване на акцизните стоки, а не 14 дни преди датата на унищожаване на акцизните стоки както беше досега.
 • бракуването и унищожаването на акцизните стоки, облепени с бандерол в искането се удостоверява с протоколи след проверка от компетентната митница и след доказване на автентичността на бандеролите по безспорен начин. Автентичността се установява от митнически служители, оправомощени със заповед на директора на Агенция „Митници", в срок до 1 месеца от подаване на искането, а не 2 месеца както беше до сега.
 
III. Промени относно специализираните малки обекти за дестилиране, свързани с новосъздадените вчл. 60, ал. 5 и 6 от закона
 
 
Предвидено е в случаите по чл. 60, ал. 6 от закона собствениците или наемателите на специализирани малки обекти за дестилиране в 14-дневен срок преди извършване на дейността следва да подават писмено уведомление до началника на митницата по местонахождение на специализирания малък обект за дестилиране, което съдържа информация за периода, в който ще се извърши производството на алкохолни напитки с код по КН 2208 (ракия) в обекта (чл. 46а, ал.1 от ППЗАДС).
 
Допълнено е изискването към уведомлението да се прилага и заверено копие на справката-декларация по чл. 45, ал. 2, попълнена от физическото лице, което ще предостави за производство на етилов алкохол (ракия) ферментирали материали от грозде или плодове - собствено производство (чл. 46а, ал. 2 от ППЗАДС).
 
 
IV. Промени в Глава четвърта „Обезпечения, бандероли и заплащане на акциз”, Раздел II „Бандероли”
 
 
Изяснено е, че в случаите на бракуване на бандероли по чл. 4, ал. 21 и ал. 22 от ЗАДС бандеролите следва да се облепват на листове от лицата по чл. 64 от ЗАДС  (чл. 66а от ППЗАДС).
 
Отчет за получените бандероли, съгласно приложение № 12в следва да се предостави в срока за подаване на акцизната декларация от: 
 • регистрираните получатели,
 • данъчните представители на лица, регистрирани по ДДС в друга държава членка,
 • временно регистрирани получатели и
 • лицата по чл. 76в от ЗАДС.
 
В предишната редакция отчет за получените бандероли се представя за всяко тримесечие в 14-дневен срок след изтичане на тримесечието, следващо отчитаното тримесечие и промяната се налага с цел засилване на контрола при отчитане на бандеролите.
 
Отчетът за получените бандероли се предоставя от вносителите преди освобождаване на предоставеното обезпечение, като за:
 • установените липси на бандероли, лицата по чл. 59 от ППЗАДС издават регистриран електронен акцизен данъчен документ и внасят дължимия акциз в срока на подаване на акцизната декларация, а за
 • установените липси на бандероли вносителитевнасят дължимия акциз (чл. 68а от ППЗАДС).
 
Съгласно преходните и заключителни разпоредби към ППЗАДС, параграф 93 отчетите за получени бандероли, които следва да се подават по реда на чл. 68а за последните два тримесечни периода на 2015 г, се изготвят и предоставят от лицензираните складодържатели по досегашния ред.
 
В чл. 68б от ППЗАДС е въведено изискването, когато описите на бандероли по чл. 6666а от ППЗАДС и отчетите за бандероли по чл. 68а от ППЗАДС се подават на хартиен носител, информацията, съдържаща се в описите и отчетите да се предоставя и на електронен носител.
 
Предвидено е, тъй като лицензираните складодържатели водят регистър „Дневник на складовата наличност”, съгласно чл. 76, ал. 3 от ППЗАДС код в т. 17 - "с електронен административен документ стоки, облепени с бандерол, изпратени от данъчен склад на същия лицензиран складодържател".
 
Във връзка с отпадането на изискването отчетът за бандеролите да се подава от лицензираните складодържатели е въведено изискване за подробно описание в регистър „Дневник на складовата наличност” на бандеролите в чл. 76 ал. 5 от ППЗАДС вместо „бандероли, облепени върху акцизни стоки” да се отразяват подробно:
 • бандероли, облепени върху акцизни стоки, складирани в данъчния склад,
 • бандероли, облепени върху акцизни стоки, освободени за потребление,
 • бандероли, облепени върху акцизни стоки, получени от друг данъчен склад на същия лицензиран складодържател,
 • бандероли, облепени върху акцизни стоки, изпратени до друг данъчен склад на същия лицензиран складодържател,
 • начално количество на бандеролите, облепени върху акцизни стоки, складирани в данъчния склад
 • крайно количество на бандеролите, облепени върху акцизни стоки, складирани в данъчния склад.
Алинея 6 е отменена.
 
Съгласно параграф 94 от преходните и заключителни разпоредби към ППЗАДС, параграф 30, т. 2 (чл. 76, т. 5влиза в сила от 1 юли 2016 г. 
 
В чл. 85а от ППЗАДС се създават:
 • т.  - „ 15 - за стоки, облепени с бандерол, напуснали склада под режим отложено плащане на акциз до друг данъчен склад на същия лицензиран складодържател“;
 • т. 10а – „28 - за освободен за потребление денатуриран по специален метод етилов алкохол, предназначен за влагане в крайни продукти, които не са за човешка консумация“;
 • т. 57а – „902 - за маркиране на газьол и керосин като обичайна операция в данъчния склад“;
 • т. 57б – „903 - за смесване на биогорива с горива от нефтен произход като обичайна операция в данъчния склад“;
 • т. 57в – „904 - за смесване на енергийни продукти от един и същ код по КН и окачествяването им в нова партида като обичайна операция в данъчния склад
Точка 47 се отменя.
 
Всички промени и въвеждането на допълнителни кодове дават възможност за по-голяма идентификация и детайлизация на акцизните стоки, възможност за проследяването им чрез регистър „Дневник на складовата наличност.
 
 
V. Промени във връзка с въведеното законово задължение за регистрация по ЗАДС на лицата в чл. 57а, ал. 1 т. 3а, т. 3б, т. 5 и т. 6
 
 
В Глава трета „Режим отложено плащане на акциз”, Раздел IIа „Регистрация на други данъчнозадължени лица” в чл. 37а, ал. 2 от ППЗАДС е предвидена процедура:
 • лицата, които продават природен газ за битови или стопански нужди и за моторно гориво, както и
да подават искане за регистрация до началника на митницата по местонахождение на обекта или мрежата, от която на територията на съответното компетентно митническо учреждение се извършват продажбите, по образец съгласно приложение № 7а.
 
Съгласно чл. 37а, ал. 5 от ППЗАДС за издаване на удостоверение за регистрация на лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 1 - 3б, 5 и 6 от закона митническите органи извършват проверка на място за установяване изпълнението на изискванията на закона и нормативните актове по прилагането му.
 
Във връзка със задължението, съгласно чл. 57б, ал. 13 от ЗАДС регистрираното лице да уведомява писмено началника на компетентната митница за всяка промяна на данните в искането в 14-дневен срокот настъпването им, в чл. 37a, ал. 10 от правилника е предвидено за целите на прилагане на чл. 57б, ал. 14от ЗАДС, регистрираното лице подава уведомление по образец, съгласно приложение № 7в.
 
В Глава пета „Отчетност и документация”, Раздел I „Отчетност и документация на лицензираните складодържатели и регистрираните по закона лица” е предвидено в чл. 80, ал. 1 от ППЗАДС.
регистриран електронен акцизен данъчен документ да се издава от:
 • лицензираните складодържатели,
 • регистрираните по закона лица и
 • лицата по чл. 3, ал. 1, т. 4 и 6 от закона и
да съдържа съответните реквизити на приложение № 14.
 
Предвидено е
 • в чл. 80, ал. 27 лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 5 от закона да издават акцизен данъчен документ общо за всички количества освободени за потребление биогаз не по-късно от датата на подаване на акцизната декларация, съответно на датата на съобщаване на решението за прекратяване на регистрацията, а
 • в чл. 80, ал. 28 от ППЗАДС е предвидено в случаите по чл. 24, ал. 1, т. 3 и 4 от закона акцизен данъчен документ да се издава само когато стоките са предназначени за използване като моторно гориво или гориво за отопление.
Допуска се издаването на акцизен данъчен документ на хартиен носител, без да се изисква регистрация в информационната система на Агенция „Митници" в случаите по ал. 27 и 28. В чл. 82 се създава ал. 7, с коятосе регламентира регистрираните лица по чл. 57а, ал. 1, т. 5 от закона да подават в компетентното митническо учреждение годишна акцизна декларация съгласно приложение № 17.
 
 
VI. Промени във връзка със засилване контрола върху данъчнозадължените лица
 
 
В Глава трета „Режим отложено плащане на акциз”, Раздел I „Издаване на лиценз за управление на данъчен склад” в чл. 28, ал. 2 от ППЗАДС относно изискванията за сигурност и контрол, на които трябва да отговаря данъчния склад за производство и складиране, е допълнено в т. 8 освен да разполага с автоматизирана система за отчетност, позволяваща отчитането на количествата на постъпващите суровини и акцизни стоки, произведените, складираните и изведените от данъчния склад акцизни стоки, информациятада се регистрира включително и по вложители, идентифицирани с ЕИК.

Аналогично е изискването съгласно чл. 28, ал. 4 от ППЗАДС относно изискванията за сигурност и контрол на които трябва да отговаря данъчния склад за складиране като е допълнено в т. 7 освен да разполага с автоматизирана система за отчетност, позволяваща отчитането на количествата на постъпващите, складираните и изведените от данъчния склад акцизни стоки, информацията да се регистрира включително и по вложители, идентифицирани с ЕИК.
 
В Глава трета „Режим отложено плащане на акциз”, Раздел IVа „Движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз с електронен административен документ” в чл. 55а се създава ал. 6 от ППЗАДС, регламентираща съдържанието, на което трябва да отговаря съобщението за получаване в чл. 73б, ал. 10, т. 3 от закона и това са данни за лицензиран складодържател, в чиито данъчен склад ще постъпят акцизните стоки:
 • седалище и адрес на управление,
 • ИНЛС,
 • ИНДС,
 • адрес на данъчния склад,
 • получател на съобщението(код на митническото учреждение, компетентно за поставяне под митнически режим внос),
 • номер и дата на фактурата, референтен номер на транзитната операция,
 • в случай че има такава, референтен номер на митническата декларация за внос,
 • данни за акцизната стока – уникална референция на стоковия запис, търговско описание, код по КН,код на акцизния продукт, количество, бруто тегло, нето тегло плътност при 15 градуса целзии, уникален идентификатор на контролна точка, номер на транзакция.
 
Съгласно параграф 94 от преходните и заключителни разпоредби към ППЗАДС, параграф 24, чл. 55, ал. 6 от ППЗАДС влиза в сила от 1 юли 2016 г.
 
Във връзка със създадения чл. 47а от закона, съгласно който в ал. 1 е предвидено преди всяко прехвърляне на собствеността върху акцизна стока, вложена в данъчен склад, което не представлява освобождаване за потребление по смисъла на чл. 20, ал. 2 от закона, лицето - вложител да е длъжно в 3-дневен срок преди прехвърлянето на собствеността на акцизната стока на ново лице – вложител, да уведоми лицензирания складодържател и НАП, е създадена ал. 6 в чл. 74, с която се регламентира задължението лицензираният складодържател да отразява в автоматизираната система за отчетност съответните данни за стоката и за новия и собственик на датата на прехвърляне на собствеността на акцизната стока.
 
Промените в чл. 49б и чл. 76, ал. 5 от правилника са във връзка с изменението на чл. 20, ал. 2, т. 6 и чл. 100бот закона относно създаването на възможност за извеждането на акцизни стоки, облепени с бандерол, от данъчен склад и транспортирането им до друг данъчен склад на същия лицензиран складодържател.
 
В Глава пета „Отчетност и документация”, Раздел I „Отчетност и документация на лицензираните складодържатели и регистрираните по закона лица” е направено изменение в чл. 80а, ал. 1 от ППЗАДС и е регламентирано издаването на регистриран електронен документ за удостоверяване на предназначението по образец съгласно приложение № 14а от лицето, което освобождава стоките за потребление, в случаите на прилагане на намалена акцизна ставка по чл. 33, ал. 1, т. 2 и 4 вместо т.1-4, както беше в предишната редакция на ППЗАДС и ставката по чл. 33а, ал. 1 от закона за смазочни масла, които по техническа спецификация съдържат маркиран газьол.
 
В съответствие с направените промени в чл. 33, ал. 1 от закона е променен чл. 80в от ППЗАДС, съгласно който разпоредбите на чл. 80а и 80б не се прилагат при освобождаване за потребление на акцизните стоки по чл. 33, ал. 1, т. 57 и 8 от закона и за втечнен нефтен газ (LPG) в бутилки за отопление, извеждани от данъчен склад.
 
В чл. 100а от ППЗАДС, е описано, че за целите на прилагане на чл. 32, ал. 10 от закона биоетанолът се денатурира по общ и специален метод, извършван в данъчен склад в присъствието на митнически служител като денатурирането на биоетанола, предназначен за смесване с бензин, се извършва по следния национално съгласуван специален метод: на всеки 100 л дехидратиран (обезводнен) етилов алкохол с алкохолно съдържание мин. 98,7 % об., независимо дали съдържа, или не други денатуриращи вещества, се добавят 2, а не 4 литра изопропилов алкохол (2-пропанол), както беше досега. Изменението има значение при лабораторен анализ, установяващ съдържанието на изопропилов алкохол (2-пропанол).
 
Има промени и в Глава шеста „Забрани и ограничения”, Раздел II „Маркиране на газьол и керосин” в чл. 102, ал. 1 от ППЗАДС, съгласно който:
 • газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 27 10 19 49 и
 • керосин с код по КН 27 10 19 25 0
се маркират в съответствието с разпоредбите на този раздел за целите на прилагане на чл. 24, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 1-5 и чл. 26, ал. 2 от закона.
 
Отменен е:
 • чл. 103, ал. 1 от ППЗАДС и в тази връзка в ал. 4 навсякъде думите „ал. 1, 2 и 3" се заменят с „ал. 2 и 3",
 •  чл. 104, ал. 1 от ППЗАД, съгласно който акцизната ставка по чл. 33, ал. 1 от закона се прилага за маркиран извън територията на Република България газьол и керосин, ако съдържа комбинация от веществата в количество и вид, определени в чл. 103, ал. 1 и 2 и при спазване изискванията на чл. 80а. 

В чл. 108а, ал. 1 от ППЗАДС е направено допълнение относно чл. 33, ал. 1, т. 2 от закона, отнасящо се за:

 • тежките горива с кодовете по КН от 2710 19 61 до 2710 19 69,
 • други тежки масла, различни от смазочните, с кодове по КН от 2710 19 99 и е
 • нергийните продукти с кодове по КН 2706, 2707 91, 2707 99 11, 2707 99 19, 2707 99 99, 2710 91 и 2710 99,

чиято ставка от „50 лв.“ за 1000 кг се замени с „400 лв.“ за 1000 кг. с последната промяна в ЗАДС да се превозват на територията на страната само с транспортни средства на които лицата са инсталирали за собствена сметка глобална система за позициониране (GPS).

 

В чл. 108а подробно е описано от какво се състои (GPS), каква функционалност следва да има, какви минимум данни следва да отчита и т.н.
 
Във връзка с въведеното задължително изискване за превозване на територията на страната намаркираните енергийни продукти и енергийните продукти по чл. 33, ал. 1, т. 2 от закона в одобрен съд за транспортиране, за който се издава сертификат от началника на компетентната митница, в чл. 108в от ППЗАДС в подробно е описана процедурата, свързана с издаване на сертификат по чл98, ал8 от закона.
 
В чл. 108вчл. 108г и чл. 108д от ППЗАДС,  думата „маркираните" се заличава.

 

 
 VII. Прецизирана е разпоредбата на чл. 119, ал. 1 от ППЗАДС относно съдържанието на водения от Агенция „Митници” публичен регистър на издадените разрешения за търговия с тютюневи изделия
 
 
Данните са публични:
 • код на митническото учреждение, издало разрешението;
 • идентификационен номер;
 • наименование на лицето;
 • вид на обекта;
 • код на митническо учреждение по седалище на управление на лицето;
 • адрес на управление на лицето;
 • ЕИК на лицето;
 • адрес на обекта;
дата на връчване и прекратяване на регистрацията.
 
Направени са промени с редакционен и правно-технически характер, които целят прецизиране на разпоредбите, както и частични изменения в приложенията към правилника за прилагане на закона за акцизите и данъчните складове
 
Съгласно параграф 94 от преходните и заключителни разпоредби към ППЗАДС, параграф 86, т. 1 (Приложение 14 към чл. 80, ал. 1) и параграф 88, т. 2 (Приложение 17б към чл. 89, ал. 2) влизат в сила от 1 юли 2016 г.