Съдебна практика относно третиране на доходи от продажба на недвижими имоти от местни физически лица по реда на ЗДДФЛ

Съдебна практика относно третиране на доходи от продажба на недвижими имоти от местни физически лица по реда на ЗДДФЛ
 
 
Публикувано 01. 07. 2016 г.
 
 
Публикация от сп. „Данъци ТИТА“Абонирайте се сега и четете още множество публикации

 
В този брой на списанието са представени актуални решения на Върховния административен съд (ВАС), свързани с казуси на третиране на доходи от продажба на недвижими имоти от местни физически лица като доходи от дейност на търговец, което означава, че те се приемат:
 • за подлежащи на облагане по реда приложим за едноличен търговец (ЕТ) с 15 на сто данък и
 • без право на ползване на преференциалните норми за необлагаемост, регламентирани с чл. 13, ал. 1, т. 1, б. „а“ и „б“ от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
В следващия брой на списанието ще се направи обзор на решения на ВАС свързани с коректно прилагане на:
 • чл. 33 от ЗДДФЛ при определяне на облагаемия доход при продажба на недвижими имоти, включително и на учредяване на вещно право на строеж срещу построяване на апартаменти и последващата им продажба, както и
 
 
Казус: Местно физическо лице А. е придобило общо 18 самостоятелни обекта в построената от фирма сграда, на която той и още две лица са учредили право на строеж. От придобитите самостоятелни обекти от сградата е продало през 2008 г. четири от тях в качеството си имено на физическо лице (а не чрез предприятието на ЕТ, което притежава). Извършените продажби лицето е декларирало в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2008 г. като доходи, придобити в качеството му на физическо лице, а не като търговец, като е приложило разпоредбите чл. 13, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗДДФЛ, позволяващи освобождаване от облагане на една от извършените продажби.
 
При ревизия приходните органи приемат, че става въпрос за дейност на търговец по смисъла на Търговския закон (ТЗ), и независимо, че лицето извършва продажбите в качеството си на физическо лице, на основание на чл. 26, ал. 7 (предишна ал. 6) от ЗДДФЛ се приема, че доходите следва да се обложат по реда на чл. 26, ал. 1 от ЗДДФЛ, приложим за ЕТ, което изисква прилагане на данъчен размер 15 на сто (а не 10 на сто), като в този случай на основание на чл. 13, ал. 5 (предишна ал. 4) от ЗДДФЛ лицето няма право да ползва разпоредбите на чл. 13, ал.1, т. 1, б. “а“ от ЗДДФЛ за освобождаване от облагане на доходите от продажба на един от имотите, т.е. всички продажби са облагаеми по реда приложим за ЕТ. 
 
Съдебният спор по казуса е свързан с изясняване характера на дохода от продажба на четирите имота, а имено:
-       дали продажбата на имотите има търговски характер с цел реализиране на печалба, или
-       става въпрос за придобиване на недвижими имоти за лично ползване и последващата им продажба.
 
Съдебната процедура по казуса е следната: Делото се разглежда два пъти.
При първо разглеждане на делото с Решение на ВАС № 8267 от 18. 06. 2014 г.по адм. дело № 14457/2013 г., VIII отд. делото е върнато на ново разглеждане доколкото приходните органи и първоинстанционният съд, приемайки, че доходите от продажба на четирите апартамента са доходи от дейност на търговец, са изложили противоречиви мотиви относно конкретния начин на формирането на данъчната основа за облагане с данък.
 
С последващо Решение на ВАС № 5531 от 10.05. 2016 г. по адм. дело № 8194/2015 г., I отд. се потвърждава, че осъществяването на четири продажби на апартаменти показва системност, поради което правилно е прието от приходните органи и първоинстанционния съд и, че се касае за търговска дейност, макар, че тези продажби не са извършени от предприятието на ЕТ на лицето А., а в качеството му имено на физическо лице.
 
Фактът, че продажбата се извършва от физическото лице не променя характера на сделките от търговскина такива за лични нужди.
 
В този случай данъчното облагане следва да се извърши по реда, приложим за ЕТ, като лицето не може да се ползва от предвиденото в чл. 13, ал. 1, т.1, б. "а" ЗДДФЛ данъчно облекчение за един от имотите.
 
По отношение на определяне на данъчната основа от продажбата на четирите апартаментасе приема за правилен подхода на приходните органи:
 • да увеличат осчетоводените от ЕТ приходи и с тези, получени от продажбите на 4-те апартаменти, а също и да вземат предвид и извършените разходи;
 • по отношение на разходите, свързани подадените четири апартамента се посочва, че като разход не следва да се посочва себестойността или пазарната стойност на продаваните имоти, а само направените разходи за придобиване на поземления имот, върху който са построени всички апартаменти, 18 от които са на А., след като лицето А. не е извършил разходи за построяването на апартаментите, тъй като строителството им е било за сметка на фирмата, осъществяваща строителството, предвид учреденото му право на строеж срещу задължение за извършване на строителна услуга.
ВАС посочва още, че правилно е прието, че А. е следвало да осчетоводи в предприятието си и:
 • приходи от учредяване на право на строеж в полза на строителната фирма, формирана като положителна разлика между
-         цената на придобиване на съответната идеална част от земята и
-         цената, срещу която е учредено ограниченото вещно право - право на строеж - в случая себестойността на извършената строителна услуга или
 • да отчете като приход изцяло получените суми от продажбата на апартаментите, без да се осчетоводява като разход стойността на учреденото в полза на строителя право на строеж(според съда и в двата случая крайният резултат от стопанските операции, формиращи данъчната основа ще е един и същ).
 
Лицето обаче не е поискало да се изследва описаният начин на третиране и той не е разглеждан.
 
Виж:
-        Решение на ВАС № 5531 от 10.05. 2016 г. по адм. дело № 8194/2015 г., I отд., както и
-        Решение на ВАС № 8267 от 18. 06. 2014 г. по адм. дело № 14457/2013 г.., VIII отд.
 
 
Казус: Местно физическо лице е продало през 2008 г. масивна двуетажна сграда, със застроена площ от 430 кв. м., състоящата се от магазини и 6 стаи в партера и още 19 стаи. За продадения имот лицето е приложило разпоредбата на ал. 1, т. 1, б. „а“ и “б“ от ЗДДФЛ, позволяващи освобождаване от облагане на извършените продажби.
 
При ревизия приходните органи приемат, че става въпрос за дейност на търговец по смисъла на ТЗ, тъй като за кратък период по партида на лицето в служби на Агенция по вписванията са установени множество други вписвания за придобити имоти в различни населени, поради което е прието, че същият извършва търговска дейност по смисъла на чл. 1 от ТЗ – дейност със системен характер с цел извличане на печалба.
 
Поради това независимо, че лицето не е регистрирано като търговец на основание на чл. 26, ал. 7 (ал. 6 предишна) от ЗДДФЛ се приема, че доходите следва да се обложат по реда на чл. 26, ал. 1 от ЗДДФЛ, приложим за ЕТ, което изисква прилагане на данъчен размер 15 на сто (а не 10 на сто), като в този случай на основание на чл. 13, ал. 5 чл. 13, ал. 5 (предишна ал. 4) от ЗДДФЛ лицето няма право да ползва разпоредбите на чл. 13, ал.1, т. 1, б. “а“ и „б“ от ЗДДФЛ за освобождаване от облагане на доходите от продажба, т.е. всички продажби са облагаеми по реда приложим за ЕТ.
 
Съдебният спор по казуса е свързан с изясняване характера на дохода от продажба на четирите имота, а имено:
-       дали става въпрос за продажба на значителен брой имоти, което дефинира получените доходи като доходи с търговски характер с цел реализиране на печалба, или
-       става въпрос за еднократна сделка за продажба на сграда, която няма търговски характер и за която може да се ползват разпоредбите на чл. 13, ал.1, т. 1, б. “а“ и „б“ от ЗДДФЛ за освобождаване от облагане.
 
Съдебната процедура по казуса е следната: С Решение на ВАС № 724 от 21.01. 2015 г. по адм. дело № 4752/2014 г., I отд. се потвърждава решението на първоинстанционния съд, с което се оставя в сила РА на приходните органи за третиране на доходите от продажбата сградата като доходи от дейност на търговец, като се изтъкват следните аргументи:
 • Понятието „търговец” е дефинирано в чл. 1 от ТЗ – всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва някоя от сделките по ал. 1, т. 1 – 15 на чл. 1 от ТЗ, или образува предприятие, което по обем и предмет изисква неговите дела да се водят по търговски начин. Предвид фактите по делото(начина на придобиване на недвижимия имот, времето между придобиване и продаване, неговата физическа същност) продажбата на имота съставлява търговска дейност по чл. 1, ал. 1, т. 14 от ТЗ – покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
 • Дефинирането на едно физическо лице като търговец не следва от това дали то е вписано като ЕТ (това следва и от директното тълкуване на нормата на чл. 1, ал. 1 от ТЗ), а от това дали извършваната от него дейност по естеството си е търговска. Последното от своя страна води до извод, че е налице фактическият състав на чл. 13, ал. 4 от ЗДДФЛ (сега ал. 5) и разпоредбите на чл. 13, ал. 1, т. 1, б. ”а”и „б” за освобождаване от облагане не са приложими в случая. 

ВАС допълва, че дори да се приеме, че извършената дейност по своето естество не е търговска (хипотеза, която не е обсъждана от първоинстанционния съд), с оглед на данните по делото следва да бъде прието, че продаденият имот не отговаря на понятието „недвижим жилищен имот” по смисъла на чл. 13, ал. 1, т. 1, б. ”а”и „б” във връзка с § 1, т. 51 от ДР на ЗДДФЛ.

 

Тъй като ЗДДФЛ не съдържа определение за „недвижим жилищен имот” в съдебната практика на база на тълкуване на други закони е прието, че под недвижим имот по смисъла на чл.13, ал.1, т. 1, б. ”а” и „б” ЗДДФЛ следва да се разбира такъв имот, който би могъл да бъде предмет на самостоятелна прехвърлителна сделка. От описанието на имота по нотариалния акт, с който е извършена продажбата видно, че в случая става въпрос за продажба на масивна двуетажна сграда, със застроена площ от 430 кв. м., състоящата се от магазини и 6 стаи в партера и още 19 стаи, която не може да бъде определена като един „недвижим жилищен имот” по смисъла на процесната разпоредба на чл. 13, ал. 1, т. 1, б. ”а” и „б”от ЗДДФЛ.

 

Виж цялото Решение на ВАС № 724 от 21.01. 2015 г. по адм. дело № 4752/2014., I отд.
 

Казус: Местно физическо лице П. се е разпоредило през 2007 г. с намиращи се в режим на съпружеска имуществена общност (СИО) четири самостоятелни апартамента в жилищна сграда, продажбите от които не са декларирани от него.
 
При ревизия по реда на чл. 122 от ДОПК приходните органи приемат, че става въпрос за дейност на търговец по смисъла на Търговския закон (ТЗ).
 
Поради това независимо, че лицето не е регистрирано като търговец на основание на чл. 26, ал. 7 (ал. 6 предишна) от ЗДДФЛ се приема, че доходите следва да се обложат по реда на чл. 26, ал. 1 от ЗДДФЛ, приложим за ЕТ, като в този случай на основание на чл. 13, ал. 5 чл. 13, ал. 5 (предишна ал. 4) от ЗДДФЛ лицето няма право да ползва разпоредбите на чл. 13, ал.1, т. 1, б. “а“ и „б“ от ЗДДФЛ за освобождаване от облагане на доходите от продажба, т.е. всички продажби са облагаеми по реда приложим за ЕТ.
 
Съдебният спор по казуса е свързан с изясняване характера на дохода от продажба на четирите имота, а имено:
-       дали става въпрос за продажба с търговски характер с цел реализиране на печалба, или
-       става въпрос за доходи на физическо лице, които няма търговски характер и за които може да се ползват разпоредбите на чл. 13, ал.1, т. 1, б. “а“ и „б“ от ЗДДФЛ за освобождаване от облагане.
 
Съдебната процедура по казуса е следната: С Решение на ВАС № 2761 от 26. 02. 2013 г.по адм. дело № 7740/2012 г., I отд. се потвърждава решението на първоинстанционния съд, с което се оставя в сила РА на приходните органи за третиране на доходите от продажбата на четирите апартамента като доходи от дейност на търговец, за които следва да се извърши облагане по реда приложим за ЕТ без право на ползване на разпоредбите на чл. 13, ал.1, т. 1, б. „а“ и б. „б“ от ЗДДФЛ за освобождаване от облагане като се изтъква, чепредметът и обемът на дейността на лицето го определят като търговец по чл. 1, ал. 3 от ТЗ. 
 
Аргумент за това е извършването на четири разпоредителни сделки с недвижими имоти в рамките на една календарна година, която е и данъчен период по чл. 15 от ЗДДФЛ.
 
Приема се за:
 • неверен доводът на лицето, основан на разпоредбата на чл. 13, ал. 1, т. 1, б. “а” и “б” от ЗДДФЛ, за допустимо разпореждане без последици на подоходно облагане на до три недвижими имота. В приложимата редакция на закона не са облагаеми доходите от продажбата на един недвижим жилищен имот независимо от датата на придобиване (чл. 13, ал. 1, т. 1, б. “а”) и на до два недвижими имота, ако от датата на придобиване са изминали повече от 5 години (чл. 13, ал. 1, т. 1, б. “б” от ЗДДФЛ). Лицето П. се е разпоредила с четири недвижими жилищни имоти, поради което доходът от продажбите им не е освободен от данъчно облагане. 
 • неоснователно позоваването на чл. 318, ал. 2 от ТЗ, за да се изключат от кръга на търговските продажби тези на процесните вещи. Няма как апартаментите да се отнесат към вещите за лично потребление. Щом с аргумент от чл. 1, ал. 3 от ТЗ сделките са търговски за лицето (вж. чл. 286, ал. 1 от ТЗ), то са приложими правилата на търговските сделки и без купувачът да е търговец (чл. 287 от ТЗ).
Следователно доходите от стопанска дейност на физическото лице търговец, който не е регистриран като ЕТ, се облагат по реда на чл. 26, ал. 1-5 от ЗДДФЛ, предвид препращането на чл. 26, ал. 6 (настояща ал. 7) от ЗДДФЛ.
 
Виж цялото Решение на ВАС № 2761 от 26. 02. 2013 г. по адм. дело № 7740/2012 г., I отд.
 
 
Казус: Местно физическо лице е възложител за изграждане на сграда по стопански начин. Сградата е въведена е в експлоатация през 2007 г., като веднага след построяването й са продадени по - голяма част от апартаментите - четири апартамента са продадени през 2007г., а пет - през 2008г. Лицето не е декларирало доходи от продажби.
 
При ревизия за 2007 г. по реда на чл. 122 от ДОПК приходните органи приемат, че става въпрос за дейност на търговец по смисъла на ТЗ.
 
Поради това независимо, че лицето не е регистрирано като търговец на основание на чл. 26, ал. 7 (ал. 6 предишна) от ЗДДФЛ се приема, че доходите следва да се обложат по реда на чл. 26, ал. 1 от ЗДДФЛ, приложим за ЕТ, като в този случай на основание на чл. 13, ал. 5 чл. 13, ал. 5 (предишна ал. 4) от ЗДДФЛ лицето няма право да ползва разпоредбите на чл. 13, ал.1, т. 1, б. “а“ и „б“ от ЗДДФЛ за освобождаване от облагане на доходите от продажба, т.е. всички продажби са облагаеми по реда приложим за ЕТ.
 
Съдебният спор по казуса е свързан с изясняване характера на дохода от продажба на четирите имота, а имено:
-       дали става въпрос за продажби с търговски характер с цел реализиране на печалба, или
-       става въпрос за продажби, които нямат търговски характер и за които може да се ползват разпоредбите на чл. 13, ал. 1, т. 1, б. “а“ и „б“ от ЗДДФЛ за освобождаване от облагане.
 
Съдебната процедура по казуса е следната: С Решение на ВАС № 9596 от 03. 07. 2012 г. по адм. дело № 11665/2011 г., VIII отд. се потвърждава решението на първоинстанционния съд, с което се оставя в сила РА на приходните органи за третиране на доходите от продажбата сградата като доходи от дейност на търговец, като аргументите са:
 • Предпоставките по чл. 26, ал. 6 от ЗДДФЛ (сегашна ал. 7) изискваща доходите от продажба на недвижимите имоти да се облагат по реда приложим за ЕТ са две:
-        получени доходи от стопанска дейност и
-        физическото лице да е търговец по смисъла на ТЗ, макар и нерегистрирано като такова. Съгласночл.1, т. 14 ТЗ качеството търговец се определя от вида на извършваната дейност и конкретно налице ли е извършване по занятие покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
 • В случая сградата е изградена по стопански начин, за което възложител е бил ревизираното лице, въведена е в експлоатация през 2007 г. Предвид данните за сключени предварителни договори за продажба на обектите в тази сграда, преди построяването й, както и данни за извършени продажби на 2/3 от обектите в нея веднага след построяването й (четири апартамента са продадени през 2007 г., пет апартамента са продадени през 2008 г.), изграждането на сградата е било с цел продажба на обектите в нея, която цел преимуществено е осъществена.
 • Няма данни ревизираното лице да е извършвало друга облагаема дейност в периода, да е получавало доходи от други източници, поради което се приема, че основното му занятие е възложителската дейност по изграждане на сградата и продажбата на имоти в нея. 
 • Сделките с недвижими имоти могат да се характеризират като многобройни, имат траен характер и са извършвани през продължителен период от време, поради което с изграждането и продажбата на апартаментите физическото лице е извършвало стопанска дейност, от която е получило доходи.
 • Допълва се, че физическото лице е регистрирано по ЗДДС, считано от 14. 03. 2007 г. с влязъл в сила акт, обжалван и потвърден по съдебен ред, поради извършвана от него независима икономическа дейност по смисъла на ЗДДС, а именно извършвана по занятие дейност, свързана с придобиване и продажба на недвижими имоти като осъществените от него сделки са насочени към реализиране на икономическа изгода и нямат случаен характер. 
Ето защо, при наличие на предпоставките по чл. 26, ал. 6 (настояща ал. 7) от ЗДДФЛ, законосъобразно данъчната основа за облагане е определена по реда на чл. 26, ал.1-5 ЗДДФЛ.
 • Приема се за неоснователна възможността за прилагане на разпоредбата на чл. 13, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ, определяща условията за необлагаемост на дохода, получен от продажба на един или два недвижими имота. ВАС (бел. ред. - за разлика от трайната практика на НАП) приема, че разпоредбите на б. “а“ и б. „б“ на чл. 13, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ не могат да се прилагат едновременно, а само алтернативно, като счита, че цитираната разпоредба навежда изводът, че продажбата на повече от два имота, в кратки срокове след придобиването им, както е в случая, освен че е облагаема дейност, има характер на дейност по занятие.
 
Виж цялото Решение на ВАС № 9596 от 03. 07. 2012 г. по адм. дело № 11665/2011 г., VIII отд.
 
 
Казус: Местно физическо лице закупува недвижим имот (празно дворно място), върху което е построена жилищна сграда, въведена в експлоатация през 2008 г. За периода 2008 –2011 г. са продадени част от обектите в сградата – 17 апартамента и 4 студия в режим на СИО.
 
При ревизия за периода 2008 -2010 г. приходните органи приемат, че става въпрос за дейност на търговец по смисъла на ТЗ.
 
Поради това независимо, че лицето не е регистрирано като търговец на основание на чл. 26, ал. 7 (ал. 6 предишна) от ЗДДФЛ се приема, че доходите следва да се обложат по реда на чл. 26, ал. 1 от ЗДДФЛ, приложим за ЕТ.
 
Съдебният спор по казуса е свързан с изясняване характера на дохода от продажба на четирите имота, а имено:
-       дали става въпрос за продажби с търговски характер с цел реализиране на печалба и
-       как следва да се определи данъчната основа при продажбата на имотите.
 
Съдебната процедура по казуса е следната: С Решение на ВАС № 4284 от 12. 04. 2016 г. по адм. дело № 3474/2015 г., I отд. се:
 • потвърждава решението на първоинстанционния съд, с което се потвърждава становището на приходните органи за третиране на доходите от продажбата на имотите като доходи от дейност на търговец, като се посочва, че извършените от лицето за ревизирания период многобройни продажбина недвижими имоти (17 апартамента и 4 студия), имат:
-        траен характер,
-        извършени са през продължителен период от време,
-        не са за обезпечаване на собствени нужди, а с цел печалба,
 
с оглед на което дейността следва да се характеризира като търговска по смисъла на чл. 1, ал.1, т. 14 от ТЗ, респ. доходите от нея са облагаеми като търговски доходи по смисъла на чл. 26, ал. 6 (ал. 7, считано от 01. 01. 2009 г.) от ЗДДФЛ. Според визираната разпоредба по реда на ал. 1 - 6 на чл. 26 от ЗДДФЛ се облагат и доходите от стопанска дейност на физическо лице, което е търговец по смисъла на ТЗ, но не е регистрирано като едноличен търговец.
 • извършва се корекция в начина на определяне на данъчната основа, доколкото неправилно вещото лице е включило в предполагаемата продажна цена и размера на ДДС, при условие, че лицето не е регистрирано по ЗДДС, което е довело до формиране на данъчно задължение в по-големи размери.
 
Виж цялото Решение на ВАС № 4284 от 12. 04. 2016 г. по адм. дело № 3474/2015 г., I отд.
 
 
Казус: Местно физическо лице за периода 2007 г. – 2010 г. извършва сделки с недвижими имоти и МПС многократно и системно, при което не е декларирало доходи и не е подавало Декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ.
 
При ревизия по чл. 122 от ДОПК за периода 2007 -2010 г. приходните органи приемат, че става въпрос за дейност на търговец по смисъла на ТЗ.
 
Поради това независимо, че лицето не е регистрирано като търговец на основание на чл. 26, ал. 7 (ал. 6 предишна) от ЗДДФЛ се приема, че доходите следва да се обложат по реда на чл. 26, ал. 1 от ЗДДФЛ, приложим за ЕТ.
 
Съдебният спор по казуса е свързан с изясняване характера на дохода от продажба на четирите имота, а имено дали става въпрос за продажби с търговски характер с цел реализиране на печалба.
 
Съдебната процедура по казуса е следната: С Решение на ВАС № 4955 от 26. 04. 2016 г. по адм. дело № 1674/2015 г., VIII отд. се потвърждава, че становището на ревизиращия орган и първоинстационния съд, че сключените сделки през 2007 г., 2008 г., 2009 г. и 2010 г., свързани със закупуването на МПС и недвижими имоти (поземлени имоти и застроени поземлени имоти) и последващата им продажба безспорно са търговски, тъй като са извършени по занятие и с цел извличане на печалба.
 
В тази връзка е посочено, че:
 • в случая ревизираното лице е образувало предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин съгласно чл. 1, ал. 3 от ТЗ, като не са налице изключенията по чл. 2 от ТЗ, поради което несъмнено физическото лице има търговско качество, независимо от това, че не е регистрирано като ЕТ.
 • относно характера на извършваните сделки – множество покупки и продажби на недвижими имоти и МПС, следва да намерят приложение разпоредбите на чл. 286 и 287 от ТЗ.
 • обемът на извършваната дейност, установена при извършване на ревизията от представените нотариални актове за покупка и продажба на недвижими имоти – земя и УПИ и договори за покупко-продажба на МПС, обосновава категоричен извод за системност при осъществяване на дейността и приложимостта на чл. 1, ал. 3 от ТЗ.
 • с оглед на това полученият доход следва да се определи като такъв с източник чл.26, ал. 7 от ЗДДФЛ. Съгласно цитираната разпоредба, физическите лица, независимо дали са регистрирани по ТЗ, формират данъчната основа за доходите по реда на ЗКПО.
 • при тези обстоятелства е приложима нормата на чл. 13, ал. 4 (в настоящи я момент – ал. 5) от ЗДДФЛ, която изключва нормата на чл. 13, ал. 1, б. „а“ от ЗДДФЛ.
 
Виж цялото Решение на ВАС № 4955 от 26. 04. 2016 г. по адм. дело № 1674/2015 г., VIII отд.
 
(продължение в следващия брой)