Нова схема за възстановяване на акциз на земеделските стопани

Нова схема за възстановяване на акциз на земеделските стопани
 
 
Мариянка Вълчанова, началник отдел «Последващ контрол», Агенция «Митници» - Пловдив 

 
Публикация от сп. „Данъци ТИТА“Абонирайте се сега и четете още множество публикации
 
 
В ДВ, бр. 45 от 14. 06. 2016 г. бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗИДЗПЗП), с § 21 от Преходните и заключителните разпоредби на който се направени и съответстващи промени в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС).
 
 
Промените влизат в сила от датата на получаване на окончателен номер на схемата за държавна помощ в регистъра на държавните помощи на Европейската комисия, с изключение на § 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, § 20, т. 1 и 2, § 21, т. 1, § 22, 23 и 24 от ЗИДЗПЗП, които влизат в сила в деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
 
Следва да се има предвид, че е определен двумесечен срок от обнародването на ЗИДЗПЗП (14. 06. 2016 г.), в който Министерски съвет да приведе в съответствие с него устройствения правилник на Изпълнителната агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ (§ 24 от ПЗР на ЗИД ЗПЗП).
  
Съгласно направените промени:
 • Агенция „Митници" ще възстановява частта от стойността на акциза, представляваща индивидуалните размери на държавната помощ, определени по реда на Глава четвърта „а" от ЗПЗП.
 • Земеделските стопани, които са получили ваучери за гориво по съществуващата до 31 декември 2014 г. схема на държавна помощ „Намалена акцизна ставка за газьол, използван в първичното селскостопанско производство, чрез система от ваучери за гориво", могат да ги използват за покупка на газьол по чл. 32, ал. 1, т. 3 от ЗАДС до 30 септември 2016 г.
Акцентите са следните:
 • Схемата на държавна помощ ще се прилага до 31 декември 2020 г. при спазване на условията на глава I и чл. 44 от Регламент (ЕС) No 651/2014, а механизмът на схемата на държавна помощ ще се прилага за календарните години от 2015 до 2020 г. включително при спазване на чл. 58, параграф 4, изречение първо от Регламент (ЕС) No 651/2014.
 • Със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година се определя общият размер на държавната помощ. 
 • Парични средства - отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство ще получат земеделските стопани, вписани в регистъра към Министерството на земеделието и храните (МЗХ), отговарящи на определени условия.
 • Министърът на земеделието и храните определя със заповед отстъпката от стойността за съответната година.
 • Максимално допустимото количество газьол в литри, за което може да се възстанови част от стойността на акциза, е предвидено да се изчислява съобразно методика, утвърдена от министъра на земеделието и храните за определяне на индивидуалните годишни квоти във връзка с прилагане на схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство" като се имат предвид допустимите за подпомагане площи и/или установените животни.
 • Съвместна инструкция на министъра на земеделието и храните и на директора на Агенция „Митници" ще регламентира начина за обмен на информация между Министерството на земеделието и храните и Агенция „Митници" въз основа на предоставени от министъра на земеделието и храните уведомление и заповед за утвърждаването му.
 
Кратък преглед на промените в ЗПЗП
 
 
Последните промени в ЗПЗП са свързани най-вече с Глава четвърта „акато съответно е променено и названието й – от „Ваучери за гориво“ на Схема на държавна помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“.
 
Администратор на схемата за държавна помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство, е министърът на земеделието и храните, който утвърждава със заповед указания за прилагане на схемата за държавна помощ, включително намеханизма по схемата.
 
Общият размер на държавната помощ, определен със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година се разпределя на земеделските стопани въз основа на определената по чл. 47г, ал. 3 от ЗПЗП индивидуална годишна квота, като държавната помощ се предоставя за закупен газьол по чл. 32, ал. 1, т. 3 от ЗАДС, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство.
 
Брутният еквивалент на държавната помощ е паричният еквивалент на отстъпката, определена по реда на чл. 47е, ал. 1 от ЗПЗП, а индивидуалният размер на държавната помощ е произведението между
Предвид разпоредбата на чл. 47в от ЗПЗП, право на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство, имат земеделските стопани, вписани в регистъра към МЗХ, които отговарят на следните условия:
 • нямат изискуеми публични задължения;
 • не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;
 • не са в производство по ликвидация;
 • не са предприятия в затруднено положение;
 • не са получили друго публично финансиране за същите разходи;
 • имат валидно заявление за подпомагане по схемата за единно плащане на площ и схемите за обвързано подпомагане за животни за годината, предхождаща годината на кандидатстване по схемата за държавна помощ;
 • земеделските стопани, отглеждащи видове и категории животни, които не попадат в обхвата на схемите за обвързано подпомагане за животни, трябва да имат регистриран животновъден обект по Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Земеделските стопани, които отговарят на посочените по-горе условия, е необходимо да подават заявление за държавна помощ по образец, формат и ред, утвърдени със заповед на министъра на земеделието и храните в общинската служба по земеделие към областната дирекция „Земеделие":
 • по постоянен адрес на физическите лица или едноличните търговци или
 • по адрес на управление на юридическите лица

в срок, определен със заповед на министъра на земеделието и храните.

 
Към заявлението следва да се приложат:
 • копия от опис на фактурите за закупен газьол, както и
 • други документи, посочени в указанията на министъра на земеделието и храните съгласно чл. 47а, ал. 4 от ЗПЗП.
Въведено е ограничение за земеделските стопани, за които е установено, че са нарушили схемата за държавна помощ, да нямат право да подават заявление за получаване на същата помощ за срок две години от установяването на нарушението.
 
Максимално допустимото количество газьол в литри, за което може да се възстанови част от стойността на акциза, се изчислява съобразно методика, утвърдена от министъра на земеделието и храните за определяне на индивидуалните годишни квоти във връзка с прилагане на схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство" въз основа на допустимите за подпомагане площи и/или установените животни.
 
За всеки земеделски стопанин се определя индивидуална годишна квота в литри, която е по-ниската от:
 • максимално допустимото количество газьол по ал. 1 от чл. 47г от ЗПЗП и
 • количеството закупен газьол по фактури,
като на земеделския стопанин се възстановява частта от стойността на акциза, представляваща индивидуалния размер на държавната помощ, определен по чл. 47б, ал. 4 от ЗПЗП.
 
На възстановяване не подлежи заплатената от земеделския стопанин минимална данъчна ставка за газьол за моторно гориво, определена в таблица Б на Приложение I на Директива 2003/96/ЕО на Съвета от 27 октомври 2003 г. относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията, наричана по нататък „Директива 2003/96/ЕО" (чл. 47г от ЗПЗП).
 
Министърът на земеделието и храните определя със заповед отстъпката от стойността за съответната година.
 
Отстъпката от стойността на акциза за литър закупен газьол се определя в левове по следната формула:
 
ОСА = ОРП/∑ИГКи, където:
 
-        ОСА е отстъпката от стойността на акциза за литър закупен газьол;
 
-        ОРП е общият размер на държавната помощ по чл. 47б, ал. 1 от ЗПЗП;
 
-        ИГКи са индивидуалните годишни квоти на земеделските стопани за съответната година в литри.
 
При необходимост министърът на земеделието и храните намалява отстъпката до разликата между размера на акцизната ставка за литър закупен газьол по чл. 32, ал. 1, т. 3 от ЗАДС и минималната данъчна ставка за газьол за моторно гориво, определена в таблица Б на Приложение I на Директива 2003/96/ЕО (чл. 47е от ЗПЗП).
 
Накрая следва да се посочи, че с цел спазване на разпоредбите на Глава четвърта "а" е въведена и нова наказателна разпоредба - на земеделски стопанин, който наруши разпоредбите й се налага:
 • глоба от 2000 до 5000 лв., съответно
 • имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв., 

като актовете за нарушение се съставят от длъжностните лица на съответната областна дирекция „Земеделие“, на които е възложено извършването на проверката (чл. 53 от ЗПЗП).

 
 
Кратък преглед на промените в ЗАДС
 
 
Изменението и допълнението на ЗАДС са в глава трета и са свързани с
 • отмяната на раздел VI “Специален ред за приспадане на акциз срещу ваучери за гориво под формата на държавна помощ за земеделския сектор" с чл. 45а - 45г и
 • въвеждането на раздел VII Специален ред за възстановяване на акциз върху закупен газьол, използван в първично селскостопанско производство" с чл. 45д и 45е. 
Промяната цели регламентиранена специален ред за възстановяване на акциз върху закупен газьол, използван в първичното селскостопанско производство, който се извършва от Агенция „Митници“ въз основа на заповедта и уведомлението на министъра на земеделието и храните по чл. 47б, ал. 5 от ЗПЗП, в 45-дневен срок от получаване на документите, като се възстановява частта от стойността на акциза, представляваща индивидуалните размери на държавната помощ, определени по реда на Глава четвърта „а" от ЗПЗП.
 
Уведомлението следва да съдържа:
 • данни за всеки земеделски стопанин,
 • размера на сумата, подлежаща на възстановяване и
 • данни за банковата сметка, по която тя ще се преведе:
-        по постоянен адрес на физическите лица или еднолични търговци или
-        на адреса на управление на юридическите лица.
 
Директорът на Агенция „Митници" издава вътрешни правила за определяне на реда за възстановяване на сумите, определени в уведомлението по чл. 47б, ал. 5 от ЗПЗП, като редът и начинът за обмен на информация между МЗХ и Агенция „Митници" се определят със съвместна инструкция на министъра на земеделието и храните и на директора на Агенция „Митници", съгласно чл. 45д от ЗАДС.
 
В случаите на неправомерно възстановен акциз на земеделски стопанин, същият се възстановява от земеделския стопанин заедно със законната лихва от датата на получаване на държавната помощ до датата на внасянето по сметка на Агенция „Митници“ (чл. 45е от ЗАДС).
 
Следва да се има предвид, че са въведени и преходни разпоредби (§ 22 и 23 на ПЗР към ЗИД) , в сила от 14. 06. 2016 г., във връзка с прилагане на съществуващата до момента схема, свързана с ползване наваучери за гориво, а именно:
 
 • за земеделските стопани, които са получили ваучери за гориво по съществуващата до 31 декември 2014 г. схема на държавна помощ „Намалена акцизна ставка за газьол, използван в първичното селскостопанско производство, чрез система от ваучери за гориво"да могат да ги използват за покупка на газьол по чл. 32, ал. 1, т. 3 от ЗАДС до 30 септември 2016 г. и
 • задължените по ЗАДС лица, които са приели ваучери за гориво по съществуващата до 31 декември 2014 г. схема на държавна помощ Намалена акцизна ставка за газьол, използван в първичното селскостопанско производство, чрез система от ваучери за гориво" да имат право да ги приспаднат от дължимия акциз по акцизната декларация по чл. 87, ал. 1 от ЗАДС номиналната стойност на ваучерите. Предвидено е не по-късно от 5 дни преди подаване на акцизната декларация данъчнозадълженото лице да предава събраните ваучери на компетентното митническо учреждение по местонахождението му с приемно-предавателен протокол по образец, определен с Правилника за прилагане на ЗАДС. 
 • уточнено е, че не се приемат ваучери за гориво с нарушена цялост и с повредени защити.
 • регламентирано е Агенция „Митници" да извършва проверка за автентичност на получените ваучери, както и да ги съхранява по ред и начин, определени с Правилника за прилагане на ЗАДС. Допълнено е, при установяване на неистински или подправени ваучери приспаднатият акциз по акцизната декларация от данъчнозадължените лица по тези ваучери да подлежи на внасяне заедно със законната лихва от датата, на която акцизът е трябвало да бъде платен в съответствие с чл. 44 от ЗАДС.
 • предвидено е, при установяване използване не по предназначение на ваучери за гориво и газьол, който е закупен с ваучери за гориво земеделският стопанин да е длъжен да възстанови номиналната стойност на получените ваучери заедно със законната лихва от датата на получаването им, както и образуване на административнонаказателно производство.
 • въведено е тълкувание на категорията „ваучер за гориво" - държавна ценна книга, която може да се използва като непарично платежно средство за размера на акциза, посочен в него, само от земеделски стопанин, регистриран по този закон, и от лица, извършващи доставки/продажби на течни горива от търговски обекти, включително лицата, извършващи доставки/продажби на течни горива по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове. Въведено е налагане на:
-         глоба от 2000 до 5000 лв., съответно
-         имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв., 
 
при установяване използване не по предназначение на ваучери за гориво и газьол, който е закупен с ваучери за гориво.