ЗКПО. Относно начисляване на данъчна амортизация

ЗКПО. Въпрос. През март 2016 г. е закупен е недвижим имот с цел отдаване под наем. До момента не сме намерили наемател.
 
Откога мога да започна начисляването на данъчна амортизация и въобще ще се признае ли такава за 2016 г., ако до края на годината изобщо не успеем да го дадем под наем?
 
Обстоятелството, че начислявам счетоводна амортизация не е ли достатъчно, за да се начислява и данъчна?
 
 
Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
 
Актуално към 01. 09. 2016 г.
 
 
Публикация от сп. „Данъци ТИТА“Абонирайте се сега и четете още множество публикации
 
 
Моментът, от който следва да започне да се начислява данъчна амортизация е изрично регламентиран в чл. 58, ал. 1 на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
 
Този момент е въвеждането на актива в експлоатация, като начисляването на данъчна амортизация започва от началото на:
  • месеца, в който данъчният амортизируем актив е въведен в експлоатация или
  • следващия месец.
Разпоредбата на ЗКПО не прави препратки нито към:
  • датата на придобиване на актива, нито към
  • разпоредбите на счетоводното законодателство и приложимите счетоводни стандарти, които както е известно регламентират различни правила:
-        съгласно МСС 16 – Имоти, машини и съоръжения, амортизацията на актива започва, когато той е налице за употреба, т.е. когато е на мястото и в състоянието, необходими за неговата експлоатация по начина, предвиден от ръководството (§ 55);
 
-        съгласно СС № 4 - Отчитане на амортизациите начисляването на амортизацията започва от месеца, следващ месеца, в който амортизируемият актив е придобит или въведен в употреба (т. 6.1.).
 
Нещо повече, доколкото става въпрос за инвестиционен имот, ако e прието той да се оценява по модела на справедливата стойност, а не по модела на цената на придобиване (който по всяка вероятност е приет във Вашия случай) за счетоводни цели изобщо не следва да се начислява амортизация. Въпреки това за данъчни цели такава е възможна, тъй като според чл.48, т. 3  от ЗКПО инвестиционните имоти, с изключение на земята винаги се третират като данъчни амортизируеми активи,  
 
Очевидно правилата на ЗКПО, свързани с начисляване на данъчна амортизация, не препокриват нито разпоредбите на МСС, нито на НСС.
 
С разпоредбата на чл. 58, ал. 1 ЗКПО изрично регламентира връзката между стартирането на момента на начисляването на разхода за амортизация и момента, от който активът започва да носи икономическа изгода.
 
Следва да обърнете внимание на обстоятелството, че датата на въвеждане в експлоатация следва да е документално обоснована, въведено с второто изречение на чл. 58, ал. 1 от ЗКПО.
 
Това означава, че трябва да разполагате с писмен документ (протокол/акт за въвеждане в експлоатация), от който изрично да се вижда датата на въвеждане на актива в експлоатация.
 
Този документ е основанието за започване на начисляване на данъчна амортизация от началото на:
  •  същия месец или
  •  следващия месец.
Затова във Вашия случай, ако имотът не се използва от момента на придобиването му до края на данъчната година, изобщо не би следвало да начислявате данъчна амортизация, независимо, че начислявате счетоводна.
 
Начислената счетоводна амортизация за недвижимия имот не е  призната за данъчни цели на основание на чл. 54, ал. 2 от ЗКПО и следователно няма да окаже никакво влияние на данъчния резултат.
 
За данъчни цели се признава само данъчната амортизация (чл. 54, ал. 1 от ЗКПО).
 
Във Вашия случай, ако имотът е предназначен единствено за даване под наем, считам че разход за данъчната амортизация може да бъде признаван от момента, в който е налице сключен и действащ вече договор за наем.  
 
Ако започнете да начислявате данъчна амортизация преди този момент, тя няма да бъде призната за данъчни цели.