ЗКПО. Относно формиране на данъчната основа при смесено ползване на активи

ЗКПО. Въпрос. При смесено ползване на лека кола и мобилен телефон от лице, назначено на трудов договор, ако работодателят е избрал новия ред на облагане - това означава ли, че данъчната основа за новия данък ще е в размер на 70 процента от заплатата на работника (приемаме, че нямаме пътни листи и затова ползваме 50% данъчна основа за автомобила и 20% за мобилния телефон)?
 
 
Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
 
Актуално към 01. 12. 2016 г.
 
 
Публикация от сп. „Данъци ТИТА“Абонирайте се сега и четете още множество публикации.
 
 
Новият ред на облагане на личното ползване при смесено ползване на активи за лични и служебни цели, въведен с разпоредбата на чл. 204, ал. 1, т. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), е алтернативен на облагането на личното ползване на активи чрез включването му във възнаграждението на лицата по трудово правоотношение и данъчната му основа няма нищо общо с възнаграждението на лицата по трудово правоотношение.
 
Ако за Вас е неприемливо Вашите работници и служители да заплащат личното си ползване на активи на дружеството, ползвани както за лични, така и за служебни цели по пазарни цени (все едно са Ваши клиенти), трябва да изберете един от двата възможни законови варианта на данъчно третиране:
  • първи вариант - облагане по реда на ЗДДФЛ.
Той изисква облагане левовата равностойно на личното ползване в лицето на работниците и служителите по реда на чл. 24 от ЗДДФЛ - както беше и досега, като изчислите конкретното фактическо ползване на колата и мобилния телефон за лични нужди на работника. При този вариант не се работи с проценти, а само с фактическото лично потребление, което го прави доста трудоемък или
  • втори вариант - облагане по реда на ЗКПО.  
Той изисква да освободите работниците и служителите от каквито и да е данъчни ангажименти и да приложите новия ред на облагане с 10 на сто данък върху разходите в натура по реда на чл. 204, ал.1, т. 4 от ЗКПО, който се поема изцяло и само от работодателя. При този вариант след като става въпрос за смесено ползване на кола и мобилен телефон от Ваш служител, за целите на облагане по реда на ЗКПО, съобразявайки се с чл. 215а от ЗКПО следва да формирате две данъчни основи:
 
една за всички годишни разходи, свързани с автомобила, която включва както експлоатационни разходи, така и застраховки, местен данък, винетки, (вкл. и годишната данъчна амортизация, респ. наемът при нает автомобил). Да допуснем, че сте формирали данъчна основа в размер на е 10 000 лв. годишно;
 
втора за всички годишни разходи, свързани с мобилния телефон. Да допуснем, че тя е в размер 300 лв. годишно.
 
След като формирате всяка от тези данъчни основи, доколкото не разполагате с доказателства, каква част от нея е за служебни, а каква част за лични нужди, следва да приложите процентното съотношение, въведено в чл. 215а, ал. 2, т.  2 и ал. 4  на ЗКПО - посочените от Вас 50 на сто за автомобила и 20 на сто за мобилния телефон.
 
Така получавате за:
  • колата - данъчна основа на личното ползване 5000 лв. и съответно дължимият данък по реда на чл. 204, ал.1, т. 4 от ЗКПО е 500 лв.;
  • мобилния телефон - данъчната основа на личното ползване е 60 лв. и съответно дължимият данък по реда на чл. 204, ал.1, т. 4 от ЗКПО е 6 лв.
Данъкът (според примера 506 лв.) определен по реда на чл. 204, ал.1, т. 4 от ЗКПО, се дължи от работодателя до 31.03. на следващата година, както всички данъци върху разходите.
 
Още едни път подчертавам, че с такива по същество произволни пропорции (50 и 20 на сто) без конкретна отчетност, може да се работи само за целите на данъка, въведен в ЗКПО, който се поема от работодателя, т.е. само при втория вариант.
 
Не може да сложите определените на база на единни регламентирани в ЗКПО пропорции суми от 5000 лв. и 60 лв. във възнаграждението на работника или служителя за годината и да ги облагате по реда на ЗДДФЛ и вкл. и осигурявате.
 
Ако изберете първия вариант – облагане по реда на ЗДДФЛ и следователно облагате пряко работника или служителя за личното му ползване и  включвате във възнаграждението му, трябва да имате много точно измерване колко точно е личното потребление (според примера – точно да установите колко е личното потребление в сумата от 10 000 лв. и респ. - в 300 лв.).
 
Очевидно е, че ако изберете първия вариант не може да минете без пътни листа, на база на които за разграничите фактическата стойност на служебното и личното ползване на автомобила. (Освен това при този вариант може да се наложи и да включвате в данъчната основа не данъчната амортизация, а да определяте наем по пазарни цени за ползване на автомобила.)
 
За мобилния телефон при този вариант също трябва да определите точната стойност на личното потребление, което ще включвате във възнаграждението за целите на ЗДДФЛ.
 
При това при този вариант облагането следва да става по реда на чл. 42 от ЗДДФЛ на база на личното потребение всеки месец, а не годишно.