Последните промени в Закона за акцизите и данъчните складове

Последните промени в Закона за акцизите и данъчните складове
 
 
Мариянка Вълчанова, началник отдел «Последващ контрол», Агенция «Митници» - Пловдив
 
 
Публикация от сп. „Данъци ТИТА“Абонирайте се сега и четете още множество публикации.
 
 
В ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗИД ЗАДС), който влиза в сила от 01. 01. 2017 г. Приетите изменения са свързани с реализирането на законодателни мерки по приоритетите на данъчната политика, които включват:
 • прецизиране на някои разпоредби с цел единното им тълкуване и улесняване практическото им прилагане както от страна на данъчнозадължените лица, така и от страна на администрацията;
 • въвеждане на нови разпоредби в националното законодателство в съответствие с европейските директиви в областта на данъците, както и за привеждане на националната правна уредба предвид съдебната практика на Съда на Европейския съюз;
 • намаляване на административната тежест и разходите за бизнеса и гражданите и създаване на условия за икономическо развитие и инвестиции.
Най- съществените предложени и приети промените се изразяват в следното:
 • създава се възможност търговците по смисъла на законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или друга държава – страна по споразумението на Европейското икономическо пространство да осъществяват дейност на територията на страната чрез клон в Република България, а може и чрез местно юридическо лице – акредитиран представител по смисъла на Закона за данък добавена стойност (чл. 24а, ал. 9чл. 57, ал. 9чл. 57а, ал. 10);
 • за определяне количествата енергийни продукти, вложени в производството на топлинна енергия при комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия при условията на чл. 28, ал. 2да се облагат със съответната ставка, определена в чл. 33 (чл. 24д, ал. 5);
 • изменение в съотношението между специфичния и пропорционалния акциз на цигаритеза достигане на минималния акциз от 90 EUR за 1000 къса към 01. 01. 2018 г. (чл. 39, ал. 1 и ал. 2);
 • корекция в реда за възстановяване на сумите по схемата за държавна помощ относно специалния ред за възстановяване на акциз върху закупения газьол (чл. 45д, ал. 1);
 • регламентира се възможност за разносна търговия или продажба на тютюневи изделия без предварителна заявка (чл. 90б, ал. 3 и ал. 4);
 • въвежда се задължение за лицата собственици или ползватели на транспортни средства или съдове за транспортиране да използват глобалната система за позициониране и средства за измерване и контрол по предназначение в работния им обхват, като осигуряват и следят за тяхната техническа изправност, правилна употреба и непрекъснато предаване на данни към доставчик на GPS услуги (чл. 93, ал. 12);
 • разширяват се правомощия на митническите органи да извършват претърсване и изземване в случаите по чл. 42 и 43 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) (чл. 103, ал .6);
 • регламентира се органът, който следва да предоставя данъчна информация свързана с прилагането на ЗАДС (чл. 104а);
 • конституират се митническите лаборатории като единствено звено, компетентно да се произнася по взети проби за целите на контрола върху акцизни стоки и имащо право да определя показателите и други признаци от значение за акцизното облагане (чл. 107,  ал. 2, 3 и 4).

 

Тематично промените се изразяват в следното:
 
 
I. Въвеждат се нови определения в Глава първа, Раздел III „Понятия” от закона:
 
1. „Употребявани акцизни бандероли” са бандеролите, които са били премахнати от опаковката на освободени за потребление акцизни стоки, без да бъдат повредени или унищожени, с цел повторното им използване в нарушение на изискванията на закона и на нормативните актове за неговото прилагане (чл. 4, т. 61).
 
Дeфинирането на употребявани акцизни бандероли се налага с цел терминологичното им изясняване и формулиране по повод установени нарушения от митническите органи на нерегламентираното им използване.
 
В тези връзка е изменен чл. 99, ал. 4. Вместо забрана за освобождаване за потребление на акцизни стоки, облепени по стария образец след датата на въвеждане на новия образец на бандерол за акцизни стоки се заменя със забрана за поставяне, съхранение, пренасяне или превозване, включително върху акцизни стоки на употребявани акцизни бандероли, както и освобождаване за потребление на акцизни стоки, облепени с бандерол по отменен образец, след датата на въвеждане на новия образец.
 
Създава се ал. 6 в чл. 121, която предвижда административно-наказателните разпоредби в ал. 5 от същия член, а именно:
 • глоба в размер от 1000 лв. до 3000 лв. за физическите лица и
 • имуществена санкция в размер от 2000 лв. до 6000 лв. за юридически лица или еднолични търговци,
да се прилагат и по отношение на употребяваните бандероли, облепени върху опаковките на тютюневите изделия или алкохолните напитки, за които не са били предназначени.
 
2. Изяснява се какво представляват „техническите и други средства за контрол” - обикновена пломбаспециална пломбастикер, хартиена лента с печат и други помощни средства за контрол, които се поставят и премахват от митническите органи при осъществяване на техните правомощия с цел да ограничат достъпа, ползването или разпореждането с дадена движима или недвижима вещ (чл. 4, т. 62).
 
Посочва се точно и ясно в кои случаи и с каква цел се използват техническите и други средства за контрол, като в тази връзка се регламентират действията на митническите служители при осъществяване на техните правомощия при използване на техническите и други средства за контрол.
 
 
II. Промени във връзка с решения на Европейския съд относно принципите на правна сигурност и на защита на оправданите правни очаквания, които изискват прецизиране на някои разпоредби, а именно промяна на чл. 22, ал. 7.
 
От въведеното ограничение да не се смятат за вложени или използвани в производствен процес алкохол и алкохолни напитки, използвани като средство за почистване са изключени:
 • лекарствата по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и
 • ветеринарномедицински продукти по смисъла на Закона за ветеринарномедицинската дейност (чл. 22, ал. 3, т. 2).
Промяната се налага във връзка със спецификата на производствения процес на лекарствени продукти в хуманната медицина и ветеринарномедицински продукти във ветеринарната медицина.
 
 
III. Промени в чл. 24 относно освобождаванията от облагане с акциз на енергийни продукти:
 • в чл. 24, ал. 1, където се регламентират енергийните продукти по кодовете от комбинираната номенклатура, които се освобождават от облагане с акциз, се редуцира броя им в т. 4 като се заличават кодовете „3811 21” и „3811 29”, когато се използват за цели различни от моторно гориво и гориво за отопление и
 • се добавя т. 7 в чл. 24, ал. 2, в която се регламентира освобождаване от облагане с акциз на енергийни продукти добити в изпълнение на програми за отстраняване на нанесени щети върху околната среда, настъпили минали действия или бездействия, при приватизация на основание § 9, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за опазване на околната среда.
 
IV. Промени относно намаляване на административната тежест и разходите:
 
1. Във връзка с новите законови изисквания сега:
 • не се издаваше удостоверение за освободен от акциз краен потребител,
 • не се регистрираше лице по чл. 57а, ал. 1, т. 1 - 3б, 5 и 6,
 • не можеше да се регистрира лице като „регистриран получател“, „временно регистриран получател“, „регистриран изпращач“,
 •  нямаше право да извършва търговия с тютюневи изделия лице по смисъла на чл. 90а, ал. 2, т. 5,
ако не е изпълнено изискването да няма публични задължения, събирани от митническите органи, данъчни задължения и задължителни осигурителни вноски.
 
 • се дава възможност за разсрочване, отсрочване или обезпечаване на публичните държавни вземания, както и
 • да не се вземат предвид, ако не са влезли в сила издадените наказателни постановления.

2. В чл. 45д, ал. 1 се предвижда корекция в реда за възстановяване на суми по схемата за държавна помощ относно специалния ред за възстановяване на акциз върху закупен газьол, използван в първичното селско стопанство.

 

Регламентирано е Агенция „Митници“ да възстановяван сумите, предназначени за земеделските производители, като ги превежда на Държавен фонд „Земеделие“.
 
3. Към момента ЗАДС регламентира обектите, от които може да се извършва продажба на тютюневи изделия, като моторните превозни средства не са сред тях и по тази причина разносната търговия или продажба без предварителна заявка на тютюневи изделия от превозни средства е в нарушение на чл. 100а.
 
Въвежда се нова уредба в чл. 90б, според която в случаите на разносна търговия или продажба на тютюневи изделия без предварителна заявка идентификационните данни на транспортните средства да се вписват в разрешителното за търговия с тютюневи изделия, тъй като се е наложила практика основно при търговия на едро да се продават тютюневи изделия чрез превозни средства, на които има въведено в експлоатация фискално устройство.
 
Целта на промяната е да се обхванат населените места с нередовен транспорт до тях, селските райони и се задоволят техните потребности от тютюневи изделия въпреки, че обемът на потребностите им е малък.
 
Създава ал. 3 в чл. 108а , съгласно която предвидените наказателни разпоредби в ал. 1 и ал. 2 от същия член не се прилагат за лицата по чл. 90е, съхраняващи, предлагащи или продаващи тютюневи изделия от транспортни средства, за които е представена информация по чл. 90б, ал 3 и 4.
 
В § 40 от преходните и заключителни разпоредби на ЗИДЗАДС  е предвидено в тримесечен срок от влизане в сила на този закон, лицата получили разрешение за търговия с тютюневи изделия, в случаите по чл. 90б, ал 3 да предоставят на компетентното митническо учреждение идентификационните данни на транспортните средства.
 
4. Отпада задължението при лицензирането или при регистрационния режим изискването за лицата да представят пред митническите органи удостоверения за наличие или липса на задължения и на задължителни осигурителни вноски. Тази информация ще се получава по служебен път от Националната агенция за приходите.
 
 
V. Доразвива се законодателството във връзка с комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия.
 
1. Количеството енергийни продукти, вложени в производство на топлинна енергия при условията на чл. 28, ал. 2 (съгласно която данъчната основа за определяне на топлинна енергия се определя върху 30 на сто от общото количество на използваните енергийни продукти за комбинираното производство), се облагат със съответната ставка, определена в чл. 33, при комбинираното производство на електрическа и топлинна енергия (чл. 24д, ал. 5).
 
2. Въвежда се изискване в случаите по чл. 20, ал. 2 и т. 19 освободен от акциз краен потребител, който е използвал енергийни продукти за осъществяване на комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, да издава един регистриран акцизен данъчен документ до 10-то число на месеца, следващ данъчния период за количествата енергийни продукти, използвани за производство на топлинна енергия (чл. 84, ал. 22).
 
3. Добавено е, че чл. 84, ал. 22 се прилага и в случаите, когато освободен от акциз краен потребител е използвал газ за цели, различни от посочените в удостоверението, с изключение на случаите на използване на природен газ за моторно гориво (чл. 84, ал. 23).
 
 
VI. Направени са изменения и допълнения във връзка с подадено писмено искане за възстановяване на недължимо платен или подлежащ на плащане акциз.
 
Решението или отказът по ал. 3 или по ал. 13 на чл. 27 може да се обжалва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс“.
 
Досега действащата редакция бе, че решението или отказът по ал. 3 или по ал. 13 се обжалва в 14 - дневен срок пред директора на Агенция Митници“, който се произнася в 45 - дневен срок от датата на получаване на жалбата (чл. 27, ал. 4).
 
 
VII. Увеличаване на акцизната ставка на цигарите и график за осъществяването му съобразено с Европейското законодателство.
 
Съгласно изискванията на Директива 2011/64/ЕС на Съвета от 21 юни 2011 г. относно структурата и ставките на акциза върху обработен тютюн от 1 януари 2014 г. общият акциз върху цигарите трябва да представлява най-малко 60 на сто от средно претеглената продажна цена на дребно на освободените за потребление цигари. Този акциз не може да е по-нисък от 90 евро за 1000 къса независимо от средно претеглената продажна цена на дребно.
 
За целите на достигане на минималния акциз от 90 евро за 1000 къса (177 лв. за 1000 късакъм 1 януари 2018 г., акцизът следва да се увеличава плавно като се направи и съответният график за увеличаване акциза на цигарите за достигане на определените с директивата минимални нива на облагане.
 
Специфичният акциз се увеличава от 70 лв. за 1000 къса на 101 лв. за 1000 къса (чл. 39, ал. 1, т. 1) и едновременно с това пропорционалния акциз поетапно ще се изменя:
 
 • 27 на сто от продажната цена – от 1 януари 2017 г. и
 • 28 на сто от продажната цена – от 1 януари 2018 г. (чл. 39, ал. 1, т. 2),
като размерът на акциза не трябва да е по-малък от:
 • сто шестдесет и осем лв. за 1000 къса - от 1 януари 2017 г. и
 • сто и седемдесет и седем лв. за 1000 къса – от 1 януари 2018 г. (чл. 39, ал. 2)
 
VIII. Във връзка с различното тълкуване на разпоредбите на чл. 72 - 75 от ДОПК от органите на Министерството на вътрешните работи и прокуратурата, така и на съдилищата е създаден чл. 104а, съгласно кой данъчна информация по смисъла на чл. 72 от ДОПК, свързана с прилагането на този закон се предоставя от митническите органи по реда на ДОПК.
 
Предвидено е митническите органи и органите на НАП да подобрят взаимодействието си като облекчат реда за обмен на данъчна информация, полезна за всяка една от администрациите с цел разкриване или предотвратяване извършването на данъчни нарушения или престъпления.
 
Обменът, предоставянето на наличната данъчна информация по чл. 72 от ДОПК, подобряването на координацията и сътрудничеството ще повиши ефективността на данъчния контрол на двете приходни агенции. Делегирани са правомощия на директора на Агенция „Митници“ да определя реда за обработване, съхраняване и унищожаване на данъчна информация, свързана с прилагането на този закон.
 
 
IX. В глава седма „Ограничения и забрани“ е направено допълнение в чл. 93 относно лицата собственици или ползватели на транспортни средства и съдове за транспортиране по ал. 6, които са длъжни да използват глобална система за позициониране и средствата за измерване и контрол по предназначение в работния им обхват, като осигуряват и следят за тяхната техническа изправност, правилна употреба и непрекъснато предаване на данни към доставчик на GPS услуги.
 
При неизпълнение на изискванията сертификатът за одобрен съд за транспортиране се прекратявана датата, на която митническите органи са установили съответните факти и обстоятелства (чл. 93, ал. 12).
 
Нуждата от налагане на това ограничение е във връзка с установяване от митническите органи на случаи, при които водачите на транспортните средства умишлено прекъсват захранването на GPS устройството, за да не бъде проследено движението на акцизните стоки до мястото на реалното им потребление. Така се създава реална възможност за извършване на нарушение, невнасяне на дължимия акциз и стимулиране на сивия сектор, поради което се предвижда незабавно прекратяване на сертификата за одобрен съд от датата на извършената от митническите органи проверка. С въвеждането на забраната се ограничава възможността за фиктивни доставки на енергийни продукти, които при действащата нормативна база преди промяната не можеха да бъдат предотвратени своевременно, тъй като се изискваше образуване на административно-наказателно производство, т.е. съставяне на акт за административно нарушение.
 
1. Създава се  чл. 102а в глава осма „Контрол“ във връзка с правомощията на митническите органи да инсталират технически устройства за осъществяване на контрол върху движението и използването на акцизни стоки.
 
Регламентира се за какво се използват тези технически средства (собствени или ползвани на друго правно основание):
 • за проследяване, позициониране и спиране на транспортни средства;
 • наблюдение и/или заснемане на транспортни средства и места, на които се извършват дейности или се държат акцизни стоки;
 • получаване на данни и/или определяне на показатели, имащи значение за акцизното облагане;
 • предотвратяване на нарушение.
Предвидено е, контролът върху движението на акцизни стоки на територията на страната чрез използване на технически устройства да се осъществява независимо от мястото на товарене и разтоварване.
 
При обоснован риск митническите органи да определят подходящ маршрут за движение.
 
При инсталиране, използване и демонтиране на техническите устройства митническите органи да могат да изискват деклариране на конкретни факти и обстоятелства за акцизните стоки и за дейностите извършвани с тях, както да ги пазят от повреждане или унищожаване, а при допускане причиняването на щети или унищожаване на техническите средства да възстановят на Агенция „Митници“ в едномесечен срокнаправените разходи.
 
Предвижда се условията и реда за ползване на техническите устройства за целите на контрола впоследствие да се доразвие в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове.
 
Понастоящем, разпоредбата на чл. 102, ал. 3, т. 1 е твърде обща, поради което създаването на правила за инсталирането, използването и демонтирането на технически устройства е предпоставка за правилното и еднакво прилагане на разпоредбите от митническите органи, както и дава правна сигурност за подлежащите на контрол по този ред лица.
 
2. Създават се и съответните наказателни разпоредби за лицата, нарушили съответната забрана.
 
Освен действащата разпоредба, съгласно която на лице, което наруши разпоредбата на чл. 93 се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10000 лв., а при повторно нарушение от 10 000 до 50 000 лв. се създава и ал. 2 в чл. 116, съгласно която същите санкции, предвидени в чл. 116, ал. 1, се налагат и налицата, които нарушават условията и реда за инсталиранеи използване на глобалната система за позициониране на средствата за измерване и контрол, както и предаването на данни към Агенция „Митници“.
 
3. Създадени са по-рестриктивни мерки в чл. 122а за лицата, манипулирали или въздействали по друг неправомерен начин:
 • върху средствата за измерване и контрол по чл. 93, ал. 6, т. 2 и чл. 103а, както и
 • върху оборудването, софтуер и мрежа, осигуряващи или свързвани с предаването на данни.
Същият е размерът на санкциите – глоба и имуществена санкция за лицата по чл. 102а, ал. 5 от ЗАДС.
 
 
Х. До сега, в наредба, издадена от министъра на финансите, се определяше редът за вземане на проби и методите за анализ за целите на контрола върху акцизните стоки, съгласно чл. 107.
 
По повод противоречивата съдебна практика във връзка с компетентностите на лабораториите на Агенция „Митници“ като поделение, част от структурата на Агенция „Митници“ се наложи да се конституиратмитническите лаборатории като единствено звено, компетентно да се произнася по взети проби за целите на контрола върху акцизни стоки и имащо право да определя показателите и други признаци от значение за акцизното облагане (чл. 107, ал. 2 и ал. 3).
 
Дадена е възможност при обективна необходимост Агенция „Митници“ да може да възложи извършването на изпитвания на външни акредитирани лаборатории, както и след приключването на съответното производство за съхраняваните проби от акцизни стоки да се приложи редът по чл. 124, ал. 5, 6 и 8. (чл. 107, ал. 4 и ал. 5).
 
 
ХI. В Закона за митниците в раздел II „Функции и задачи“ в чл. 15, ал. 2, т. 14 е предвидено митническите органи да могат да осъществяват оперативно-издирвателна дейност за предотвратяване, разкриване и документиране на престъпления по чл. 234242242а и 251 от Наказателния кодекс (НК) и по чл. 255 от НК по отношение на задължения за ДДС за внос и акцизи.
 
Предвид необходимостта от събиране на достатъчно данни за извършено престъпление, което е дълъг и продължителен процес, а и не във всички случаи се доказва извършено престъпление, се делегират правомощия на митнически служители, определени със заповед на директора на Агенция „Митници“ за претърсване и изземване в случаите на чл. 42 и 43 от ДОПК.
 
В този смисъл тъй като е допустимо претърсване и изземване за целите на данъчния контрол, не за установяване на престъпление, т.е. при данни за укриване на факти и обстоятелства, свързани със задължения и отговорности за данъци и задължителни осигурителни вноски, нарушения на данъчното и осигурително законодателство, стоки с неустановен произход е създадена ал. 6 в чл. 103 от ЗАДС.
 
 
ХII. Разширява се обхватът на:
 
1. освободените от акциз крайни потребители, които могат да бъдат търговците по смисъла на законодателството на друга държава членка – страна по Споразумението на Европейското икономическо пространство чрез клон в Република България (чл. 24а, ал. 9);
 
2. лицата, подлежащи на задължителна регистрация по смисъла на чл. 57а, ал. 1 с търговците по смисъла на законодателството на друга държава членка – страна по Споразумението на Европейското икономическо пространство чрез клон в Република България, а по чл. 57а, ал. 1, т. 2, лицата получили лиценз по закона за енергетиката, които продават електрическа енергия на потребители на електрическа енергия за битови и стопански нужди, както и лицата, които продават природен газ за битови и стопански нужди и за моторно гориво могат и чрез местно юридическо лице – акредитиран представител по смисъла на Закона за данък добавена стойност (чл. 57а, ал. 10);
 
В тази връзка е направено допълнение в чл. 57б, ал. 2 относно обектите на лица, които продават природен газ за битови и стопански нужди и за моторно гориво, да се считат и изходни точки на националната газопреносна мрежа и пунктовете на предаване на природен газ, в който се извършва освобождаване за потребление по смисъла на чл. 20, ал. 2, т. 17 и т. 18.
 
Промяната е във връзка с хармонизиране на закона с действащото законодателство в областта на търговията с природен газ и предвид либерализацията на енергийния пазар.
 
 
ХIII. Прецизиране има и в други административно-наказателни разпоредби:
 
1. В чл. 112, ал. 3 и ал. 4 е изменена имуществената санкция.
 
В ал. 3 преди промяната, когато лице е начислило данъка в период следващ периода, през който е следвало да бъде начислен, имуществената санкция беше 25 на сто от акциза, а сега е 5 на сто от акциза, но не по-малко от 200 лв.а при повторно нарушение – не по-малко от 400 лв., а когато лицето е начислило данъка в период, следващ периода по ал. 3, имуществената санкция беше 50 на сто от акциза, а сега е 10 на сто от акциза, но не по-малко от 400 лв., а при повторно нарушение не по – малко от 600 лв.
 
2. В чл. 126 се разделя санкцията:
 • за физическо лице – глоба- в размер на двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 лв., а при повторно нарушение – не по-малко от 2000 лв. и
 • за юридическите лица и еднолични търговци - в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2000 лв., а при повторно нарушение – не по-малко от 4000 лв.
 
От всички промени в ЗАДС се очакват допълнителни приходи за държавния бюджет и финансово въздействие върху задължените лица по ЗАДС и потребителите на акцизни стоки.
 
 
 
 
.