Последните промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

Последните промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
 
 
Мариянка Вълчанова, началник отдел «Последващ контрол», Агенция «Митници» - Пловдив
 
 
Публикация от сп. „Данъци ТИТА“Абонирайте се сега и четете още множество публикации.
 
 
В ДВ, бр. 13 от 07.02.2016 г. е обнародван Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ПИД на ППЗАДС), който влиза в сила от 07. 02. 2017 г.
 
Измененията в голяма степен са свързани с:
 • приетите изменения и допълнения в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 97 от 6 декември 2016 г., в сила от 1 януари 2017 г.;
Целта е:
 • въвеждане на нови разпоредби в националното законодателство в съответствие с европейското законодателство, както и за привеждане на националната правна уредба в съответствие със съдебната практика на Съда на Европейския съюз (СЕС);
 • намаляване на административната тежест и разходите за бизнеса, както и прецизиране на някои разпоредби за единното им тълкуване и улесняване практическото им прилагане както от страна на данъчнозадължените лица, така и от страна на администрацията.
Най-важните промени се изразяват в следното:
 
 
I. В Глава втора „Освобождаване и възстановяване на акциз”:
 
 
1. Раздел III „Ред за освобождаване от облагане с акциз на денатуриран по специален метод етилов алкохол и енергийни продукти” се актуализира чл. 13б, ал. 1, като в текста:
 
„За прилагане на разпоредбата на чл. 24, ал.1, т. 1 от ЗАДС при зареждане на плавателни и въздухоплавателни средства с енергийни продукти се прилага процедурата по износ“ думите „по смисъла на чл. 161, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността”, (който е отменен), се заменят с по смисъла на чл. 269 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза“ (ОВ, L 269 от 10 октомври 2013 г.), който се прилага от 01. 05. 2016 г.
 
 
2. Раздел IV „Ред за възстановяване на акциз при изнасяне на акцизни стоки” се актуализира чл. 23б, ал. 1, буква б, като текстът:
 
лицето, притежаващо свидетелство за авиационен оператор за специализираните авиационни работи, посочени в чл. 8, т. 1. 2 от Наредба № 24 от 2000 г. за издаване свидетелства на авиационните оператори, извършващи специализирани авиационни работи (последно изм. и доп., бр. 36 от 2012 г.) до началника на митницата по седалище на лицето” се изменя така лицето, притежаващо свидетелство за авиационен оператор, издадено по реда на Наредба № 37 от 2016 г. за авиационните оператори (ДВ, бр. 87 от 2016 г.) до началника на митницата по седалище на лицето.“
 
 
II. В Глава трета „Режим отложено плащане на акциз“:
 
 
1. Раздел IVа „Движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз с електронен административен документ“ са приети промени в чл. 55а, ал. 4 и чл. 55в, ал. 5 във връзка с предоставяне на информация за допълнителен (продуктов) код на акцизните стоки преди започване на движението им под режим отложено плащане на акциз, което е по повод приетата Наредба № 7 от 2010 г. за разпореждането с отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки (обн., ДВ. бр.72 от 2010г., изм. и доп. ДВ, бр. 44 от 2016 г.), и за целите на извършване на последващ анализ и проверки от страна на митническите органи.
 
В тази връзка в Приложение № 7т към чл. 55а, ал. 1 след „r Търговска марка на продуктите*“ е добавен ред: „b Идентифициране на транспортните единици (задължително се вписва на идентификационните номера на основното и допълнително/и превозно/и средство/и, разделени с наклонена черта)“.
 
Приетите промени в чл. 55а, ал. 4 и чл. 55в, ал. 5, влизат в сила от 1 юни 2017 г. (§ 41 от ПЗР на ПИД на ППЗАДС).
 
Прецизиран е и чл. 53а със създаването на ал. 13, съгласно която за извършеното унищожаване комисиите по ал. 6, 7 и 11 следва да съставят констативен протокол.
 
 
2. Раздел IVв „Други разпоредби за движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз“
 
Във връзка с постановено Решение на Съда на Европейския съюз от 28 януари 2016 г. (Дело C-64/15) по преюдициално запитване относно тълкуването на Директива 2008/118/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 година относно общия режим на облагане с акциз, с което Съдът на Европейския съюз е приел, че член 10, параграф 4 от Директива 2008/118/ЕО следва да се тълкува и прилага не само когато цялото количество стоки, движещи се под режим отложено плащане на акциз, не е пристигнало в местоназначението си, но и в случаите, когато само част от тези стоки не е пристигнала по местоназначение.
 
По този повод тъй като е необходимо да се осигури еднакво прилагане от държавите членки на разпоредбите чл. 10, параграфи 2 и 4 от Директива 2008/118/ЕО по отношение на определяне на държавата членка, отговорна за събирането на акциза в различните ситуации и като се има предвид вече постановеното Решение на Съда на Европейския съюз от 28 януари 2016 г. (Дело C-64/15) са направени съответните промени в националното законодателство:
 • в случаите, когато на територията на страната се установят липси при приключване на движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз да се дължи акциз на основание чл. 20, ал. 2, т. 8 от ЗАДС (чл. 55к, ал. 1);
 • когато получателят установи точното количество на акцизните стоки при тяхното разтоварване, количеството на акцизните стоки се вписва в регистър „Дневник складова наличност“, с което се осигурява проследимост на количествата при приключване движението на акцизните стоки под режим отложено плащане на акциз. Съобщението за получаване се подава в съответствие с чл. 73д от ЗАДС (чл. 55к, ал. 2), където подробно е регламентиран срокът за подаване на съобщението, в това число и при извънредни обстоятелства;
 • след извършване на проверките по ал. 3 на чл. 55к, с които са установени липси по ал. 1началникът на компетентното митническо учреждение на територията на което се намира данъчният склад, обектът на регистрирания получател или на временно регистрирания получател, издава решение за установяване на задължение за акциз от изпращача (чл. 55к, ал. 4);
 • определеното задължение с решението по ал. 4 на чл. 55к подлежи на доброволно плащане в 14-дневен срок от връчването му. След изтичането на срока за доброволно плащане решението подлежи на предварително изпълнение, освен ако изпълнението е спряно по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Решението по ал. 4 на чл. 55к подлежи на обжалване по реда на ДОПК (чл. 55к, ал. 5 и ал. 6);
 
 III. В Глава четвърта „Обезпечения, бандероли и заплащане на акциз”:
 
 
1. Раздел I „Обезпечения, предоставяни от лицензирани складодържатели“ в чл. 57 се създава ал. 6, която при промяна на банковата гаранция унифицира съдържанието/реквизитите на анекса, а именно:
 • индивидуализиращи данни за банката, издала анекса;
 • данни за лицензирания складодържател:
-        наименование,
-        ЕИК,
-        седалище и
-        адрес на управление;
 • адрес на данъчния склад;
 • номер на лиценза за управление на данъчен склад;
 • размер на обезпечението;
 • номер и дата на банковата гаранция, към която се издава анексът;
 • дата на приемане на анекса.
 2. Променя се заглавието на Раздел Iа „Обезпечения, предоставяни от регистрирани получатели или регистрирани изпращачи, данъчни представители и при получаване на бандероли при митнически режим“ и се създават ал. 6 и ал. 7 към чл. 58.
 
Създаването на новите алинеи е свързано с необходимостта да има еднакъв начин на обезпечаване на задължения за акциз с банкова гаранция, какъвто е налице спрямо представяне на обезпечение от страна на икономическите оператори за издаден лиценз за управление на данъчен склад при обезпечаване чрез банкова гаранция.
 
В тази връзка е променено приложение № 9д, т. 2 като се добавя след в срока на банковата гаранция задължения за заплащане на акциз, думите „както и задължения за заплащане на акциз във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 9 от Закона за акцизите и данъчните складове“ и се създават нови образци:
 • приложение № 9ж към чл. 58а, ал. 6, което се прилага когато се предоставя обезпечение отрегистрираните получатели или регистрирани изпращачи под формата на банкова гаранция и
 • приложение № 9з към чл. 58а, ал. 7, което се прилага когато се предоставя обезпечение от данъчни представители или при получаване на бандероли при митнически режими под формата на банкова гаранция.
 
3. Раздел II „Бандероли“ .
 
С цел облекчаване на процедурата, свързана с неизползваните бандероли, когато лицензиран складодържател:
 • има няколко данъчни склада и
 • прекрати дейността на един от тях и
възможността неизползваните бандероли да бъдат прехвърлени в друг данъчен склад на същия складодържател е създаден чл. 64а.
 
Прецизира се чл. 66а:
 
Съгласно ал. 1, в случаите на чл. 64, ал. 21 от ЗАДС бандеролите, подлежащи на бракуване под опис по образец приложение № 11а се подават в компетентното митническо учреждение по седалище на лицето или по местонахождение на данъчния склад, когато лицето е лицензиран складодържател, или в митницата по местонахождение на обекта на регистрирания/ временно регистрирания получател.
 
Направено е уточнение, че регистрираните/временно регистрираните получатели могат да подават описсамо за акцизните стоки, които не са доставени и получени в обекта (чл. 66а, ал. 2).
 
Регламентирано е изискването подлежащите на бракуване бандероли да се връщат на компетентното митническо учреждение, залепени на хартиени листове, с печат и идентификационни данни на данъчнозадълженото лице, дата на залепване, име и подпис на лицето, което ги е залепило (чл. 66а, ал. 3). Не се допуска лепене на отделни части на различни бандероли (чл. 66а, ал. 4).
 
Заедно със листовете със залепени бандероли се представят и описите по чл. 66а, ал. 1 пред компетентното митническо учреждение (чл. 66а, ал. 5).
 
Оправомощени със Заповед на директора на Агенция „Митници“ митнически служители доказват безспорно автентичността на бандеролите, които се бракуват като бандеролите следва да бъдат с видими всички реквизити и защити и автентичността им се установява на място в обектите на данъчнозадължените лица, където се съхраняват в срок до 60 дни от подаване на описа.
 
По този начин отпаднат разходите за Агенция „Митници“, свързани с това унищожаване (за превоз, заплащане по договори с лица, които предоставят своите обекти за унищожаване на бандеролите и пр.), както и необходимостта от помещения, където да се съхраняват бракуваните бандероли. Подходът е заимстван от чл. 66в от правилника.
 
В чл. 66а подробно е описан както редът на предаване на бандеролите, така и тяхното унищожаване в присъствието на комисия, определена със заповед на началника на компетентната митница, за което се изготвя констативен протокол, както и в случаите на приключила административно-наказателно производство.
 
От друга страна приетата промяна е с цел опростяване на процедурата по бракуване на бандеролите в случаите на чл. 64, ал. 21 и 22 от ЗАДС, а именно отпада задължението за отлепяне на бандеролите от потребителските опаковки и лепенето им върху листове, които да се предават в компетентната митница.
 
Задължените лица са длъжни да спазват разпоредбата на чл. 64, ал. 4 от ЗАДС, т. е. в случай, че те са залепили бандерола върху опаковката по начин, който да гарантира неговото разкъсване или унищожаване при отваряне на опаковката, при бракуването почти е невъзможно той да бъде премахнат без да се наруши неговата цялост.
 
С тази промяна се намалява административната тежест за данъчнозадължените лица, но в протокола за предаване и приемане се въвежда минимум от информация (чл. 66б, ал. 2) , която да служи при необходимост от последваща проверка като при констатиране на неистински или подправени бандероли се образува административно-наказателно производство, а бандеролите се изземват и съхраняват като доказателство до неговото приключване.
 
За улеснение на данъчнозадължените лица автентичността на облепените върху акцизните стоки бандероли, подлежащи на бракуване може дабъде установена на местата, където се съхраняват - за целта се подава искане до началника на митницата по местонахождение на данъчния склад/обекта (чл. 66б, ал. 1).
 
Приетите промени в чл. 66а и чл. 66б, ал. 5 влизат в сила от 1 юни 2017 г. (§ 41 от ПЗР на ПИД на ППЗАДС).
 
Създаден е чл. 66г с цел регламентиране на срок за съхранение на писмените заключения за автентичността на бандеролите (експертизите) предвид неоправданото им съхраняване за срок по-голям от 5 години.
 
Предвид направените промени в чл. 66а е изменен и чл. 68, в който е регламентирано, че унищожените съгласно чл. 53а, ал. 6 и 11чл. 66, ал. 13 и чл. 66а, ал. 11 и 12 бандероли се снемат от отчет в съответната митница.
 
 
III. В Глава пета „Отчетност и документация”:
 
 
1. Раздел I „Отчетност и документация на лицензираните складодържатели и регистрираните по ЗАДС лица“ се създава:
 • чл. 78, ал. 5 по отношение на случаите, в които за всеки данъчен период не са отчетени и вписани фирилицензираните складодържатели са длъжни да установяват загубите от естествените фири в края на всяка календарна година, като ги документират с документа по образец съгласно приложение № 23. 
Целта е прецизиране на разпоредбата, предвид нееднозначното й тълкуване както от данъчнозадължените лица, така и от митническите органи и съдилищата.
 
Към момента лицата се възползват от възможността да не начисляват задължително фири, като при проверка от митническите органи и физическо установяване на липси на акцизни стоки (доста често в големи количества), се твърди че същите са резултат от естествени фири и за тях не се дължи акциз.

Практиката показва, че съществуват данъчни складове, където с години не са определяни фири и при обжалване на наказателните постановления/ревизионните актове съдилищата приемат, че това е в рамките на нормалното и митническата администрация следва да се съобрази с възможността лицето да начисли фирите за целия период. По този начин на годишна база могат да се оправдаят големи количества акцизни стоки, липсващи от данъчните складове, независимо, че в регистър „Дневник на складовата наличност“ лицензираният складодържател е отчитал и декларирал пред митническите органи количества без естествени фири.
 • чл. 80г, ал. 6, с разпоредбите на която, в случаите на корабно зареждане, за удостоверяване на мястото на доставка, към акцизния данъчен документ се прилага копие от документа по приложение № 10 от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, като не се издава приложение № 14б. Изменението е с оглед намаляване на административната тежест за икономическите оператори извършващи корабно зареждане.
 • чл. 80е, ал. 1 във връзка с променения електронен адрес за подаване на уведомления по повод възникнали проблеми при работа с информационната система на Агенция „Митници“ лицата уведомяват на електронен адрес: [email protected].
Регламентът предвижда значителни промени, които щезасегнат тарифното класиране на различни категории стоки, като се въвеждат нови тарифни кодове, а други се променят или отпадат.
 
Предвид факта, че комбинираната номенклатура е задължителна и е директно приложима за всички държави членки на ЕС се налага и създаването на чл. 85в с приложения № 17аа и № 17аб към него.
 
 
2. Раздел I „Отчетност и документация на освободените от акциз крайни потребители“ се създава:
 • чл. 90, в който се прави изменение с цел подобряване на контрола и въвеждане на задължение на икономическите оператори, да предоставят достъп на митническите служители до производствени и складови помещения и до намиращите се суровини и готови продукти, което ще доведе до по-всеобхватни проверки от страна на митническите служители, проследяване на целия производствен процес и до дисциплиниране на икономическите оператори.
 
V. В Глава шеста „Забрани и ограничения”:
 
 
1. Раздел I „Денатуриране на етилов алкохол“ се изменя чл. 93, ал. 1.
 
 
В предишната редакция на чл. 93, ал. 1 (изм. - ДВ, бр. 25 от 2013 г., в сила от 01. 07. 2013 г.) към 100 l етилов алкохол с действително алкохолно съдържание по обем най-малко 90% vol се прибавят комплексно вещества в количества, както следва: изопропилов алкохол/ IPA/ - l, метилетилкетон (МЕК) – l и денатониум бензоат 1,0g, докато с последното изменение на 100 литра абсолютен етилов алкохол се добавят комплексно следните вещества:
 • 1,0 литър изопропилов алкохол (IPA);
 • 1,0 литър метилетилкетон (МЕК) и се запазва
 • 1,0 грам денатониум бензоат.  
Изменението на чл. 93, ал. 1 е в сила от 1 август 2017 г. (§ 41 от ПЗР на ПИД на ППЗАДС).
 
Отменена е т. 2 на чл. 98, ал. 1, която регламентираше денатурирането на етилов алкохол, предназначен за влагане в краен продукт – течност за чистачки.
 
 
2. Раздел II „Маркиране на газьол и керосин“ се правят изменения в чл. 108а и чл. 108в, които регламентира административния ред във връзка с прекратяване валидността на сертификата за одобрен съд за транспортиране на енергийни продукти.
 
Прецизирана е разпоредбата на чл. 108а:
 • глобалната система за позициониране (GPS) трябва да осигурява непрекъсваемост на сигнала от GPS устройството към доставчика на GPS услуги, предавайки данните в реално време (ал. 3, т. 3);
 • доставчикът на GPS услуги е длъжен да предава към информационната система на Агенция „Митници“ данните по ал. 12 на чл. 108а независимо от продуктите, които се превозват със съдовете за транспортиране, както и да предостави на митническите органи достъп в реално време до системата за GPS наблюдение. При възникнали технически проблеми митническите органи се уведомяват незабавно на телефони или електронни адреси за контакт, предоставени от началника на съответната митница (ал. 13);
 • лицата, собственици или ползватели на транспортните средства по ал. 1 и съдовете за транспортиране по ал. 6, както и доставчиците на GPS услуги по ал. 13, носят отговорност за предаването на данните и достоверността на информацията, която се предоставя по електронен път на митническите органи (ал. 14).
Прецизирана е разпоредбата на чл. 108в:
 • валидността на сертификата за одобрен съд за транспортиране на енергийни продукти се прекратява:
 1. по искане на лицето по ал. 1 на чл. 108в;
 2. по инициатива на митническите органи:
а) при установяване на фактите и обстоятелствата по чл. 93, ал. 12 от ЗАДС;
б) при нарушаване на разпоредбите на чл. 93, ал. 6 и 7 от ЗАДС и при условие, че административнонаказателното производство не е приключило със сключването на споразумение;
в) когато съдът за транспортиране е послужил за извършване на друго нарушение, установено от митническите органи, при условие, че административнонаказателното производство не е приключило със сключването на споразумение (ал. 10);
 • създава се ал. 19, съгласно която сертификатът за одобрен съд за транспортиране на енергийни продукти се прекратява с решение на началника на компетентната митница, като се отчита наличието или липсата на уведомяване по чл. 108а, ал. 13 и по ал. 17 на този член. В случаите на ал. 10, т. 2, буква „а“ на чл. 108в решението подлежи на предварително изпълнение.
 
2. Раздел IV „,Ред за издаване на разрешения за търговия с тютюневи изделия“
 
Във връзка с чл. 90б от ЗАДС, съгласно която в случаите на разносна търговия или продажба на тютюневи изделия без предварителна заявка идентификационните данни на транспортните средства следва да се вписват в разрешителното за търговия с тютюневи изделия, предвид наложилата се практика основно при търговия на едро да се продават тютюневи изделия чрез превозни средства, на които има въведено в експлоатация фискално устройство, с цел административно регламентиране на информацията в случаите на чл. 90б, ал. 3 и 4 от ЗАДС се създава чл. 117б.
 

Лицата получили разрешение за търговия с тютюневи изделия са длъжни да предоставят следната информация за собствените или ползваните на друго основание транспортни средства:

 1. номер и дата на разрешението за търговия с тютюневи изделия;
 2. наименование и ЕИК на лицето, получило разрешението за търговия с тютюневи изделия;
 3. марка и модел на транспортното средство;
 4. регистрационен номер на транспортното средство;
 5. идентификационен номер (VIN) на транспортното средство;
 6. собственик на транспортното средство (име/наименование, ЕГН/ЕИК);
 7. правно основание, въз основа на което се ползва транспортното средство, в случай че то не е собствено – договор (номер и дата) и страни по договора (име/наименование, ЕГН/ЕИК).
За целите на контрола във връзка с търговията с тютюневи изделия:
 • митническите органи могат да изискват и друга информация във връзка с доставките на тютюневите изделия, която се предоставя не по-късно от 3-дневен срок (чл. 117б, ал. 2) и
 • в транспортните средства следва да се съхраняват копия на разрешението за тютюневи изделия, както и документът, с който в компетентното митническо учреждение е предоставена информацията по ал. 1 (чл. 117б, ал. 3).
 
3. Раздел VI „Ред, начин и формат за подаване на документи по електронен път и на електронен носител“ в чл. 121а, ал. 1 е дадена възможност освен исканията, уведомленията, исканията за бандероли, описите за връщани бандероли и т.н. по електронен път да могат да бъдат подавани и описите на подлежащите на бракуване бандероли.
 
Изменението на чл. 121а, ал. 1 е в сила от 1 юни 2017 г. ( § 41 от ПЗР на ПИД на ППЗАДС).
 
Приетите промени няма да доведат до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, но намаляват административната тежест, както и разходите за бизнеса, така и разходите на митническата администрация.