Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходи на починали лица

Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходи на починали лица
 
 
Евгения Попова, данъчен експерт
 
 
Актуално към 14. 03. 2017 г.
 

Публикация от сп. „Данъци ТИТА“Абонирайте се сега и четете още множество публикации. 

 
Новият образец 2001в на годишната данъчна декларация за доходи на починало лице беше утвърден допълнително със Заповед № ЗМФ-21 от 11 януари 2017 г. на министъра на финансите и обнародван в ДВ, бр. 12 от 03.02.2017 г.
 
Това стана възможно след направените промени в ЗДДФЛ в сила от 01.01.2017 г. и по-специално новоприетата разпоредба на чл. 50, ал. 9 от ЗДДФЛ, с която беше дадена възможност за подаване на годишна данъчна декларация за доходи на починали лица.
 
Важно е да се отбележи, че образец 2001в на декларацията може да се подава и за придобити през 2016 г. доходи на починали лица.
 
Преди промяната, предвид това, че годишната данъчна декларация е лична, не съществуваше възможност за подаването й за доходи на починали лица. Това обаче не означава, че за задълженията на починалото лице не са били отговорни наследниците, приели наследството. По-скоро до промяната тези задължения се определяха основно на базата на проверки/ревизии, което допълнително усложняваше този процес.
 
Съществен момент е, че при попълването на образец 2001в на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ се ползват същите приложения на декларацията, които се прилагат и към образец 2001 на тази декларация.
 
Например, за починало лице, което през 2016 г. е придобило доходи:
 • от трудови правоотношения и
 • от граждански договори
към образец 2001в на декларацията ще се приложат
ако се ползват данъчни облекчения и Приложение № 10.
 
 
1. Особености при подаване на образец 2001в на декларацията
 
Образец 2001в на годишната данъчна декларация за доходи на починало лице се подава от наследниците по закон или по завещание, както и от заветниците или от техните законни представители, но е добре е да се обърне внимание, че подаването на тази декларация е възможност, а не задължение за посочените лица.

Подадената в срок декларация от един наследник ползва и другите наследници.
 
Следва да се обърне внимание, че ако наследниците не са приели наследството, същите нямат ангажименти и към задълженията на починалото лице.
 
Този образец се подава за доходи, подлежащи на облагане с:
 • данък върху общата годишна данъчна основа и
 • данък върху годишната данъчна основа за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец,
които физическото лице е придобило през съответната данъчна година, преди да почине.
 
В тази връзка следва да се има предвид, че в образец 2001в на декларацията се включват:
 • само придобитите през годината доходи от самото починало физическо лице и които
 • са известни на наследниците.
Например, през месец юни 2016 г. физическо лице е извършило продажба на апартамент, доходите от които не попадат в обхвата на необлагаемите доходи. Лицето е починало през месец ноември същата година, а неговите наследници разполагат с информация за придобитите от него доходи от продажбата на имуществото.
 
По отношение на подаване на декларацията от заветници следва да се има предвид, че това може да стане, когато предмет на завещателното разпореждане е предприятието на едноличния търговец.
 
Образец 2001в се подава само от един от наследниците, а другите наследници ако има такива, ползват същата декларация.
 
В тази връзка не би следвало да се допуска образец 2001в на декларацията за доходите на едно и също починало лице да се подава от повече от един наследник.
 
При наличието на такива случаи, наследниците би следвало да бъдат уведомени от органите по приходите и да се извършат допълнителни действия с цел установяване точните факти и обстоятелства.
 
 
2. Срокове за подаване на образец 2001в на декларацията
 
Налице са възможности за подаване на образец 2001в на декларацията в следните срокове:
 • до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода от починалото лице (2 май 2017 г., тъй като 30 април е неприсъствен ден).

Това е стандартният срок за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

 • след 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода от починалото лице, но не по-късно от 6 месеца след откриването на наследството.
Например, физическо лице е починало месец февруари 2017 г. и има придобити през 2016 г. доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа. Наследниците на това лице, обаче не могат в срок до 2 май 2017 г. да установят придобитите доходи от починалото лице през 2016 г., поради което образец 2001в на декларацията може да се подаде след този срок.
 • в едномесечен срок от узнаването на доходите, за които наследниците или заветниците научават след изтичането на посочените по-горе срокове, като в тези случаи дължимият данък се преизчислява, т.е. необходимо е отново да бъде попълнена нова пълна декларация с всички данни, а не само тези които допълнително са установени.
Например, наследник е декларирал придобитите през 2016 г. доходи от починало лице - негов наследодател. В последствие допълнително получава информация за друг доход, който починалото лице е придобило през 2016 г. и подава отново образец 2001в.
 
Освен това е възможно да се правят промени, свързани с декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения в образеца на декларацията по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) преди изтичането на срока за подаването ѝ.
 
Налице е и възможност за извършване на допълнителна еднократна корекция на основание чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ в срок до 30 септември на годината, следваща годината на придобиването на дохода.
 
Както се вижда законът е достатъчно гъвкав и позволява всяка допълнително получена информация за придобити доходи от починалото лице да бъде отразена от наследника в образец 2001в на декларацията.
 
 
3. Къде се подава образец 2001в на декларацията
 
Специфично е, че образец 2001в на годишната данъчна декларация за доходите на починало лице се подава в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по последния постоянен адрес на починалото лице.
 
Това е така, тъй като задълженията на починалото лице следва да се формират в неговата данъчно-осигурителна сметка.
 
Например, ако наследникът е с постоянен адрес в гр. София, а починалото лице в гр. Бургас, декларацията следва да се подаде в ТД на НАП - Бургас. Възможно е декларацията да се подаде в друга ТД на НАП и служебно да бъде прехвърлена в съответната компетентна дирекция по постоянния адрес на починалото лице.
 
За момента образец 2001в на декларацията се подава само на хартия, по всички възможни начини за подаване на декларацията:
 • в офис на НАП,
 • в офис на Български пощи,
 • чрез лицензиран пощенски оператор.
 
4.      Специфики при попълването на образец 2001в на декларацията
 
Преди да се спра подробно на попълването на образец 2001в на декларацията, бих искала да уточня, че в ЗДДФЛ не е предвидено задължителното прилагане към образец 2001в на удостоверението за наследници.
 
Много вероятно е обаче то да бъде изисквано допълнително от органите по приходите по тяхна преценка с цел осъществяване на контролните им функции. Предвид това е допустимо копие на удостоверението за наследници да се приложи към образеца, с цел да се избегне последващото му допълнително изискване.
 • В Част І от образеца се вписват данните за декларатора, а именно това са личните данни на наследника/заветника, който подава декларацията – име, ЕГН, адрес, както и в какво качество подава декларацията – на:
-         наследник или
-         заветник.
 • В Част ІІ са попълват данни за упълномощено лице или за законния представител, в случаите, в които декларацията се подава от такива лица от името на наследника/заветника.

Напримерако наследникът е малолетно лице, декларацията ще се подаде от неговия законен представител.

 • В Част ІІІ се посочва информацията за починалото лице, а именно – име, ЕГН и постоянен адрес.
 • В Част ІV се описват приложенията, които се прилагат към образец 2001в на декларацията, които както вече уточних са същите, които се прилагат и към образец 2001

Те се прилагат в зависимост от вида на придобитите доходи от починалото лице.

 

Например, ако починалото лице е придобило доход като едноличен търговец ще се приложи Приложение № 2.
         
На отделен ред се отбелязва и броят на всички други документи, които се прилагат към декларацията – като например, копия на документи за ползване на данъчните облекчения, служебни бележки и др.
         
За разлика от образец 2001, към образец 2001в не се прилага Справка за окончателния размер на осигурителния доход.         
 • В Част V се изчислява данъкът върху общата годишна данъчна основа.
Ако починалото лице е извършвало стопанска дейност като едноличен търговец, данъкът върху годишната данъчна основа ще се изчисли с попълването на Приложение № 2.
 
Тук е важно да се отбележи, че биха могли да се ползват всички данъчни облекчения, на които починалото лице е имало право.

Например, починалото лице е било с намалена работоспособност и е ползвало през годината облекчението само за няколко месеца. В годишен аспект данъчното облекчение ще може да се ползва в пълен размер.

В тази част се посочват и подлежащите на приспадане авансови данъци (както удържаните от платците на доходите, така и внесените от самото физическо лице), които се приспадат от данъка върху общата годишна данъчна основа. По този начин се стига до крайния резултат, а именно данък за довнасяне или надвнесен данък, който трябва да се разпредели между всичките наследници.
 • В Част VІ се посочват идентификационни данни за всичките наследници/заветници, вкл. и за лицето, което подава декларацията.
 Много съществен момент е правилното посочване в колона 5 на наследствения дял (в дробно число) на всеки от наследниците.
 
На базата на съответния наследствен дял на всеки един от тях се изчислява и размерът на сумата за довнасяне или надвнесената сума в колона 6 в зависимост от това дали в Част V:
 
-         на ред 8 е посочен данък за довнасяне или
-         на ред 9 е посочен надвнесен данък.
 
Например, ако на ред 8 като краен резултат е получен данък за довнасяне в размер на 900 лв., а наследниците са трима всеки от които има по 1/3 наследствен дял, то всеки един от тях ще дължи по 300 лв. (900/3), която сума ще се впише в колона 6.
 
Следва да се има предвид, че ако броят на наследниците е по-голям от броят на предвидените редове се прилага списък с допълнителни редове.
 
Когато в колона 6 е посочена сума за възстановяване, в колона 7 се посочват и данни за банковата сметка, както и за нейния титуляр.
 
Специфичен момент тук е, че ако наследникът/заветникът, посочен на съответния ред в колона 3не е титуляр по посочената банковата сметка, за да се възстановят надвнесените суми по посочената сметка, е необходимо по категоричен начин да е ясно, че това лице е съгласно, полагащата му се част да бъде преведена на друг наследник. Това може да стане ясно с подписа на този наследник в декларацията.
 
Тук искам да отбележа, че стандартно преди да се възстановят надвнесените суми следва да се прави проверка дали починалото лице не е имало други задължения, с които да бъдат прихванати надвнесените суми.
 
Ако по посочена банкова сметка в колона 7 съответният наследник е титуляр, то не е задължително декларацията да е подписана и от него.
         
По принцип декларацията се подписва само от декларатора (наследникът, който подава декларацията), но е възможно да бъде подписана и от другите наследници (в описаните по-горе случаи), при което е абсолютно еднозначно, че съответният наследник е съгласен с така декларираните в нея данни.
 
 
5. Примери от практиката
 
 
Пример: Физическо лице през 2016 г. е придобило единствено доходи от наем на недвижимо имущество, платец на които е предприятие. През месец септември лицето е починало, след като е получило наема за същия месец.
 
В този случай, придобитият доход от наем от починалото лице до месец септември, включително, следва да се декларира с образец 2001в на годишната данъчна декларация за доходите на починалото лице от неговия наследник.
 
Придобитите доходи след месец септември, от наследника са придобити по наследство и съответно за наследника не се смятат за доход – чл. 13, ал. 2 от ЗДДФЛ.
 
 
Пример: Физическо лице с намалена работоспособност 75 на сто през 2016 г. е придобило доходи от трудови правоотношения, но не е ползвало данъчно облекчение. През месец юни лицето е починало.
 
В този случай, придобитият доход от трудови правоотношения от починалото лице до месец юни може да се декларира в образец 2001в на годишната данъчна декларация за доходите на починалото лице от негов наследник и ще се ползва данъчното облекчение за намалена работоспособност в пълен размер за цялата година.
 
 
Пример: Физическо лице, което е починало през месец септември 2016 г., е продало през месец януари същата година недвижимо имущество, доходите от което не попадат в обхвата на необлагаемите доходи.
 
Тъй като тези доходите не се облагат авансово, данъкът следва да се изчисли в годишната данъчна декларация за доходите на починалото лице. Неговите наследници, следва да подадат образец 2001в на годишната данъчна декларация за доходите на починалото лице и да определят данъка върху общата годишна данъчна основа за 2016 г.
 
 
Пример: Физическо лице – пенсионер е починало през месец декември 2016 г., но е придобило през същата годината доходи от наем за цялата година, платец на които е предприятие. За последното тримесечие, за тези доходи не е удържан авансов данък от предприятието - платец.
 
В този случай, предприятието – платец ще издаде служебна бележка за придобитите доходи на починалото лице и за удържания върху тези доходи авансов данък. Неговите наследници ще подадат образец 2001в на годишната данъчна декларация за доходите на починалото лице и ще определят данъка за довнасяне.
 
 
Пример: Физическо лице през 2016 г. е придобило само доходи, подлежащи на облагане с патентен данък и е починало.
 
В този случай реално няма смисъл от подаване на образец 2001в на декларацията, тъй като доходите на починалото лице са се облагали по друг ред с патентен данък.
 
 
Пример: Физическо лице, което е починало през месец декември 2016 г., е продало акции на нерегуриран пазар през същата година, като прехвърянето им е станало през месец ноември 2016 г. Парите са преведени през януари 2017 г.
 
Тъй като тези доходи се считат за придобити от физическото лице към момента на прехвърлянето на акциите, същите би следвало да се посочат в образец 2001в на годишната данъчна декларация за доходите на починалото лице за 2016 г.
 
 
Пример: Физическо лице, починало в края на месец февруари 2017 г. има придобити доходи от извънтрудови правоотношения, както през 2016 г., така и през месец януари 2017 г.
 
В образец 2001в за 2016 г. ще се включат само тези доходи, които са придобити през 2016 г., а придобитите доходи през месец януари 2017 г. би следвало да се декларират в декларацията за доходите на починалото лице за 2017 г. 

Друг вариант е да се приложи новата разпоредба на чл. 53, ал. 5 от ЗДДФЛ (виж т. 7).
 
Ако обаче физическото лице, преди да почине (например в началото на февруари) е подало годишна данъчна декларация за 2016 г., наследниците не биха могли да подадат такава за същия данъчен период.
 
 
6. Санкции
 
Доколкото ЗДДФЛ е предвидил подаването на образец 2001в на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходи на починало лице като възможност, ако образец 2001в на декларацията не е подаден или не е подаден в срок, не би следвало да се налага глоба или имуществена санкция.
 
 
7. Определяне на задълженията на починало лице, когато не е подаден образец 2001в на декларацията
 
Както вече разясних подаването на годишна данъчна декларация за доходи на починало лице на основание чл. 50, ал. 9 от ЗДДФЛ не е задължително.
 
Поради това в случаите, когато не е подадена такава декларация с новата разпоредба на чл. 53, ал. 5 от ЗДДФЛ се дава възможност задължението да бъде установено с акт по чл. 106 от ДОПК, т.е. като се издаде акт за установяване на задължението и без да е подадена декларация.
 
Независимо от издаването на този акт, задълженията за данъка могат да се установяват чрез извършване на ревизия.