ЗДДС. Възможности за възстановяване на данъчен кредит при последваща продажба на лек автомобил за оставащите години

ЗДДС. Въпрос. Какви са допустимите възможности, съгласно ЗДДС, при покупка на лек автомобил, който ще се използва за дейността на фирмата и за лични нужди, при последваща продажба на този автомобил фирмата да може да си възстанови данъчния кредит за оставащите години до изтичане на 5 години срок и съответно да начисли ДДС при продажбата на автомобила?
 
Идеята е реално за времето на използване на автомобила пропорционално да не се използва данъчен кредит, а да може да се възстанови данъчен кредит за времето от продажбата до изтичане на петте години, определени по ЗДДС.
 
Съгласно чл. 79 ал. 5 от ЗДДС корекция на неизползван данъчен кредит се прави само, ако при покупката сме приспаднали частично или пропорционално данъчен кредит или е извършена корекция съгласно чл. 79а от ЗДДС. Още повече, съгласно ППЗДДС чл. 67 ал. 2, корекция по чл. 79а се прави само ако в рамките на годината автомобилът се използва само за някоя от дейностите по чл. 70, ал. 2, т. 1 – 4 от закона.
 
Има ли начин при отразяване на фактурата за покупка на автомобила да се приспадне пропорционално или частично данъчен кредит, за да може впоследствие да се правят корекции по чл. 79 и чл. 79а?
 
 
Отговор: Даниела Даракчиева, данъчен експерт
 
Актуално към 30. 09. 2017 г.
 
Следва да имате предвид, че в чл. 70, ал. 1, т. 4 от ЗДДС е въведено ограничение за правото на приспадане на данъчен кредит за закупен лек автомобил. Правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или чл. 74, когато е придобит или внесен мотоциклет или лек автомобил.
 
Определение за лек автомобил е дадено в § 1, т. 18 от ДР на ЗДДС - "лек автомобил" е автомобил, в който броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 5. Не е лек автомобил, който е предназначен за превоз на товари, или лек автомобил, който има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната дейност от регистрираното лице.
 
Ако автомобилът попада в горната разпоредба (не е със сертификат N1, местата не са 6+1), независимо, че ще се използва за дейността на фирмата, при придобиването му не е налице право на приспадане на данъчен кредит.
 
Следва да имате предвид, че при покупка на лек автомобил може да се упражни право на приспадане на данъчен кредит, ако с този автомобил се извършват дейности посочени в чл. 70, ал. 2, т. 4 от ЗДДС, а именно: автомобилът се използва единствено за транспортни и охранителни услуги, таксиметрови превози, отдаване под наем, куриерски услуги или подготовка на водачи на моторни превозни средства, включително при последващата им продажба.
 
Извън горното, покупката на лек автомобил е без право на приспадане на данъчен кредит.
 
При извършване на продажба на същия този автомобил, доставката ще е освободена и ще са относими разпоредбите на чл. 50, ал. 1, т. 2 от ЗДДС.
 
Освободена е доставката на стоки при придобиването на които, не е било налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 70. В случая е било налице ограничителното условие на чл. 70, ал. 1, т. 4 от ЗДДС. При продажбата не се начислява данък, като се посочва и основанието за това – чл. 50 , ал. 1 от ЗДДС.
 
Следва да имате предвид, че ако този автомобил започне да се отдава под наем (чл. 67, ал. 2 от ППЗДДС), за дружеството ще е налице основание за извършване на годишна корекция по чл. 79а.
 
Последващата продажба на автомобила (преди изтичане на 5 години) вече няма да се третира като освободена доставка по чл.50, ал. 2 от ЗДДС и ще се извърши корекция за увеличаване на данъка за приспадане по чл.79, ал. 5 от ЗДДС.
 
Доколкото няма конкретни данни, ще разгледам прилагането на съответните разпоредби на ЗДДС и ППЗДДС с пример:
 
Пример:
 
Покупка на лек автомобил през м. 09. 2017 г. – издадена е фактура с данъчната основа - 100 000 лв. и начислен ДДС - 20 000 лв. Фактурата се посочва в дневника за покупки без право на приспадане на данъчен кредит (чл. 70, ал. 1, т. 4 от ЗДДС) и автомобилът се ползва за дейността на фирмата и за лични нужди на управителя.
 
  • От м. 01. 2018 г. този автомобил се отдава под наем на физическо лице – за 1 година и се определя наем, като върху определения наем се начислява ДДС – доставката е облагаема.
 
Тъй като автомобилът се използва единствено за отдаване под наем, дружеството ще има право да преизчисли размера на ползвания от него данъчен кредит.
 
Данъчната основа при наема е:
 
  • доставката попада в чл. 27, ал. 3, т. 1 от ЗДДС, тогава данъчната основа е пазарната цена.
 
Съгласно чл. 67, ал. 2 от ППЗДДС, за стоки и услуги, за които на основание чл. 70, ал. 1, т. 4 и 5 от закона не е приспаднат данъчен кредит, корекция по чл. 79а, ал. 3, т. 2, буква "а" от закона се извършва само ако за годината, през която се извършва корекцията, е изпълнено някое от следните условия:
 
1. в рамките на съответната година стоката или услугата се използва единствено за дейностите по чл. 70, ал. 2, т. 1 - 4 от закона, или
 
2. в рамките на съответната година стоката или услугата се използва и за дейности, различни от тези по чл. 70, ал. 2, т. 1 - 4 от закона, когато една или повече от изброените в чл. 70, ал. 2, т. 1 - 4 от закона дейности са основна дейност по смисъла на § 1, т. 18а от допълнителните разпоредби на закона.
 
Предвид тези текстове става ясно, че за 2017 г. не може да се прави преизчисление на данъчния кредит, а това е и годината на придобиването на стоката (автомобила), като при придобиването са налице ограничителните условия на чл. 70, ал. 1, т. 4 от ЗДДС.
 
Корекциите се извършват в годините, следващи годината, през която е придобита съответната стока и когато са настъпили изменения в използването.
 
Това означава, че корекция може да се извърши през м. 12. 2018 г., тъй като в рамките на тази година – 2018 г. автомобилът се използва единствено за отдаване под наем.
 
Корекцията се извършва по чл. 79а, ал. 3, т. 2, буква „а“ от ЗДДС както следва:
 
 
ИРПДК = НДДС x 1/5 x ПрНИДх x Кх
 

-   ИРПДК е изменение в размера на ползвания данъчен кредит за годината на настъпване на изменението в използването на стоката – за 2018 г.
 
-   НДДС - начислен ДДС при придобиването на стоката – 20 000 лв.
 
-   ПрНИДх - пропорция на използването на съответната стока за независима икономическа дейност спрямо общото ѝ използване за годината на настъпване на изменението в използването на стоката до изтичане на 5-годишния срок, считано от началото на годината на упражняване правото на данъчен кредит, а когато не е упражнено право на данъчен кредит от началото на годината, през която изтича срокът по чл. 72, ал. 1 – 1, съгласно чл. 66, ал. 8, т. 6  на ППЗДДС;
 
-   Кх - коефициентът по чл. 73 за годината на настъпване на изменението в използването на стоката до изтичане на 5-годишния срок, считано от началото на годината на упражняване правото на данъчен кредит, а когато не е упражнено право на данъчен кредит от началото на годината, през която изтича срокът по чл. 72, ал. 1 – 1, съгласно чл. 66, ал.8, т. 1 на ППЗДДС.
 
В чл. 66, ал. 8 на ППЗДДС се дават допълнителни пояснения относно Кх и ПрНИДх.
 
С конкретните данни се получава следното:
 
ИРПДК = 20 000 x 1/5 x 1 x 1= 4 000 лв.
 
По този начин дружеството ще възстанови данъчния кредит, относим към годината (2018 г.), в която този автомобил е бил отдаден под наем и е използван за облагаеми доставки. Изготвя се протокол по чл. 66, ал. 5 от ППЗДДС. Съгласно чл. 79а, ал. 4 от ЗДДС, корекцията се извършва в последния данъчен период на календарната година, през която са настъпили съответните обстоятелства, чрез съставяне на протокол за извършената корекция и отразяване на изменението в размера на ползвания данъчен кредит по този протокол в дневника за покупки и справка-декларацията за този данъчен период със знак (+), когато е в посока увеличение на размера на ползвания данъчен кредит. Корекцията се извършва през м. 12. 2018 г.
 
  • През м. 01. 2019 г. автомобилът се продава. Тъй като вече е извършена корекция по чл. 79а от ЗДДС, доставката не може да е освободена и същата е облагаема. Определя се данъчна основа по общите правила на чл. 26, ал. 2 от ЗДДС и се начислява 20 % ДДС.
 
В този случай вече ще намери приложение и чл. 79, ал. 5 от ЗДДС. Регистрирано лице, което е приспаднало данъчен кредит частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност, включително и в резултат на извършена корекция по чл. 79а, за произведена, придобита или внесена от него стока, включително за придобиване или изграждане на недвижим имот, или е приспаднало частично данъчен кредит за получена услуга, включително и в резултат на извършена корекция по чл. 79б, които са или биха били дълготрайни активи и извърши облагаема доставка на стоката или услугата има право да приспадне неползвания при придобиването данъчен кредит в размер, определен по формула.
 
Формулата за конкретния пример е в чл. 66, ал. 7, т. 2 от ППЗДДС.
 
Регистрирано лице, което е приспаднало данъчен кредит в резултат на извършена корекция по чл. 79а или 79б от закона, но не е приспаднало данъчен кредит на основание чл. 70 от закона при производството, придобиването или внос на стоката, включително при придобиването или изграждането на недвижим имот, или при получаването на услуга, които са или биха били дълготрайни активи, когато извърши облагаема доставка на стоката или услугата, има право по чл. 79, ал. 5 от закона да приспадне неползвания при придобиването данъчен кредит в размер, определен по следната формула:
 
ДК = НДДС х 1/5 х БГ, където
 

-   ДК е размерът на неползвания при придобиването на стоката данъчен кредит, който лицето може да приспадне,

-   НДДС - начисленият ДДС при придобиването на стоката – в случая 20 000 лв.

-   БГ - броят на годините от настъпване на обстоятелството, включително годината на настъпване на обстоятелството, до изтичане на 5-годишния срок считано от началото на годината на упражняване правото на данъчен кредит, а когато не е упражнено право на данъчен кредит от началото на годината, през която изтича срокът по чл. 72, ал. 1. В случая не е упражнено право на приспадане на данъчен кредит и е приложима втората хипотеза – годината през която изтича срокът по чл. 72, ал. 1 – това е 2018 г.

По този начин броенето на годините се увеличава и в случая ще се извърши корекция за 4 години (2019 г.- годината на продажбата, 2020 г., 2021 г. и 2022 г., всъщност първата година е 2018г.),

 
ДК= 20000 лв. х 1/5 х 4 г. = 16 000 лв.
 
За данъчния кредит в размер на 16 000 лв. се изготвя протокол по чл. 66, ал. 4 от ППЗДДС и същият е отразява в дневника за покупки. Съгласно чл. 79, ал. 6 от ЗДДС, правото на данъчен кредит за данъка по ал. 5 се упражнява в данъчния период, през който е извършена доставката на стоката или услугата, или в един от следващите 12 данъчни периода чрез съставяне на протокол за определяне размера на неползвания при придобиването данъчен кредит, който лицето може да приспадне, и отразяването му в дневника за покупки и справка-декларацията за този данъчен период.
 
 
И относно въпроса: Има ли начин при отразяване на фактурата за покупка на автомобила да се приспадне пропорционално или частично данъчен кредит, за да може впоследствие да се правят корекции по чл. 79 и чл. 79а?
 
Това е възможно само ако автомобилът е с право на приспадане на данъчен кредит (такъв е автомобил със сертификат N1 , както и такъв, за който местата са 6+1).
 
Само ако се закупи автомобил, който не попада в определението за лек, ще е възможно упражняването на право на приспадане на данъчен кредит, като другото условие е същият да се ползва за осъществяване:
 
  • на облагаеми доставки и лични нужди или
  • за облагаеми и освободени доставки.

Абонирайте се за цялата 2018 г. и получете:

  • 12 електронни броя за 2018 година.
  • Електронен архив с търсачка за периода 2010 – 2017 г.
  • 5 видео семинара за промените в законодателството и годишното приключване.