Новото данъчно облекчение за извършени безкасови плащания. Особености и предизвикателства при неговото прилагане.

Новото данъчно облекчение за извършени безкасови плащания. Особености и предизвикателства при неговото прилагане.
 
 
Евгения Попова, данъчен експерт
 
 
Актуално към 01. 11. 2017 г.
 
Регламентираното в чл. 22д от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) ново данъчно облекчение за извършени през годината безкасови плащания, за първи път ще се прилага по отношение на доходите, придобити от физическите лица през 2017 г. Условията и обстоятелствата за ползването му са визирани в посочената разпоредба.
 
 
І. Условия за ползване
 
Данъчното облекчение за извършени през годината безкасови плащания може да се ползва от физически лица, когато едновременно са налице следните условия:
 
 
1. През годината физическото лице да е придобило доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа по смисъла на чл. 17 от ЗДДФЛ.
 
Това са доходите по глава пета от ЗДДФЛ, а именно доходи от:

 • трудови правоотношения;
 • друга стопанска дейност;
 • наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество;
 • продажба на имущество, включително на ограничени вещни права върху такова имущество;
 • други източници. Тук се включват:
-   обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер;
-   парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител;
-   лихви, в т. ч. съдържащи се във вноските по лизинг, с изключение на лихвите по банкови сметки;
-   производствени дивиденти от кооперации и др.
 
Доходите, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа от източници в чужбина, придобити от местни физически лица също попадат в обхвата на това данъчно облекчение.
 
Данъчното облекчение за извършени безкасови плащания не може да се прилагаза доходи:
 • от стопанска дейност като едноличен търговец и
 • от стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ на физически лица, регистрирани като земеделски стопани, които се облагат с друг вид данък, а именно с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ.
 
Предвид това, физическо лице, което е регистрирано като земеделски стопанин,
 
 • ще има право да ползва данъчно облекчение за извършени безкасови плащания, когатоформира облагаем доход по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ, разбира се при наличието на всички други условия за това, но
 • няма да е налице възможност за ползване на данъчното облекчение, ако земеделският стопанин е избрал доходите му да се облагат по реда на чл. 29а от ЗДДФЛ като доходи от стопанска дейност като едноличен търговец.
Пример:
 
През 2017 г. физическо лице е придобило по банков път доходи от:
 • наем в размер на 8000 лв.,
 • доходи от рента в размер на 12000 лв., които са необлагаеми на основание на чл. 13, ал.1, т. 24 от ЗДДФЛ и
 • доходи от дивиденти в размер на 5000 лв., които се облагат с окончателен данък.
 
За целите на облекчението ще се вземе предвид само брутният размер на доходите от наем в размер на 8000 лв., които се облагат с данък върху общата годишна данъчна основа, които съответно ще се декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.
 
Пример:
 
Физическо лице през 2017 г. е придобило само доходи от трудово правоотношение, а именно:
 
 • годишен размер на облагаемия доход от трудово правоотношение - 20000 лв. и
 • необлагаем доход във връзка с трудовото правоотношение - 5000 лв.
В този случай, само облагаемият доход от трудовото правоотношение, подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа ще се вземе предвид във връзка с прилагането на данъчното облекчение за безкасови плащания.
 
Необлагаемият доход няма отношение към ползване на облекчението.
 
 
2. Сто на сто от паричните доходи, облагаеми с данък върху общата годишна данъчна основа да са получени по банков път.
 
За изпълнението на това условие е важно всички парични доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа да са получени по банков път.
 
Ако например:
 
 • физическо лице е получавало доходите си от трудово правоотношение изцяло по банков път, но
 • през годината е получило един доход по извънтрудово правоотношение (граждански договор) в брой,
то това условие няма да бъде изпълнено и лицето няма да има право да ползва данъчното облекчение.
 
Ако обаче полученият в брой доход е доход, който:
 
 • се облага с друг вид данък или
 • не подлежи на облагане,
то условието за ползване на данъчното облекчение ще бъде изпълнено.
 
Пример:
 
През 2017 г. физическо лице е:
 
 • придобило по банков път доходи от друга стопанска дейност в размер на 30000 лв. и
 • придобити в брой доходи от пенсия.
В този случай, за целите на облекчението е важно, че доходите друга стопанска дейност, които подлежат на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа са придобити от физическото лице само по банков път.
 
Това, че пенсията е получавана в брой, няма отношение към ползване на облекчението.
 
 
3. Извършените от физическото лице безкасови плащания през годината са в размер 80 или над 80 на сто от доходите, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа.
 
При това условие е важно извършените безкасови плащания от физическите лица да отговарят на равностойността на 80 на сто от общата сума на доходите, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа.
 
Например, ако физическото лице:
 • е придобило по банков път доход от трудово правоотношение в размер на 10000 лв.,
 • следва да е реализирало плащания през годината на стойност 8000 лв.
Плащанията могат да са направени:
 
 • чрез банков превод,
 • с кредитна или дебитна карта и др.
Освен това законът не е въвел изисквания относно:
 • вида и целта на плащанията,
 • лицата, в чиято полза същите се извършват, както и
 • броя на сметките, които могат да се използват.
Важно е това да са плащания (напр. за закупени стоки или извършени услуги), а не просто преводи за захранване на сметки.
 
Например, физическо лице е направило плащане към:
 
 • дружество - за погасяване на комунални услуги;
 • към физическо лице – нотариус - за заплащане на нотариална такса,
 • към друго физическо лице - за закупуване на някакво имущество,
 • към дружество - за заплащане на извършени строително-ремонтни дейности и т.н.
Ако например физическо лице е превело определена парична сума на друго лице с цел то да заплаща дадени разходи, за целите на облекчението бихме имали захранване на сметка, а плащанията ще са направени от другото лице.
 
Пример:
 
През 2017 г. физическо лице:
 
 • е придобило по банков път доходи от друга стопанска дейност в размер на 10000 лв. и
 • е получило предметна награда от участие в игра, която не е хазартна, при което доходът, подлежи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа. Пазарната цена на наградата е 500 лв.
В този случай, за целите на прилагането на данъчното облекчение, лицето трябва да е направило безкасови плащания през годината в размер на 8400 лв. (10500 х 80%).
 
 
4. Данъчното облекчение може да се ползва, само когато физическото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.
 
Това условие произтича от разпоредбата на чл. 23, ал. 2 от ЗДДФЛ и се прилага към всички данъчни облекчения, които се ползват по реда на ЗДДФЛ за придобитите от физическите лица доходи през 2017 г.
 
Пример:
 
На 6 март 2018 г. физическо лице подава годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, но се оказва че към тази дата същото има подлежащи на принудително изпълнение публични задължения (задължения, чийто срок за плащане е изтекъл).
 
В този случай, за да може да ползва данъчното облекчение, лицето следва да погаси тези задължения и да подаде нова годишна данъчна декларация (коригираща декларация) в срок до 30 април 2018 г. или след този срок еднократно до 30 септември 2018 г. В противен случай, независимо, че лицето вече няма да има неплатени задължения, няма да може да ползва данъчното облекчение, тъй като към датата на подаването да декларацията са били налице такива.
 
Във връзка с условието лицата да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения за ползване на облекчения по реда на данъчните закони са направени разяснения с писмо изх. № 92-00-1299#2 от 04.10.2017 г. на ЦУ на НАП.
 
 
ІІ. Определяне на размера
 
Данъчното облекчение за извършени безкасови плащания е в размер 1 на сто от дължимия за годината данък върху общата годишна данъчна основа, но не повече от 500 лв.
 
Тук е важно да се отбележи, че размерът на това данъчно облекчение се изчислява от дължимия за годината данък върху общата годишна данъчна основа, за разлика от другите данъчни облекчения по ЗДДФЛ, които се приспадат от размера на общата годишна данъчна основа.
 
Ако размерът на дължимия годишен данък върху общата годишна данъчна основа е над 50 000 лв., то размерът на облекчението ще се ограничи до 500 лв.
 
Пример:
 
През 2017 г. физическо лице декларира в годишната си данъчна декларация обща годишна данъчна основа в размер на 30000 лв. и съответно дължим данък върху общата годишна данъчна основа - 3000 лв.
 
Лицето отговаря на условията на чл. 22д от ЗДДФЛ и ще ползва данъчното облекчение за безкасови плащания, чийто размер в случая ще бъде 30 лв. (3000 х 1%).
 
           
            ІІІ. Механизъм за ползване
 
Данъчното облекчение за извършени безкасови плащания може да се ползва само годишно с годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.
 
Характерно за това данъчно облекчение, подобно на данъчното облекчение за млади семейства е, че то не може да се ползва чрез работодател.
 
В чл. 22д, ал. 3 от ЗДДФЛ е посочено, че всички обстоятелства и условия, необходими за неговото прилагане се декларират от физическото лице в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.
 
Обръщам внимание, че данъчният закон не е предвидил задължение за прилагане на допълнителни доказателствени документи към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ при ползване на данъчното облекчение, но в случай на необходимост, такива могат да бъдат изискани допълнително от органите по приходите.
 
Пример:
 
В годишната си данъчна декларация за 2017 г. физическо лице декларира сума от годишните данъчни основи в размер на 30000 лв. Облекченията, които лицето има право да ползва за 2017 г. са както следва:
 
 • данъчно облекчение за едно дете в размер на 200 лв., което е ползвано чрез работодателя;
 • данъчно облекчение за млади семейства в размер на 2000 лв. и
 • данъчно облекчение за извършени безкасови плащания.
 
Лицето ще направи следните изчисления:
 
            1. Размер на общата годишна данъчна основа - 27800 лв. (30000 – 2200)
            2. Данък върху общата годишна данъчна основа – 2780 лв.
            3. Размер на данъчното облекчение за безкасови плащания – 27.80 лв.
 
В този случай за ползване на данъчните облекчения към годишната данъчна декларация ще се приложи само документ, издаден от банката кредитозаемател, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания – за данъчното облекчение за млади семейства.
 
За данъчното облекчение за деца няма да се прилагат документи, тъй като пълният му размер вече е ползван чрез работодателя.
 
 

Абонирайте се за цялата 2018 г. и получете:

 • 12 електронни броя за 2018 година.
 • Електронен архив с търсачка за периода 2010 – 2017 г.
 • 5 видео семинара за промените в законодателството и годишното приключване.