ЗОПБ. Прилагане на ЗОПБ при разпределяне на дивидент

ЗОПБ. Въпрос. При протоколно решение за разпределен дивидент в размер на 10 000 лв., при което обаче съдружникът реално в брой ще получи 9 500 лв., нарушен ли е ЗОПБ или не? В Указанието на МФ от 04. 04. 2011 г. е посочено, че плащането трябва да стане по банков път, но все пак ще е интересно Вашето мнение?
 
 
Отговор: Александра Атанасова, адвокат
 
Актуално към 25. 11. 2017 г.

Законът за ограничаване плащанията в брой (ЗОПБ) урежда ограниченията на плащанията в брой на територията на цялата страна, т.е. прилага се по отношение на всички лица, както
 
  • физически, така и
  • юридически.
Изплащането на дивидент се извършва въз основа на решение на общото събрание.
 
Когато с решението на общото събрание е гласувано изплащане на дивидент до 9 999 лв., то тогава няма пречка дивидентът да се изплати в брой.
 
Ако гласуваният от общото събрание дивидент е 10 000 лв., то тогава сумата трябва да се изплати по сметка, независимо че след приспадането на данъка сумата е под 10 000 лв.
 
Когато в чл. 3 от ЗОПБ се очертава лимитът за плащане в брой, законодателят е посочил, че плащане на стойност равна или надвишаваща 10 000 лв. се извършва по сметка.
 
Ще приведа и разяснение № М-24-33-88 от 10. 08. 2011 г. на ЦУ на НАП, в което се посочва, че определеният със закона праг е относим към определения с решение на общото събрание размер на дивидента, а не към размера на полученото плащане. (В разяснението е посочен размерът на актуалния тогава праг от 15 000 лв., но смисълът на разяснението си остава актуален.)

В посоченото от Вас Указание изх. № УК-3 от 04. 04. 2011 г. на МФ в т. 6 са разгледани няколко хипотези на изплащане на дивидент, като изрично се посочва, че плащането на дивидент няколко пъти в годината въз основа на отделни решения на общото събрание за всяко плащане не се разглежда като част от обща престация.
 
С други думи, ако имате решение за изплащане на дивидент в размер на 5000 лв., а след два месеца решение за изплащане на дивидент в размер на 8 000 лв., то всяко едно от плащанията можете да извършите в брой и с това няма да нарушите ЗОПБ.
 
 
 

Абонирайте се за цялата 2018 г. и получете:
  • 12 електронни броя за 2018 година.
  • Електронен архив с търсачка за периода 2010 – 2017 г.
  • 5 видео семинара за промените в законодателството и годишното приключване.