Новите моменти в годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2017 г.

Новите моменти в годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2017 г.
 
 
Евгения Попова, данъчен експерт
 
Актуално към 25. 01. 2018 г.
 
В годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2017 г. са променени само някои от нейните образци.
 
Променените образци са утвърдени със заповед на министъра на финансите № ЗМФ – 1263 от 19.12.2017 г. и са обнародвани в ДВ, бр. 102 от 22.12.2017 г.:
 
 • Една част от промените в образците са наложени от промените в ЗДДФЛ, в сила от 01. 01. 2017 г. – например, прилагането на данъчното облекчение за извършени безкасови плащания.
 • Друга част от промените са във връзка с промените в ЗДДФЛ за 2018 г., обнародвани в ДВ, бр. 97 от 05. 12. 2017 г., които намират приложение спрямо облагането и декларирането на доходите и за 2017 г. – например, създадената нова възможност за деклариране на необлагаеми доходи.
 
Промени не са налице само в Приложения 4, 5, 6 и 11 на декларацията.
 
Освен това малки промени са направени и в образците на декларациите:
 
 • по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца и
 • по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания, които също са обнародвани в ДВ, бр. 102 от 22.12.2017 г.
В настоящия материал ще обърна внимание само на новите моменти и особености в променените образци на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г.
 
 
Образец 2001основна част на декларацията
 
 
 • В Част ІІІ на редове 7 и 8 са променени наименованията на:

-        образец 2071 - Приложение № 7 и

-        образец 2081 - Приложение № 8,

което произтича от новите особености при декларирането на доходите, които се попълват в тези приложения.

Създадено е ново Приложение № 13 на декларацията (образец 2013) в което да се декларират придобити през годината:
 
-        необлагаеми доходи, както и

-        имущество, получено по наследство, завет, дарение или с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт.

Това приложение се попълва само по желание от местни физически лица, които искат да декларират придобити от тях необлагаеми доходи, като за целта на ред 13 следва да бъде отбелязано, че приложението се прилага към декларацията.

 
При подаване на Приложение № 13 не е налице задължение за прилагане на документи, доказващи придобиването на доходите.
 
На ред 18 се посочва броят на всички документи или копия от тях, които съгласно ЗДДФЛ се прилагат към декларацията. Тук се отбелязва броят на документите, които се прилагат за доказване на внесени данъци и задължителни осигурителни вноски в чужбина.
 
От тази година местните физически лица, които имат доходи от източници в чужбина при облагането на които съгласно действаща СИДДО се прилагат методите на данъчния кредит или се ползва данъчен кредит на основание чл. 76 от ЗДДФЛ, както и лица, които се внесли в чужбина задължителни осигурителни вноски, подлежащи на приспадане в България по реда на ЗДДФЛ прилагат всякакви доказателства за размера на внесените в чужбина данъци и задължителни осигурителни вноски, а не задължително удостоверения, издадени от компетентните власти на другата държава.
 
Такива документи могат да бъдат например:
 
-        документи, издадени от работодател/платец на доходите в чужбина,
-        вносни бележки,
-        удостоверения, издадени от съответната чужда администрация и т.н.
 
Например, физическото лице, което прилага:
 
-        два броя служебни бележки към декларацията и
-        документ за платен данък в чужбина,

на ред 18 ще впише цифрата 3.
 
 • В Част ІV на ред 5 се изчислява конкретният размер на данъчното облекчение за извършени безкасови плащания.
 
Размерът на облекчението е 1% от дължимия данък върху общата годишна данъчна основа, посочен на ред 4, но не може да бъде по-голям от 500 лв.
 
За да се попълни ред 5 и да се изчисли размерът на облекчението, задължително трябва предварително да се попълни Част ІХ в Приложение № 10, където се декларират всички необходими условия за ползване на облекчението.
 
Много е важно да се отбележи, че това данъчно облекчение се ползва по различен начин от другите облекчения, като се изчислява директно от дължимия данък.
 
Поради това размерът на данъчното облекчение за извършени безкасови плащания не се включва на ред 2 в Част IV от декларацията, където се посочват другите данъчни облекчения, които лицето има право да приспадне от сумата от годишните данъчни основи. Подлежащите на приспадане авансово внесени и други данъци не оказват влияние на размера на облекчението.
 
Важно е да се има предвид, че данъчният закон не предвижда задължение за прилагане на доказателствени документи към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, в случаите на ползване на данъчното облекчение за извършени безкасови плащания.
 
Пример: Физическо лице декларира сума от годишните данъчни основи в размер на 20000 лв. Лицето има право да ползва данъчно облекчение за две деца в размер на 400 лв. и данъчно облекчение за извършени безкасови плащания.
 
Лицето ще направи следните изчисления в Част ІV:
 
-        на ред 1 сума от годишните данъчни основи - 20000 лв.
-        на ред 2 общ размер на данъчните облекчения - 400 лв.
-        на ред 3 обща годишна данъчна основа – 19600 лв.
-        на ред 4 данък върху общата годишна данъчна основа – 1960 лв.
-        на ред 5 размер на данъчното облекчение за безкасови плащания – 19.60 лв.
           
 • В Част ІV на ред 11,на който се изчислява отстъпка от 5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация има ограничение на размера на отстъпката до 500 лв.

Промяна има и по отношение на някои от условията за ползване на отстъпката, а именно:

-        годишната данъчна декларация трябва да се подаде по електронен път до 31 януари 2018 г.;
-        данъкът за довнасяне по декларацията трябва да се внесе в срок до 31 януари 2018 г.
-        лицето не трябва да има подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията.
 
Лицата, които желаят да се възползват от правото на отстъпка следва да се съобразят с новите моменти за ползването й, а именно по-ранно подаване на декларацията и по-ранно внасяне на данъка.
 
Правото на отстъпка не се дава автоматично, а трябва да се заяви от физическото лице, като се попълни ред 11 в Част ІV.
 
Желателно е преди подаването на годишната данъчна декларация да се направи справка за липсата на задължения. Ако към момента на подаване на годишната данъчна декларация физическото лице има подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, които след това погаси, за да може да се възползва от отстъпката, лицето трябва да подаде нова коригираща годишна данъчна декларация, която също трябва да е подадена в срок до 31 януари 2018 г.

 
Образец 2011Приложение № 1 доходи от трудови правоотношения
 
 
Промяната в образеца е минимална и е само при описването на доходите с код 102, които се декларират в колона 4 на Част I.
 
Доходите, които се посочват с код 102 във връзка с правоотношения, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери, се декларират в това приложение извън случаите, в които:
 
-        правоотношението е с чуждестранно физическо лице и
-        тези доходи са облагаеми с окончателен данък, съгласно чл. 37, ал. 1 от ЗДДФЛ.
 
 
Образец 2021 Приложение № 2 доходи от стопанска дейност като едноличен търговец и доходи от друга стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ
 
 
Промените в образеца са следните:
 
 • В Част І на ред 7 да се посочва информация за съставителя на годишния финансов отчет.
 
Специфична хипотеза съществува за едноличните търговци, които сами попълват отчета си – например в случаите когато дейността на едноличния търговец е извършване на счетоводни услуги. В тези случаи се прави отметка на ред 7.1.
 
Втората хипотеза при която се попълва ред 7.1 е за едноличните търговци, на които годишният финансов отчет може да се съставя от собствениците на тези предприятия, съгласно чл. 17, ал. 2 от Закона за счетоводството (ЗС).
 
Това са едноличните търговци, които прилагат способа на едностранното счетоводно записване по реда на чл. 3, ал. 4 от ЗС, и за микропредприятията по чл. 19, ал. 2 от ЗС, които не са осъществявали дейност през отчетния период.
 
В другите случаи, извън посочените хипотези е необходимо да се вписват данни за физическото лице – съставител, включително данни за правоотношението със съставителя - трудово или облигационно. Когато съставителя на отчета е счетоводно предприятие се попълват данните на предприятието – наименование и ЕИК.
 
Във връзка със създаденото ново специфично данъчно облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) в облагаемия доход по чл. 26, ал. 1 от ЗДДФЛ на едноличните търговци не се включва счетоводният финансов резултат, формиран от дейности които се облагат с този вид данък.
 
 • Поради това в Част ІІІ на редове 4 и 5 се посочват и приходите съответно разходите, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване от дейности, които се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници по ЗМДТ.
 • В Част ІV на ред 19 промяната е свързана с новите правила за ползване на отстъпка от данъка върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ за довнасяне по декларацията, като и тук отстъпката може да бъде до 500 лв.
 
Пример: През 2017 г. физическо лице е реализирало:
 
-          доходи от дейност като едноличен търговец, за които има данък за довнасяне по годишната данъчна декларация в размер на 25000 лв. и
-          доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, данъкът за довнасяне за които е 600 лв.
 
Лицето ще може да ползва и двете отстъпки, а именно:
 
-          от данъка върху годината данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ за довнасяне в размер на 500 лв., въпреки че 25000 х 5% е 1250 лв. и
-          от данъка върху общата годишна данъчна основа за довнасянев размер на 30 лв., която може да се ползва в пълен размер.
 
 • Новият момент в Част ХІ е ред 2, който може да се попълни от еднолични търговци, които са новоучредени през 2017 г. и когато за тази година избират редът по ЗКПО за облагане на доходите в натура, представляващи разходи в натура.
 
Същото се отнася и за лицата, които за предходната година не са били задължени и не са подали годишна данъчна декларация.
 
Изборът за 2018 г. се осъществява на ред 1.

 
Образец 2031 - Приложение № 3 доходи от друга стопанска дейност
 
 
Промяната в образеца касае единствено физически лица, регистрирани като земеделски стопани, които:
 
 • през предходните пет данъчни години са се облагали по реда на чл. 29а от ЗДДФЛ като еднолични търговци и
 • за 2017 г. са избрали доходите им да се облагат по общия ред - чл. 29 от ЗДДФЛ.
 
Тези лица имат задължение в придобития доход от друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ от източници в България да включат и дохода по чл. 29, ал. 3 от ЗДДФЛ.
 
На това основание на ред 1 в колони 4 и 6, следва да се включат и доходите на физически лица, регистрирани като земеделски стопани, които са придобити през период на облагане по реда, предвиден за едноличните търговци, които:
 
 • не са участвали при формиране на счетоводния финансов резултат за годината на придобиване, а
 • биха участвали при формирането на счетоводния финансов резултат за текущата година, ако лицето се облагаше по реда на чл. 29а от ЗДДФЛ, а не по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ.
 
Пример: През 2015 г. физическо лице, регистрирано като земеделски стопанин, което е облагало дохода от стопанската му дейност за производство на непреработена селскостопанска продукция с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ, е получило финансиране за закупуване на земеделска техника в размер на 9000 лв. Финансирането е отчетено като финансиране на ДМА и към края на същата година лицето има сума на непризнати приходи от финансирания в размер на 6000 лв., които трябва да намерят отражение в счетоводния финансов резултат за 2016 и 2017 г.
 
За 2017 г. обаче лицето е избрало да се облага по общия ред на ЗДДФЛ, като е подало декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ и съответно вече ще формира облагаем доход по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ. В този случай частта от финансирането в размер на 3000 лв., която би следвало да намери отражение в счетоводния финансов резултат за 2017 г., ако лицето се облагаше като едноличен търговец трябва да се включи като придобит доход на ред 1, колона 4 в Част I в Приложение № 3.
 
 
Образец 2071Приложение № 7 доходи от дейности, подлежащи на облагане с патентен данък и/или с данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на ЗМДТ
 
 
Наименованието на Приложение № 7 е променено, предвид необходимостта в него да се посочват освен доходи от дейности, подлежащи на облагане с патентен данък по реда на ЗМДТ, така и доходи, които се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници по същия закон, както и такива доходи, освободени от облагане на основание чл. 13, ал. 1, т. 29 от ЗДДФЛ.
 
Промяната в Част I по отношение на посочването на съставител на годишния финансов отчет е аналогична на коментираната вече в Приложение № 2.
 
Съществената промяна, реализирана в това приложение касае декларирането на доходите от дейност по таксиметров превоз на пътници на едноличните търговци, данъчно задължени лица по смисъла на чл. 61у от ЗМДТ, които в колона 3 на Част II се посочват с код 741, а размерът им се декларира в колона 4.
 
В колона 5 се посочват необлагаемите доходи с код 742 от дейност по таксиметров превоз на пътници, извършвана от физически лица - водачи, освободени от облагане на основание чл. 13, ал. 1, т. 29 от ЗДДФЛ.
 
Вписването на тези доходи в Приложение № 7 е само информативно и най-вече с цел да се определи окончателният размер на осигурителния доход на тези лица.
 
 
Образец 2081Приложение № 8 притежавани акции, дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина; данък подлежащ на приспадане по реда на чл. 78 от ЗДДФЛ; дължим данък по чл. 67, ал. 4 от ЗДДФЛ за доходи от дивиденти, ликвидационни дялове и доходи по чл. 38, ал. 5, т. 2, ал. 8 и ал. 13 от ЗДДФЛ от източници в чужбина
 
 
Промяната в наименованието на това приложение е свързана с новите моменти при декларирането на определени доходи от източници в чужбина и определянето на дължимия за тях окончателен данък.
 
Става въпрос за следните доходи от източници в чужбина,които подлежат на облагане с окончателен данък по реда на чл. 38 от ЗДДФЛ:
 
 • доходи от дивиденти;
 • доходи от ликвидационни дялове;
 • доходи при замяната на акции и дялове в търговски дружества в чужбина за акции и дялове в търговски дружества в чужбина или в местни търговски дружества;
 • доходи от допълнително доброволно и здравно осигуряване и застраховки „Живот”;
 • доходи от лихви по банкови сметки.
 
Декларирането на посочените доходи от източник в чужбина и на дължимия окончателен данък става в новата Част Іна Приложение № 8.
 
Важно е да се отбележи, че тези доходи продължават да се облагат с окончателен данък по реда на чл. 38 от ЗДДФЛ, но новият момент е, че в сила от 01. 01. 2017 г. окончателният данък по чл. 46 от ЗДДФЛ вече се внася в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиването на дохода и се декларира в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.
 
Дължимият данък се внася по сметка на ТД на НАП по постоянния адрес на физическото лице, където се подава и данъчната декларация.
 
Освен това, физическото лице няма задължение да декларира тези доходи в данъчна декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ.
 
В Част ІV доходите се посочват на различни редове, тъй като за различните видове доходи се прилагат различни данъчни ставки от 5, 8 и 10%.
 
Важно е в колона 5 да се попълни цифрата, съответстваща на метода, който се прилага за избягване на двойното данъчно облагане, включително в случаите, когато не се прилага такъв.
 
Следва да се има предвид, че задължението за деклариране на тези доходи на основание чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ в годишната данъчна декларация се запазва, дори и ако в резултат на прилагане на Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) не се дължи данък в България.
 
Пример: Местно физическо през 2017 г. е придобило доходи от дивиденти от Белгия в размер на 20000 лв., за които в чужбина е внесен данък в размер на 2000 лв., както и доходи от дивиденти от дружество в Япония в размер на 5000 лв. Това лице е придобило и доходи от лихви по банкови сметки в Белгия в размер на 10000 лв.

Лицето ще декларира придобитите доходи от дивиденти и лихви от чужбина в Част IV на Приложение № 8, където ще направи следните записвания:
 
Наименование на лицето, изплатило дохода
Държава
Код вид доход
 
 
Код за прилагане на метод
Брутен размер на дохода, включително платения данък(за доходи с код 8141; 816; 817 и 821)
 
Документално доказана цена на придобиване (за доходи с код 8142)
Цена на придобиване на акциите или дяловете (за доходи с код 815)
Положителна разлика между колона 6 и колона 7
(само за доходи с код 8142 или 815)
 
Платен данък в чужбина
Допустим размер на данъчния кредит
Размер на признатия данъчен кредит
Дължим данък, подлежащ на внасяне по реда на чл. 67, ал. 4 от ЗДДФЛ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
ХХХ
Белгия
8141
1
20000
 
 
2000
1000
1000
0
2
ZZZ
Япония
8141
2
5000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обща сума на окончателния данък по чл. 38, ал. 1 от ЗДДФЛ за доходи от дивиденти и ликвидационни дялове от източници в чужбина:
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обща сума на окончателния данък по чл. 38, ал. 5 и 8 от ЗДДФЛ за доходи от източници в чужбина:
 
1
УУУ
Белгия
821
3
10000
 
 
 
 
 
800
 
 
 
821
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
821
 
 
 
 
 
 
 
 
Обща сума на окончателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходи от лихви по банкови сметки от източници в чужбина:
800
 
Важно е да се има предвид, че това лице трябва да декларира притежаваните от него акции в Белгия и Япония и в Част І от Приложение № 8.
 
 
Образец 2010Приложение № 10 ползване на данъчни облекчения
 
 
Важно е да се има предвид, че данъчните облекчения от тази година могат да се ползват, при условие, че данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация.
 
Не е предвидено наличието на това условие да се отбелязва в годишната данъчна декларация от физическото лице, а то се установява автоматично когато декларацията се подава по електронен път или на по късен етап, когато декларацията се подава на хартиен носител.
 
Важното тук е липса на такива задължения да е налице към датата на подаването на годишната данъчна декларация.
 
По отношение на условието за липса на подлежащи на принудително изпълнение публични задължения са давани не еднократно указания, които могат да бъдат намерени на официалната интернет страница на НАП.
 
Важно е да се има предвид, че за физическите лица това са задълженията, които фигурират в:
 
 • данъчно-осигурителната им сметка и
 • сметката на предявените за събиране публични вземания,
които могат да бъдат достъпени от тях през електронните услуги на НАП с персонален идентификационен код (ПИК) и квалифициран електронен подпис (КЕП).
 
Пример: На 5 март 2018 г. физическо лице подава годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г., но се оказва че към тази дата има подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.
 
В този случай, за да може да ползва данъчни облекчения, лицето трябва да плати тези задължения и да подаде отново годишна данъчна декларация (коригираща декларация):
 
-          в срок до 30 април 2018 г. или
 
-          след този срок еднократно до 30 септември 2018 г.
 
В противен случай, независимо че вече не са налице задължения, няма да е възможно ползване на данъчни облекчения, тъй като към датата на подаването да декларацията са били налице такива.
 
В Приложение № 10 вече има нова Част ІХ, която се попълва при ползване на данъчно облекчение за извършени безкасови плащания.
 
Това данъчно облекчение не се включва в общата таблица за ползване на данъчните облекчения в ЧастVIII.
 
Данъчното облекчение може да се ползва от физически лица за извършени от тях през годината безкасови плащания, когато едновременно са налице следните условия, които се декларират на съответните редове в Част ІХ:
 
            1. лицето е придобило през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа;
            2. сто на сто от паричните доходи по т. 1 са получени по банков път;
            3. извършените безкасови плащания от лицето са в размер 80 или над 80 на сто от паричните доходи по т. 1.
 
Наличието на тези условия се декларира като се поставя отметка на съответните редове.
 
По отношение на третото условие следва да се има предвид, че направени безкасови плащания от платците на доходите към трети лица – например, за:
 
 • дължими данъци и задължителни осигурителни вноски за сметка на физическото лице, които се удържат от платците на доходите и се превеждат в НАП, 
 • преводи към банки за погасяване на кредити и т.н.
също участват при изчисляването на сумата в размер на 80 или над 80 на сто от паричните доходи по т. 1, която трябва да е платена по безкасов начин.
           
Пример: През 2017 г. физическо лице е придобило само доходи от трудови правоотношения в размер на 20000 лв., платени по банков път и непарични доходи (в натура) в размер на 1000 лв. За тези доходи работодателят е удържал и направил за сметка на физическото лице по банков път следните плащания:
 
-          за задължителни осигурителни вноски – 3000 лв.
-          за данък – 1710 лв.
-          за дарение в полза на бюджетна организация – 1000 лв.
 
За ползване на данъчното облекчение за безкасови плащания във връзка с изпълняването на законовите изисквания следва да се има предвид следното:
  
80 и над 80 на сто от паричните доходи трябва да са изхарчени по банков път, а именно: 20000 х 80% 16000 лв., т.е. това е сума, която следва да е платена безкасово. В тази сума се включват платените от работодателя задължителни осигурителни вноски, данък и направено дарение в общ размер на 5710 лв. Следователно, за да се ползва данъчното облекчение лицето трябва да е направило от неговите сметки безкасови плащания в размер на 10290 лв.
 
 
Образец 2013 - необлагаеми доходи и имущество, получено по наследство, завет, дарение или с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт
 
 
Това е ново приложение, което се попълва само по желание от местни физически лица.
 
 • В Част I се декларират придобити през годината необлагаеми доходи

Например, физическо лице е продало апартамент, който е притежавало повече от 3 години

Ако желае, това лице може да попълни ред 1001, като посочи продажната цена на продаденото имущество.

 • В Част II от приложението може да се декларира придобитото през годината имущество по наследство, завет и дарение, както и полученото имущество с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт  .
Например, физическо лице през 2017 г. е получило като дарение 10000 лв., които може да декларира на ред 10251 в Част II.
 
 
Пример: През 2017 г. местно физическо лице е:
 
-          придобило по наследство недвижимо имущество, което е и
-          продало през същата година.
 
В този случай полученото по наследство имущество не се смята за доход и може да бъде декларирано в Част II на ред 10242, като се посочи и размерът на наследствения дял.
 
Необлагаемият доход от продажбата на наследеното имущество може да се декларира на ред 1021 в Част I.
 
Промените в:
 
 • образец 2091 за прилагане на методите за избягване на двойното данъчно облагане и
 • образец 2030 за преизчисляване на окончателния данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ на чуждестранни физически лица

са единствено в препратки към други променени образци.

 
Незначителни промени са налице и в:
 
-          образец 2005 - декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца и
 
-          образец 2006 - декларация по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания,
 
които са свързани с възможността за деклариране на ред 5 в съответния образец на обстоятелството за липса на подлежащи на принудително изпълнение публични задължения в т. 5.1 или обстоятелството, че  лицето ще подава годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, отбелязвайки т. 5.2.
 
Следва да се има предвид, че ред 5 се попълва от физическите лица, само когато съответната декларация се представя на работодателя по основното трудово правоотношение на лицето.Абонирайте се за цялата 2018 г. и получете:
 • 12 електронни броя за 2018 година.
 • Електронен архив с търсачка за периода 2010 – 2017 г.
 • 5 видео семинара за промените в законодателството и годишното приключване