ЗКПО. Подаване на ГДД и ГОД за 2017 г. при ликвидация

ЗКПО. Въпрос. До промяната в ЗКПО предприятията в ликвидация подаваха в НАП ГДД по чл. 92 от ЗКПО образец 1010а и отчет в статистиката за фирми в ликвидация. Какви са необходимите декларации и отчети, които трябва да се подадат за отчетната 2017 г. при положение, че декларация образец 1010а отпадна?
 
 
Отговор: Румяна Йорданова, данъчен експерт
 
Актуално към 22. 02. 2018 г.
 
Информацията в запитването е недостатъчна, поради което при отговора се приема, че въпросът е свързан с прилагането на нормите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) от дружество, което е прекратено през 2017 г. и през тази година:
 
 • не е извършвало дейност и
 • не дължи корпоративен данък.
Прекратяването на предприятие чрез ликвидация е процес, който е регламентиран с разпоредбите на Търговския закон (ТЗ).
 
Причините за прекратяване чрез откриване на производство по ликвидация могат да бъдат различни и основанията за това са посочени в разпоредбите на чл. 154 – 156 от ТЗ.
 
Ликвидацията на дружество се извършва по реда на глава седемнадесета на закона.
 
След уреждане на всички задължения и разпределяне на остатъка от имуществото, ликвидаторите искат заличаване на дружеството.
 
През периода:
 
 • от вписване на прекратяването с откриване на производство по ликвидация
 • до подаване на искане за заличаване,
според чл. 158 от ЗКПО данъчно задълженото лице изпълнява задълженията си:
 
 • по общия ред на този закон и
 • при спазване изискванията на глава 21 от част II на закона.
Известно е, че има предприятия, които с години не са извършвали дейност и техните собственици решават да ги прекратят и заличат.
 
В корпоративния закон нормите са общи за всички лица, независимо от факта, че през календарната година, през която е вписано прекратяването предприятието не е извършвало дейност.
 
ЗКПО поставя определени изисквания и всяко едно данъчно задължено лице следва да ги изпълнява.
 
 
 • раздел IIКорпоративен данък при прекратяване“ и
 • раздел IIIКорпоративен данък за последния данъчен период“,
са регламентирани задълженията на лицата, свързани с деклариране и внасяне на корпоративен данък, когато такъв е дължим.
 
Разпоредбите на закона са представени по съответен начин в годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2017 г.
 
В част I - Данни за декларацията на съответните редове и колони всяко лице следва да посочи необходимите данни, които отговорят на конкретните факти и обстоятелства, отнасящи се към неговия случай.
 
С цел намаляване на административната тежест от 01. 01. 2018 г. е в сила промяна на разпоредбите на чл. 92 от ЗКПО.
 
Съгласно текста на алинея 4 на цитираната норма:
 
 • годишна данъчна декларация (ГДД) и
 • годишен отчет за дейността (ГОД)
не подават данъчно задължените лица, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството (ЗСч).
 
На основание променената разпоредба отпадна формулярът на годишна данъчна декларация, известен като образец 1010а и единственият образец на декларация по чл. 92 от закона е образец 1010, одобрен със заповед на Министъра на финансите.
 
Според изискванията на закона лице, което се прекратява чрез откриване на производство по ликвидация, което не приключва в един отчетен период следва да подаде няколко декларации, като посочи нужната към съответния момент информация:
 
 • Декларация, която се подава в 30-дневен срок от датата на вписването в търговския регистър на прекратяването, с което се декларира дължимият корпоративен данък към датата на прекратяването;
 • Декларация за последния данъчен период, определен за времето от 1 януари на годината, в която е подадено искането за заличаване по чл. 273, ал. 1 от Търговския закон, до датата на подаването му, която се подава на датата на подаване на искането за заличаване заедно с копие от него;
 • Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО, когато прекратяването и заличаването са в две различни години.
Съгласно чл. 160, ал. 3 от ЗКПО, когато датата на прекратяване и датата на подаване на искането за заличаване при ликвидация, са в различни години, с годишната данъчна декларация за годината на прекратяването се подават:
 
 • годишният отчет за дейността, съставен към датата на прекратяването, и
 • годишният отчет за дейността, съставен към 31 декември на годината на прекратяване на данъчно задълженото лице.
В съвместната заповед с № ЗЦУ-1742/21.12.2017 г. на Националния статистически институт (НСИ) и Националната агенция за приходите (НАП) в раздел Б, т. 5, е посочено, че лицата, които не са осъществявали дейност по смисъла на ЗСч в общия случай могат за подадат декларация (Приложение № 11) в информационната система на НСИ или в съответната териториална структура на НСИ на хартиен носител.
 
На база изложеното дотук следва да се направи извод, че лице, за което е:
 
 • вписано прекратяване чрез ликвидация през 2017 г., и което 
 • не е извършвало дейност по смисъла на § 1, т. 30 от допълнителните разпоредби на ЗСч

не подава годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО и годишен отчет за дейността.

След последната промяна на чл. 92, ал. 4 от ЗКПО и предоставената възможност на данъчно задължените лица да не подават декларация и отчет при неизвършване на дейност, остава неизяснен въпросът относно спазването на изискването на чл. 160, ал. 3 от закона (ГОД, съставен към датата на прекратяването) конкретно от тези лица, които:
 
 • през 2017 г. не са извършвали дейност и 
 • са вписали в ТР прекратяване чрез ликвидация.
Считам, че за прекратено лице в ликвидация, което не е извършвало дейност през 2017 г., когато законодателят е разрешил да не се подават ГДД и ГОД, и то реши да се възползва от тази предоставената възможност не би имало как да подаде ГОД, съставен към датата на прекратяването.
 
Разбира се, ако данъчно задълженото лице в ликвидация реши да подаде годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО (образец 1010) за 2017 г. по електронен път, то следва да подаде и отчета, съставен към датата на прекратяването.
 
По отношение на реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността за целите на Закона за статистиката, предприятие в ликвидация, е необходимо да се съобрази с изискванията на НСИ.
 
На интернет страницата на НСИ е поместена информация, съгласно която всички предприятия в ликвидация, които нямат задължение за подаване на годишна данъчна декларация за 2017 година, са длъжни да представят годишен отчет за дейността за 2017 година само в съответния отдел „Статистически изследвания“ или по пощата с обратна разписка към Териториалните статистически бюра.
 
Формулярът на годишния отчет за дейността може да се изтегли и разпечата от сайта на НСИ. 

 

Абонирайте се за цялата 2018 г. и получете:

 • 12 електронни броя за 2018 година.
 • Електронен архив с търсачка за периода 2010 – 2017 г.
 • 5 видео семинара за промените в законодателството и годишното приключване