Промени в Закона за митниците

 Промени в Закона за митниците
 
 
Мариянка Вълчанова, началник отдел «Последващ контрол», Агенция «Митници» - Пловдив
 
Актуално към 20. 03. 2018 г.
 
В ДВ, бр. 24 от 16. 03. 2018 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за митниците (ЗИД на ЗМ), като с § 10 и § 11 от преходните и заключителните разпоредби (ПРЗ) на същия е изменен и Законът за акцизите и данъчните складове (ЗАДС).
 
Промени в ЗМ
 
Приетите изменения в ЗМ са свързани с:
 
 • привеждане на националното законодателство в съответствие с митническото законодателство на Европейския съюз;
 • прецизиране на някои разпоредби с цел практическото им прилагане;
 • уеднаквяване на практиката;
 • улеснение на икономическите оператори и гражданите;
 • намаляване на административната тежест.
 
Най- съществените промените се изразяват в следното:
 
1. Регламентира се служебното събиране на информация относно съдебния статус на лицата при постъпване на работа в митническата администрация, като се запазват предвидените изисквания лицата:
 
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер,
 • да не са лишени по съдебен ред от право да заема съответната длъжност и
 • да отговарят на изискванията за работа в митническата администрация (чл. 10, ал. 1 и чл. 10а, ал. 1).
Промяната е във връзка с основните приоритети в Програмата на правителството на Република България за периода 2017 – 2020 г. за намаляването на административната тежест за бизнеса и гражданите.
 
2. Създава се нова длъжност „заместник-директор на дирекция в Агенция „Митници“ в структурата на Централно митническо управление, която ще подпомага директорите на дирекции в специализираната администрация в осъществяването на функциите на административното звено. Необходимостта се налага предвид оптимизирането на структурата на администрацията на централно ниво от 2018 г. (чл. 11, ал. 3).
 
3.  Предвижда се за целите на прилагане на чл. 22 от Регламент (ЕС) № 952/2013 директорът на Агенция "Митници" или оправомощено от него лице да издава по заявления разрешение за освобождаване от мита при реимпорт на върнати стоки след изтичане на тригодишния срок по чл. 203, § 1 от Регламент (ЕС) № 952/2013 (чл. 19, ал. 2, т. 15).
 
4. С цел улесняване на процеса по подаване на заявления и издаване на разрешения се предвижда началникът на митницата, компетентен да издаде разрешението за предоставяне на статус на одобрен изпращач за поставяне на стоки под режим съюзен транзит, да издава разрешение за използване на пломби от специален тип, когато същите ще се използват във връзка с разрешение за предоставяне на статус на одобрен изпращач за поставяне на стоки под режим съюзен транзит (чл. 19, ал. 4, т. 14).
 
5. Прецизира се разпоредбата на чл. 19, ал. 5 като се уточнява, че за разрешенията, издадени не по ал. 1, т. 8 и т. 9, а по
 

надзорно митническо учреждение е съответното Централно митническо управление или териториалното митническо управление.

6. По повод приложимото от 1 май 2016 г. ново митническо законодателство, уредено с:
 

се установява, че националното ни законодателство не е приведено в съответствие с чл. 217 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447, който предвижда издаването на квитанция от митническите органи, когато митническата декларация за стоки, които подлежат на облагане с вносни или износни мита или с други данъци/такси, е направена в устна форма в съответствие с чл. 135 и 137 от Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2015/2446.

 
Квитанцията трябва да съдържа минимум следната информация:
 • описание на стоките, което е достатъчно точно, за да позволи идентифицирането им;
 • стойността по фактура или — ако тя не е налице — количеството на стоките;
 • размера на събраните мита и други такси;
 • датата, на която е издадена;
 • наименованието на органа, който я е издал.
В тази връзка се регламентира образец на квитанция при устни декларации по чл. 217 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 (чл. 66, ал. 3).

7.  Относно пощенските пратки, представени на митническите органи с „Бордеро за предаване“ CN37/CN38 в зависимост от държавата на изпращане, които се разпределят в Българския разменно-сортировачен център и тяхното обозначение с етикет по приложение 72-01 ъгласно чл. 289, § 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447, когато пощенската пратка съдържа едновременно съюзни и несъюзни стоки, тази пратка и всички придружаващи документи трябва да бъдат обозначени с етикета, предвиден в приложение 72-01) се добавя „или приложение 72-02" (чл. 268, ал. 2, т. 2 и ал. 3), като се има предвид, че съгласно чл. 290, § 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447, когато съюзни стоки се придвижват до, от или между специални данъчни територии под режим вътрешен транзит по силата на член 227, § 2, буква "е" от Кодекса, пощенската пратка и всички придружаващи документи трябва да бъдат обозначени с етикета, предвиден в приложение 72-02.

8. С Постановление № 57 на Министерския съвет от 2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия, приета с Постановление № 192 на Министерския съвет от 2004 г., са въведени нормативни промени в чл. 6, като е изменен компетентният орган, който:
 
 • да извършва регистрация на цените на тютюневите изделия, както и
 • да води Регистър на цените на тютюневите изделия.
В тази връзка е направената промяна в ЗМ и "Продажна цена на тютюневи изделия" е цената, регистрирана в Регистър на цените на тютюневите изделия на Агенция "Митници" (вместо на Министерство на финансите) или определена по реда на акцизното законодателство (т. 34, § 1 от допълнителната разпоредба на ЗМ).
 
9. По повод необходимостта от дефиниране на понятието „членове на едно семейство“ за целите на чл. 127, § 1, буква „з“ от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447, тъй като в приложимото след 1 май 2016 г. европейското митническо законодателство няма определение какво следва да се разбира под „членове на едно семейство“ за целите на определяне на стойността на стоките за митнически цели.
 
В действащото преди 1 май 2016 г. митническо законодателство (чл. 143, § 1, буква „з“ от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 година за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността и чл. 67, ал. 1, т. 8 от Правилника за прилагане на Закона за митниците) беше регламентирано кои лица следва да се считат за членове на едно семейство.
 
След влизането в сила на Регламент за изпълнение (ЕС) № 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 година за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза и предвид факта, че повечето държави членки имат определение за „членове на едно семейство“ в националните си законодателства, такова не беше дадено в европейското митническо законодателство.
 
Дефинирането на понятието „членове на едно семейство“ е от изключителна важност при определяне на митническата стойност на внасяните стоки, тъй като в много случаи свързаността на лицата влияе върху цената на стоката, като същата се занижава, с което се избягва заплащането на вносни мита и на данък върху добавената стойност (т. 39 от § 1 от допълнителната разпоредба на ЗМ).
 
10.  Прецизиране на текста в Приложение № 2 към чл. 193 в раздел I, т. 1, буква „б“ и вместо думите „може да бъдат начислени“ се заменят със „са били начислени“ и текстът става „дължи или ще дължи под формата на мита, акциз* и данък върху добавената стойност, които може да бъдат и/или са били начислени по отношение на стоките, обхванати от митническите операции по т. 1а и/или т. 1б.
 
 
Промени в ЗАДС
 
ЗАДС е допълнен с § 10 и § 11 от ПЗР на ЗИД на ЗМ, в сила от 01. 01. 2018 г.:
 
1. Съгласно чл. 261 от Търговския закон търговските дружества могат да се преобразуват чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне и отделяне на еднолично търговско дружество, както и чрез промяна на правната форма, поради което е прецизиран чл.53, ал.1, т. 1 от ЗАДС и се регламентира действието на лиценза за управление на данъчен склад да се прекратява при прехвърляне на фирмата на едноличния търговец или заличаването му или при прекратяване на юридическото лице с изключение на преобразуване чрез промяна на правната форма, вливане, сливане или разделяне, т.е. заличава се „при“ пред вливане, сливане или разделяне (§ 10 от ПЗР на ЗИД на ЗМ).
 
2. Дава се законова възможност за преходен период от 1 януари до датата на привеждане в съответствие с изискванията на ЗАДС, но не по-късно от 1 юни 2018 г.,на лицата по чл. 103в, ал. 1, а това са всички лица, независимо дали са данъчнозадължени по този закон, които:
 
 • приемат,
 • разтоварват,
 • съхраняват или
 • извеждат
енергийни продукти от пристанища и митнически складове и са длъжни да използват средства за измерване и контрол по чл. 103а на местата за въвеждане и извеждане на енергийни продукти в съответния обект, както и в местата за съхранение на енергийните продукти в обекта, да подават данни за въведеното/изведеното количество акцизна стока по ред, определен от министъра на финансите съгласно чл. 103а, ал. 2 и 4 от Закона за акцизите и данъчните складове (§ 11 от ПЗР на ЗИД на ЗМ).
 

 

Абонирайте се за цялата 2018 г. и получете:

 • 12 електронни броя за 2018 година.
 • Електронен архив с търсачка за периода 2010 – 2017 г.
 • 5 видео семинара за промените в законодателството и годишното приключване