ЗДДС. Учредяване на право на строеж срещу строителна услуга.

ЗДДС. Въпрос. Налице е замяна - продажба (учредяване) право на строеж, срещу строеж на апартаменти. Сделката ще се оформи с нотариален акт.
 
Какви документи, трябва да се издадат и дължимо ли е ДДС, в случаите:
 1. Двете фирми са регистрирани по ДДС?
 2. Фирмата учредител на правото на строеж, е регистрирана по ДДС, а строителната фирма не е?
 3. Ако има предварителен договор между фирмата учредител и друга фирма (или физическо лице), по силата на който фирмата - строител плаща гаранция (която подлежи на връщане), че ще изпълни условието по замяната, дължи ли се ДДС от фирмата - получател на тези парични средства?
 
Отговор: Даниела Даракчиева, данъчен експерт
 
Актуално към 01. 06. 2018 г.
 
В случая срещу учредяване на право на строеж се предоставя строителна услуга и приложение намира разпоредбата на чл. 130 от ЗДДС.
 
Когато е налице доставка, по която възнаграждението (изцяло или частично) е определено в стоки или услуги, приема се, че са налице две насрещни доставки, като всеки от доставчиците се смята:
 
 • за продавач на това, което дава, и
 • за купувач на това, което получава.
Данъчното събитие за доставките възниква по общите правила на закона.
 
Доставката с по-ранна дата на възникване на данъчно събитие се смята за авансово плащане (цялостно или частично) по втората доставка.
 
Размерът на данъчната основа за полученото авансово плащане е равен на размера на данъчната основа на доставката с по-ранна дата.
 
Важно е да се изясни дали към момента на учредяване на правото на строеж е издадено разрешение за строеж.
 
Това е необходимо, тъй като съгласно чл. 45, ал. 2 от ЗДДС, учредяването или прехвърлянето на право на строеж се смята за освободена доставка до момента на издаването на разрешение за строеж на сградата, за която се учредява или прехвърля правото на строеж.
 
Ако е издадено разрешение за строеж – доставката по учредяването е облагаема.
 
Относно определянето на данъчната основа следва да се има предвид текстът на чл. 26, ал. 7 от ЗДДС.
 
Когато възнаграждението е определено изцяло или частично в стоки или услуги, без страните да са му придали парично изражение, данъчната основа на всяка от доставките към датата на възникване на данъчното събитие е данъчната основа:
 
 • при придобиването или себестойността на предоставената стока, а
 • в случаите на внос - на данъчната основа при вноса или на направените преки разходи за извършване на предоставената услуга.
Когато данъчната основа не може да се определи по този ред, данъчната основа е пазарната цена.
 
 
 1. Когато двете фирми са регистрирани по ДДС:
Фирма „А“ е регистрирана по ЗДДС и учредява право на строеж на фирма „Б“ - регистрирана по ЗДДС, срещу строеж на апартаменти и възниква задължение за документиране на датата на данъчното събитие на първата доставка – учредяването на правото на строеж5 дневен срок):
 
 • фирма „А“ издава фактура с предмет на доставката - учредено право на строеж, която е:
-   облагаема доставка, ако е издадено разрешение за строеж или
-   освободена доставка, ако не е издадено разрешение за строеж, но съгласно чл. 45, ал. 7 от ЗДДС - с възможност доставката да се третира като облагаема,
 
 • фирма „Б“ издава фактура за авансово плащане по строителство, като данъчната основа на това авансово плащане е равно на данъчната основа на доставката по учредяване на право на строеж. Тази доставка е облагаема и се начислява ДДС.
 
 1. Когато фирмата - учредител на правото на строеж, е регистрирана по ДДС, а строителната фирма - не е:
 • Фирма „А“ е регистрирана по ЗДДС и учредява право на строеж на фирма „Б“нерегистрирано по ЗДДС лице.

Фирма „А“ издава фактура на датата на данъчното събитие на доставката – учредяване на право на строеж. За определянето на вида на доставката и относимо посоченото по-горе - и чл. 45, ал. 2, и чл. 45, ал. 7 от ЗДДС.

 • Фирма „Б“, която не е регистрирана по ЗДДС, издава фактура за получено авансово плащане.
Фирмата следва да се съобрази с текста на чл. 96, ал. 1 от ЗДДС за задължителна регистрация. Съгласно чл. 96, ал. 2 и ал. 4 от ЗДДС, в облагаемия оборот се включват и получените авансови плащания по облагаеми доставки.
 
Ако стойността на авансовото плащане е над 50 000 лв. ще възникне задължение за подаване на заявление за регистрация по ЗДДС в 7 дневен срок от датата, на която е достигнат оборота (съобразно текста на изречение второ на чл. 96, ал. 1 от закона) и строителната фирма „Б“ ще се регистрира по ЗДДС.
 
Авансовото плащане ще е основание за задължителна регистрация по ЗДДС.
 
Съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗДДС, когато нерегистрирано по този закон лице получи авансово плащане по облагаема доставка и фактически извърши тази доставка след датата на регистрацията си по този закон, смята се, че полученото авансово плащане съдържа данъка, който става изискуем на датата, на която става изискуем данъкът по доставката.
 
При завършването на строителството на апартаментите, строителната фирма следва да начисли ДДС за тази доставка, включително и за авансовото плащане.
 
Съгласно чл. 79, ал. 9 от ППЗДДС, в случаите по чл. 25, ал. 8 от закона, при възникване на данъчното събитие за доставката регистрираното лице задължително издава фактура, в която посочва цялата данъчна основа на доставката.
 
 
 1. Ако има предварителен договор между фирмата - учредител и друга фирма (или физическо лице), по силата на който фирмата строител плаща гаранция (която подлежи на връщане), че ще изпълни условието по замяната:
Относно преценката на задължение за ДДС за такава сума, следва да се обсъдят разпоредби на ЗДДС, свързани с доставка.
 
Съгласно чл. 6 от ЗДДС, доставка на стока по смисъла на този закон е прехвърлянето на правото на собственост или друго вещно право върху стоката.
 
По смисъла на чл. 9, ал. 1 от ЗДДС, доставка на услуга е всяко извършване на услуга.
 
Съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗДДС, данъчно събитие по смисъла на този закон е доставката на стоки или услуги, извършена от данъчно задължени по този закон лица.
 
Съгласно чл. 25, ал. 6, т. 1 от ЗДДС, на датата на възникване на данъчното събитие данъкът по този закон става изискуем за облагаемите доставки и възниква задължение за регистрираното лице да го начисли. По смисъла на чл. 25, ал. 7 от закона, когато, преди да е възникнало данъчно събитие, се извърши цялостно или частично авансово плащане по доставка, данъкът става изискуем при получаване на плащането (за размера на плащането).
 
Предвид посочените текстове, за да се третира определена сума като авансово плащане по облагаема доставка, доставката следва да е точно определена.
 
В решение по дело С - 419/02, т. 48, Съдът на ЕС се е произнесъл, че когато е извършено предварително плащане, ДДС става изискуемо, без да е осъществена все още доставката.
 
За да стане данъкът изискуем в такава ситуация, цялата релевантна информация, засягаща данъчното събитие, а именно бъдещата доставка или изпълнения следва вече да са известни, съответно когато е извършено предварително плащане стоките или услугите следва да бъдат точно идентфицирани.
 
Със становище № 91-00-141 от 08.06.2012 г. на ЦУ на НАП са дадени разяснения относно предварителни плащания.
 
Доколкото е изяснено, че гаранцията е свързана с изпълняването на условията по договора и подлежи на връщане, същата не може да се обвърже с облагаема доставка, съответно:
 
 • не следва да се издава фактура и
 • не следва да се начислява данък.

 


Безплатни публикации сряда и петък. Запиши се за е-бюлетина ни ТУК.