ЗДДС. Срок на заявлението за дерегистрация при ликвидация

ЗДДС. Въпрос. Във връзка с ликвидация на българско дружество в какви срокове следва да се подаде заявление за задължителна дерегистрация по ЗДДС, при положение че дружеството е регистрирано по ЗДДС?
 
 
Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт
 
Актуално км 01. 08. 2018 г.
 
На основание чл. 107, т. 4 от ЗДДС основание за задължителна дерегистрация е прекратяване на юридическо лице - търговец, със или без ликвидация.
 
Съгласно чл. 109, ал. 1 от закона при прекратяване на юридическо лице с ликвидация лицето подава заявление за дерегистрация в компетентната териториална дирекция на НАП в 14-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство по чл. 107.
 
Заявлението трябва да съдържа основанието за дерегистрация.
 
Към заявлението се прилагат документи, определени с правилника за прилагане на закона.
 
В разпоредбата на чл. 77 от ППЗДДС е посочено, че заявлението за прекратяване на регистрацията по чл. 109 от закона се подава по образец - приложение № 8. Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
 
  1.  справка за облагаемия оборот по месеци, за последните 12 месеца преди текущия В справката се включва и облагаемият оборот за текущия месец до датата, на която е подадено заявление по чл. 109 от закона. Това допълнително изискване е добавено с последните промени в ППЗДДС, в сила от 13. 07. 2018 г.
  2. справка за общата сума на облагаемите вътреобщностни придобивания за предходната и текущата година, с изключение на придобиването на нови превозни средства и на акцизни стоки;
  3. справка за общата сума на данъчните основи на доставките при условия на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на страната, с изключение на доставките на акцизни стоки, за текущата година и за всяка една от двете календарни години преди текущата;
  4. удостоверението(ята) за регистрация по чл. 104, ал. 1 и 2 от закона, в случаите, когато са издадени.
 
На основание чл. 109, ал. 4 от закона в срок 7 дни от постъпване на заявлението органът по приходите извършва проверка на основанието за дерегистрация.
 
В срок 7 дни от приключване на проверката органът по приходите издава акт, с който извършва или мотивирано отказва да извърши дерегистрацията.
 
Съгласно ал. 6 на чл. 109 от закона в случаите на прекратяване на юридическо лице с ликвидация за дата на дерегистрацията се смята датата на възникване на това обстоятелство.
 
 
Бележка на редакцията:

По отношение декларациите и сроковете, в които те следва да се подадат при ликвидация на търговско дружество от гледна точка на ЗКПО биха били полезни следните материали от мартенския брой на списанието от 2018 г.:
 
 .

Безплатни публикации сряда и петък. Запиши се за е-бюлетина ни ТУК.