ЗДДС. Плащане на ликвидационен дял с имот – земеделска земя

ЗДДС.  Въпрос: Дружество ще извърши плащане на ликвидационен дял на напускащ съдружник с имот – земеделска земя. Изплащането на ликвидационния дял следва ли да се вземе предвид при определянето на облагаемия оборот по чл. 96 от ЗДДС за задължителна регистрация?

 

 

Отговор: Моника Петрова, данъчен експерт

 

Актуално към 31. 01. 2019 г.

 

В практиката на Националната агенция за приходите е прието, че изплащането на ликвидационен дял на напускащ съдружник под формата на стоки представлява доставка на стока по смисъла на чл. 6, ал. 1 от ЗДДС, тъй като се прехвърля собственост върху стока.

 

Това обаче не води автоматично до извода, че тази доставка следва да се включи при формирането на облагаемия оборот за целите на регистрацията по чл. 96 от ЗДДС на дружеството, изплащащо ликвидационния дял, тъй като при определянето на облагаемия оборот на основание ал. 2 на същата правна норма се взема предвид су­ма­та от да­нъч­ни­те ос­но­ви на из­вър­ше­ни­те от ли­це­то:

 

  • об­ла­га­е­ми дос­тав­ки, включи­тел­но об­ла­га­е­ми­те със став­ка ну­ла;
  • дос­тав­ки­те на фи­нан­со­ви ус­лу­ги по чл. 46 и зас­т­ра­хо­ва­тел­ни ус­лу­ги по чл. 47 от ЗДДС, ко­га­то те са ос­нов­на дей­ност на ли­це­то или са свър­за­ни със съ­ща­та.

 

Об­ла­га­е­ма дос­тав­ка“ (чл. 12, ал. 1 от ЗДДС) е вся­ка дос­тав­ка на сто­ка или ус­луга, ко­я­то е:

 

  • с мяс­то на из­пъл­не­ние на те­ри­то­ри­я­та на стра­на­та и
  • не е сред из­б­ро­е­ни­те в Гла­ва чет­вър­та „Ос­во­бо­де­ни дос­тав­ки и при­до­би­ва­ния“ от ЗДДС.

При оп­ре­де­ля­не­то на об­ла­га­е­мия обо­рот се взе­ма пред­вид да­нъч­ният ре­жим на дос­тав­ки­те към да­та­та на въз­ник­ва­не на да­нъч­но­то съ­би­тие.

 

По смисъла на чл. 45, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност, освободена доставка е :

прехвърлянето на правото на собственост върху земя,

учредяването или прехвърлянето на ограничени вещни права върху земя, както и

отдаването й под наем или аренда.

 

С този законов текст е въведено едно общо правило за освободена доставка, свързана със земя, а именно:

 

  • доставката на поземлени имоти, които не са урегулирани поземлени имоти (УПИ) по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) (например - земеделска земя и земя/територия от горския фонд);
  • учредяването или прехвърлянето на ограничени вещни права върху земя, включително върху УПИ.

От казаното по-горе следва, че когато предмет на доставката е прехвърлянето на собственост върху земеделска земя, която по силата на чл. 45, ал. 1 от ЗДДС е предмет на освободена доставка, данъчната основа на същата не участва при формирането на облагаемия оборот за целите на задължителната регистрация по чл. 96 от ЗДДС.

 

Виж още  по темата от Меню "Е - семинари":  Въпрос 3: Прилагане на ЗДДС при изплащането на дивидент в натура