ЗКПО. Посочване на вноска по чл. 134 от ТЗ в част VI на ГДД по чл. 92

ЗКПО. Въпрос. В ГДД по чл. 92 от ЗКПО - Част VI – Деклариране на взаимоотношения със свързани лица, следва ли на ред 4 да бъдат посочени задълженията за допълнителни парични вноски по реда на чл. 134 от Търговския закон?

 

Същите са предоставени на дружеството от съдружник на дружество, който полага личен труд, приравнен на трудово правоотношение по смисъла на § 1, т. 26 от ДР на ЗДДФЛ.

 

 

Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Актуално към 07. 03. 2019 г.

 

Считам, че пояснението, направено в забележката към Част VI – Деклариране на взаимоотношения със свързани лица на ГДД по чл. 92 от ЗКПО (образец 1010), което имате предвид, а именно:

 

Не се попълват данни за лица, наети по трудови правоотношения по смисъла на § 1, т. 26 от ДР на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)“

 

се отнася само за данните, свързани с изплатено или дължимо възнаграждение за полагане на труд, попадащ в обхвата на § 1, т. 26 от § 1 на ДР на ЗДДФЛ.

 

Това пояснение бе добавено в забележката към Част VI в образеца на ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2017 г. и е възпроизведено и в ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2018 г. До добавянето му задължително на ред 2 в Част VI се посочваха разходите, свързани с възнаграждение на съдружници, полагащи личен труд по смисъла на т. 26, б. „и“ от § 1 на ДР на ЗДДФЛ. 

 

Пояснението обаче изрично визира определен тип взаимоотношения – взаимоотношения в обхвата на т. 26 от § 1 на ДР на ЗДДФЛ.

 

Затова, считам, че добавеното от 2017 г. пояснение не би могло да се тълкува разширително и да се приложи и за останалите взаимоотношения, които възникват между собственици/съдружници - физически лица, в качеството им на свързани лица и дружеството, каквито са например взаимоотношенията, свързани с финансиране на дружеството.

 

Затова моята гледна точка е, че задължението във връзка с допълнителна парична вноска, предоставена по реда на чл. 134 от Търговския закон (ТЗ) следва да бъде посочено на ред 4 от Част VІ – Деклариране на взаимоотношения със свързани лица на ГДД по чл. 92 от ЗКПО (образец 1010).

 

В Указанията към ГДД по чл. 92 от ЗКПО (образец 1010), Част VІ изрично е посочено, че:

 

Ред 4 се попълва, когато лицата са свързани към 31 декември на съответната година. На този ред се посочва салдото (остатъка) на всички задължения (по смисъла на счетоводното законодателство) към свързани лица.“

 

Понятието „задължение“ по смисъла на счетоводното законодателство е максимално широко и очевидно задължението, което дружеството отчита към 31.12. 2018 г. по повод, допълнителна парична вноска по чл. 134 от ТЗ, влиза в неговия обхват.

 

Ще допълня, че доколкото става въпрос за физическо лице, съдружникът - физическо лице не следва в изпълнение на разпоредбата на чл. 50, ал. 1, т. 5 от ЗДДФЛ да декларира предоставените суми по чл. 134 от ТЗ  в ГДД по чл. 50  от ЗДДФЛ - Приложение № 11Предоставени/получени парични заеми.

 

Това е така, тъй като предоставените суми по чл. 134 от ТЗ, наподобявайки потребителски заем, не отговарят изцяло на характеристиките на заем.

 

Това изрично е посочено и в т. 3.1. от Указание № 91-00-95/24.02.10 относно прилагането на (деклариране на парични заеми в декларацията за доходите), което остава актуално.

 

Ако обаче лицето, за да направи вноската, е взело пари на заем, то следва да посочи този заем в Приложение № 11 към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ, ако са налице условията на чл. 50, ал. 1, т. 5, б. "в" и/или б. "г" от ЗДДФЛ. 


 

За абонатите на списанието виж още:

 

Промени в образеца на годишната данъчна декларация за облагане с корпоративен данък 2018 г.

 

Попълване на ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2018 г. (ред по ред) с примери

 

Примери: ГДД по чл. 92 от ЗКПО