Възможност за отложено начисляване на данък върху добавената стойност при внос на стоки на територията на страната

Възможност за отложено начисляване на данък върху добавената стойност при внос на стоки на територията на страната
 
 
Мариянка Вълчанова, началник на сектор в Агенция «Митници», сектор «Проверки и ревизии» - - Териториална дирекция Тракийска
 
Актуално към 01.07.2019 г.
 
Във връзка с измененията в Закона за данък добавена стойност, в сила от 01.07.2019г. вносителят следва да декларира в подадената митническа декларация за внос, че ще прилага отложено начисляване на данък при внос (чл. 167б, ал.1 от ЗДДС).
 
Регламентира се процедура митническите органи да вдигат стоките, без данъкът да е ефективно внесен или обезпечен, ако вносителят отговаря на условията по чл. 167а от ЗДДС (чл. 167б, ал. 2 от ЗДДС), т.е. отложеното начисляване на данък при внос може да се прилага от лице, което към датата на вноса отговаря едновременно на следните условия:
 
  1. внасят се стоки, посочени в приложение № 3;
  2. всяка стока, декларирана в митническата декларация е равна на или по-голяма от 50 000 лв;
  3. вносителят е регистрирано лице на основание чл. 96, 97 или чл. 100, ал. 1 не по-малко от 6 месеца преди извършване на вноса
  4. вносителят няма изискуеми и неизплатени публични задължения, събирани от Националната агенция за приходите.
Изпълнението на законовите изисквания ще се проверява служебно от митническите органи (чл. 49а, ал.2 от ППЗДДС).
 
По повод горевизираните изменения бе въведен нов национален код за допълнителен митнически режим „9РА – стоки, за които на основание чл.167а от ЗАДС е отложено начисляването на ДДС при внос“, който да се посочва в полето D.E. 1/11 “Допълнителен режим“ на митническата декларация за допускане за свободно обращение и крайна употреба, съгласно Заповед на директора на Агенция „Митници“ № ЗАМ-990/32-177597/18.06.2019 г., издадена на основание чл. 66б от Закона за митниците.
 
Възможността е предвидена в националното законодателство в съответствие с чл. 211 от Директива 2006/112/ЕО за отложено начисляване на ДДС от вносител при внос на стоки на територията на страната.
 
Виж още информация относно отложено начисляване на ДДС от вносител при внос на стоки на територията на и на сайта на Агенция «Митници».
 
За абонатите на списанието виж още т. V. Отложено начисляване на ДДС при внос от материала от януарския брой на списанието «Промени в Закона за данък върху добавената стойност и правилника за неговото прилагане за 2019 г.»
 
 
Чети десетки актуални и полезни статии всеки месец - от юли до декевмри 2019 г., 
 
като се абонираш за второ полугодие (2019 г.) на сп. "Данъци ТИТА" още сега ► ТУК