Задължения на предприятие, платец на наем на местно физическо лице, прехвърлен с договор за цесия на друго местно физическо лице

Казус. Местно физическо лице „А“ сключва договор за наем с ООД „Х“., като предоставя притежаван от него апартамент за ползване от 01. 01. 2018 г. до 31.12. 2018 г. за жилищни нужди, с възможност за удължаване на срока на договора. Съгласно договора месечният наем е 1000 лв., като наемателят е длъжен да заплати авансово при сключване на договора две месечни наемни вноски. Останалите десет вноски следва да се заплатят наведнъж на 31.12. 2018 г. Фирмата заплаща авансово двете наемни вноски, но поради финансови затруднения фирмата не успява да плати дължимите 10 месечни авансови вноски в края на годината и договорът се прекратява. През август месец 2019 г. фирмата е уведомена, че съгласно договор за цесия, наемодателят, в качеството си на цедент, е прехвърлил вземането си за неизплатените през 2018 г. наемни вноски на друго местно физическо лице „Б“ - цесионер. И съответно сумите по договора за наем следва да се изплатят на лице „Б“. Съгласно допълнителна  уговорка с физическото лице „Б“  длъжникът следва да плати 6000 лв. от дължимия наем на 15.09.,  а останалите 4000 лв. – на 15.10.

 

Какви са задълженията на наемателя по реда на ЗДДФЛ при описания казус?

 

 

Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Актуално към 01.09. 2019 г.

 

При описания казус за наемателя - длъжник при всяко изплащане на цесионера на вземането от доход за наем възникват два вида задължения по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), свързани с деклариране, удържане и внасяне на авансов данък:

 

 • първото задължение е свързано с изплащане на доход от наем на наемодателя – местното физическо лице „А“ (без значение, че наемодателят е цедирал вземането си и е получил възнаграждение за него от местното физическо лице „Б“);
 • второто задължение е свързано с изплащане на доход по договор за цесия на цесионера - местното физическо лице „Б“.

 

Нека да разгледаме първото задължение:

 

Обстоятелството, че предприятието – наемател изплаща:

 

 • дохода от наем на трето лице, а
 • не пряко на наемодателя – собственика на наетия апартамент,

не отменя неговите задължения за деклариране, удържане и внасяне на авансов данък съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ върху дължимия доход от наем (Виж чл. 44, чл. 55, ал. 1, чл. 56, чл. 65, ал. 11 и ал. 12 от ЗДДФЛ).

 

Те си остават такива каквито биха били и при липса на договор за цесия. (Виж т. 2.2. на материала: Данъчни задължения на цедента по реда на ЗДДФЛ - може ли цедентът да дължи данъци и след прехвърляне на вземането и възниква ли двойно данъчно облагане?".)

 

Това означава, че при описания казус дружество „Х“ ООД следва, спазвайки разпоредбите на ЗДДФЛ относно третиране на доходите от наем (виж чл. 44, чл. 55, ал. 1, чл. 56 , чл. 65, ал. 12 и 13 от ЗДДФЛ) да извърши следните действия:

 

 • на 15. 09. при изплащане на дължимите наемни вноски в размер на 6000 лв. на цесионера - местното физическо лице „Б“:

- да удържи авансов данък в размер на 540 лв. (10% Х (6000 лв. – 10%. Х 6000).

 

- до 31. 10 да декларира авансов данък в размер на 540 лв. в Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ – образец 4001 (на ред 1, кол. 4) и да го внесе в същия срок.

 

 • на 15. 10. 2019 г. при изплащане на дължимите наемни вноски в размер на 4000 лв. на цесионера - местното физическо лице „Б“, доколкото сумата се изплаща през четвъртото тримесечие, на основание на специалната разпоредба на чл. 65, ал. 13 от ЗДДФЛ не следва да удържа авансов данък по реда на чл. 44 от ЗДДФЛ и следва да я изплати в брутен размер (освен ако цедентът - местното физическо лице „А“ не е декларирал изрично, че желае върху сумата от наема да се удържи авансов данък по общия ред).
 • до 28.02. 2020 г. да посочи брутния размер на наема от 10 000 лв., дължим на наемодателя - местното физическо лице "А", изплатен през 2019 г., както и удържания данък в Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ в частта, в която се посочват облагаемите доходите от наем в полза на местни физически лица.
 • да издаде Сметка за изплатени суми по образец, която предоставя на наемодателя - местното физическо лице "А". При негово желание следва да му издаде Служебна бележка на хартия за изплатения през 2019 г. доходи от наем в размер на 10 000 лв. и удържания авансов данък в 14-дневен срок от датата на поискването (чл. 45, ал. 4 и 5 и 8 от ЗДДФЛ).

Едновременно:

 

 • с това първо задължение, свързано с разпоредбите на ЗДДФЛ, които следва да се спазват от ООД „Х“ при изплащане на доходи от наем на местното физическо лице „А“ е налице и
 • второ задължение на ООД „Х“, свързани с разпоредбите на ЗДДФЛ при изплащане на задължението (дохода) на цесионера - местното физическо лице „Б“.

 

Нека да разгледаме второто задължение:

 

То е коментирано подробно в материала: "ЗДДФЛ. Третиране на доход от наем, прехвърлен по договор за цесия на физическо лице" от юлския брой на списанието т.г.

 

Сега само ще посоча, че съгласно данъчната практика се приема, че цесионерът - местното физическо лице „Б“, придобил вземане по договор за цесия, при изплащане на дохода от длъжника, реализира облагаем доход, третиран като доход от случаен характер по смисъла на чл. 35, т. 6 от ЗДДФЛ.

 

Съгласно установената данъчна практика по отношение на третиране на дохода на цесионера при договор за цесия, този облагаем доход се определя на база на положителната разлика между:

 

 • изплатената сума от длъжника и
 • платеното от цесионера на цедента.

При условие, че доходът се изплаща от предприятие по смисъла на т. 33 от § 1 на Д на ЗДДФЛ (какъвто е случаят) или самоосигуряващо се лице - платецът на дохода следва да удържи авансов данък върху облагаемия доход съгласно чл. 44а от ЗДДФЛ, който следва да декларира и внесе по ред, регламентиран чл. 55, ал. 1, чл. 56 и чл. 65, ал. 12 и 13 от ЗДДФЛ.

 

Имайки предвид цитираните разпоредби ООД “Х“ при изплащане на дължимите наемни вноски като вземане, предявено от цесионера - местното физическо лице „Б“ следва:

 

 • на 15. 09. при изплащане на дължимите наемни вноски в размер на 6000 лв. да удържи още един път авансов данък, но този път дължим от цесионера, съгласно чл. 44а от ЗДДФЛ.

Данъкът се определя на база на положителната разлика между изплатената сума от 6000 лв. и платеното от цесионера на цедента. Очевидно, че ООД „Х“ следва да изиска допълнителна информация от цесионера за платеното от него възнаграждение по договора за цесия на цедента. Да допуснем, че цесионерът дава информация, че е заплатил 50 на сто от брутната сума на наема, т.е. 5000 лв.

 

ЗДДФЛ не дава изричен регламент как следа да се процедира при частично извършено плащане на дължим доход по договор за цесия на цесионера, но би могло да се предположи, че е логично (по подобие на разпоредби в чл. 33 от ЗДДФЛ, свързани с продажба на недвижими имоти, превозни средства, произведения на изкуството и др., когато продажната цена се плаща на части) от сумата от 6000 лв. да се приспадне сума в размер на 50 на сто от нея, т.е. 3000 лв., а не цялата заплатена сума от 5000 лв. В този случай цесионерът следва да бъде обложен с данък в размер на 300 лв. ( 10% х (6000 - 3000)., който следва да му бъде удържан от дължимото възнаграждение при изпащането му.

 

 • до 31. 10 да декларира и авансов данък в размер на 300 лв. в Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ – образец 4001 (на ред 1, кол. 4) и да го внесе в същия срок.

И в крайна сметка, цесионерът следва да получи от цедирания длъжник нето не 6000 лв., а 5160 лв. (6000 лв. – (540 лв. +300 лв. )).

 

Ако ООД „Х“ изплати целия доход от наем на цесионера - местното физическо лице „Б“ без да удържи авансов данък на посочените две отделни основания, при установяване на това обстоятелство при данъчна ревизия – то ще следва да внесе дължимия авансов данък в размер на 840 лв., заедно с дължимите лихви за закъснение за своя сметка, като отчетеният разход няма да бъде признат за данъчни цели по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, доколкото става въпроса за чуждо задължение.

 

 • на 15. 10. 2019 г. при изплащане на дължимите наемни вноски в размер на 4000 лв. на цесионера местното физическо лице „Б“, доколкото сумата се изплаща през четвъртото тримесечие, на основание на специалната разпоредба на чл. 65, ал. 13 от ЗДДФЛ не следва да удържа авансов данък по реда на чл. 44а от ЗДДФЛ и следва да я изплати в брутен размер (освен ако цесионерът - местното физическо лице „Б“ не е декларирал изрично, че желае върху сумата да се удържи авансов данък по общия ред, регламентиран в чл. 44а от ЗДДФЛ).
 • до 28.02. 2020 г. да посочи брутния размер на вземането от 10 000 лв., изплатено на цесионера - местното физическо лице "Б", през 2019 г., както и удържания данък в Справката по чл. 73, ал.1 от ЗДДФЛ в частта, в която се посочват доходите от случаен характер по реда на чл. 35, т. 6 от ЗДДФЛ.
 • при желание на цесионера - местното физическо лице "Б" да му издаде на хартия Служебна бележка по чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ за изплатения през 2019 г. доходи от наем в размер на 10 000 лв. и за удържания данък в 14-дневен срок от датата на поискването (чл. 45, ал. 7 и 8 от ЗДДФЛ).

Видно е, че когато става въпрос за изплащане на облагаем доход, прехвърлен по договор за цесия между физически лица е налице икономическо двойно данъчно облагане. То е налице, когато един и същ паричен поток се облага два пъти, но при различни лица и с различен данък.

 

Важно е цесионерът да е наясно с този факт, защото е възможно, ако не го отчете, да надцени очаквания нетен доход (печалба) от сделката по прехвърляне на вземане.