Накратко за промените в Закона за тютюна, тютюневите изделия и свързаните с тях изделия

Накратко за промените в Закона за тютюна, тютюневите изделия и свързаните с тях изделия

 

 

Мариянка Вълчанова, началник на сектор «Проверки и ревизии», отдел „Акцизна дейност“ в Териториална Дирекция „Тракийска“

 

Актуално към 22.10.2019 г.

 

Полезна информация за:

 

 • производителите и вносителите на нови и/или изменени цигари, пури, пурети, тютюн за ръчно свиване на цигари, тютюн за лула, тютюн за дъвчене, тютюн за смъркане, тютюн за орална употреба и тютюн за водна лула,
 • производителите и вносителите на електронни цигари и/или контейнери за многократно пълнене,
 • производителите, вносителите или лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава – членка на Европейския съюз, нови тютюневи изделия, изделия за пушене, различни от тютюневи изделия.

 

В ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г. е публикуван Закон за измененията и допълненията на Закона за тютюна, тютюневите изделия и свързаните с тях изделия (ЗИД ЗТТИСИ), чрез които се привежда националното законодателство в съответствие правото на Европейския съюз.

 

Регламентира се:

 

 • кои лица,
 • в каква форма, условия и ред

следва да предоставят данни чрез Общия електронен портал на Европейския съюз при съобразяване с Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2186 на Комисията от 25 ноември 2015 година за установяване на формат за представянето и предоставянето на информация за тютюневи изделия (OB, L 312/5 от 27.11.2015г.)

 

Въвеждането на един общ електронен формат за уведомяване при представянето на информация за съставките и емисиите на тютюневите изделия ще позволи на държавите членки и на Комисията да обработват, сравняват и анализират получената информация. Наличието на общ електронен портал за представяне на данни е гаранция за еднакво изпълнение на задълженията за уведомяване, установени в Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия и за отмяна на Директива 2001/37/ЕО (Директива 2014/40/ЕС) и ще улесни и хармонизира представянето на данните от производителя или вносителя пред държавите членки. С рационализирането на процеса по представяне също се намалява административната тежест за производителите, вносителите и националните регулаторни органи и се улеснява сравняването на данните.

 

Необходимо е да се имат предвид въведените определения в чл. 2 от Директива 2014/40/ЕС, които са:

 

 • „тютюн“ - листа и други естествени преработени или непреработени части на тютюневото растение, включително раздут и възстановен тютюн;
 • „тютюн за лула“ - тютюн, който може да се консумира чрез процес на горене и който е предназначен за употреба в лула;
 • „тютюн за ръчно свиване на цигари“ - тютюн, който потребителите или търговските обекти за продажба на дребно могат да използват за направата на цигари;
 • „тютюневи изделия“ - изделия, които могат да бъдат консумирани и са съставени, дори частично, от тютюн, независимо дали той е генетично модифициран, или не;
 • „бездимно тютюнево изделие“ означава тютюнево изделие, чиято консумация не се извършва чрез процес на горене, включително тютюн за дъвчене, тютюн за смъркане и тютюн за орална употреба;
 • „тютюн за дъвчене“ - бездимно тютюнево изделие, предназначено изключително за дъвчене;
 • „тютюн за смъркане“ - бездимно тютюнево изделие, което може да се консумира през носа;
 • „тютюн за орална употреба“ - всички изделия, предназначени за използване през устата, с изключение на предназначените за вдишване или дъвчене, съставени изцяло или частично от тютюн, на прах или на отделни частици или каквато и да е комбинация от тези форми, и по-специално тези, представени в пликчета дози или в порести пликчета;
 • „тютюневи изделия за пушене“ - тютюневи изделия, различни от бездимно тютюнево изделие;
 • „цигара“ - цилиндрично тяло от тютюн, което може да се консумира чрез процес на горене и което е подробно определено в член 3, § 1 от Директива 2011/64/ЕС;
 • „пура“ - цилиндрично тяло от тютюн, което може да се консумира чрез процес на горене и което е дефинирано в член 4, § 1 от Директива 2011/64/ЕС;
 • „пурета“ - вид малка пура, която е подробно определена в член 8, параграф 1 от Директива 2007/74/ЕО;
 • „тютюн за водна лула“ - тютюнево изделие, което може да се консумира чрез водна лула. За целите на Директива 2014/40/ЕС тютюнът за водна лула се счита за тютюнево изделие за пушене. Ако дадено изделие може да се използва както:
 1. за консумация чрез водна лула, така и
 2.  за ръчно свиване на цигари,

то се счита за тютюн за ръчно свиване на цигари;

 

 • „ново тютюнево изделие“ - тютюнево изделие, което:
 1. не попада в никоя от следните категории: цигари, тютюн за ръчно свиване на цигари, тютюн за лула, тютюн за водна лула, пури, пурети, тютюн за дъвчене, тютюн за смъркане или тютюн за орална употреба и
 2. е пуснато на пазара след 19 май 2014 г.;
 • „растително изделие за пушене“ - изделие на базата на растения, билки или плодове, което не съдържа тютюн, и което може да бъде консумирано чрез процес на горене;
 • „електронна цигара“ - изделие, което може да се използва за консумация на съдържащи никотин пари чрез мундщук, или компонент на това изделие, включително патрон и резервоар, и устройството без патрон или резервоар. Електронните цигари могат да бъдат за еднократна употреба или за многократна употреба посредством контейнер за многократно пълнене и резервоар, или да бъдат презареждани чрез патрони за еднократна употреба;
 • „контейнер за многократно пълнене“ - съд с течност, съдържаща никотин, който може да се използва за презареждане на електронна цигара;
 • „съставка“ - тютюн, добавка, както и всякакви вещества или елементи, които се съдържат в завършеното тютюнево или свързано с него изделие, включително хартията, филтрите, мастилата, капсулите и лепилата; и т.н.,

както и въведеното в националното законодателство определение за „икономически оператор“ – производител, вносител и всяко физическо или юридическо лице или упълномощен негов представител по веригата на доставка на тютюневи и/или свързани с тях изделия, преди първия търговски обект за продажба на дребно (§ 31, с който се изменя т. 38 от § 1 от допълнителните разпоредби на закона).

 

Въвежда се задължение за подаване на уведомление до Министерството на икономиката от организациите за научни изследвания и висшите училища, които осъществяват научни изследвания, научно-приложна и иновативна дейност в областта на тютюна и/или тютюневите изделия,

 

 • в едномесечен срок от влизане в сила на ЗИД ЗТТИСИ за тези, които притежават технически съоръжения, предназначени за рязане на тютюн (§ 33 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на ЗИД ЗТТИСИ);
 • в 14-дневен срок от придобиването или разпореждане с техническо съоръжение предназначено за рязане на тютюн (чл. 21, ал. 5).

Променя се чл. 16а, ал. 6 и разрешението за изкупуване на суров тютюн от безсрочно става със срок 4 години, важи за територията на цялата страна и не може да се прехвърля на друго лице (§ 2 от ЗИД ЗТТИСИ, в сила от 1 април 2020 г.)

 

Издадените безсрочни разрешения по чл. 16а, ал. 6 запазват действието си до 31 март 2024 г. В срок до 1 юни 2020 г. председателите на съответните комисии по тютюна към областните дирекции „Земеделие“ издават на титулярите на безсрочните разрешения нови разрешения със срок 31 март 2024 г. като издаването на новите разрешения е служебно и не се заплащат държавни такси (§ 34 от ПЗР на ЗИД ЗТТИСИ).

 

Въвежда се задължение Министерството на икономиката:

 

 • да поддържа определени данни в публичен регистър за новите тютюневи изделия: производителят на изделието; вносителят или лицето, което въвежда изделието на територията на страната от друга държава членка на Европейския съюз; търговската марка на изделието; разновидността на изделието; информация за всички съставки и техните количества, използвани при производството на такива изделия, за всяка марка и за всеки тип с изключение на информацията, която представлява търговска тайна (чл. 26б, ал. 2);
 • да води публичен регистър на електронните цигари и контейнерите за многократно пълнене с вписване на данни за производителят на изделието; вносителят или лицето, което въвежда изделието на територията на страната от друга държава членка на Европейския съюз; търговската марка на изделието; разновидността на изделието; информация за всички съставки и техните количества, използвани при производството на такива изделия, за всяка марка и за всеки тип с изключение на информацията, която представлява търговска тайна (чл. 43а, ал. 8 и ал. 9);
 • да води публичен регистър на изделията за пушене, различни от тютюневи изделия. В регистъра се вписват: производителят на изделието; вносителят или лицето, което въвежда изделието на територията на страната от друга държава членка на Европейския съюз; търговската марка на изделието; разновидността на изделието; информация за всички съставки и техните количества, използвани при производството на такива изделия, за всяка марка и за всеки тип с изключение на информацията, която представлява търговска тайна (чл. 43к, ал. 4).

 

За целите на анализ дали употребата на електронни цигари и контейнери за многократно пълнене води до никотиново пристрастяване и употреба на тютюневи изделия сред младите хора и непушачите, се регламентира:

 

 • Министерството на икономиката да може да предостави информация на Министерството на здравеопазването и на Института по тютюна и тютюневите изделия и да изиска мотивирано становище от тях (чл. 43б, ал. 2), като
 • икономическите оператори се задължават да създават и поддържат система за събиране на информация за всички неблагоприятни последици за човешкото здраве от употребата на предлаганите от тях електронни цигари и/или на контейнери за многократно пълнене (чл. 43в).

 

Отнетият в полза на държавата тютюн се унищожава, като разходите по унищожаването са за сметка на нарушителя (чл. 45).

 

ЗИД ЗТТИСИ влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ – 22.10.2019 г., с изключение на визираните по-горе случаи.

 

Промените целят намаляване на административната тежест за икономическите оператори без допълнителни финансови средства за бюджета.

 

Целта е да се улесни безпрепятственото функциониране на вътрешния пазар на тютюневи и свързани с тях изделия, като основното съображение е осигуряването на високо равнище на защита на човешкото здраве, особено на младите хора, и за да се изпълнят задълженията на Съюза съгласно Рамковата конвенция на Световната здравна организация (СЗО) за контрол на тютюна (РККТ) (одобрена с Решение 2004/513/ЕО на Съвета от 2 юни 2004 година относно сключването на Рамковата конвенция на Световната здравна организация (СЗО) за контрол на тютюна (ОВ L 213, 2004 г., стр. 8; Специално издание на български език, 2007 г., глава 11, том 35, стр. 223)“.

 


 

Виж още акценти от съдържанието на ноемврийския брой на списанието.