ЗДДФЛ. Информация за лица в отпуск през цялата година в справката по чл. 73, ал. 6

ЗДДФЛ. Въпрос. В справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ включват ли се лица, които през цялата година са били по майчинство или са били в неплатен отпуск?

 

 

Отговор: Евгения Попова, данъчен експерт

 

Актуално към 20.02.2020 г.

 

В справката се посочват само лица, които през годината са придобили облагаем доход по трудово правоотношение.

 

Обезщетенията за майчинство и болничните са необлагаеми доходи по ЗДДФЛ и съответно не следва да се включват в справката.

 

Лица, които през годината са били в неплатен отпуск през цялата година и на които не е изплатен облагаем доход, също не следва да бъдат посочвани в справката.


За абонатите ни за 2020 г. ► отговори на още 18 въпросa в материала:

 

Важни въпроси и отговори във връзка с попълване на информацията в Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за 2019 г.