ЗКПО. Заплащане на алтернативен данък от организатор на игри в игрално казино

Най-актуалното, винаги - TITA.BG


 

Избрано из рубрика ► Въпроси и отговори от бр. 127 на е-сп. "Данъци ТИТА" 

 

ЗКПО. Въпрос. Във връзка с въведеното в Република България извънредно положение (Решение на Народното събрание, обн. ДВ, бр. 22/13.03.2020 г.) и на основание Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-124/13.03.2020 г. е наредено преустановяване на дейността на игрално казино. След преустановяване на дейността на 13.03.2020 г., изпълнявайки разпорежданията на министъра на здравеопазването, игралното казино преустановява работа.

 

Въпроси:

 

  1. Допустимо ли е при подаване на декларацията за облагане на алтернативен данък за съответното тримесечие да се декларира и калкулира алтернативния данък пропорционално на дните в които казиното е работило, които в частност за първото тримесечие на 2020 г. са от 01.01.2020 г. до 13.03.2020 г.?
  2. Как следва да се изчисли алтернативния данък след възобновяване на дейността на казиното?

 

Отговор: Кети Славова, данъчен експерт

 

Актуално 09.04.2020 г.

 

Данъчното облагане на хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино е регламентирано с разпоредбите на раздел V от глава тридесет и втора на ЗКПО. Тази дейност се облага вместо с корпоративен, с алтернативен данък – данък върху хазартната дейност, който е окончателен.

 

На основание чл. 246 от ЗКПО организаторът на игри в игрално казино следва да декларира данъка с подаване на данъчна декларация по образец (обр. 1055) в срок до 15-о число на месеца, следващ тримесечието. Данъкът върху хазартната дейност се внася в сроковете за декларирането му (чл. 247 от ЗКПО).

 

Във връзка с поставения въпрос за сроковете, касаещи данъка върху хазартната дейност за 2020 г., следва да се има предвид, че в разпоредбата на § 25, ал. 1 от ПЗР на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание (ЗМДВИП), обн. в ДВ бр. 28 от 24.03.2020 г., която предвижда удължаване до 30.06.2020 г. на някои срокове за деклариране и внасяне на данъци по ЗКПО, не е предвидено удължаване на сроковете по чл. 246, ал. 1 и чл. 247 от същия закон, относно декларирането и заплащането на данък върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино.

 

Това означава, че срокът:

 

  • за подаване на декларацията по чл. 246, ал. 1 от ЗКПО, както и
  • за внасянето на данъка върху хазартната дейност по чл. 247 от ЗКПО

за първо тримесечие на 2020 г. не е променен и остава – до 15.04.2020 г.

 

Законът за корпоративното подоходно облагане и ЗМДВИП не предвиждат възможност за преизчисляване на данъка така, че да се изключат дните от първо тримесечие на 2020 г., през които данъчно задълженото лице не е извършвало дейност в изпълнение на заповедта на министъра на здравеопазването.

 

Според чл. 244 от ЗКПО данъкът върху хазартната дейност се определя за вписаните в удостоверението за издаден лиценз и експлоатирани игрални автомати в игрална зала, съответно всяко игрално място от тях, както и игрални маси и игрални автомати в игрално казино, съответно всяко игрално място от тях.

 

Съгласно чл. 245, ал. 1 от ЗКПО данъкът се определя на тримесечие, а според ал. 4 в случаите по чл. 40 от Закона за хазарта данъкът се дължи в пълен размер за тримесечието, в което е спряна или възобновена дейността.

 

Правилото за определяне на данъка в пълен размер за тримесечие е предвидено и в ал. 3 на чл. 245 от ЗКПО – данъкът се дължи в пълен размер за тримесечието, в което е издаден или е отнет лицензът за организиране на хазартни игри със съответното игрално оборудване.

 

Това означава, че данък се дължи в пълен размер за тримесечието, през което е издаден или отнет лицензът за организиране на хазартни игри.

 

Този принцип е валиден (чл. 245, ал. 4 на от ЗКПО) по отношение на:

 

  • спирането и
  • възобновяването на дейността,

в т.ч. и при наличие на форсмажорни обстоятелства.

 

След възобновяване на дейността на игралното казино задълженото лице следва да изчисли алтернативния данък, като за целта може да се представи следния пример:

 

  • през II тримесечие на 2020 г. хазартната дейност не е възобновена - в този случай не се дължи данък за II тримесечие на 2020 г.
  • организаторът на хазартни игри възобновява дейността си на 27.07.2020 г. - данъкът за III тримесечие се дължи в пълен размер и следва да се декларира и внесе до 15.10.2020 г.

 

Становище в този смисъл е изразено от ЦУ на НАП с изх. № 20-00-62/06.04.2020 г.

 


Абонирай се за 2020 г. и прочети още интересни публикации на Кети Славова:

 

 

 ЗКПО. Обратно проявление на данъчна временна разлика от обезценка на вземания в по-малък размер, публикувана също в брой 127;

 

► ► ЗКПО. Преотстъпване на корпоративен данък съгласно чл. 189б от ЗКПО, от страна на дружество, встъпило в правата и задълженията по договор за лизинг на земеделска техника, която предстои за публикуване на 01.05.2020 г. в майския брой на списанието