ЗКПО. Разходи във връзка с CОVID-19 по решение на ръководството на предприятието

Най-актуалното, винаги - TITA.BG


Избрано из рубрика  от "Въпроси-отговори" ► бр. 136 на е-сп. "Данъци ТИТА" 

 

ЗКПО. Въпрос. Ръководството на производствено предприятие е взело решение да тества своите работници и служители за корона вирус, като прави регулярно по своя инициатива разходи за тестове. Освен това са закупени дезинфектанти и маски, които се раздават на персонала.

 

Въпроси:

 

  1. Признават ли са за данъчни цели разходите за тестове за корона вирус, направени на работници и служители на предприятието?
  2. Какво е данъчното третиране на разходите за дезинфектанти и маски, които предприятието осигурява за своя персонал?

 

Отговор: Кети Славова, данъчен експерт

 

Актуално към 01.11.2020 г.

 

За да се отговори на поставените въпроси трябва да се съобразят специфичните условия, в които предприятията са принудени да работят през 2020 г.

 

През месец март в страната е обявено извънредно положение във връзка с настъпилата в световен мащаб епидемия от корона вирус CОVID-19. Приет е Закон за мерките и действията по време на извънредното положение и за преодоляване на последиците. След края на извънредното положение с последователни решения на Министерски съвет на Република България е обявена и удължавана извънредната епидемична обстановка, като с решение № 673 от 25.09.2020 г. същата е удължена до 30.11.2020 г.

 

На територията на Република България, са въведени противоепидемични мерки (с няколко последователни заповеди, като за периода от 01.10.2020 г. до 30.11.2020 г. действа заповед №. РД-01-548/30.09.2020 г.). Във връзка с това на всички работодатели е вменено задължението да организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения:

 

а) редовно проветряване и дезинфекция съгласно алгоритъм;

б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други);

в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант;

г) …….;

д) осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.).

 

Задължението за работодателя да осигури здравословни и безопасни условия на труд, така че опасността за здравето и живота на работника или служителя да бъдат отстранени, ограничени или намалени е въведено с разпоредбата на чл. 275 от Кодекса на труда (КТ) и е перманентно.

 

Отговорността на работодателя за осигуряване на безопасност и здраве при работа е регламентирана също от разпоредбите на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ). Съгласно чл. 16, ал. 1, т. 6 от ЗЗБУТ работодателят е длъжен да осигури ефективен контрол за извършване на работата без риск за здравето и по безопасен начин. На основание чл. 16, ал. 6 от ЗЗБУТ всички разходи, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, са изцяло за сметка на работодателя.  

 

В описания случай, с оглед минимизиране на риска от зараза и необходимостта от присъствие на работа е направена преценка от ръководството на предприятието да се правят регулярно тестове на работниците и служителите. По този начин допускането на болни от корона вирус лица до работните помещения се ограничава, като се осигурява оптимизиране на работния процес съобразно усложнената ситуация.

 

Снабдяването с дезинфектанти и с лични предпазни средства на персонала също се извършва с цел спазване на въведените противоепидемични мерки.

 

Във връзка с изложеното, смятам че така отчетените разходи се признават за данъчни цели, защото са направени във връзка със задължението на работодателите да осигурят здравословни и безопасни условия на труд, както и провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения.

 

За да бъдат данъчно признати обаче е необходимо счетоводните разходи, които предприятието прави във връзка с епидемията CОVID-19:

 

  • да са документално обосновани чрез първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството, отразяващ вярно стопанската операция, както и
  • да не попадат в изрично изброените от ЗКПО хипотези, при които възникват данъчни постоянни разлики.

 

В случай че, разходите удовлетворяват изцяло частен интерес на собственика на предприятието и/ или свързани с него лица, те попадат в приложното поле на определението за „скрито разпределение на печалбата”, дадена в § 1, т. 5, б. „а” от ДР на ЗКПО. Това са сумите, несвързани с осъществяваната от данъчно задълженото лице дейност или превишаващи обичайните пазарни нива, начислени, изплатени или разпределени под каквато и да е форма в полза на акционерите, съдружниците или свързани с тях лица.


За абонатите на списанието виж още материали по темата:

 

ЗКПО. Разходи за лекарства или доплащане за лечение в болнично заведение във връзка с CОVID-19

 

ЗКПО. Държавна помощ на микро и малки предприятия за преодоляване на последствия от COVID-19