Промените в косвеното облагане през 2021 г. - ЗДДС и ЗАДС

Най-актуалното, винаги - TITA.BG


Промените в косвеното облагане през 2021 г. - ЗДДС и ЗАДС

(Резюме)

 

Резюме на измененията на ЗДДС, обнародвани в ДВ бр. 104 от 08.12.2020 г.

 

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

Актуално към 08.12. 20202 г.

 

На първо място е важно да се обърне внимание на датите, от които измененията, въведени със Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИД  ЗДДС), обнародвани в ДВ. бр. 104 от 08.12.2020 г., влизат в сила, тъй като в конкретния случай те са няколко, а именно:

 

 • от 01.12.2020 г. - намалена ставка за храната за вкъщи,
 • от 12.12.2020 г. – относно СУПТО, ускорено възстановяване при ползване на СУПТО и административно-наказателни разпоредби,
 • от 01.04.2021 г. – промени в режим в Съюза и режим извън Съюза,
 • от 01.07.2021 г. – относно нови доставки и режими.

 

1. Основните изменения в ЗДДС са свързани с необходимостта от въвеждане в националното законодателство на разпоредбите на:

 

и са свързани с облагането на дистанционните продажби (на стоки) и доставките на услуги за данъчно незадължени лица.

 

Съгласно Решение (ЕС) 2020/1109 на Съвета от 20.07.2020 г. за изменение на директиви (ЕС) 2017/2455 и (ЕС) 2019/1995 по отношение на датите на транспониране и прилагане в отговор на пандемията от COVID-19 всички държави членки трябва да въведат изискванията на директивите най-късно до 30.06.2021 г.

 

Въвеждат се нови правила и режими във връзка с Директива (ЕС) 2017/2455 и Директива (ЕС) 2019/1995:

 

1.1. Вътреобщностни дистанционни продажби на стоки на територията на ЕС - стоките (произведени на територията на ЕС или вече допуснати за свободно обращение) се изпращат или транспортират от територията на държава членка, различна от тази, в която завършва изпращането или транспортирането на стоките от доставчика за данъчно незадължено лице.

 

До 31.12.2020 г. това е режим дистанционни продажби.

 

1.2. Дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии – стоките се изпращат или транспортират от трети страни или територии от доставчика за данъчно незадължено лице.

 

Специални правила се предвиждат за дистанционни продажби на стоки на територията на Европейския съюз, внасяни от трети страни, или територии под формата на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща левовата равностойност на 150 евро.

 

1.3. Вътрешни дистанционни продажби – стоките (произведени на територията на ЕС или вече допуснати за свободно обращение) се изпращат или транспортират от доставчика на територията на една държава членка, като транспорта започва и завършва на територията на същата държава членка.

 

1.4. Доставки, които се улесняват от електронен интерфейс - използването на електронния интерфейс (устройство или програма, която позволява комуникация между две независими системи или система и краен получател и може да включва уебсайт, портал, платформа, интерфейс за приложни програми и други подобни средства) позволява на получател и на доставчик, предлагащ стоки за продажба, да осъществят контакт, който води до доставка на стоки чрез този електронен интерфейс. Лицето, което управлява този интерфейс е различно от доставчика и получателя.

 

Законодателят предвижда специални правила и различни хипотези при този вид доставки, както и възможност лицето, което управлява интерфейса да е и получател (за тази доставка се прилага нулева ставка по чл. 35а от ЗДДС) и доставчик на тази стока.

 

1.5. Предвиден е специален ред за внос на стоки за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии. Вносителят декларира в подадената митническа декларация за внос, че ще прилага специалния режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, като посочва индивидуалния си идентификационен номер по този режим и митническите органи разрешават вдигането на стоките, без данъкът да е ефективно внесен в бюджета към този момент при изпълнението на определени условия, едно от които е собствената стойност на стоките, внасяни от трети страни или територии, не надвишава левовата равностойност на 150 евро, като тези стоки са предназначени за данъчно незадължени лица.

 

Този специален режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос ще се прилага от данъчно задължено лице, което към датата на вноса отговаря на определени условия.

 

При специалния режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос митническите органи разрешават вдигането на стоките, без данъкът да е ефективно внесен в бюджета към този момент.

 

Периодът за отчитане на данъка е едномесечен.

 

Лицето подава месечна декларация по специалния режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос пред Агенция "Митници" по образец, определен в правилника за прилагане на закона. В тази месечна декларация се посочва общата сума на ДДС, събран през съответния период за отчитане и се подава пред Агенция "Митници" по електронен път по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс до 16-о число включително на месеца, следващ месеца, за който се отнася. Получателят - данъчно незадълженото лице, за което е предназначена пратката, е длъжен да заплати данъка по митническата декларация за внос на лицето при приемане на пратката. Лицето събира данъка от всички получатели, приели пратките през съответния период и е длъжно да внесе по реда на чл. 90 събрания от получателите - данъчно незадължени лица, данък за съответния период в срок не по-късно от 16-о число на месеца, следващ месеца на вноса.

 

Когато стоките под формата на пратки са със собствена стойност, надвишаваща левовата равностойност на 150 евро, или са акцизни стоки, се прилагат общите правила за внос на закона.

 

Законодателят предвижда специални правила относно мястото на изпълнение на новите дистанционни продажби.     

 

Въвежда се праг за определяне мястото на изпълнение при доставки на вътреобщностни дистанционни продажби на стоки и доставки на далекосъобщителни услуги, на услуги за радио- и телевизионно излъчване и на услуги, извършвани по електронен път.

 

До сега съществуващият праг от 10 000 евро за доставки на далекосъобщителни услуги, на услуги за радио - и телевизионно излъчване и на услуги, извършвани по електронен път вече е приложим в следната хипотеза: доставчикът е установен само в една държава членка, извършват се далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и услуги, извършвани по електронен път или вътреобщностни дистанционни продажби и общата стойност на изброените доставки не надвишава през текущата календарна година и не е надвишавала през предходната календарна година 10 000 евро или равностойността им в националната валута на държавата членка, в която е установен доставчикът.

 

До достигането на този праг, доставките (на посочените стоки и услуги) са с място на изпълнение в държавата членка на доставчика. След надхвърлянето на прага – доставките са с място на изпълнение в държавата на потребление.

 

Специални режими за отчитане на доставките:

 

Режим извън Съюза и Режим в Съюза, които се прилагат до сега само за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги по разпространение на радио и телевизия или услуги, извършвани по електронен път, извършени от данъчно задължени лица, установени в ЕС или неустановени в ЕС за данъчно незадължени лица се разширяват от 01.07.2021 г. до всички други услуги, предоставяни на данъчно незадължени лица, установени в ЕС (например – транспортни услуги, отдаване под наем на превозни средства и др.).

 

Въвежда се и нов режим - режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии.

 

В режима в Съюза, освен доставките на услуги ще се включат вътреобщностни дистанционни продажби на стоки и вътрешни дистанционни продажби на стоки.

 

С разширяването на обхвата на доставките, лицата ще декларират и плащат ДДС само в една държава членка, независимо от това къде е дължим данъкът и по този начин отпада задължението за проследяване на оборота за дистанционни продажби и регистрацията в друга държава членка в тази връзка.

 

Разширява се обхватът на лицата, които могат да прилагат режима в Съюза, като освен данъчно задължени лица, установени в ЕС, режима ще могат да прилагат и лица, които управляват електронен интерфейс, чрез който се улеснява извършването на вътреобщностни дистанционни продажби на стоки или някои вътрешни дистанционни продажби на стоки, както и лица, установени извън ЕС.

 

Променя се срокът за подаване на справка-декларацията по тези режими - до края на месеца, следващ данъчния период, за който се отнася декларацията (календарното тримесечие). Предвидено е корекцията на подадена справка-декларация за данъчни периоди да се извършва в следваща справка-декларация.

 

За данъчно задължените лица, регистрирани за прилагане на режим извън Съюза и режим в Съюза, е предвидена възможност да продължат регистрацията си по режимите, като за целта следва да подадат заявление по електронен път за актуализация на данните в първоначално подаденото заявление за регистрация считано от 01.04.2021 г. до 30.06.2021 г.

 

Нов режим: Режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, може да се прилага за стоки под формата на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща левовата равностойност на 150 евро, с изключение на акцизни стоки, когато вносът им се осъществява в която и да е държава членка и независимо за коя държава членка са предназначени. Законодателят е предвидил определени условия, за да може да се прилага този режим.

 

Данъчният период за регистрираните по този режим е едномесечен. Справка-декларацията за прилагане на режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, се подава от лице, регистрирано на основание чл. 157а, по образец за всеки данъчен период в срок до края на месеца, следващ данъчния период, за който се отнася декларацията, независимо дали през периода са извършвани доставки.

 

Облагане на доставки при прилагане на специалните режими:

 

Мястото на изпълнение на доставки, за които се прилагат специалните режими е в държавата членка по потребление. Данъчната основа, датата на възникване на данъчното събитие и изискуемостта на данъка при доставки на услуги и вътреобщностни дистанционни доставки на стоки се определят по законодателството на държавата членка по идентификация. Данъчното събитие и изискуемостта на данъка при дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, възникват към момента на доставката, като стоките се считат за доставени в момента, в който е било прието плащането.

 

Данъчната ставка на доставките при тези режими е приложимата ставка в държавата членка по потребление. За документирането на доставките на услуги и на стоки при тези режими се прилага законодателството на държавата членка по идентификация.

 

Лицата, прилагащи режими извън Съюза, режим в Съюза и режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, следва да водят и съхраняват регистри във връзка с извършените доставки.

 

2. Промени, свързани с писмо на Европейската комисия относно информационна фаза по процедура за нарушение на задълженията, произтичащи от правото на ЕС:

 

С промяната в чл. 47 от ЗДДС се прецизира освобождаването от облагане с данък върху добавената стойност на застрахователни и презастрахователни услуги.

 

По този начин се цели да се отстрани установената от Европейската комисия несъвместимост на националната разпоредба с разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност.

 

Към момента ЗДДС подчинява освобождаването от ДДС на доставките на застрахователни и презастрахователни услуги, от една страна, на формално признато качество на данъчно задълженото лице (застраховател, презастраховател, брокер или застрахователен агент) и от друга страна, на спазването на условията и реда на Кодекса за застраховането, което е в противоречие с член 135, параграф 1, буква а) от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на ДДС.

 

В резултат на изменението, освобождаването ще е в зависимост от вида на доставката, а не от формалните изискванията на Кодекса на застраховането.

 

3. Други промени:

 

3.1. Намалена ставка на данъка по чл. 66, ал. 2, т. 3 от ЗДДС се прилага и за доставка на храна за вкъщи. В тази връзка има промяна в определението в § 1, т. 61 от допълнителните разпоредби и се отменя т. 62. Тези промени са в сила от 01.12.2020 г. до 31.12.2021 г.

 

3.2. Ускорено възстановяване на ДДС за лица, ползващи СУПТО, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС (в сила от 12.12.2020 г.)

 

3.3. Промени в чл. 118 на ЗДДС, свързани с изискванията към софтуерите за управление на продажбите в търговски обекти (СУПТО). Отпадна задължителното въвеждане на СУПТО, като лицата, които са привели използваните от тях софтуери в съответствие с нормативните изисквания на закона и Наредба № Н-18 ще се ползват от определени облекчения:

 

 • възможност за ускорено възстановяване на данъчен кредит,
 • неналагане на принудителна административна мярка „запечатване на търговски обект” при първо нарушение за неиздаване на фискален бон.

 

В преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) са предвидени:

 

 • специални правила за регистрация и дерегистрация във връзка прехода към новите режими, както и
 • правила за регистрация/дерегистрация по ЗДДС на лица, установени в Обединено кралство Великобритания.

Очаквайте обстоен коментар на промените в ЗДДС в януарския брой на е-сп. Данъци ТИТА/Издание Данъци и счетоводство.

 

 

Кратко резюме на измененията на ЗАДДС, обнародвани в ДВ бр. 104 от 08.12.2020 г.

 

Мариянка Вълчанова, началник сектор в Агенция „Митници“, сектор «Проверки и ревизии», отдел „Акцизна дейност“ в ТД Тракийска

 

Актуално към 08.12. 20202 г.

 

Законът за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) е изменен и допълнен с § 71 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИД ЗДДС), обнародван в ДВ, бр. 104 от 08.12. 2020 г. и влиза в сила от 1 януари 2021 г. с изключение на:

 

От 12.12.2020 г., когато съгласно митническото законодателство не се изисква или се изисква обезпечаване на митата, акцизът не се обезпечава или се обезпечава в съответствие с определените в митническото законодателство размери и по реда за обезпечаване на митата (чл. 82, ал. 1).

 

От 01.01.2022 г. се закриват сметките на компетентните митнически учреждения и се създава единна сметка на Агенция "Митници“ (чл. 44).

 

Приетите изменения и допълнения в ЗАДС целят:

 

 • Създаване на нова нормативна уредба, която да оптимизира осъществявания контрол от органите на Агенция „Митници“ по отношение на:

- акцизните стоки в данъчните складове, както и

- в обектите на освободени от акциз крайни потребители (ОАКП);

 

 • Намаляване възможностите за злоупотреби и отклонение от данъчно облагане което ще предотврати нанасянето на щети за бюджета;
 • Отстраняване на несъответствия на националното данъчно законодателство във връзка с установена практика на Европейския съд;
 • Намаляване на административната тежест и разходите за гражданите и бизнеса;
 • Усъвършенстване и прецизиране на разпоредбите на закона с цел отстраняване на неясноти и поясняване на някои текстове за улесняване практическото му прилагане и за единно тълкуване и прилагане на законовите разпоредби.

Очаквайте обстоен коментар на промените в ЗАДС в януарския брой на е-сп. Данъци ТИТА/Издание Данъци и счетоводство.

 

 

Прочетете още  Промените в прякото облагане през 2021 г. - ЗКПО, ЗДДФЛ и ЗМДТ