Промените в прякото облагане през 2021 г. - ЗКПО, ЗДДФЛ и ЗМДТ

Най-актуалното, винаги - TITA.BG


 

Промените в прякото облагане през 2021 г. - ЗКПО, ЗДДФЛ и ЗМДТ

(Резюме)

 

Актуално към 08.12.2020 г.

 

Резюме на промените в ЗКПО, обнародвани в ДВ бр. 104 от 08.12.2020 г.

 

С § 72 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, обнародвани в ДВ. бр. 104 от 08.12.2020 г., са направени следните промени в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), в сила от 01.01.2021 г.

 

1. Промени в сроковете на подаване на годишните данъчни декларации, годишния отчет за дейността и внасяне на годишния данък:

 

1.1. Датата на подаване на:

 

 • ГДД по чл. 252, ал. 1 от ЗКПО (бюджетните организации),
 • ГДД по чл. 259, ал. 1  от ЗКПО (морско търговско корабоплаване

както и за внасяне на съответните годишни данъци е от 1 март до 30 юни на следващата година.

 

1.2. Съответно данъкът върху разходите се внася до 30 юни на следващата година (чл. 217).

 

3. Организаторите на хазартни игри подават ГОД в срок от 1 мартдо 30 юни  на следващата година (чл. 219, ал. 5).

 

Промените са в сила и за ГДД, ГОД и внасянето на данъка за 2020 г. (§ 76).

 

2. Промени в авансовото облагане с корпоративен данък:

 •  
 • Прагът, от който зависи дали възниква задължение за авансови вноски за дадена данъчна година, както и класифицирането им като месечни или тримесечни вече се определя на база нетни приходи от продажби за годината, преди предходната година (чл. 83, ал. 3, т. 1 и 2 и чл. 84).
 • Авансовите вноски за текущата календарна година се декларират с декларация по образец в срок от 01.03. до 15.04. на същата година (чл. 87а, ал. 1). 
 • Крайният срок за подаване на коригиращата Декларацията по чл. 88 от ЗКПО е до 15.11. (чл. 88, ал. 1).
 • Сроковете за внасяне на авансовите вноски са:

при месечните – за периода  м. 04 - м. 11- до 15 число на месеца;  за м. 12. – до  01. 12.,

- при  тримесечните – промяна само при третата вноска - до 01.12. (чл. 90, ал. 1).

 

2.5. Санкцията  за отклонение от прогнозната печалба е при отклонение  25 на сто (чл. 89, ал. 1 и ал. 2).

 

3. Обособяване на нова  подкатегория в категория  IV за данъчно амортизируеми активи с нова данъчна норма – до 100 на сто (чл. 55, ал. 7нова). Прилага се и при определяне на данъчния финансов резултат за 2020 г. (§ 78)

 

4. Промени при необлагаемите социални разходи  - ваучери за храна, допълнителното социално осигуряване и застраховки "Живот:

 

4. 1. Необлагаемият размер на ваучерите за храна е повишен до 80 лв. месечно (чл. 209, ал. 1).

 

4. 2. Прецизирана е разпоредбата относно изискването за липса  на подлежащи на принудително изпълнение публични задължения за ваучери, респ. допълнителното социално осигуряване и застраховки "Живот“ в случаите на прeферeнциално третиране (чл. 208 и чл. 209, ал. 1, т. 2).

 

5. Нова норма за определяне на данъка от игри с игрални автомати и игри в игрално казино  при  спиране на дейността в изпълнение на административен акт, издаден по реда на глава втора, раздел пети от Закона за здравето (чл. 245, ал. 5нова).

 

5. Разширяване на обхвата на дефинициятаразпореждане с финансови инструменти“ – т. 21, § 1 на ДР на ЗКПО – нова б. „д“.

 

С преходни разпоредби са въведени текстове, свързани с:

 

 • прилагане на 5 годишен срок на преференциално третиране на търговия на пазарите за растеж по смисъла на чл. 122, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти, с което се цели се уеднаквяване на преференциите спрямо търговията на регулиран пазар (§ 77).

 

Резюме на промените в ЗДДФЛ, обнародвани в ДВ бр. 104 от 08.12.2020 г.

 

С § 79 от ПЗР на на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, обнародвани в ДВ. бр. 104 от 08.12.2020 г., са направени следните изменения  и допълнения в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 01.01.2021 г.:

 

1. Промени в изискванията за документиране и отчитане на доходите, придобити от физически лица (чл. 9, ал. 2 и 3 – изм., ал. 4 - нова). Както е посочено в Мотивите за промените - те са обусловени от необходимостта от синхронизация на разпоредбите на ЗДДФЛ с тези на Закона за защита на личните данни.

 

2. Въвеждане на данъчно облекчение за подобрения и/или ремонт на недвижим жилищен имот (чл. 22е - нов).

 

3. Промени в срока на деклариране и внасяне на данъка за лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на ТЗ, вкл. ЕТ и  физическите лица в случаите по чл. 29а.

 

Сроковете за деклариране и внасяне на годишния данък се  синхронизират с тези в ЗКПО (чл. 53, ал. 1 и чл. 67, ал. 5). Отстъпката от посочените  лицата се ползва само, ако ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ се подаде и данъкът се внесе до 31.03. (чл. 53, ал. 6).

 

Промяната се отнася се и за ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. (§ 81).

 

За физическите лица, които не са търговци се запазват досегашните сокове на деклариране и внасяне на данъка – 30. 04. (чл. 53, ал. 1 и чл. 67, ал. 5).

 

4. Прецизиране на разпоредбата чл. 73, ал. 3 (по отношение деклариране на скрито разпределение на печалбата).

 

5. Прилагане на 5 годишен срок на преференциално третиране на  търговия на пазарите за растеж по смисъла на чл. 122, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти, с което се цели по аналог на ЗКПО уеднаквяване на преференциите спрямо търговията на регулиран пазар (§ 80).

 

С § 9 от ПЗР на Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 г., обн. ДВ. бр. 104 от 08.12.2020 г.. се увеличиха размерите за данъчните облекчения за 2021 г. по реда на:

 

- 4500 лв. за едно дете,

- 9000 лв. за две и

- 13500 лв. за три и повече деца.

 

 • чл. 22г за деца с увреждания - 9000 лв.

Новите размери влизат в сила само за доходи, реализирани през 2021г., т.е. реално ще се почувстват за доходите, декларирани през 2022 г.

 

 

Резюме на промените в ЗМДТ, обнародвани в ДВ бр. 104 от 08.12.2020 г. 

 

С § 82 от ПЗР на ПЗР на на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност,са изменени само две разпоредби на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ):

 

- новата редакция на ал. 3 е свързано с промяна в разпоредбата на чл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, в сила от 22.08.2019 г., съгласно която отпада изискването при въвеждане на строежите в експлоатация собственикът, съответно възложителят, да представя издадено от Агенцията по геодезия, картография и кадастър удостоверение, че данните, подлежащи на отразяване, са нанесени в кадастралната карта и кадастралните регистри.

 

- промяната в ал. 4 и 6 е с редакционен характер.

 

 • чл. 44, ал. 4. Както е посочено в Мотивите за промените по този начин се цели, от една страна, изключване от облагане на случаите, в които няма последваща регистрация на моторното превозно средство, а от друга, предотвратяване на заобикалянето на законовите разпоредби и избягването на плащането на данък при придобиване на моторни превозни средства.

С чл. 107, ал. 1 на Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 г., обн. ДВ. бр. 104 от 08.12.2020 г. се регламентира специален ред на заплащане на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници за 2021 г., определен в съответната наредба на общинския съвет.

 

Други промени относно удължаване на срокове

 

Във връзка с промяната в сроковете за подаване на годишни данъчни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ (до 30 юни на следващата година) се удължават сроковете в чл. 38 от Закона за счетоводството (ЗСч) за публикуване на годишните финансови отчети до 30 септември на следващата година.

 

Измененията в сроковете за деклариране на данъка, съответно за публикуване на годишните финансови отчети, водят и до промени, свързани с тези срокове, съответно в:

 

 • Търговския закон (чл. 245),
 • Закона за юридическите лица с нестопанска цел (чл. 40, ал. 3),
 • Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (чл. 71д, ал. 1),
 • Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗКПО (ДВ, бр. 98 от 2018 г.; изм., бр. 37 от 2019 г.) - § 55, т. 4.

Накрая ще добавим, че в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс е създадена нова разпоредба - чл. 130а относно използване на надвнесени суми за следващи плащания.


Очаквайте обстоен коментар на промените в ЗКПО, ЗДДФЛ и ЗСч в януарския брой на е-сп. Данъци ТИТА/Издание Данъци и счетоводство.

 

 

Прочететe още ► Промените в косвеното облагане през 2021 г. - ЗДДС и ЗАДС