Ползване на данъчните облекчения за деца при работодателите за придобитите през 2022 г. доходи по трудови правоотношения

Ползване на данъчните облекчения за деца при работодателите за придобитите през 2022 г. доходи по трудови правоотношения

 

Евгения Попова, данъчен експерт

 

Актуално към 12.12.2022 г.

 

И тази година голямото предизвикателство пред работодателите, които правят годишно облагане на доходите по трудови правоотношения, е прилагането на новите по-високи размери на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания. Миналата година за първи път размерите на тези облекчения бяха значително завишени, което породи множество въпроси и предизвика възникването на много казуси във връзка с тяхното ползване и съответно и възможностите за възстановяване на сумите от работодателите.

 

Тази година особеното е, че имаше възможност тези облекчения да се ползват и при авансовото облагане на доходите от трудови правоотношения за месец юли и октомври, което създаде допълнителни въпроси, които са особено актуални сега, във връзка при годишното облагане на тези доходи, най-вече в случаите когато през годината са възстановени суми на физическите лица, които може да се наложи да бъдат върнати.

 

Годишното облагане на доходите по трудови правоотношения се прави от работодателя по основното трудово правоотношение на работника или служителя, който в срок до 31 януари 2023 г. има ангажимент да определи годишната данъчна основа, да приложи данъчните облекчения за лицата, които имат право да ползват такива, и да изчисли годишния размер на данъка. За някои работодатели това се прави до края на месец декември 2022 г.

 

За лицата по правоотношения със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери, работодателите не правят годишно облагане на доходите, тъй като тези лица са задължени да подават годишна данъчна декларация и да изравняват годишния размер на осигурителния доход, т.е. тези лица ползват годишните данъчни облекчения само с подаване на декларацията. За тях обаче също беше възможно да ползват данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания при авансовото облагане на доходите по реда на чл. 42 от ЗДДФЛ за месеците юли и октомври.

 

Определената годишна данъчна основа за доходите от трудови правоотношения при работодателя по основното трудово правоотношение може да бъде намалена с годишния размер на данъчните облекчения, освен за деца и за деца с увреждания, така и за лица с намалена работоспособност; за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране, както и за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане и за дарения, когато сумите са удържани от работодател при изплащане на дохода, когато за лицата са изпълнени условията и обстоятелствата, които следва да са налице за всяко едно от облекченията.

 

За ползване на данъчните облекчения за деца в годишен аспект при работодателя по основното трудово правоотношение в срок от 30 ноември до 31 декември 2022 г. работникът/служителят следва да предостави:

 

 • декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ (образец 2005) – за данъчното облекчение за деца;

 

 • декларация по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (образец 2006) и копие от валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК – за данъчното облекчение за деца с увреждания;

 

 • писмена декларация:

 

- че към момента на подаването ѝ пред работодателя работникът/служителят няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения или

- че за 2022 г. ще подава годишна данъчна декларация.

 

Най-лесно това обстоятелство може да бъде декларирано като се направи отметка в Част І на ред 6 от декларацията за ползване на съответното данъчно облекчение (образец 2005 и/или 2006). Преди да декларират липсата на публични задължения лицата следва да направят преглед на данъчно-осигурителна си сметка с ПИК в електронните услуги на НАП. Ако лицата нямат публични задължения и в същото време ще подават годишна данъчна декларация няма пречка да направят и двете отметки.

 

Образците на тези декларации (образец 2005 и/или 2006) за 2022 г. са утвърдени от министъра на финансите и могат да бъдат намерени на интернет страницата на НАП. Същите са обнародвани и в „Държавен вестник“, брой 95 от 29 ноември 2022 г.

 

По отношение на условията и обстоятелствата за ползване на данъчните облекчения за деца за 2022 г. се прилагат разпоредбите на чл. 22в и чл. 22г от ЗДДФЛ.

 

Данъчно облекчение за деца

 

Данъчното облекчение се ползва от местни и чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, като от годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения за 2022 г. се приспадат:

 

 • 6000 лв. - при едно ненавършило пълнолетие дете;
 • 12000 лв. - при две ненавършили пълнолетие деца;
 • 18000 лв. - при три и повече ненавършили пълнолетие деца.

 

Реално сумите, които се получават като данък са съответно около 600 лв., 1200 лв. или 1800 лв.

 

Условия, на които трябва да отговарят децата:

 

Данъчното облекчение се ползва, когато едновременно са налице следните условия:

 

 • към 31 декември 2022 г. детето е местно лице на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
 • към 31 декември 2022 г. детето не е настанено в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа на пълна държавна издръжка;

 

 • детето не е навършило пълнолетие. Данъчното облекчение може да се ползва включително за годината, в която детето е родено, навършило е пълнолетие или е починало, като в тези случаи предните две условия се прилагат към датата на смъртта.

 

Данъчното облекчение се ползва от лице, което към 31 декември 2022 г. е:

 

 • родител, който не е лишен от родителски права, и при условие че детето не е настанено извън семейството, и не е учредено попечителство или настойничество, или

 

 • настойник или попечител - в случаите на настойничество или попечителство, или

 

 • член на семействата на роднини или близки - в случаите, когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето, или

 

 • приемен родител - в случаите на дългосрочно настаняване (над 1 година) на детето за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.

 

Всички посочени обстоятелства и условия се декларират от физическите лица в декларацията по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчното облекчение за деца.

 

Принципно данъчното облекчение се ползва от единия родител, на когото са предоставени родителските права, в случаите на развод, и който отглежда детето. Само по изключение е възможно данъчното облекчение да се ползва и от родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права, в случаите на развод, когато за него са налице всички необходими условия.

 

Например, ако родител, който има родителски права при развод и отглежда три деца, има годишна данъчна основа за доходите от трудови правоотношения в размер на 24000 лв., той ще ползва данъчното облекчение, а другият родител не би следвало да го прилага за съответната данъчна година. Ако обаче този родител получава само доходи от дивиденти, за които не може да ползва облекчението, тогава другият родител ще има право да ползва данъчното облекчение.

 

 

Данъчно облекчение за деца с увреждания

 

Годишната данъчна основа за 2022 г. на местните и чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, се намалява с 12000 лв. за отглеждане на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане, определени с влязло в сила решение на компетентен орган. Това е размерът за едно дете и няма ограничение по отношение на броя на децата.

 

Условията и обстоятелствата са идентични с тези за ползване на данъчното облекчение за деца. Те се декларират от физическите лица в декларацията по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания, към която се прилага и решението на ТЕЛК/НЕЛК.

 

Това са облекчения, които се ползват самостоятелно.

 

Например, физическо лице, което е родител на две непълнолетни деца и приемен родител на едно дете с увреждания и отговаря на всички необходими условия за ползване на данъчното облекчение за деца, ще има право да ползва данъчно облекчение в размер на 30000 лв., което ще се приспадне от сумата от годишните данъчни основи или до нейния размер.

 

Лица, които през годината са били по майчинство или са получили други необлагаеми доходи не е възможно да ползват данъчни облекчения, тъй като те нямат данък за внасяне. Също така данъчните облекчения не могат да се ползват за доходи, които се облагат с окончателни данъци - например доходи от дивиденти.

 

Когато данъчното облекчение за деца и/или за деца с увреждания се ползва от чуждестранно физическо лице - местно на държава - членка на ЕС, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, към декларацията по чл. 22в, ал. 8 и/или по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ се прилагат и копия на официални документи, доказващи наличието на условията за ползване на данъчното облекчение за деца – например, акт за раждане на детето, удостоверение за местно лице и др., както и техният превод на български език, извършен от заклет преводач. Възможно е лицето, което ще ползва данъчно облекчение да е чужд гражданин, но да е станал местно лице на България за данъчни цели и тогава няма да прилага тези допълнителни документи.

 

Всяко от облекченията се ползва само от единия родител (приемен родител, близък или роднина), но когато доходите му са с по-нисък размер, разликата може да се ползва от другия родител (другия приемен родител, близък или роднина) задължително с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

 

Например, родител на две деца, който има годишна данъчна основа за доходите от трудови правоотношения в размер на 10000 лв. има право да ползва при работодателя си по основното трудово правоотношение данъчно облекчение за деца само в размер на 10000 лв., а разликата от 2000 лв. може да се ползва от другия родител, но единствено с подаване на годишна данъчна декларация, където същият в Част VІ, на ред 4 на Приложение № 10 (образец 2010) ще посочи 10000 лв. – размер на данъчното облекчение за деца, ползван от другия родител.

 

Размерът на годишния данък се определя, като годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения се умножава по данъчната ставка от 10 на сто. От дължимия го­дише­н да­нък се прис­па­да аван­со­во вне­се­ни­ят данък и така формираната разлика се зак­ръг­ля­ва към все­ки пълен лев.

 

Предвид високите размери на данъчните облекчения, когато заплатата при основния работодател не е достатъчна, но работникът/служителят през 2022 г. има или е имал трудов договор за допълнителен труд при друг работодател или доходи по трудови правоотношения при други работодатели, работодателят по основното трудово правоотношение може да включи придобития при други работодатели доходи при изчисляване на годишната данъчна основа и да определи годишния размер на данъка, когато работникът/служителят желае това и съответно предостави служебна бележка по чл. 45 от ЗДДФЛ от другия работодател. Служебната бележка се издава само при поискване от физическото лице, а издаването й е в 14-дневен срок от датата на поискването. Образецът на служебна бележказа доходите по трудови правоотношения за 2022 г. е утвърден от министъра на финансите и може да бъде намерен на интернет страницата на НАП.

 

Когато определеният от основния работодател годишен размер на данъка е по-нисък от размера на авансово удържания данък, т.е. има надвнесен данък, работодателят до 31 януари 2023 г. възстановява разликата на лицето, като възстановената сума се прихваща от работодателя последователно от следващи вноски към държавния бюджет за данъци върху доходите от трудови правоотношения на лицето или на други лица. Както и предходната година за някои работодатели възстановяването на по-високите размери на надвнесения данък в резултат на ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания няма да е проблем, тъй като размерите на данъка върху доходите, който внасят ежемесечно за лицата по трудови правоотношения са по-високи.

 

Например, при ползване на данъчно облекчение за деца и за деца с увреждания за едно дете общият размер на двете данъчни облекчения е 18000 лв. При положение, че месечната данъчна основа на лицето за месец януари е в размер на 2000 лв., а дължимият данък е 200 лв., при прилагане на двете облекчения на лицето следва да се възстановят 1800 лв. В такъв случай тази сума ще бъде възстановена до 31 януари 2023 г. (дължимият данък за януари в размер на 200 лв. на това лице няма да бъде удържан и внасян, а 1600 лв. ще му бъдат възстановени като бъдат приспаднати от дължимия данък върху доходите от трудови правоотношения за всички лица, които работят при този работодател).

 

Когато работодателят според доходите на лицата и конкретната ситуация е в невъзможност да възстанови сумите, физическите лица дори да имат само доходи от трудови правоотношения, ще могат да ползват данъчните облекчения с подаване на годишна данъчна декларация.

 

Когато определеният годишен размер на данъка е по-висок от размера на удържания от работника/служителя през годината данък, работодателят следва да удържи разликата от лицето до 31 януари 2023 г., като удържаната сума се внася и се декларира в декларация обр. 6 в срок до 25 февруари 2023 г.

 

При авансовото ползване на данъчните облекчения по силата на § 2 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Р. България за 2022 г. (ЗДБРБ) беше предвидено от месечната данъчна основа за месец юли и/или октомври да се приспадат конкретно посочени в закона суми според броя на децата (за 6 месеца от януари до юни и за 3 месеца от юли до септември), когато лицата са избрали тази възможност. При прилагането на § 2, ал. 7 от ПЗР на ЗДБРБ за 2022 г. беше предвидено, когато сумата на съответното данъчно облекчение е по-голяма от размера на месечната основа за месец юли и/или октомври, работодателят да възстановява 10 на сто от разликата на лицето, а за доходите, придобити като морско лице - 1 на сто от разликата.

 

Пример: Работник има месечна данъчна основа за месец юли и октомври в размер на 2000 лв. и три ненавършили пълнолетие деца. В този случай като се приспадне размерът на облекчението за шестте месеца от основата за месец юли за лицето е налице отрицателна разлика в размер на 7000 лв. (2000-9000) и за трите месеца от основата за месец октомври за лицето е налице отрицателна разлика в размер на 2500 лв. (2000-4500). Работодателят в този случай следва да е изчислил 10% от 7000 лв. за юли и 10% от 2500 лв. за октомври, което общо е в размер на 950 лв. - сума която ефективно е възстановил на лицето, и съответно приспаднал от общата сума на дължимия данък за доходите от трудови правоотношения за всички лица (възстановена сума по § 2, ал. 7 от ПЗР на ЗДБРБ за 2022 г.).

 

В този случай при годишното облагане, така възстановената сума следва да бъде приспадната от удържания авансово данък. Това е заложено в ПЗР на ЗИД на ЗДДФЛ.

 

В посочения пример при годишна данъчна основа на лицето в размер на 24000 лв. (2000х12 месеца) ще се направят следните изчисления:

 1. Размер на данъчното облекчение – 18000 лв.
 2. Размер на годишната данъчна основа, намалена с облекчението – 6000 лв.
 3. Дължим годишен данък - 600 лв.
 4. Възстановена сума по § 2, ал. 7 от ПЗР на ЗДБРБ за 2022 г. – 950 лв.
 5. Удържан авансов данък по чл. 42 от ЗДДФЛ в размер на 2000 лв. (10 месеца х200 лв.), намален с възстановената сума от работодателя в размер на 950 лв. – 1050 лв.
 6. Разлика между годишния данък и удържания данък – -450 (600-1050), т.е. надвнесен данък в размер на 450 лв., който работодателят следва да възстанови на лицето до 31 януари 2023 г.
 7. Общият размер на удържания данък за доходите от трудови правоотношения в този случай ще бъде в размер на 600 лв. (1050-450), т.е. колкото е и дължимият данък.

 

В посочения пример е налице надвнесен данък, който работодателят възстановява на лицето.

 

Проблем обаче са случаите, при които на лицата са възстановени суми на основание § 2, ал. 7 от ПЗР на ЗДБРБ за 2022 г., в по-висок размер от размера на ползваното облекчение, които следва да бъдат върнати от физическите лица.

 

Пример: Работник има месечна данъчна основа в размер на 1000 лв. и три ненавършили пълнолетие деца. В този случай като се приспадне размерът на облекчението за шестте месеца от основата за юли за лицето е налице отрицателна разлика в размер на 8000 лв. (1000-9000). Работодателят в този случай следва да е изчислил 10% от 8000 лв. в размер на 800 лв. - сума която ефективно е възстановил на лицето, и съответно приспаднал от общата сума на дължимия данък за доходите от трудови правоотношения за всички лица (възстановена сума по § 2, ал. 7 от ПЗР на ЗДБРБ за 2022 г.). От месец август лицето излиза в неплатен отпуск и до края на годината няма облагаеми доходи.

 

И в този случай при годишното облагане възстановената сума следва да бъде приспадната от удържания данък. При годишна данъчна основа на лицето в размер на 7000 лв. (1000х7 месеца) ще се направят следните изчисления:

 

 1. Размер на данъчното облекчение 18000 лв.
 2. Размер на годишната данъчна основа, намалена с облекчението – 0 лв.
 3. Дължим годишен данък - 0 лв.
 4. Възстановена сума по § 2, ал. 7 от ПЗР на ЗДБРБ за 2022 г. – 800 лв.
 5. Удържан авансов данък по чл. 42 от ЗДДФЛ в размер на 600 лв. (6 месеца х100 лв.) намален с възстановената сума от работодателя в размер на 800 лв. – -200 лв.
 6. Разлика между годишния данък и удържания данък – 200 (0--200), т.е. налице е данък за удържане в размер на 200 лв., който работодателят следва да удържи на лицето до 31 януари 2023 г. Ако това не е възможно, лицето ще трябва да подаде годишна данъчна декларация и да внесе този данък.
 7. Общият размер на удържания данък за доходите от трудови правоотношения в този случай ще бъде в размер на 0 лв. (-200+200).

 

Когато физическо лице е работило при един работодател (например до месец август 2022 г.) и след това е напуснало и започнало работа по трудово правоотношение при друг работодател, който му е основен към 31 декември 2022 г., тогава при годишното облагане, което ще направи основният работодател все пак е добре да има информация от предишния работодател дали лицето е ползвало облекченията при авансовото облагане. Ако това е така, но лицето не предостави служебна бележка от другия работодател, може да се окаже, че ще е задължено да подава годишна данъчна декларация, ако в годишен аспект е ползвало по-голям размер на данъчните облекчения за деца от размера на годишната му данъчна основа.

           

Както размерът на изплатения облагаем доход по трудови правоотношения, удържаните задължителни осигурителни вноски и данък, така и резултатите от годишното облагане и ползваните данъчни облекчения намират отражение в справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатените доходи на физически лица по трудови правоотношения. Когато работодател по основно трудово правоотношение при изчисляването на годишния данък за доходите от трудови правоотношения е включил и доходи от друг работодател, в подаваната от него справка се включва и информацията за другия работодател на отделен ред. В Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ също би следвало се посочват и сумите, възстановени на лицата на основание § 2, ал. 7 от ПЗР на ЗДБРБ за 2022 г., аналогично на заложения в служебната бележка механизъм. Новият образец на справката за 2022 г. ще бъде утвърден от министъра на финансите.