Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица в сила от 01.01.2023 г.

Най-актуалното, винаги - TITA.BG


Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица в сила от 01.01.2023 г.

 

Евгения Попова, данъчен експерт

 

Актуално към 14.01.2023 г.

 

Основната част от направените промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) е свързана с предоставянето на информация, тъй като в днешно време това е много важен ресурс.

 

Разширен е обхватът на предоставяната информация по реда на чл. 73 от ЗДДФЛ като са добавени данни за голяма част от необлагаемите доходи, изплатени на физически лица, което е реализирано във връзка с планирането на бюджетни мерки за подпомагане на физически лица - например за предоставяне на различни видове помощи на физическите лица с по-ниски доходи и т.н. Освен в ЗДДФЛ промени, имащи отношение към предоставянето на информация за изплатени доходи на физически лица от различни институции са реализирани и в Закона за Националната агенция за приходите (ЗНАП), като с тези промени е въведено задължение за предоставяне на:

 

 • данни от пощенските оператори и
 • данни за доходи на физически лица, изплатени от някои държавни институции като Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане, Националният осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса.

 

По отношение на предоставянето на информация за целите на задължителния автоматичен обмен, промяна е реализирана във връзка с разширяване на обхвата на доходите, за които се предоставя информация по този ред. Също така в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) са въведени нови разпоредби, касаещи автоматичен обмен на информация, предоставяна от оператори на платформи, за изплатени от тях доходи.

 

Беше приета и промяна, която касае годишното облагане на доходите от трудови правоотношения за 2022 г. в случаите, когато през същата година работодателите са възстановявали суми във връзка с авансовото ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания.

 

И за 2023 г. важен момент, който засяга много голям кръг лица са промените, свързани с данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания, като отново промените са с временно действие. Направените промени имат отношение към прилагането на тези данъчни облекчения при авансовото облагане на доходите за 2023 г., но правилата са различни, от тези които се прилагаха за 2022 г. За сега не може да се предвиди какви ще бъдат годишните размери на тези две данъчни облекчения за 2023 г., тъй като най-вероятно това ще стане ясно, когато се приеме Законът за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2023 г.

 

През течение на годината беше направена и една доста дискриминационна промяна по отношение на нормативно определения размер на разходите за дейността само за доходи от упражняване на свободна професия като адвокат. Също така са реализирани и някои технически промени, които влизат в сила от началото на годината.

 

Важно е да се отбележи, че промените по отношение на ваучерите за храна, предоставяни от работодателите, също имат отношение към облагането на доходите на физическите лица от трудови правоотношения (виж коментара по ЗКПО).

 

Накратко промените са реализирани със следните закони:

 

1. Основните промени в ЗДДФЛ в сила от 01.01.2023 г.. са направени със Закона за изменение и допълнение на ЗДДФЛ (обн. ДВ, бр. 102 от 23.12.2022 г.). С § 9 и 10 от преходните и заключителни разпоредби на същия закон са реализирани промените в ЗНАП по отношение на предоставянето на данни от пощенските оператори и изплатени доходи на физическите лица от някои държавни институции.

 

2. С § 30 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗДБРБ за 2022 г. (обн., ДВ, бр. 52 от 05.07.2022 г.,) в сила от 01.01.2023 г. е направена промяна в размера на нормативно признатите разходи на лицата, упражняващи свободна професия като адвокат.


3. Промени са направени с § 7 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. (Закон за прилагане на разпоредби на ЗДБРБ за 2022 г., ЗБДОО за 2022 г. и ЗБНЗОК за 2022 г.) (обн., ДВ, бр. 104 от 30.12.2022 г.), свързани с ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания при авансовото облагане на доходите. Тези промени са с временно действие и се прилагат за доходи, придобити през 2023 г.

 

4. Други промени са реализирани с Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ДОПК (обн. ДВ, бр. 100 от 16.12.2022 г.) и с Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (обн. - ДВ, бр. 102 от 2022 г.), които също са в сила от 01.01.2023 г.

 

Предвид така направените промени, в настоящия материал те ще бъдат разгледани систематично според съответните закони, с които са реализирани.

           

I. Промени в ЗДДФЛ, реализирани с ЗИД на ЗДДФЛ в сила от 01.01.2023 г.

 

Тази година беше приет самостоятелен ЗИД на ЗДДФЛ, с който са направени по-голямата част и основните промени в закона за 2023 г.

 

1. Създадена е възможност за ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания за доходи на починал родител

 

С § 1 и § 2 са направени изменения и допълнения в чл. 22в, ал. 6 и чл. 22г, ал. 6 от ЗДДФЛ, като според новата редакция на разпоредбите всяко едно от двете данъчни облекчения може да се ползва и чрез приспадане от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 на следните лица, когато за тях са налице условията по ал. 1 – 3:

 

1. родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод;

2. лице по ал. 1, което е починало през данъчната година и при условие че другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва данъчното облекчение за съответната данъчна година; в този случай облекчението се ползва чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50, ал. 9 за доходите на починалото лице, като условията по ал. 3 се прилагат към датата на смъртта.

 

Внимание: Тези разпоредби се прилагат и при ползване на данъчните облекчения за 2022 г.

 

Следователно след така направената промяна данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания могат да се ползват от наследниците/заветниците на лице, което е починало през данъчната година, в случаите когато другият родител (другият приемен родител, близък или роднина), няма да ползва данъчното облекчение за съответната данъчна година. В тези случаи облекчението се ползва чрез подаване на годишна данъчна декларация за доходите на починалото лице - образец 2001в, а необходимите условия се прилагат към датата на смъртта на лицето, а не към 31.12.2022 г.

 

Пример: Физическо лице, което е починало през месец август 2022 г. е било родител на две ненавършили пълнолетие деца. Размерът на придобития доход от трудово правоотношение на това лице за 2022 г. е 15000 лв. Другият родител през 2022 г. е придобил доходи от трудови правоотношения в размер на 20000 лв. В този случай той ще ползва пълния размер данъчното облекчение за две деца, като от годишната му данъчна основа се приспаднат 12000 лв., което може да се направи и при работодателя по основното трудово правоотношение.

 

При положение обаче, че другият родител няма доходи през данъчната година, облагаеми с данък върху общата годишна данъчна основа и/или годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като търговец – например неговите доходи се облагат с патентен данък, ще подаде годишна данъчна декларация (образец 2001в) и ще ползва данъчното облекчение, като приспадне сумата за две деца от размера на годишната данъчна основа за доходите на починалия родител.

 

Следва да се има предвид, че и при новата редакция на разпоредбата се запазва правилото в случаите на развод данъчните облекчения да се ползват на първо място от родителя, на когото е предоставено упражняването на родителските права и който отглежда детето/децата. В случай че този родител няма възможност да приложи облекченията поради липса или недостатъчни доходи – например, ако е по майчинство, тогава те могат да се ползват от родителя, на когото не са предоставени родителските права.

 

2. Въведено е правило възстановената сума въз основа на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания да не подлежи на принудително изпълнение

 

Отново по силата на § 1 и § 2 от ЗИД на ЗДДФЛ по отношение на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания са създадени чл. 22в, ал. 10 и чл. 22г, ал. 9 от ЗДДФЛ според които възстановената сума въз основа на данъчното облекчение не подлежи на принудително изпълнение. Разпоредбата влиза в сила от 01.01.2023 г.

 

Преди промяната например ако физическо лице ползваше данъчни облекчения при работодателя си и имаше наложен запор, сумата, която трябваше да му бъде възстановена в резултат на ползваните данъчни облекчения можеше да отиде за погасяване на неговия дълг. След реализираната промяна сумата, която лицата ще получат в резултат на ползване специално на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания не може да се събира принудително.

 

Пример: Физическо лице има задължение към кредитор във връзка с банков заем и върху част от заплатата му има наложен запор. Лицето има две деца, а годишната му данъчна основа за доходите от трудови правоотношения е 20000 лв. Работодателят, прилагайки данъчното облекчение за деца, ще му възстанови около 1200 лв., които лицето ефективно ще получи, тъй като с тази сума не може да бъде погасено неговото задължение към банката, въпреки наложения запор.

 

Тук следва да се отбележи също, че съгласно чл. 446а, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс несеквестируемостта на доходите по чл. 446, както и на помощи и обезщетения съгласно друг нормативен акт, се запазва и ако са постъпили по банкова сметка, но не по-рано от един месец преди налагане на запора. Тоест, ако лицето е имало натрупване на суми от несеквестируем доход по банковата си сметка, в случая сумата от данъчното облекчение за деца и деца с увреждания, за повече от един месец, при налагане на запор върху сметката му, сумите от данъчни облекчения, постъпили по-рано от месец – вече не биха се считали за несеквестируем доход. Същите са придобили характер на спестявания.

 

Важно е да се има предвид, че ако лицето има публични задължения, по принцип няма право да ползва данъчните облекчения.

 

3. Въведено е задължение за предоставяне на информация и за изплатени конкретни необлагаеми доходи от трудови правоотношения, включително и за 2022 г.

 

Информацията за изплатени доходи по трудови правоотношения се предоставя в НАП от работодателите със справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, но същата информация може да се предоставя и на физическите лица със служебна бележка за доходите по трудови правоотношения, когато те са поискали издаването на такава. Реализираните промени са идентични и в двата документа, но все пак при всеки един от тях има някои особености.

 

3.1. Предоставяне на информация със служебната бележка по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ

 

С § 3 от ЗИД на ЗДДФЛ е реализирана промяна в чл. 45, ал. 1, в резултат на която информация вече няма да се посочва само за изплатения облагаем доход от трудови правоотношения, а за доходите по чл. 24, с изключение на доходите по ал. 2, т. 1, букви „а“ – „д“, т. 2, 3, 4, 5, 6, 7, т. 9, когато са предоставени в натура, т. 10, 12, 13, т. 16, когато са предоставени в натура, т. 17, когато са предоставени в натура, и по ал. 4. Следователно вече в служебната бележка по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ работодателите, които я попълват, ще посочват информация освен за облагаемите и за някои необлагаеми доходи, изплатени на физически лица.

 

Внимание: Тази промяна се отнася и за предоставянето на информация за доходи, изплатени през 2022 г.

 

За тази цел са реализирани промени в служебната бележка по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ, като за 2022 г. са налице два образеца на служебна бележка, които се издават при поискване, а именно:

 

 • служебна бележка по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ за доходи от трудови правоотношения, изплатени през 2022 г. (образец 1), в която се посочват облагаемите доходи по чл. 24, ал. 1 от ЗДДФЛ.

 

 • служебна бележка по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ във връзка с § 8 от ПЗР на ЗИД на ЗДДФЛ за необлагаеми доходи от трудови правоотношения, изплатени през 2022 г. (образец 1а), в която се посочват необлагаеми доходи по чл. 24, ал. 2, с изключение на т. 1, букви „а“ – „д“, т. 2, 3, 4, 5, 6, 7, т. 9, когато са предоставени в натура, т. 10, 12, 13, т. 16, когато са предоставени в натура, т. 17, когато са предоставени в натура, и по ал. 4.

 

За необлагаемите доходи, които вече се посочват в служебната бележка е налице номенклатура според вида на дохода, която изцяло съвпада с номенклатурата в справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, описана по-долу.

 

Работодателите, които вече са издали служебна бележка, образец № 1 за изплатените през 2022 г. облагаеми доходи по трудови правоотношения, при поискване от лицата могат да издадат и такава за изплатените необлагаеми доходи. За 2022 г. тези необлагаеми доходи от трудови правоотношения няма да се декларират в годишната данъчна декларация, поради което вероятно лицата няма да имат необходимост от издаването на такъв образец. Следва да се има предвид, че след 1 март 2023 г. тези данни ще са налични и могат да бъдат намерени в електронните услуги на НАП.

 

3.2. Предоставяне на информация със справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ

 

На основание § 5, т. 2 от ЗИД на ЗДДФЛ, аналогично на промените в чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ, в чл. 73, ал. 6 от закона думите „облагаеми доходи по трудови правоотношения“ са заменени с „доходи по чл. 24, с изключение на доходите по ал. 2, т. 1, букви „а“ – „д“, т. 2, 3, 4, 5, 6, 7, т. 9, когато са предоставени в натура, т. 10, 12, 13, т. 16, когато са предоставени в натура, т. 17, когато са предоставени в натура, и по ал. 4.

 

Внимание: Тази разпоредба се прилага и за доходи, изплатени през 2022 г., т.е. разпоредбите, касаещи предоставянето на информация със справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за някои необлагаеми доходи намират приложение и за изплатените през 2022 г. доходи от трудови правоотношения.

 

Предвид това изменение, промени са реализирани, както в образеца на справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, така и във файловия формат за попълване на данните, които са публикувани на интернет страницата на НАП.

 

Предвид направеното добавяне на някои необлагаеми доходи, изплатени от работодателите на физическите лица по трудови правоотношения, са въведени допълнителни кодове, с които се посочват конкретните необлагаеми доходи, за които се изисква предоставянето на информация (които са налице и в служебната бележка образец 1а). Кодовете на необлагаемите доходи са следните:

 

104

Ваучери за храна, получени в размера и по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, освободени от облагане на основание чл. 24, ал. 2, т. 1, б. „е“ от ЗДДФЛ.

105

Обезщетения, освободени от облагане на основание чл. 24, ал. 2, т. 8 от ЗДДФЛ.

106

Еднократни помощи, предоставени от работодателя за сметка на социалните разходи при: раждане или осиновяване на дете, сключване на граждански брак или смърт на член от семейството, освободени от облагане на основание чл. 24, ал. 2, т. 11 от ЗДДФЛ.

107

Обезщетения и помощи по част първа от Кодекса за социално осигуряване, включително изплатените на основание чл. 40, ал. 5 от същия кодекс, освободени от облагане на основание чл. 24, ал. 2, т. 14 от ЗДДФЛ.

108

Парични и предметни награди, получени на основание и по реда на нормативен акт, освободени от облагане на основание чл. 24, ал. 2, т. 15 от ЗДДФЛ.

109

Други необлагаеми доходи по чл. 24, с изключение на доходите по ал. 2, т. 1, букви „а“ - „д“, т. 2, 3, 4, 5, 6, 7, т. 9, когато са предоставени в натура, т. 10, 12, 13, т. 16, когато са предоставени в натура, т. 17, когато са предоставени в натура, и по ал. 4.

 

 • С код 104 се посочва размерът на сумите, предоставени под формата на ваучери за храна до 200 лв. на месец, които представляват необлагаем доход по реда на ЗДДФЛ. Ако на месец на физическо лице са предоставяни по-високи суми под формата на ваучери за храна, които над 200 лв. подлежат на облагане по реда на ЗКПО, разликата над 200 лв. не би следвало да бъде посочвана тук.

 

 

 • С код 106 се посочват изплатените еднократни помощи, предоставени от работодателя за сметка на социалните разходи при раждане или осиновяване на дете, сключване на граждански брак или смърт на член от семейството. Това са доходи необлагаеми в общ размер до 2400 лв. на конкретно физическо лице и в тези случаи се посочват с този код.

 

 • В код 107 влизат обезщетения и помощи по част първа от Кодекса за социално осигуряване, включително изплатените на основание чл. 40, ал. 5 от същия кодекс. Това са сумите, които осигурителят изплаща на осигуреното лице за първите три работни дни от временната неработоспособност.

 

Следователно работодателите посочват с код 107 болничните, които са за тяхна сметка. Осигурителните вноски намират отражение в общия размер на задължителните осигурителни вноски за сметка на физическите лица по отношение на което не е налице новост. В случай, че през годината са изплащани само болнични и лицето няма облагаем доход, осигурителните вноски за сметка на физическите лица също се посочват в справката.

 

Сумите, които НОИ изплаща за временната неработоспособност се посочват по новия специален ред на ЗНАП.

 

 • В код 108 попадат парични и предметни награди, получени на основание и по реда на нормативен акт – например тук попадат награди по силата на специални закони като Закона за сметната палата, Министерството на вътрешните работи и др. закони, наредби, правилници и др. нормативни документи. Следователно дори да става въпрос за предметна награда, предоставена на дадено физическо лице, стойността й трябва да бъде посочена с този код.

 

 • Код 109 се използва за други необлагаеми доходи, а именно:

 

- доходи по чл. 24, ал. 2, т. 16 и 17 от ЗДДФЛ, когато не са предоставени в натура – това са паричните средства по чл. 226з и 298а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, паричната помощ по чл. 69, ал. 1 от Закона за Националната служба за охрана, по чл. 182, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи и по чл. 76, ал. 1 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ и паричните средства и помощи по чл. 67, ал. 1 - 5, чл. 69, ал. 1, чл. 108 и чл. 111, ал. 1 от Закона за Държавна агенция „Разузнаване“. Тук попадат суми, които се изплащат на членовете на семействата на загиналите при изпълнение на служебните си задължения държавни служители, изпаднали в тежко материално положение, които се подпомагат с парични средства. Като цяло при тези разпоредби се касае за изплащане на парични средства, а не става въпрос за доходи в натура.

 

- доходи по чл. 24, ал. 5 от ЗДДФЛ, които са средства за пътуване и престой за сметка на Европейския съюз, международна организация или приемаща страна и са определени и предоставени съгласно техните правила във връзка с командироване от работодателя на работници и служители в бюджетни предприятия. Тези суми имат характер на командировъчни пари, но следва да се посочват от бюджетните предприятия за разлика например от стойността на другите командировъчни пари (пътни, дневни и квартирни), които са изключени от посочване в справката.

 

Следва да се отбележи, че има много други необлагаеми доходи във връзка с трудовите правоотношения, които са извън обхвата на информацията, която се посочва в справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ. По отношение на социалните разходи, за сметка на работодателите, които са необлагаеми при физическите лица на основание чл. 24, ал. 2, т. 9 от ЗДДФЛ, когато са в натура, според така предвиденото на практика за тях няма да се предоставя информация, тъй като когато тези разходи не са в натура, те не попадат в разпоредбата на чл. 24, ал. 2, т. 9 от ЗДДФЛ и представляват облагаем доход за физическите лица.

 

Пример: Работодател през 2022 г. е предоставял ваучери за храна на свой работник в размер на 200 лв. на месец (12 месеца), които са необлагаеми по реда на ЗДДФЛ на основание чл. 24, ал.2, т. 1, б. „е“ от закона. В този случай работодателят в справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ следва да посочи сумата от 2400 лв. с код 104, а размерът на облагаемите доходи, изплатени през 2022 г., отделно да включи с код 101. Ако например е предоставял ваучери на стойност 300 лв., също в справката ще посочи 2400 лв. за това лице.

 

Много е важно да се има предвид, че когато се посочват необлагаеми доходи в справката, те трябва да бъдат посочени с кодове от 104 до 109. Ако те се прибавят към доходите по трудови правоотношения с код 101, попълването няма да бъде коректно.

 

4. Разширен е обхватът на необлагаемите доходи, за които се предоставя информация със справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ

 

Важни изменения и допълнения са направени с § 5 от ЗИД на ЗДДФЛ и по отношение на обхвата на информацията, която се предоставя със справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ.

 

Според новата редакция на чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване – платци на доходи, изготвят справка по образец за изплатените през годината доходи и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски:

 

1. по чл. 10, ал. 1, т. 3, 4 и 6, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, в полза на местни и чуждестранни физически лица;

 

2. по глава шеста, подлежащи на облагане с окончателен данък, в полза на местни и чуждестранни физически лица, с изключение на подлежащите на деклариране по реда на чл. 142, ал. 5 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

 

3. от прехвърляне на права или имущество в полза на местни физически лица, включително в случаите по чл. 13, ал. 1, т. 1, 2, 3, 5, 12 и 26;

 

4. в полза на местни физически лица по чл. 13, ал. 1:

 

а) точка 20, когато годишният размер на дохода, изплатен на физическо лице, превишава 5000 лв.;

б) точки 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 22, 24 и 27.

 

Доходите по т. 1 и 2 са същите, както и до момента, но изрично е посочено че се касае за доходи, изплатени в полза на местни и чуждестранни физически лица, каквато е била и практиката до момента, но това вече изрично е уточнено.

 

По отношение на доходите по т. 3 от една страна обхватът на разпоредбата е стеснен само до местни физически лица – например изплатен доход от движимо имущество на чуждестранно физическо лице не следва да се посочва (предприятие изкупува автомобили втора ръка в чужбина от чуждестранни лица), а от друга обхватът е разширен като вече освен доходите, придобити през данъчната година от продажба или замяна на недвижимо и движимо имущество се включват и:

 

 • доходите на обезщетените по реда на нормативен акт лица от продажба или замяна на получените като обезщетение компенсаторни инструменти и инвестиционни бонове;

 

 • обезщетенията за принудително отчуждаване на имущество за държавни и общински нужди;

 

 • доходите от продажба или замяна на имущество, придобито по наследство и завет, както и на имущество, реституирано по реда на нормативен акт, които и до сега попадаха в обхвата на разпоредбата.

 

Както и до сега платците не са задължени да следят дали изплатените от тях доходи от продажба или замяна на движимо или недвижимо имущество са облагаеми или необлагаеми доходите за физическите лица, тъй като в посочената разпоредба попадат всички такива доходи, изплатени на местни физически лица. В справката се посочват продажните цени на имуществото, тъй като по отношение на цените на придобиване на съответното имущество предприятията не разполагат с такава информация.

 

Изцяло е променена т. 4, като е запазен подходът необлагаемите доходи да се посочват над 5000 лв. когато са от хазартни игри, както беше и преди промяната. Посочва се брутният размер на доходите, без да се приспадат направените от физическите лица залози.

 

Тук попадат и следните други доходи в пълен размер, изплатени на физически лица, и които са необлагаеми на основание чл. 13, ал. 1, т. 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 22, 24 и 27 от ЗДДФЛ:

 

 • доходи от задължително осигуряване в България или в чужбина – например тук попада информация за изплатени пенсии от пенсионно осигурителните дружества от допълнително задължително пенсионно осигуряване;

 

 • доходи от допълнително доброволно осигуряване, получени след придобиване право на допълнителна пенсия; доходите от инвестиции на техническите резерви, получени по застрахователни договори; доходите от инвестиции на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, разпределени по индивидуалните партиди на осигурените лица;

 

 • доходи от лихви по влогове в установени в България банки и клонове на банки;

 

 • лихви и отстъпки от български държавни, общински и корпоративни облигации, емитирани съгласно нашето законодателство;

 

 • помощи и добавки от социално подпомагане, получени на основание на Закона за хората с увреждания, Закона за закрила на детето, Закона за семейни помощи за деца или на друг нормативен акт, както и обезщетенията и помощите при безработица, получени на основание на нормативен акт. И тук информацията в голямата си част ще се предоставя на НАП по специалния ред на ЗНАП.

 

 • помощи от организации със социална дейност, създадени със закон, и от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност;

 

 • суми, получени на основание на Закона за семейни помощи за деца, както и сумите за издръжка, получени от правоимащи лица съгласно разпоредбите на Семейния кодекс;

 

 • предоставени държавни и национални награди на творци в областта на културата и на спортисти, наградите на лауреати на конкурси по проекти и програми, финансирани изцяло или частично от Национален фонд „Култура“, предоставени държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията, както и наградите, предоставени на ученици с изявени дарби за участие в национални и международни олимпиади, състезания и конкурси;

 

 • доходи, получени от рента, аренда или от друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя. Важно е да се отбележи, че тук например се включва и стойността на предоставената рента в натура.

 

 • потребителските дивиденти от кооперации, създадени по Закона за кооперациите.

 

В чл. 73 от ЗДДФЛ е създадена нова ал. 10 според която в справката по ал. 1 не се включват доходите, за които се предоставя информация в НАП по реда на ЗНАП. С тази разпоредба се прави уточнение, че когато дадена институция предоставя информация по посочения специален ред, в този случай няма да предоставя информацията със справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ. Например НОИ предоставя информация за изплатените пенсии по реда на ЗНАП, а не със справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ.

 

5. Въведена е възможност за деклариране и на доходи, облагаеми с окончателен данък

 

С § 4 е реализирана промяна в чл. 50а от ЗДДФЛ, който вече дава възможност за деклариране освен на необлагаеми доходи и на доходи, облагаеми с окончателен данък. Заглавието на посочената разпоредба е допълнено, а според новата редакция на чл. 50а, ал. 1 от закона местните физически лица могат да декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 придобитите през годината доходи, които са освободени от облагане по силата на този закон, придобитите доходи, облагаеми с окончателен данък по чл. 38, полученото имущество по наследство, завет и дарение, както и полученото имущество с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт. Така например доходите от дивиденти от български дружества вече ще могат да бъдат декларирани в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ от физическите лица, които са ги придобили.

 

Внимание: Тъй като разпоредбата се прилага от 01.01.2023 г., декларирането на такива доходи ще е възможно с подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г.

 

Видно от посочената разпоредба това все още е по желание на физическите лица, но вече е налице нова особеност, разписана в новата ал. 2 на разпоредбата на чл. 50а от ЗДДФЛ. Според нея данните за изплатени през годината доходи, предоставени по реда на чл. 73, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5, се считат за верни, в случай че лицата по ал. 1 не са декларирали друго в годишната данъчна декларация по чл. 50 от същия закон. В тази разпоредба е налице техническа грешка, тъй като както е видно по-горе в чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ има точки само от 1 до 4.

 

Посоченото в цитираната разпоредба означава, че когато физическо лице не е подало годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ или е подало, но не е попълнило Приложение № 13 на декларацията, но за него има информация от платци на доходи за изплатени необлагаеми доходи, както и доходи, обложени с окончателен данък, в този случай ще се взима информацията, която е предоставена от платците. Например при продажба на имущество на предприятие, същото ще посочи в справката само продажната цена на това имущество, която е заплатило на физическото лице. В същото време физическото лице има цена на придобиване на това имущество, която ако е посочена в декларацията, вероятно ще бъде приспадната при определянето на разполагаемия доход на това лице.

 

Например, ако лице не е декларирало получавана от него пенсия в годишната данъчна декларация, тази информация ще бъде взета от предоставените от НОИ данни за това лице.

 

Внимание: Разпоредбата се прилага в сила от 01.01.2023 г. и ще намери отражение при декларирането на доходите в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г.

 

6. Създадена е преходна разпоредба, свързана с годишното облагане на доходите за 2022 г., когато през годината са ползвани данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания при авансовото облагане на доходите

 

Според § 6, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗДДФЛ за целите на прилагане на чл. 48, ал. 3 (от определените данъци се приспада данъкът, авансово удържан и/или внесен през данъчната година за съответния данък) за 2022 г. във връзка с чл. 48, ал. 1 (размерът на данъка върху общата годишна данъчна основа) и в случаите, в които чл. 49 не е приложен (определяне на годишен данък за доходи от трудови правоотношения), данъкът, авансово удържан и/или внесен през данъчната година, се намалява със сумите, възстановени от работодателя по реда на § 2, ал. 7 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

 

Пример: Физическо лице, което има доходи от отдадено под наем имущество на друго физическо лице, има годишна данъчна основа за тези доходи в размер на 20000 лв., като за всяко от трите тримесечия дължи авансов данък в размер на 500 лв., а за последното тримесечие не дължи такъв. Лицето е приложило авансово данъчното облекчение за едно дете и е платило по-нисък размер на авансовия данък за второто тримесечие на 2022 г. с 300 лв., а за третото със 150 лв., т.е. общо е намалило дължимия авансов данък за двете тримесечия с 450 лв. Внесеният авансово данък в този случай е 1500 лв. – 450 лв. = 1050 лв.

 

На основание § 6, ал. 2 за целите на прилагане на чл. 49, ал. 5 и 6 за 2022 г. размерът на удържания от работника/служителя през годината данък, съответно размерът на авансово удържания данък, се намалява със сумите, възстановени от работодателя по реда на § 2, ал. 7 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

 

Припомням, че при авансовото ползване на данъчните облекчения по силата на § 2 от ПЗР на ЗДБРБ за 2022 г. беше предвидено от месечната данъчна основа за месец юли и/или октомври да се приспадат конкретно посочени в закона суми според броя на децата (за 6 месеца от януари до юни и за 3 месеца от юли до септември), когато лицата са избрали тази възможност. На основание § 2, ал. 7 от ПЗР на ЗДБРБ за 2022 г., когато сумата на съответното данъчно облекчение е по-голяма от размера на месечната основа за месец юли и/или октомври, работодателят можеше да възстанови 10 на сто от разликата на лицето, а за доходите, придобити като морско лице - 1 на сто от разликата.

 

Например за служител с месечна данъчна основа за месец юли и октомври в размер на 1000 лв. и три ненавършили пълнолетие деца, размерът на облекчението за шестте месеца се приспадаше от основата за месец юли и беше възможно да се получи отрицателна разлика в случая - 8000 лв. (1000-9000) и за трите месеца от основата за месец октомври отрицателна разлика в размер на 3500 лв. (1000-4500). При положение, че работодателят е приложил § 2, ал. 7 от ПЗР на ЗДБРБ за 2022 г. за тези два месеца не е удържал авансово данък и в същото време е възстановил 10% от тези разлики, в случая общо 1150 лв. за двата месеца, сума която ефективно е възстановил на лицето, и съответно е приспаднал от общата сума на дължимия данък за доходите от трудови правоотношения за всички лица за тези месеци. При годишното облагане на доходите от трудови правоотношения за 2022 г., тази възстановена сума се приспада от удържания авансово данък. Съответно тази сума се посочва в колона 10 от служебната бележка (образец № 1) и в колона 7а от справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ. Авансовият данък, който не е удържан на лицето за месец юли и август не се включва в посочената сума, тъй като това не е възстановен данък по смисъла на § 2, ал. 7 от ПЗР на ЗДБРБ за 2022 г.

 

Внимание: Тези разпоредби влизат в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“, тъй като касаят годишното облагане на доходите на физическите лица, придобити през 2022 г., което при някои работодатели се извършва до 31 декември 2022 г.

 

 

II. Промени, реализирани с § 30 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗДБРБ за 2022 г. относно размера на разходите за дейността за лица, упражняващи свободна професия като адвокат

 

С § 30 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на ЗДБРБ за 2022 г. в ЗДДФЛ е реализирана промяна по отношение на въвеждането на нов размер на разходите за дейността за лицата, упражняващи свободни професии. В тази връзка в чл. 29, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ е създадена нова буква „г“ според която облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като придобитият доход се намалява с 40 на сто за разходи за дейността за доходи от упражняване на свободна професия като адвокат. В чл. 29, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ изрично е посочено че става въпрос за доходи от упражняване на свободна професия, извън тази по т. 2, буква „г“. Предвид така реализираната промяна вече само лицата, които упражняват свободна професия като адвокат ще имат право на приспадане на нормативно определени разходи в размер на 40 на сто. За останалите лица, упражняващи дейност като свободна професия, например нотариуси, експерт-счетоводители, одитори, вещи лица, частни съдебни изпълнители и други се запазва размерът на разходите за дейността, които се приспадат при формирането на облагаемия доход, а именно 25 на сто.

 

Този доход ще бъде с код 3061 и вече е заложен в образеца на служебната бележка по чл. 45, ал. 5 от ЗДДФЛ. По принцип тези лица са самоосигуряващи се лица и би следвало те да издават документ по чл. 9 от ЗДДФЛ, а платецът да не им удържа авансов данък, когато те са декларирали пред него че са самоосигуряващи се лица, съответно да не им издава и служебна бележка.

 

 

III. Промени, реализирани с § 7 от ПЗР на Закона за прилагане на разпоредби на ЗДБРБ за 2022 г., ЗБДОО за 2022 г. и ЗБНЗОК за 2022 г.

 

1. Въведена е възможност за ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания при авансовото облагане на доходите

 

Предвид по-високите размери на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания и предотвратяването на надвнасяне на данък, който след това да бъде възстановяван за сега със Закона за прилагане на разпоредби на ЗДБРБ за 2022 г., ЗБДОО за 2022 г. и ЗБНЗОК за 2022 г. се дава възможност за ползване на тези облекчения при авансовото облагане на доходите, както беше и за 2022 г., но с някои разлики. Срокът по чл. 1 за прилагането на този закон е срокът до приемането на Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г., Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г. и Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г., но за срок не по-дълъг от три месеца. Според § 1 от ПЗР на същия закон срокът по чл. 1 спира да тече от деня на разпускане на Народното събрание до деня на конституиране на следващото Народно събрание.

 

1.1. Ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания при авансовото облагане на доходите от трудови правоотношения

 

По силата на § 7, ал. 1 от ПЗР на Закона за прилагане на разпоредби на ЗДБРБ за 2022 г., ЗБДОО за 2022 г. и ЗБНЗОК за 2022 г. в срока по чл. 1 данъчните облекчения за 2023 г. по чл. 22в и 22г от ЗДДФЛ за деца и за деца с увреждания могат да се ползват и чрез намаляване на месечната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения след прилагане на чл. 42, ал. 3 от същия закон със следните суми:

 

1. за едно ненавършило пълнолетие дете – в размер на 500 лв.;

2. за две ненавършили пълнолетие деца – в размер на 1000 лв.;

3. за три и повече ненавършили пълнолетие деца – в размер на 1500 лв.;

4. за дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – в размер на 1000 лв.

 

Работникът/служителят еднократно избира да приложи авансовото ползване на данъчно облекчение по ал. 1 чрез предоставяне на писмена декларация пред работодателя, с която декларира, че:

 

1. за прилагане на всяко от данъчните облекчения следва да изпълни условията, предвидени в чл. 22в и 22г от ЗДДФЛ;

2. другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва авансово намалението за съответната данъчна година;

3. работникът/служителят няма да ползва данъчните облекчения при друг работодател.

 

Според § 7, ал. 3 от този закон данъчното облекчение се ползва авансово по реда на ал. 1 до размера на сумата от месечната данъчна основа за доходи от трудово правоотношение на лицето, определена по реда на чл. 42, ал. 1 – 3 от ЗДДФЛ.

 

На основание ал. 4 от посочената разпоредба при прилагане на ал. 1 и за целите на чл. 42, ал. 4 от ЗДДФЛ месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 3 от ЗДДФЛ се намалява и със съответните суми по ал. 1 при спазване на изискването на ал. 3.

 

Следователно при прилагането на тези разпоредби и ползването на двете данъчни облекчения при авансовото облагане на доходите от трудови правоотношения вече това ще става до размера на месечната данъчна основа за съответния месец и няма да е налице допълнително възстановяване на суми, което беше приложимо само за 2022 г.

 

При тази възможност от месечната данъчна основа ще се приложат намаленията според вида на данъчното облекчение и неговия размер, в зависимост от броя на децата. От месечната данъчна основа на физическите лица за съответния месец се приспадат и месечните размери на данъчните облекчения за намалена работоспособност и за доброволно осигуряване и застраховане, когато лицата имат право да ползват тези облекчения.

 

Пример: Физическо лице има месечна данъчна основа за месец януари 2500 лв. и три ненавършили пълнолетие деца. В този случай дължимият данък за месец януари на лицето е 250 лв. Ако лицето избере да ползва авансово облекчението, от 2500 лв. ще се приспаднат 1500 лв. и на лицето за месец януари ще се удържи авансов данък върху сумата от 1000 лв. в размер на 100 лв., т.е. 150 лв. авансов данък за месец януари няма да му бъде удържан. Следва да се отбележи, че този механизъм не означава, че на лицето за месеца са му възстановени 150 лв., а че тази сума не му е удържана.

 

Ако обаче месечната данъчна основа на това лице е 1000 лв. и съответно дължимият данък за месец януари е 100 лв., на лицето няма да му бъде удържан авансово данък.

 

Запазва се подходът авансовото ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания да става само по желание на физическите лица на базата на писмена декларация пред работодателите им, като в закона не е регламентиран конкретен срок за нейното предоставяне. Важно е тази декларация да бъде писмена и с нея задължително да се декларират изброените три обстоятелства, а представянето й е необходимо условие за прилагане на облекченията при авансовото облагане на доходите от трудови правоотношения. Декларациите за ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания (образци 2005 и/или 2006) не се представят на работодателя при авансовото ползване на облекченията. Тези декларации ще се представят на работодателите по основното трудово правоотношение през месец декември във връзка с годишното облагане и преизчисляване на доходите от трудови правоотношения или при подаването на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ от физическите лица. Също така не е налице изискването лицата да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични вземания при авансовото ползване на облекченията.

 

Няма изискване данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания да се ползват авансово само при работодател по основното трудово правоотношение, но тъй като годишното облагане се прилага само от работодателя по основното трудово правоотношение, при наличието на повече от един работодател е препоръчително облекченията да се ползват авансово при основния работодател. Също така двете облекчения може да се прилагат авансово и от лицата по § 1, т. 26, б. „и“ от ДР на ЗДДФЛ – съдружници, член-кооператори, както и акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери.

 

Важно е да се има предвид, че когато в нарушение данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания са ползвани авансово чрез повече от един работодател и/или от повече от едно лице, всяко от лицата, ползвали авансово облекченията, дължи частта от данъка, съответстваща на размера на ползваното облекчение.

 

1.2. Ползване на данъчните облекчения при авансовото облагане на доходите от друга стопанска дейност и от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на движимо или недвижимо имущество

 

Според § 7, ал. 5 от ПЗР на Закона за прилагане на разпоредби на ЗДБРБ за 2022 г., ЗБДОО за 2022 г. и ЗБНЗОК за 2022 г. в случаите на авансово облагане по чл. 43 и 44 от ЗДДФЛ данъчните облекчения по чл. 22в и 22г от същия закон могат да се прилагат чрез намаляване на размера на дължимия авансов данък, при условие че другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва авансово намалението за съответната данъчна година.

 

В съответствие с § 7, ал. 6 от същия закон намаляването по ал. 5 на размера на дължимия авансов данък за тримесечията в срока по чл. 1 е до размера на дължимия авансов данък, но не повече от:

 

1. за едно ненавършило пълнолетие дете – 150 лв.;

2. за две ненавършили пълнолетие деца – 300 лв.;

3. за три и повече ненавършили пълнолетие деца – 450 лв.;

4. за дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – 300 лв.

Предвид това при ползването на облекченията за доходите от друга стопанска дейност и от наем механизмът, който се използва е с намаление на размера на дължимия авансов данък, а не на данъчната основа, както беше и за предходната година. Това е една особеност, която се прилага само при авансовото ползване на тези облекчения за посочените доходи, тъй като принципно облекченията се приспадат от данъчната основа.

 

Според § 7, ал. 7 от ПЗР на Закона за прилагане на разпоредби на ЗДБРБ за 2022 г., ЗБДОО за 2022 г. и ЗБНЗОК за 2022 г. алинея 5 не се прилага, когато:

 

1. размерът на авансовия данък се определя и удържа от платеца на дохода;

2. лицето има доходи от трудови правоотношения и е приложило ал. 5.

 

Алинея 8 от посочената разпоредба предвижда лицата, които прилагат чл. 43, ал. 8 от ЗДДФЛ да не прилагат ал. 5 и 6 от този закон, което означава че тези разпоредби не се прилагат за лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица в случаите по чл. 29а (земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци). Тези лица могат да ползват данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания само при годишното облагане на доходите с подаване на годишна данъчна декларация.

 

И при тези доходи изрично е посочено, че когато в нарушение на условието на § 7, ал. 5 от ПЗР на Закона за прилагане на разпоредби на ЗДБРБ за 2022 г., ЗБДОО за 2022 г. и ЗБНЗОК за 2022 г. данъчното облекчение по чл. 22в и/или чл. 22г от ЗДДФЛ е ползвано авансово чрез повече от един работодател и/или от повече от едно лице, всяко от лицата, ползвали авансово облекченията, дължи частта от данъка, съответстваща на размера на ползваното облекчение.

 

Пример: Физическо лице, извършва дейност като свободна професия, самоосигуряващо се лице е, само определя авансов данък и има две ненавършили пълнолетие деца. Облагаемият доход от дейността, намален с вноските които лицето е задължено да прави за своя сметка за първото тримесечие на 2023 г., е в размер на 6000 лв. В този случай дължимият авансов данък за това тримесечие на лицето е 600 лв. Ако лицето избере да ползва авансово облекчението от дължимия данък 600 лв. приспада размерът за две деца - 300 лв. и дължимият му данък за това тримесечие вече става 300 лв. вместо 600 лв., като това ще е сумата, която лицето ще декларира в декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ за дължимите данъци (образец 4001) за първото тримесечие на 2023 г.

 

В декларацията няма специално място за отбелязване на авансовото прилагане на облекченията. В случай че при прилагане на данъчните облекчения не е налице дължим данък, декларацията за съответното тримесечие не следва да бъде подавана - например ако дължимият авансов данък за първото тримесечие на лицето е 200 лв., но сумата която следва да бъде приспадната е 300 лв., няма да има дължим авансов данък за това тримесечие.

 

За доходите от други източници този ред не се прилага, тъй като при тях когато платецът на доходите не е предприятие или самоосигуряващо се лице, не е налице авансово облагане.

 

За сега няма промяна в размерите на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания. Размерите на тези облекчения за 2023 г. ще зависят от това какво ще се приеме в ЗДБРБ за 2023 г. или евентуална промяна в ЗДДФЛ.

 

 

            IV. Промени в ЗДДФЛ, реализирани с § 29 от ПЗР на ЗИД на ДОПК в сила от 01.01.2023 г. във връзка с разширяване на обхвата на предоставяната информация за целите на задължителния автоматичен обмен

 

Според новата редакция на чл. 73а от ЗДДФЛ предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване - платци на доходи, предоставят на Националната агенция за приходите информация за доходите от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на недвижимо имущество, както и за доходите по чл. 37, ал. 1, т. 6 и 9, начислени и/или изплатени в полза на физически лица, местни на друга държава - членка на Европейския съюз. Информацията се предоставя веднъж годишно с декларацията по чл. 55, ал. 1, подавана за четвъртото тримесечие на годината.

 

Следователно обхватът на предоставяната по този ред информация е разширен и вече ще се предоставя такава и за изплатените през годината доходи от авторски възнаграждения начислени и/или изплатени в полза на физически лица, местни на друга държава - членка на Европейския съюз. Тази разпоредба ще се прилага при предоставянето на информацията за 2023 г. през 2024 г., но платците следва да имат предвид тази промяна във връзка със събирането на данните от чуждестранните лица.

 

За тази информация за 2023 г. няма да се дава информация в справката по чл. 73, ал. 1 за изплатените доходи, когато информацията е предоставена по този ред специален ред.

 

 

V. Други промени в ЗДДФЛ

 

Промяна, реализирана с преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (обн. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.). Направена е редакционна промяна, касаеща наименованието на Министерство на земеделието, като изрично е посочено че администратор на държавната помощ по чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ е министърът на земеделието.