Промени в ЗОПБ

10 април, 2018

В ДВ, бр. 31 от 10. 04. 2018 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗИД ЗОПБ), като е въведена нова ал. 5 в чл. 4 и съответно са направени кореспондиращи редакционни поправки в следващите алинеи -  чл. 4, ал. 6 - 9.

С промяната се създава нова възможност за обслужваните от БНБ бюджетни организации и на техни подведомствени разпоредители с бюджет за събиране на приходи чрез картови плащания.

Както е посочено в Мотивите към проекто - закона на ЗИД ЗОПБ за физическите и юридическите лица се създава още един удобен и безплатен начин за плащане на дължими от тях суми по бюджетите на съответните бюджетни организации.

Назад към новините