Промени в ЗТТИСИ

22 октомври, 2019

В ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г. е публикуван Закон за измененията и допълненията на Закона за тютюна, тютюневите изделия и свързаните с тях изделия (ЗИД ЗТТИСИ), чрез които се привежда националното законодателство в съответствие правото на Европейския съюз, като по-голямата част от разпоредбите са в сила от 22.10.2019 г. 

 

Регламентира:

 

  • се кои лица,
  • в каква форма, условия и ред

следва да предоставят данни чрез Общия електронен портал на Европейския съюз при съобразяване с Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2186 на Комисията от 25 ноември 2015 година за установяване на формат за представянето и предоставянето на информация за тютюневи изделия (OB, L 312/5 от 27.11.2015г.)

 

В тази връзка в ноемврийския брой на списание «Данъци ТИТА» ще бъде публикувана кратка информация за направените  промени, важна за:

 

  • производителите и вносителите на нови и/или изменени цигари, пури, пурети, тютюн за ръчно свиване на цигари, тютюн за лула, тютюн за дъвчене, тютюн за смъркане, тютюн за орална употреба и тютюн за водна лула,
  • производителите и вносителите на електронни цигари и/или контейнери за многократно пълнене,
  • производителите, вносителите или лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава – членка на Европейския съюз, нови тютюневи изделия, изделия за пушене, различни от тютюневи изделия

 

С цел да информираме своевременно изброените по-горе лица за промените я публикуваме предварително.

Назад към новините