Две нови електронни услуги относно подаване на информация за трансгранични данъчни схеми

08 януари, 2021

На интернет страницата си НАП информира за две нови е-услуги:

 

  • „Разкриване на трансгранични данъчни схеми“ и
  • „Разкриване съгласно чл. 143я¹, ал. 13 от ДОПК от консултант, който се позовава на професионална тайна“.

Те ще осигурят възможност на консултанти и данъчнозадължени лица по трансгранични данъчни схеми да изпълнят своите задължения съгласно глава шестнадесета, раздел VII „Особени правила за автоматичния обмен на информация за трансгранични данъчни схеми“ от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).
 

Виж по въпроса материала на Иван Антонов, данъчен експерт: "Оповестяване на трансгранични данъчни схеми - коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс" от февруарския брой на списанието от 2020 г., публикуван и в Рубрика "Безплатно".

 

Относно сроковете за предоставяне на информация следва да се има предвид разпоредбата на § 6 от ПЗР към ЗИДДОПК (обн. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2020 г.).

Назад към новините