Относно обхвата на на необлагаемите доходи по трудови правоотношения в справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ

На интернет страницата на НАП е публикувано разяснение относно обхвата на необлагаемите доходи по трудови правоотношения, изплатени през 2022 г., които работодателите трябва да посочват в образеца на справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ.  

 

Обърнато е внимание, че промените по отношение на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, ще се прилагат за доходи, изплатени след 01.01.2023 г., и нямат отношение към данните, които ще се подават за 2022 г.


За абонатите на пакет ТИТА 3.0. очаквайте материал, посветен на промените в Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, във февруарския брой на е-сп. "Данъци ТИТА".