Промени в НКС, НСКСЧ и Тарифата за таксите в АВ

Най-актуалното, винаги - TITA.BG


В ДВ. бр.  27 от 24.3.2023 г. са обнародвани:

 

 

Създава се „Раздел IIв. Такси, събирани по Закона за особените залози". Отменя се Тарифата за държавните такси, събирани от Централния регистър на особените залози по Закона за особените залози, приета с ПМС № 128 от 1997 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 1997 г.; изм., бр. 37 от 1998 г. и бр. 66 от 2003 г.).
 

Виж доклада относно мотивите за промените.

 

 

Промените целят да се преодолеят констатирани неясноти и празноти в нормативната уредба, актуализиране на разпоредби, както и гарантиране адекватен размер на командировъчните пари при командироване в страната (40 лв. на ден). 
 

Виж доклада относно мотивите за промените.

 

 

Основните изменения в наредбата са свързани с определянето на нови размери на дневните и квартирните пари, които работниците и служителите имат право да получат при командироване в чужбина.

 

Виж доклада относно мотивите за промените.


За абонатите на е-сп. "Труд и осигуровки ТИТА" e публикуван в аванс от априлския брой материала "Коментар на промените в Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина".