Нова европейска Директива относно равното заплащане между мъжете и жените и за прозрачност на заплащането

Най-актуалното, винаги - TITA.BG


На 17 май 2023 г. в Официален вестник на Европейския съюз беше публикувана Директива (ЕС) 2023/970 на Европейския парламент и на Съвета от 10 май 2023 година за укрепване прилагането на принципа на равно заплащане на жените и мъжете за равен труд или за труд с равна стойност чрез прозрачност в заплащането и механизми за прилагане (Директивата).

 

Независимо, че принципът на равно за плащане за еднакъв или равностоен труд вече е уреден в чл. 243 на Кодекса на труда, приетата Директива въвежда редица подробни изисквания по отношение на определянето и прозрачността на възнагражденията, събирането на данни и докладването за разликите в заплащането, които може да се очаква, че ще поставят определени предизвикателства както за работодателите (публични и частни), така и за администрацията.

 

Всички работодатели от публичния и частния сектор ще е необходимо да направят преглед на вътрешните си правила за работните заплати, като гарантират, че в тях се използват неутрални по отношение на пола критерии за определяне на възнагражденията.

 

Всички те ще трябва:

 

  • да направят преглед и на възнагражденията на наетите от тях работници и служители и

 

  • да предприемат действия за отстраняване на разликите в заплащането между мъжете и жените, а

 

  • при констатирани необосновани разлики от повече от 5% в средното ниво на заплащане на жените и мъжете ще е необходимо в сътрудничество с наетите от тях работници и служители да извършат съвместна оценка на възнагражденията с цел тяхното коригиране.


В допълнение към това, средните и големи предприятия ще е необходимо да предприемат и действия за осигуряване на необходимия човешки ресурс и административен капацитет за изпълнение изискванията за периодично докладване в изпълнение на чл. 9 Директивата, което също е не лека задача.

 

Не по-малки предизвикателства ще постави и самият процес на транспониране на Директивата, което налага започване на работа в тази насока възможно най-скоро, с оглед на спазването на срока за транспониране - 7 юни 2026 г.


За абонатите на  е-сп. "Труд и осигуровки ТИТА" в аванс от юнския брой, който ще бъде публикуван на 15.06.2023 г., е представен коментар: "Нови европейски задължения по отношение на равното заплащане между мъжете и жените и за прозрачност на заплащането".