е-списание „Труд и осигуровки“

Труд и осигуровки ТИТА

БРОЙ

СЪДЪРЖАНИЕ

Ежемесечно онлайн списание "Труд и осигуровки ТИТА" е издание на "Трансфер Инкъм Такс Адвайзъри" ООД, ISSN 2815-3014

Редакционна колегия:

Людмила Мермерска, доц. д-р по икономика – гл. редактор
Мартин Захариев, доц. д-р, адвокат-специалист по трудово и осигурително право
Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП