04.01. Трудов договор

2022 г.

 

КТ. КСО. ЗДДФЛ. Относно правоотношението, осигуряване и данъци на ЧФЛ - управител (изпълнителен директор) на ТД

 

ІІІ. Трудов договор

 

2021 г.


КТ. КСО. ЗДДФЛ. Относно наемането, осигуряването и облагането на непълнолетно лице - художник
 

2020 г.

 

За допустимостта управител или съдружник в дружеството с ограничена отговорност да работи едновременно и по трудово правоотношение със същото дружество

 

КТ. Сключване от председател на УС на ЮЛНЦ на ТД със същото ЮЛНЦ

 

2019 г.

 

КТ. Характер на правоотношението при извършване на услуги по предмета на дейност от управителя на ЕООД

 

КТ. Възможност за извършване на дейност по продажба на лекарства от управител на аптека-несобственик

 

КТ. Разминаване на клауза в индивидуалния ТД и правилника за вътрешния трудов ред

 

КТ. Възможност за сключване на трудов договор за управление и контрол на дружество

 

2018 г.

 

Работа по трудов договор и по договор за управление и контрол в едно и също ООД

 

Наемане по трудов договор на лице в качеството на домашна помощница от друго физическо лице

 

2017 г.

 

КТ. Възможност регистриран земеделски производител - физическо лице да сключи трудов договор с друго лице

 

КТ. Относно възможността за сключване на трудов договор от страна на гражданско дружество

 

КТ. Относно счетоводни услуги по граждански договор без възнаграждение

 

КТ. Относно трудов договор със собственик на ЕООД

 

2016 г.

 

КТ. Относно място на работа на търговци и сервизни техници с предоставени служебни автомобили