04.02. Отделни видове трудови договори

2024 г.

 

Промени в трудовото законодателство, въведени със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (обн. ДВ, бр. 27 от 29 март 2024 г.)

 

2023 г.

 

ІV. Видове трудови договори (Част II - трудов договор за надомна работа и работа от разстояние)

 

КТ. Относно предварително връчване на заповед за прекратяване на ТД с клауза срок за изпитване по чл. 71 КТ

 

МТСП. Относно задължението на работодателя да разреши надомна работа на майка до 6-годишна възраст на детето


МТСП. Относно извършване на работа от разстояние за български работодател при място на работа в друга държава


МТСП. Относно уговаряне на повече от едно работно място в договор за извършване на работа от разстояние


МТСП. Относно код по ЕКАТЕ в уведомлението по чл. 62, ал. 5 КТ при работа от разстояние от различни работни места (адреси)


МТСП. Относно разходите за интернет при работа от разстояние


МТСП. Относно извършване работа от разстояние с място на работа (дома) в България за предприятие ползвател в друга държава

 

ІV. Видове трудови договори (Част IIІ - трудов договор с предприятие, което осигурява временна работа)

 

КТ. Относно момента на прекратяване на срочния трудов договор за заместване по чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ

 

ІV. Видове трудови договори (Част ІV - трудови договори за допълнителен труд и за вътрешно заместване)

 

ІV. Видове трудови договори (Част V - трудови договори за работа през определени дни в месеца и за краткотрайна сезонна селскостопанска работа)

 

КТ. Относно задължението за предоставяне на ваучери за храна на ученици по ТД за обучение в дуална форма по чл. 230 КТ

 

КТ. КСО. ЗДДФЛ. СИДДО. Относно сключването на трудов договор за работа от разстояние с люксембургски работодател

 

ІV. Видове трудови договори (Част VІ - трудови договори за обучение и стажуване)

 

МТСП. Относно възможността за договаряне на срок за изпитване при ТД за заместване по чл. 259 КТ

 

МТСП. Относно правото по чл. 312 и чл. 167б КТ на родител (осиновител) на малко дете да поиска промяна на режима на работа

 

2022 г.

 

Относно възможността да се сключат два трудови договора за пълно работно време   

 

КТ. Относно преобразуване на договор за неопределено време по чл. 67, ал. 1, т. 1 КТ в договор за работа през определени дни в месеца по чл. 114 КТ

 

КТ. КСО. Преобразуването на договор за допълнителен труд в основен и подаването на коригиращи данни в Декларация обр. 1

 

КТ. Прекратяване на срочен трудов договор до завършване на определена работа по чл. 68, ал. 1, т. 2 КТ с уговорен срок за изпитване

 

МТСП. Относно договор за допълнителен труд по чл. 111 КТ с работник или служител, работещ при условията на І-ва категория труд при друг работодател на същата категория труд


МТСП. Относно срок за изпитване при преминаване от договор за допълнителен труд към трудово правоотношение за пълно работно време със същия работодател за същата работа

 

Промени в трудовото законодателство, въведени със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (обн. ДВ, бр. 62 от 5 август 2022 г.)

 

МТСП. Относно възможността за сключване на договор за допълнителен труд със същия работодател през време на ползване на служебен отпуск

 

МТСП. Относно работите, които има сезонен характер по смисъла на чл. 68, ал. 3 КТ

 

ІV. Видове трудови договори (Част I – договор за неопределено време и определен срок; промяна на срока на трудовия договор; договор със срок за изпитване)

 

2021 г.

 

КТ. Сключване на ТД по чл. 110 КТ или по чл. 114 КТ с един и същ работодател за сходни длъжности

КТ. Относно превръщането на договора за допълнителен труд в основен

КТ. Относно вида на трудовия договор при периодична необходимост от работна сила

КТ. Закрила при уволнение на бременна работничка или служителка при договор със срок за изпитване по чл. 70-71 от КТ

 

КТ. Работно време и време на разположение при работа от разстояние, изразяваща се в комуникация по телефон

 

КТ. КСО. Относно наемането на работник или служител от регистриран земеделски стопанин

 

КТ. Изпитателен срок при наемане на работник или служител от предприятие ползвател

 

КТ. Удължаване на срочен трудов договор и закрила на трудоустроени

 

Промени в трудовото законодателство, въведени със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (обн. ДВ. бр. 107 от 18.12.2020 г.)

 

КТ. Относно изменението на работното време при договор по чл. 114 КТ за работа през определени дни в месеца

 

2020 г.

 

КТ. Задължение за работа на официален празник и възможност за ползване на отпуск

 

Разлика между надомната работа и работата от разстояние

 

КТ. Полагане на труд по шест трудови правоотношения

 

КТ. ЗКПО. ЗДДФЛ. КСО. Третиране на консумативни разходи за работното място съгласно по чл. 107в, ал. 2, т. 5 от КТ

 

Част I - Възможни действия на работодателите при извънредни ситуации от гледна точка на българското трудово законодателство (малко след публикуване на материала беше приет Закона за мерките за извънредно положение, който въведе допълнителни възможности за работодателите)

 

2019 г.

 

КТ. КСО. Относно оформяне на трудов договор за вътрешно заместване по чл. 259 от КТ

 

КТ. Възнаграждение на работници, наети по чл. 114 от КТ

 

2018 г.

 

КТ. Трудов договор за работа през определени дни от месеца

 

КТ. Освобождаване при трудов договор със срок на изпитание при болничен лист от същата дата

 

КТ. Срок на договор по програма „Помощ при пенсиониране“

 

КТ. Сключване на два трудови договора с един работодател

 

Наемане на сръбски гражданин за онлайн услуги за български сайт

 

2017 г.

 

Третиране по реда на КТ, КСО и ЗДДФЛ при организиране на строителство от физическо лице за лични нужди

 

2016 г.

 

КТ. Относно посредническа дейност при наемане на моряци

 

Относно отдаване на персонал под наем от дружество, което не разполага с лиценз от Агенцията по заетостта

 

КТ. Относно трети трудов договор на 4 часа

 

КТ. Относно работа при друг работодател по време на неплатен отпуск

 

2015 г.

 

КТ. Относно обезщетение при прекратяване на трудово правоотношение