20.01. Сключване на индивидуален трудов договор с международен елемент

2023 г.

 

КТ. КСО. ЗДДФЛ. СИДДО. Относно сключването на трудов договор за работа от разстояние с люксембургски работодател

 

КТ. КСО. ЗЗДФЛ. Относно украински гражданин, работещ от територията на Украйна, нает от български работодател

 

Участие на заетите лица в учредяването и дейността на европейското дружество (част I - Правна уредба и форми на участие)

 

Участие на заетите лица в учредяването и дейността на европейското дружество (част II - страни в процедурата за преговори; специален орган за преговори)

 

Участие на заетите лица в учредяването и дейността на европейското дружество (част III - процедура за провеждане на преговори)

 

Участие на заетите лица в учредяването и дейността на европейското дружество (част IV - споразумение за условията на участие на работниците и служителите в ЕД)

 

2022 г.

 

КТ. КСО. ЗДДФЛ. Относно работа от разстояние с работно място в чужбина

 

I. Представителство на работниците и служителите

 

2021 г.


КСО. ЗДДФЛ. Трудов договор с чуждестранен работодател от ЕС

 

Признаване и изпълнение на съдебни решения по трудови спорове съгласно Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела

2020 г.


Трудов договор с работник извън ЕС - международно право, осигуровки

Трудов договор с работодател извън ЕС - международно право, осигуровки, данъци

Работа чрез интернет платформи като предизвикателството пред трудовото право

Компетентност и приложимо право към индивидуалните трудови договори с международен елемент 
 
2019 г.


КТ. КСО. ЗДДФЛ. Граждански договор за извършване на услуга в страна от ЕС

КТ. КСО. ЗДДФЛ. Назначаване на работник от друга държава – членка или трета страна, който няма да пребивава в България, за маркетингови услуги

2017 г.


КТ. Относно зачитане на трудов стаж при работа в трета страна

КТ. Относно право на отпуск по чл. 167а от КТ