16. Пренасяне на данъчна загуба (чл. 70 - 74)

2024 г.

 

Пример: Определяне на размера на загубата за пренасяне
 

2020 г.


ЗКПО. Пренасяне на загуба от наследник на починал едноличен търговец

ЗКПО. Прекратяване на МСД в чужбина и пренасяне на загуба при метода „Освобождаване с прогресия” 

2015 г.


Пренасяне на данъчна загуба с източник страната и с източник чужбина при наличие на МСД в чужбина

2014 г.


ЗКПО. Относно пропуск, свързан с непопълване на Справката за пренасяне на загуба
(Действащият образец на ГДД по чл. 92 от ЗКПО – не предвижда прилагането на тази Справка към ГДД по чл. 92 от ЗКПО.)


2013 г.


ЗКПО. Пренасяне на данъчна загуба

ЗКПО. Право на пренасяне на загуба при прeобразуване на дружество чрез придобиване чрез вливане

2012 г.


ЗКПО. Деклариране на данъчна  загуба през 2011 г. в Справка 4 – пренасяне на данъчни  загуби от ГДД по чл. 92 от ЗКПО (Действащият образец на ГДД по чл. 92 от ЗКПО – не предвижда прилагането на тази Справка към ГДД по чл. 92 от ЗКПО.)