17. Коригиране на счетоводни грешки (чл. 75 - 81)

2023 г.

 

ЗКПО. Издадени счетоводни документи и признаването им по ЗКПО

 

ЗСч. ЗКПО.  Относно разходи, възникнали през 2022 г., за които се узнава след подаване на ГДД  по чл. 92 и ГФО

 

ДОПК. Относно подаване на коригираща ГДД по чл. 92 по инициатива на ревизираното лице

 

2021 г.


ЗСч. ЗКПО. Коригиране на счетоводна грешка за минали години

2020 г.


ЗКПО. Погасяване на задължение към съдружник, отписано като приход преди повече от 6 години

 

2019 г.


ЗКПО. ЗСЧ. ЗЗД. Счетоводно и данъчно третиране по реда на ЗКПО при трансформиране на задължение във фонд „Резервен“

 

2018 г.


Счетоводно и данъчно третиране при получена фактура през 2018 г. за извършени СМР през 2017 г.

2016 г.

 

ЗКПО. Относно прилагане на чл. 75, ал. 3 от ЗКПО при наличие на РА за периода на допускане на грешката

ЗКПО. Изтичане на давностен срок на вземане на съдружник от консорциум 

 

ЗКПО. Относно грешка от минали години при регулиране на слаба капитализация 


2015 г.


ЗКПО. Относно допусната грешка, свързана с временни разлики

2014 г.


ЗКПО. Деклариране на преотстъпен данък, подлежащ на възстановяване

2014 г.


ЗКПО. Относно пропуск, свързан с непопълване на Справката за пренасяне на загуба
(Действащият образец на ГДД по чл. 92 от ЗКПО – не предвижда прилагането на тази Справка към ГДД по чл. 92 от ЗКПО.)

 

2013 г.


ЗКПО. Отписване на задължение за съучастие (дивидент)

Относно промените в механизма на корекция на грешки от минали години по реда на ЗКПО, в сила от 01. 01. 2013 г.

2012 г.


Данъчна практика относно третирана на счетоводна грешка за целите на ЗКПО

Съдебна практика относно третиране на счетоводна грешка за целите на ЗКПО

ЗКПО. Открита счетоводна грешка, свързана с предходни ревизирани периоди

2011 г.


Промени при третиране на счетоводни грешки във връзка с данъчни амортизируеми активи,
в сила от 01. 01. 2011 г.


ЗКПО. Корекция на грешка при данъчно преобразуване  

Данъчна практика във връзка с прилагане на разпоредбите на глава дванадесета “Счетоводни грешки” от Закона за корпоративното подоходно облагане

ЗКПО. Коригиране на грешки в корпоративния данък за 2010 г. при подаден верен ГФО в търговския регистър

ЗКПО. Корекция на грешки от минали години, свързана с неправилно преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели

2010 г.


ЗКПО. Корекция на данъчно задължение при допусната счетоводна грешка, открита след подаване на ГДД по чл. 92 от ЗКПО