03. Доходи от източници в Република България (чл. 8)

2023 г.

 

КТ. КСО. ЗЗДФЛ. Относно украински гражданин, работещ от територията на Украйна, нает от български работодател

 

2022 г.

 

КТ. КСО. ЗДДФЛ. Относно работа от разстояние с работно място в чужбина

 

Регламент (ЕО) № 883/2004. ЗДДФЛ. СИДДО. Граждански договор за писане на статии с български гражданин с местоживеене в Испания

 

ЗДДФЛ. Румънски граждани, работещи по ТД в България и Румъния

 

КСО. ЗДДФЛ. Български гражданин, работещ в България по граждански договор за швейцарско дружество

 

ЗДДФЛ. СИДДО. Статут на местно физическо лице на гражданин на Украйна с временна закрила

 

СИДДО. Граждански договор с руски гражданин с постоянен адрес в Турция

 

2021 г.


ЗДДФЛ. Продажба на недвижим имот от руски гражданин

 

ЗДДФЛ. ЗДДС. Извършване на консултантски услуги в полза на чуждестранно юридическо лице, без МСД в страната

 

СИДДО. Данъчно облагане в България на доходи на чуждестранни лица във връзка с продажба на софтуер

ЗДДФЛ. Обезщетения по КТ при прекратяване на правотношения от швейцарско дружество

ЗТМТМ. КТ. КСО. ЗДДФЛ. Наемане на циркови артисти от трета държава за работа в страната

СИДДО. Доходи от трудово правоотношение с работодател в Дубай

ЗДДФЛ. Третиране на доходи на лице завърнало се в България поради Covid 19, запазвайки правоотношението си с работодателя от Великобритания

КТ. КСО. ЗДДФЛ. Командироване на лица от страни на ЕС по договор за предоставяне на услуги в друга страна от ЕС


2020 г.


ЗДДС. ЗДДФЛ. КСО. Граждански договор с чуждестранно дружество, изпълняван в страната

ЗДДФЛ. Възнаграждение за услуги, извършвани от чуждестранно лице в Мексико

ЗДДФЛ. Обезщетение  по чл. 220, ал. 1 от КТ при дългосрочно командировани в чужбина местни лица

 

ЗДДФЛ. Трудов договор с чуждестранно лице за работа по интернет в България

ЗДДФЛ. Нощувки и кетъринг на чуждестранни работници по договор за предоставяне на персонал

СИДДО. Доходи на местно физическо лице от труд на територията на България с канадски работодател     

КСО. ЗДДФЛ. Граждански договори с  украински граждани, полагащи труд извън България

 

2019 г.


КТ. КСО. ЗДДФЛ. Назначаване на работник от друга държава – членка или трета страна, който няма да пребивава в България, за маркетингови услуги

ЗДДФЛ. СИДДО. КСО. Третиране на доходи на английски пенсионер, постоянно живущ в България

ЗДДФЛ. СИДДО. Възнаграждение на чуждестранно лице за консултация и стайлинг

ЗДДФЛ. Възнаграждение на чуждестранно лице за предоставен видео материал

ЗДДФЛ. Доходи от участие в борд на директорите в чуждестранни дружества, учредени в трета страна

Осигуряване и облагане на гръцки физически лица за услуги, предоставени в Гърция

ЗКПО. ЗДДФЛ. СИДДО. Данъчно облагане на доходи на чуждестранни лица, провеждащи обучение в България

ЗДДФЛ. СИДДО. Регламент (ЕО) № 883/2004. Трудов договор с български гражданин за работа на разстояние в страна от ЕС

ЗДДС. ЗКПО. ЗДДФЛ. КСО. Предоставяне на услуги на физически лица от територията на Турция

 

КТ. КСО. ЗДДФЛ. Граждански договор за извършване на услуга в страна от ЕС

 

2018 г.


Наемане на сръбски гражданин за онлайн услуги за български сайт

ЗДДФЛ. Полагане на личен труд от чуждестранно лице - собственик на ЕООД

ЗДДФЛ. Облагане при извършване на он-лайн услуги на чуждестранни лица

ЗДДФЛ. Доходът от наем от недвижим имот в Италия

ЗДДФЛ. Облагане на чуждестранно лице – управител и собственик на ЕООД

ЗДДФЛ. Третиране на ДУК с чуждестранно физическо лице

Осигуряване и облагане на лице с двойно гражданство (българско и турско), наето за работа в Белгия

Третиране по реда на ЗДДС и ЗДДФЛ на получена проектантска услуга от чуждестранно лице по смисъла на ЗДДФЛ

Третиране по реда на ЗДДС и ЗДДФЛ на доходи за консултантски услуги на чуждестранен гражданин, живущ в България, по договор с дружество извън ЕС

Осигуряване и облагане на доходи на румънски гражданин, съвместяващ работа по ДУК в Румъния и България

ЗДДФЛ. СИДДО. КСО. ЗДДС. Самоосигуряващо се лице, работещо по трудов договор в ОАЕ с местно дружество

 

2017 г.


ЗДДФЛ. Относно третиране на възнаграждение на чуждестранни артисти, вкл. разходи за престой

ЗДДФЛ. Относно продажба на дял в българско дружество от чуждестранно лице


2016 г.

 

Казус относно осигуряване и облагане на артисти извън ЕС, извършващи дейността си в чужбина

 

Казус относно данъчните и осигурителни задължения по граждански договори с чуждестранни физически лица, работещи извън страната

 

Казус относно третиране по реда на данъчното и осигурителното законодателство на договор за посредническа услуга с чуждестранно физическо лице

 

Относно третиране по реда на ЗДДФЛ, КСО и ЗДДС услуги от български гражданин, пребиваващ в Катар

 

СИДДО. Относно доходи от наем от къща за гости в Гърция

 

2015 г.


ЗДДФЛ. Облагане на наети чуждестранни лица, полагащи труд извън България

ЗДДФЛ. Облагане на доходи на български гражданин с източник чужбина

ЗДДФЛ. Третиране на възнаграждение в полза на чуждестранни физически лица

Осигуряване и облагане на чуждестранни физически лица, полагащи труд извън България в полза на българско дружество
 
ЗДДФЛ. Третиране на продажба на дялове в румънско дружество

Третиране по ЗДДС и ЗДДФЛ на местно физическо лице, регистрирано по ЗДДС, за доходи от международни проекти в страната и чужбина

 

2014 г.


ЗДДФЛ. Третиране на хонорари на артисти от ЕС, участващи във фестивали на територията на България и Франция

ЗДДФЛ. Третиране на възнаграждения за тестване на електронен продукт от чуждестранни физически лица извън България

ЗДДФЛ. Относно третиране на възнаграждения на местни асистенти, наети от евродепутат

 

2010 г.


Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ на доходи на чуждестранно физическо лице при полагане на труд на територията на страната, в случай когато възнаграждението се изплаща от чуждестранен работодател