04. Необлагаеми доходи, вкл. възможни грешки (чл. 13)

2023 г.

 

ЗДДФЛ. Относно компенсация по програмата за компенсиране разходите на небитовите крайни клиенти за електрическа енергия

 

Въпроси относно обхвата на необлагаемите доходи

 

ЗДДФЛ. Относно помощи, получени от собственик на апартамент за гости за разселени лица от Украйна

 

КСО. ЗДДФЛ. Относно получена финансова подкрепа от Министерство на културата за подпомагане на творчески проекти

 

ТЗ. ЗДДС. ЗКПО. ЗДДФЛ. ЗМДТ. Задължения на наследници на починал собственик на ЕООД

 

ЗДДС. ЗДДФЛ. Относно продажба на наследствен дял в ООД и получено допълнително обезщетение за пропуснати ползи

 

ЗДДФЛ. Относно доходи от пенсия, изплащани от корпоративен пенсионен фонд от Нидерландия въз основа на лични вноски  

 

Относно размера на дневните командировъчните пари по реда на Наредбата за командировките в страната, който се третира като необлагаем доход

 

КТ. ЗДДФЛ. Относно командироването на работници и служители на друго предприятие от фондация

 

Особености при данъчното третиране на доходите, придобити от физически лица, от международни организации

 

2022 г.

 

ЗДДФЛ. Продажба на три недвижими имота от лице, преместило се през годината извън България

 

ЗДДФЛ. Определяне на датата, към която апартамент в новопостроена сграда е „жилищен имот“

 

ЗДДФЛ. Относно третиране на лихви по действащи към 01.04.2022 г. депозити

 

ЗДДФЛ. Срок на притежаване на земя за целите на чл. 13, ал. 1, т. 1, б. “б“ ЗДДФЛ при промяна на статута й 

 

ЗДДФЛ. Доход от капаро по договор за продажба на имот при развалена сделка по вина на купувача

 

ЗСч. ЗДДФЛ. Вземания от ООД на починал съдружник, наследени от другите съдружници

 

ЗДДФЛ. Третиране на доходи от сделки с финансови инструменти, извършени на пазарите в Австралия, Хонг Конг и САЩ    
 

ЗДДФЛ. Третиране на доходите от лихви от корпоративни ценни книжа

 

Данъчно третиране на доходите от предоставяне на услуги по клинични изпитвания

 

2021 г.


ЗДДФЛ. Лихви от облигации, емитирани от държави-членки на ЕС и от трети държави

ЗСч. ЗДДФЛ. Прехвърляне в ЕООД с предмет строителство на УПИ, притежавано от физическото лице – собственик

ЗДДФЛ. Продажба на апартамент, придобит през годините на части по различен начин

ЗДДФЛ. Продажба на недвижим имот от руски гражданин

ЗДДФЛ. Помощ на регистрирани земеделски стопани по временна мярка погасяване на кредити

ЗДДФЛ. Помощ по мярка 21 получена от земеделските стопани, особено засегнати от кризата, предизвикана от Covid-19

ЗДДФЛ. Целева помощ за деца до 14-годишна възраст от Агенцията за социално подпомагане през 2020 г.

ЗДДФЛ. Дялове, предоставени на служители и последваща замяна на акции

 

ЗДДФЛ. Третиране на ежемесечна издръжка от бивш съпруг – чуждестранно лице
 

2020 г.


ЗДДФЛ. Третиране на обезщетенията във връзка с африканската чума по свинете

ЗДДФЛ. Третиране на творчески стипендии за подпомагане на творци

Апорт на дялове от местно физическо лице – чл. 13, ал. 4 или чл. 38, ал. 5 от ЗДДФЛ

ЗДДФЛ. Продажба на домейн имена

ЗДДФЛ. Третиране на суми, изплатени на наследници при смърт на служител

ЗКПО. ЗДДФЛ. Предоставени подаръчни карти в зависимост от извършени покупки  
ЗКПО. ЗДДФЛ. Маркетингова кампания с предоставяне на подаръчни карти в зависимост от извършени покупки

ЗДДФЛ. Данъчно третиране при наследяване на дял

 

2019 г.


ЗДДФЛ. Опрощаване на неизплатени ренти от регистриран земеделски стопанин

ЗДДФЛ. Третиране на предметни награди

Третирането на парични и предметни награди/печалби от игри, състезания и конкурси, в сила от 2019 г.

 

ЗДДФЛ. СИДДО. КСО. Третиране на доходи на английски пенсионер, постоянно живущ в България

ЗДДФЛ. Tретиране и документиране на предметни награди, раздавани на случаен принцип

ЗДДФЛ. КСО. Продажба на движимо имущество от физическо лице

ЗДДФЛ. Учредяване на право на строеж срещу апартаменти и гаражи

ЗДДФЛ. СИДДО. Регламент (ЕО) № 883/2004. Извънтрудови правоотношения с чуждестранно физическо лице за дейност извън България, вкл. ангажимент за пътувания

ЗДДФЛ. Предоставяне на бързи кредити, чрез сключване на договор за покупко - продажба на МПС, с последващ договор за обратен лизинг

ЗДДФЛ. ЗЗД. Третиране на депозит при сключване на договор за наем

ЗДДФЛ. Доходи на пациенти по договори за клинични изпитвания

Необлагаеми доходи (данъчна практика)

2018 г.

 

ЗДДФЛ. Формиране на доход от наем през гратисен период

Третиране на бакшиши в заведение по реда на ЗДДС, ЗКПО, КСО и ЗДДФЛ

Третиране по реда на ЗДДФЛ и ЗДДС продажба на УПИ и къща, построена по стопански начин

ЗДДФЛ. Доход при доброволна делба на имот, получен по наследство

ЗДДФЛ. Деклариране на дарение в ГДД по чл. 50

ЗДДФЛ. Приход от продажба, която се явява част от сделка за обратен лизинг

ЗДДФЛ. Държавна помощ на земеделски стопанин, облаган по чл. 29, под формата на обезщетение за щети от наводнение
 
ЗДДФЛ. Обезщетение за унищожена продукция на земеделски стопанин, облаган по чл. 29, по договор с експериментална лаборатория

ЗДДФЛ. ЗКПО. КСО. ЗДДС. Третиране на доходи на физическо лице от американска интернет платформа за игри дискусионно

ЗДДФЛ. Доходи от разпореждане с финансови инструменти на многостранна система за търговия

СИДДО. Продажба на недвижим имот по наследство от български гражданин, установен в Холандия

КТ. ЗДДФЛ. Командироване на български местни лица с поемане на разходи за квартирни и дневни по договор с английски възложител

Необлагаеми доходи (данъчна практика)
 

2017 г.


ЗДДФЛ. Относно третиране на възнаграждение на чуждестранни артисти, вкл. разходи за престой

ЗДДФЛ. Относно апорт на недвижим имот и последващо намаляване на капитала

Нови моменти и особености при облагането на доходите, придобити под формата на печалби и награди от игри на случайността  (От 01.01.2019 г. има промени по отношение на начина на облагане, когато игрите с облагаеми, както и от 01.012019 г. стойността на необлагаемата награда е увеличена на 100 лв.)

 

ЗДДФЛ. Изплащане на дял на наследници на починал съдружник

 

2016 г.

 

Данъчна практика по реда на ЗДДФЛ относно продажбата на недвижими имоти от местни физически лица

Съдебна практика относно третиране на доходи от продажба на недвижими имоти от местни физически лица по реда на ЗДДФЛ

Съдебна практика относно третиране на доходи от продажба на недвижими имоти от местни физически лица по реда на ЗДДФЛ  (продължение)

 

ЗДДФЛ. Третиране при наследяване на ЕТ  (От 01.01.2107 г. има промяна относно задължението на наследниците за деклариране на данък.)


Казус относно промоционална игра в чужбина (От 01.01.2017 г. е ограничен обхвата на необлагаемите печалба от игрите със случаен характер.) 


Казус относно обезщетение на донори при дейност по асистирана репродукция

ЗДДФЛ. Третиране на продажба на имот от наследник 

 

Казус относно осигуряване и облагане на артисти извън ЕС, извършващи дейността си в чужбина 

Данъчна практика относно третиране на средствата по програма "Еразъм +"

Противоречие между съдебната и данъчната практика при третиране по реда на ЗДДФЛ на игрите, при които печалбата се определя на случаен принцип (От 01.01.2017 г. разпоредбата на чл. 13, ал. 1, т. 21 от ЗДДФЛ е с нова редакция, която премахна анализирания проблем.)

ЗДДФЛ. Относно доходи от инвестиционен портфейл

 

2015 г.


Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ на лихви с източник България, придобити от местни физически лица 

ЗДДФЛ. Продажба на наследствен дружествен дял

Данъчна практика относно третиране по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ на апортирана дължима лихва в дялов капитал

ЗДДФЛ. Относно наследяване на предприятие на ЕТ (От 01.01.2107 г. има промяна относно задължението на наследниците за деклариране на данък.)


ЗДДФЛ. Относно дарение между физически лица

 

2014 г. 

 

Данъчна практика относно третиране на апорт на вземане по реда на ЗДДФЛ

Данъчна практика относно третиране на парични и предметни награди и печалби от участия в състезания и игри по реда на ЗДДФЛ, когато те не са раздадени от работодател или възложител (От 2019 г. в механизма на третирането на наградите има съществени промени.)

 

ЗДДФЛ. Относно договор по чл. 235 от КТ за професионална квалификация с лице от Дом за деца лишени от родителска грижа

ЗДДФЛ. Третиране на изплатен дял на наследници на починал съдружник - чужд гражданин

2012 г


Данъчна практика относно данъчно третиране на парично дарение от родителите
по смисъла на ЗДДФЛ, ЗМДТ и ЗДДС


2011 г.


Данъчна практика при третиране по реда на ЗДДФЛ и ЗКПО на обезщетения за вреди, получени от местни физически лица
 
ЗДДФЛ. Третиране на международна награда  за участие в конкурс

 

2010 г.

 

Данъчно третиране на непаричната вноска (апорт) по реда на ЗДДФЛ (От 01.01.2017 г. третирането на непаричната вноска се специфицира в определени случаи на намаляване на капитала.)