06.01. Обща част (чл. 24, т. 26 от §1 на ДР)

2024 г.

 

ЗСч. ЗДДФЛ. Относно счетоводно отчитане на наем за сметка на работодателя за лица по ЗТМТМ

 

2023 г.

 

ЗДДФЛ. ЗКПО. Относно данъчно третиране на еднолично адвокатско дружество

 

КТ. КСО. ЗДДФЛ. Относно понятията „добросъвестно“ и „технически грешки“ при изплатено в повече недължимо трудово възнаграждение и дължимост на осигуровки и данък

 

КТ. КСО. ЗДДФЛ. СИДДО. Относно сключването на трудов договор за работа от разстояние с люксембургски работодател

 

Данъчна практика по реда на ЗДДФЛ при предоставяне на финансови инструменти на служители на български дружества, принадлежащи към международни корпоративни групи

 

ЗДДФЛ. Относно облагане и деклариране на доходи от чуждестранно лице, командировано в клон в България    

 

КТ. КСО. ЗДДФЛ. Относно минималните ставки на заплащане на шофьори при командироване в рамките на предоставянето на услуги

 

КТ. КСО. ЗДДФЛ. Относно полагане нa труд от разстояние от индийски гражданин за български работодател

 

2022 г.

 

ЗДДФЛ. Ред на облагане на присъдено обезщетение по чл. 225, ал. 1 от КТ и законната лихва

 

ЗДДФЛ. Данъчно третиране на преведени парични суми в ЕСКРОУ сметки на служители    

 

ЗДДФЛ. Ред на облагане на възнаграждение на съдружник в ТД по граждански договор с друго ТД   

 

ЗДДФЛ. СИДДО. Статут на местно физическо лице на гражданин на Украйна с временна закрила

 

КСО. ЗДДФЛ. Относно възнаграждение на домоуправител и касиер при етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците

 

КТ. КСО. ЗДДФЛ. Относно минималните ставки на заплащане на шофьори при командироване в рамките на предоставянето на услуги

 

2021 г.


КСО. ЗДДФЛ. Помощи на личните лекари -  Covid-19

КСО. ЗДДФЛ. Осигуряване и облагане на собственик на ЕООД, получил възнаграждение за 2020 г. като годишен бонус м. декември

 

ЗДДФЛ. Дялове, предоставени на служители и последваща замяна на акции

ЗДДФЛ. Обезщетения по КТ при прекратяване на правотношения от швейцарско дружество

СИДДО. Доходи от трудово правоотношение с работодател в Дубай

ЗДДФЛ. Относно понятието „работна сила“ по смисъла на от § 1, т. 26 от ДР

ЗДДФЛ. Данъчно третиране на помощ по проект „Родители в заетост”

ЗТМТМ. КТ. КСО. ЗДДФЛ. Наемане на циркови артисти от трета държава за работа в страната

КСО. ЗДДФЛ. Трудов договор с чуждестранен работодател от ЕС

 

ЗСч. ЗДДФЛ. ЗДДС. Счетоводно и данъчно третиране на бонус, изплатен в криповалута, впоследствие продадена

 

2020 г.


Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ при изплащане на възнаграждения и обезщетения във връзка с действия на работодателите в извънредни ситуации

ЗДДФЛ. Обезщетение  по чл. 220, ал. 1 от КТ при дългосрочно командировани в чужбина местни лица

 

ЗДДФЛ. Трудов договор с чуждестранно лице за работа по интернет в България

 

ЗДДФЛ. Дефиниране на дадено лице като „морско лице“

 

ЗДДФЛ. Приспадане на удържан данък за доходи от положен труд в чужбина

ЗДДФЛ. Еднократно плащане при прекратяване на ТД на основание чл. 325, ал. 1 от КТ

Трудов договор с работодател извън ЕС - международно право, осигуровки, данъци

 

Договор по чл. 78, ал. 1 от ЗФВС с треньор – правоотношение, осигуровки, данъци

 

2019 г.

 

КТ. КСО. ЗДДФЛ. Назначаване на работник от друга държава – членка или трета страна, който няма да пребивава в България, за маркетингови услуги

СИДДО. ЗДДФЛ. Деклариране на доходи на български гражданин от ТД, придобити в България и Великобритания

СИДДО. ЗДДФЛ. Деклариране в България на доход от трудово правоотношение във Великобритания

СИДДО. ЗДДФЛ. Попълване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ при доход от трудов договор с източник Русия

СИДДО. ЗДДФЛ. Възнаграждение по ДУК на гражданин на Турция

ЗКПО. ЗДДФЛ. СИДДО. Третиране на доходи на френски гражданин по ТД и ДУК

ЗДДФЛ. СИДДО. Деклариране на доходи на моряк от ТД с компания от Кипър

ЗДДФЛ. Доходи от участие в борд на директорите в чуждестранни дружества, учредени в трета страна

ЗКПО. ЗДДФЛ. КТ. Съчетаване на командировка в чужбина с частно пътуване

Отменена от съда заповед за уволнение поради незаконосъобразност

 

ЗКПО. ЗДДФЛ. КТ. Командироване на работници и служители в страни от ЕС и в трети държави и годишен отпуск

ЗКПО. ЗДДФЛ. ЗТМТМ. Третиране на разходи за наемане служители от държави извън ЕС
 

ЗДДФЛ. СИДДО. Регламент (ЕО) № 883/2004 . Трудов договор с български гражданин за работа на разстояние в страна от ЕС

ЗДДФЛ. Ползване на данъчно облекчение за застраховки от чуждестранен собственик на ЕООД

ЗДДС. ЗКПО. ЗДДФЛ. КСО. Предоставяне на услуги на физически лица от територията на Турция

 

2018 г.

 

Командироване на служител на българско дружество в дружество от групата в Швейцария

Наемане на сръбски гражданин за онлайн услуги за български сайт

Третиране на бакшиши в заведение по реда на ЗДДС, ЗКПО, КСО и ЗДДФЛ

ЗДДФЛ. Облагане на доходи на чуждестранен управител

Третиране на карти Мултиспорт на придружител по реда на ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО и ЗДДС

Данъчна практика относно третиране на карти за спорт по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ 

Третиране на карти за пътуване за градския транспорт по реда на ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО и ЗДДС

ЗДДФЛ. Облагане на чуждестранно лице – управител и собственик на ЕООД

 

ЗДДФЛ. Доходи, получени по договор за управление и контрол на чужденец 

Разходи за незадължителна застраховка „Трудова злополука“ за част от персонала според ЗКПО, ЗДДФЛ и КСО

СИДДО. Облагане на доходи на служители на австрийска централа, изпратени в неин клон

Третиране на дейност, възникваща на основание договор за предоставяне на персонал от чуждестранно юридическо лице на българско дружество - КТ, ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ

 

Третиране по реда на ЗДДФЛ и ЗДДС на възнаграждение на съдружник, за създаване на авторско произведение

Осигуряване и облагане на доходи на румънски гражданин, съвместяващ работа по ДУК в Румъния и България

ЗДДФЛ. Командироване на работници в Белгия по чл. 121а от КТ

ЗДДФЛ. СИДДО. КСО. ЗДДС. Самоосигуряващо се лице, работещо по трудов договор в ОАЕ с местно дружество

ЗДДС. ЗКПО. ЗДДФЛ. Констатиране и на лично ползване на служебен автомобил по време на ревизия

2017 г.


Относно командироване по реда на чл. 121а от Кодекса на труда

Третиране по реда на КТ, КСО и ЗДДФЛ при организиране на строителство от физическо лице за лични нужди

ЗДДФЛ. Относно допълнително договорени суми при командироване по реда на чл. 121а от КТ

Командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

ЗДДФЛ. Облагане на чуждестранни сезонни работници от страни извън ЕС

 

2016 г.


Третиране на ползване на служебна лек автомобил от персонала (собствен или нает) по реда на ЗКПО, ЗДДФЛ и ЗДДС

Казус относно осигуряване и облагане на физическо лице, упражняващо трудова дейност в Германия

ЗДДФЛ. Относно третиране на доходи на български гражданин, полагащ труд в Испания

 

СИДДО. Относно деклариране на доходи от студентска бригада в САЩ

Ползване на леки коли след промените в ЗКПО от гледна точка на ЗКПО, ЗДДФЛ и ЗДДС
 

2015 г.

 

ЗДДФЛ. Относно обхвата на понятието „полагане на личен труд” в собственото дружество

ЗДДФЛ. Третиране на възнаграждение от чуждестранен работодател

Осигуряване и облагане на чуждестранни физически лица, полагащи труд извън България в полза на българско дружество

Третиране по ЗДДС и ЗДДФЛ на местно физическо лице, регистрирано по ЗДДС, за доходи от международни проекти в страната и чужбина

 

2014 г.


ЗДДФЛ. Третиране на услуга по предоставяне на персонал

 

2013 г.


Данъчно третиране на договорите за предоставяне на персонал от гледна точка на ЗДДФЛ и ЗКПО

Данъчно третиране на договорите за предоставяне на персонал от гледна точка на ЗДДФЛ и ЗКПО

Данъчно третиране на договорите за предоставяне на персонал от гледна точка на ЗДДФЛ и ЗКПО

 

Съдебна практика относно третиране на договорите за предоставяне на персонал за целите на ЗКПО и ЗДДФЛ

Практика на НАП при полагане на личен труд от страна на съдружник/собственик в ООД/ЕООД

 

2011 г.


Данъчно третиране по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ на разходите (извън тези за положен труд), извършвани от работодателя в полза на персонала

Данъчно третиране по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ на разходите (извън тези за положен труд), извършвани от работодателя в полза на персонала (продължение)

Данъчно третиране по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ на разходите (извън тези за положен труд), извършвани от работодателя в полза на персонала (продължение)

Данъчно третиране по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ на разходите (извън тези за положен труд), извършвани от работодателя в полза на персонала (продължение)

Данъчно третиране по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ на разходите (извън тези за положен труд), извършвани от работодателя в полза на персонала (продължение)

 

2010 г.


Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ на доходи на чуждестранно физическо лице при полагане на труд на територията на страната, в случай когато възнаграждението се изплаща от чуждестранен работодател

ЗДДФЛ. Данъчно третиране на възнаграждения на работници, изпратени от българско дружество за повече от 12 месеца в чужбина

Данъчна практика относно третиране на доход на чуждестранно физическо лице, наето от чуждестранно дружество, придобит на територията на България