06.02. Необлагаеми доходи по трудово правоотношение, вкл. възможни грешки (чл. 24, ал. 2)

2024 г.

 

ЗСч. ЗДДС. ЗКПО. ЗДДФЛ. КСО. Относно третиране на карти Мултиспорт за персонала за сметка на работодателя

 

ЗДДФЛ. Относно третиране на организирано хранене на служители и разходи за гости при работни срещи

 

ЗДДС. ЗКПО. ЗДДФЛ. Относно третиране на разходи за карти за градския транспорт на персонала за цялата градска мрежа

 

2023 г.

 

КТ. КСО. ЗДДФЛ. Относно понятията „добросъвестно“ и „технически грешки“ при изплатено в повече недължимо трудово възнаграждение и дължимост на осигуровки и данък

 

КТ. КСО. ЗДДФЛ. Относно разлики при командироване в страната на лице по трудов договор по КТ и по договор за управление и контрол

 

КТ. КСО. ЗДДФЛ. Относно минималните ставки на заплащане на шофьори при командироване в рамките на предоставянето на услуги

 

2022 г.

 

ЗДДФЛ. Третиране на обезщетение за ранно пенсиониране при лице по ДУК

 

ЗДДФЛ. Третиране на ваучери за храна по 200 лв. на месец при работа по трудов договор при двама работодатели


ЗДДФЛ. Относно извършени разходи за допълнително здравно осигуряване за непълнолетните деца на служители

 

КСО. ЗДДФЛ. Относно помощите за украинци по програма BG05M9OP001-6.006-0001 "Солидарност"

 

ЗДДФЛ. Възстановени суми на персонала за сметка на социалните разходи за закупени лекарства и прегледи

 

ЗДДС. ЗКПО. ЗДДФЛ. Относно предоставяне с цел профилактика на медицински изделия на персонала на компания, търгуваща с тях

 

КТ. КСО. ЗДДФЛ. Командировъчни пари на шофьори на камиони извън страната

 

КТ. КСО. ЗДДФЛ.  Относно предоставянето на безплатна храна по чл. 140 ал. 3 КТ

 

2021 г.


КСО. ЗДДФЛ. Трудов договор с чуждестранен работодател от ЕС

КСО. ЗДДФЛ. Доходи по трудово правоотношение за сезонна работа в България

ЗКПО. ЗДДФЛ. Разходи за пътуване и престой и възнаграждение по граждански договор със съдружник в чужбина

КТ. КСО. ЗДДФЛ. Относно наемането, осигуряването и облагането на непълнолетно лице - художник

 

2020 г.

 

КТ. ЗКПО. ЗДДФЛ. КСО. Третиране на консумативни разходи за работното място съгласно по чл. 107в, ал. 2, т. 5 от КТ

ЗДДФЛ. Обезщетение по чл. 222, ал. 4 от КТ при придобиване на по - ранно право на пенсия

ЗДДФЛ. Третиране на суми, изплатени на наследници при смърт на служител

ЗДДФЛ. Изплатена по извънсъдебно споразумение сума при прекратен ТД по КТ   

ЗДДФЛ. Формиране на определена база и облагане на чуждестранно лице по ДУК

ЗДДФЛ. Еднократно плащане при прекратяване на ТД на основание чл. 325, ал. 1 от КТ

 

2019 г.


ЗДДС. ЗДДФЛ. СИДДО. Командироване на работници в Австрия и Германия по чл. 121а от КТ

ЗКПО. ЗДДФЛ. КТ. Съчетаване на командировка в чужбина с частно пътуване

Отменена от съда заповед за уволнение поради незаконосъобразност

ЗКПО. ЗДДФЛ. КТ. Командироване на работници и служители в страни от ЕС и в трети държави и годишен отпуск

ЗДДФЛ. Помощ за осиновяване на дете за сметка на социалните разходи

 

2018 г.


Командироване на служител на българско дружество в дружество от групата в Швейцария

 

ЗДДФЛ. Полагане на личен труд от чуждестранно лице - собственик на ЕООД

Третиране на карти за пътуване за градския транспорт по реда на ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО и ЗДДС

Разходи по чл. 234 от КТ за семестриални такси според ЗКПО, ЗДДФЛ и КСО

Разходи за незадължителна застраховка „Трудова злополука“ за част от персонала според ЗКПО, ЗДДФЛ и КСО

ЗДДС. ЗКПО. ЗДДФЛ. Третиране на корпоративно мероприятие (тиймбилдинг)

 

2017 г.


Относно командироване по реда на чл. 121а от Кодекса на труда

 

ЗДДФЛ. Относно третиране на квартирни пари при командироване от страна от ЕС

Относно третиране на разходи в полза на персонала по реда на ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ и КСО

ЗДДФЛ. Относно допълнително договорени суми при командироване по реда на чл. 121а от КТ

Командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

ЗДДФЛ. Облагане на чуждестранни сезонни работници от страни извън ЕС

 

2016 г.


Третиране на ползване на служебна лек автомобил от персонала (собствен или нает) по реда на ЗКПО, ЗДДФЛ и ЗДДС

 

Казус относно третиране на разходи за командировки на персонала в чужбина

 

Ползване на леки коли след промените в ЗКПО от гледна точка на ЗКПО, ЗДДФЛ и ЗДДС

 

Относно заплащане на възнаграждение на управляващ съдружник за постигнати резултати в непарична форма

2015 г.


Относно данъчни аспекти от гледна точка на ЗКПО и ЗДДФЛ при командироване на работници по реда на чл. 121, ал. 3 от КТ (Дискусионно) (Командироването се ракламенитра от 30.12.2016 г. с въвеждането на разпоредбите на  чл. 121а от КТ.)

Осигуряване и облагане на чуждестранни физически лица, полагащи труд извън България в полза на българско дружество

 

2014 г.

 

Данъчна практика във връзка с третиране на застраховки “Живот“ по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ 

2013 г.


ЗДДФЛ. Третиране на разход за операция на лице от персонала

Данъчно третиране на разходите за командировки по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ

ЗДДФЛ. Определяне на размера на командировъчните пари на шофьор при международен превоз

2012 г.


ЗДДФЛ. Третиране на командировъчни пари при управление на автомобил от собственика на ЕООД
 

2011 г.

Данъчно третиране по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ на разходите (извън тези за положен труд), извършвани от работодателя в полза на персонала 

Данъчно третиране по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ на разходите (извън тези за положен труд), извършвани от работодателя в полза на персонала (продължение)

Данъчно третиране по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ на разходите (извън тези за положен труд), извършвани от работодателя в полза на персонала (продължение)

Данъчно третиране по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ на разходите (извън тези за положен труд), извършвани от работодателя в полза на персонала (продължение)

Данъчно третиране по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ на разходите (извън тези за положен труд), извършвани от работодателя в полза на персонала (продължение)

 

2010 г.


Данъчно третиране по реда на  ЗДДФЛ на обезщетения, дължими по Кодекса на труда,както и на лихвите върху тях, при събирането им по съдебен ред

Третиране на обезщетенията, дължими по Кодекса на труда по реда на ЗДДФЛ, КСО и ЗЗО