06.03. Авансово облагане (чл. 42)

2024 г.

 

ЗДДФЛ. Относно дължимост на авансов данък от работодател при получени акции съгласно програма от напуснал служител

 

2023 г.

 

ЗДДФЛ. Относно облагане и деклариране на доходи от чуждестранно лице, командировано в клон в България    

 

2022 г.

 

КТ. КСО. ЗДДФЛ. Относно работа от разстояние с работно място в чужбина

 

ЗДДФЛ. Румънски граждани, работещи по ТД в България и Румъния

 

Промените при ползване на данъчните облекчения за деца, реализирани с изменението на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

 

КСО. ЗДДФЛ. Относно възнаграждение на домоуправител и касиер при етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците

 

ЗДДФЛ. Авансово и годишно облагане при дългосрочно командирован персонал в Германия

 

2021 г. 

 

Относно облагане на доходи на починал служител, изплатен на наследниците след датата на смъртта

 

КСО. ЗДДФЛ. Осигуряване и облагане на собственик на ЕООД, получил възнаграждение за 2020 г. като годишен бонус м. декември

 

КСО. ЗДДФЛ. Дължимост на осигурителни вноски и авансов данък от дружество - професионален домоуправител, върху възнаграждение за услуга по почистване

 

2019 г.


ЗДДС. ЗДДФЛ. СИДДО. Командироване на работници в Австрия и Германия по чл. 121а от КТ

ЗДДФЛ. Възстановяване на авансов данък при отпаднало основание за удържането му

 

2017 г.


ЗДДФЛ. Относно авансово и годишно облагане на собственик на ЕООД, полагащ личен труд

Особености при авансовото облагане и годишното преизчисляване на данъка по реда на ЗДДФЛ при командироване по реда на чл. 121а от Кодекса на труда

 

2016 г.


ЗДДФЛ. Относно авансово облагане на съдружници в дружество за групова медицинска практика

Относно заплащане на възнаграждение на управляващ съдружник за постигнати резултати в непарична форма

 

2014 г.


Относно авансовото облагане по реда на ЗДДФЛ на възнагражденията на български местни лица, изпратени на работа в чужбина от български работодател

Данъчна практика относно третиране на възнаграждения на персонал, изпратен на работа в чужбина от българско предприятие

Съдебна практика относно третиране на възнаграждения на персонал, изпратен на работа в чужбина от българско предприятие

ЗДДФЛ. Авансово облагане на обезщетение, получено директно от съдия – изпълнител

2011 г.

 

Данъчна практика относно третиране на трансформиране на дължими възнаграждения на членовете на съвета на директорите в непарична вноска
 

2010 г.


ЗДДФЛ. Авансово облагане на лице, упражняващо свободна професия, което е и съдружник в търговско дружество

ЗДДФЛ. Авансово облагане на лице, съдружник в три дружества след 01. 01. 2010 г.

ЗДДФЛ. Документиране доход на съдружник при изплащане на възнаграждение от дружеството след 01. 01. 2010 г.

ЗДДФЛ. Съдружник, полагащ личен труд в дружество, получаващ годишното си възнаграждение накрая на годината

Разяснение на приходните органи относно авансово облагане на съдружници при еднократно изплащане през месец декември на договорените месечни възнаграждения за положен личен труд

Разяснение на приходните органи относно данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ на възстановени разходи на  работници и служители в трудови правоотношения, направени при  използване на собствена техника