07. Доходи от стопанска дейност като едноличен търговец (чл. 26 -28, 29а)

2023 г.

 

ЗДДФЛ. Относно помощи, получени от собственик на апартамент за гости за разселени лица от Украйна

 

ЗДДФЛ. Относно облагане на доходи от продажба на създадена от лицето фейсбук група

 

ЗДДС. ЗКПО. ЗДДФЛ. Относно имот ползван от ФЛ за настаняване на туристи и за живеене

 

ЗДДФЛ. Относно определяне на ДЗЛ и облагане при хотелиерска дейност в имот в режим СИО

 

ЗДДФЛ. Относно авансово облагане на доходи от наем в полза на ФЛ, осъществяващо дейност като търговец, без да е ЕТ

 

2022 г.

 

ЗДДФЛ. Продажба на три недвижими имота от лице, преместило се през годината извън България

 

ЗСч. ЗДДФЛ. ЗДДС. Относно дистрибуторски договор на физическо лице с фирма за директни продажби

 

КСО. ЗДДФЛ. Доходи от наем на три имота, два от които са търговски обекти на заличено ЕТ

 

ЗДДФЛ. Деклариране доходи на ЗС, облаган по реда на чл. 29а, дерегистриран през годината

 

ЗДДФЛ. Извършване на земеделска дейност при избор на облагане по чл. 29а при последващо прекратена регистрация като ЗС

 

Данъчна практика относно третиране по реда на ЗДДФЛ при продажба на електрическа енергия от фотоволтаична централа

 

КСО. ЗДДФЛ. Осъществяване на професионална дейност по ГД след прекъсване в рамките на годината на дейност като ЕТ

 

Данъчно третиране на доходите от предоставяне на услуги по клинични изпитвания

 

ЗДДФЛ. Доходи от рекламиране на продукти в интернет и предоставяне на промокод за закупуването им

 

ЗДДС. ЗДДФЛ. Прехвърляне на активи на ЗП, прилагащ чл. 29, ал. 1, т. 1 на ЗДДФЛ на ООД, в което е съдружник

 

2021 г.


КСО. ЗДДФЛ. Продажба на 10 апартамента от сграда и отдаване на имоти под наем

ЗДДФЛ. Прилагане на чл. 29а, ал. 2, т. 2 от ЗДДФЛ при отрицателен финансов резултат

 

2020 г.

 

ЗДДФЛ. Прилагане на чл. 27 от ЗДДФЛ, от физическо лице, облагано като търговец без да е ЕТ

ЗДДФЛ. Доходи на физическо лице от настаняване на туристи чрез платформите Booking и Airbnb

ЗДДФЛ. Възможност за третиране на доходи от наем като търговска дейност

ЗДДС. ЗДДФЛ. КСО. Доходи чрез собствен интернет сайт по договор за реклама с Гугъл

ЗДДФЛ. Услуги със земеделска техника, извършвани от регистриран земеделски стопанин

 

2019 г.


ЗДДФЛ. Облагане на вещо лице - оценител с регистрирано ЕТ

ЗДДФЛ. Опрощаване на неизплатени ренти от регистриран земеделски стопанин

ЗДДФЛ. Право на ползване на данъчни преференции за доходи, придобити от наследник на ЕТ

ЗДДФЛ. КСО. Продажба на движимо имущество от физическо лице

ЗДДФЛ. Продажба на земеделска земя

Особености при данъчното третиране на субсидиите и другите подпомагания, придобити от физически лица във връзка с извършвана от тях земеделска дейност

 

Третиране на доходи от недвижимо имущество при договор за наем или хотелиерска дейност на местно физическо лице от гледна точка на ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗМДТ, КСО и ЗЗО 

Наследяване на предприятие на ЕТ и ЗП, прилагащ чл. 29а от ЗДДФЛ

 

2018 г.


Третиране по реда на КСО, ЗЗО и ЗДДФЛ на продажба на електрическа енергия от физическо лице

ЗДДФЛ. Ползване на личен автомобил на собственика на ЕТ във връзка с дейността

Кога регистриране земеделски производител има право да се облага по реда на чл. 29а от ЗДДФЛ? (дискусионно)

ЗДДФЛ. Предоставяне на стаи за настаняване чрез платформите Booking и Airbnb

Наредба № Н-18/2006 г. ЗДДФЛ. ЗМДТ. Документиране и третиране на доходи от даване на къща под наем от физическо лице

ТЗ. ЗДДС. ЗДДФЛ. Прехвърляне на предприятие на ЕТ

ЗДДФЛ. Облагане на доходи от настаняване през booking и airbnb, при регистрация по ЗДДС по чл. 97а

Наследяване на предприятие на ЕТ (Данъчна практика)

2017 г.


ЗДДФЛ. Относно формиране на данъчна загуба на ЕТ

 

ЗДДФЛ. Относно заличаване на ЕТ, притежаващ дял в ЕООД

ЗДДФЛ. Относно продажба на дял придобит чрез апортна вноска в ЕООД

Относно третиране на доходи от платформа за търговия - Amazon от гледна точка на ЗДДФЛ, ЗДДС и КСО

Относно третиране по реда на ЗДДФЛ, ЗДДС и КСО на доходи от продажби на физическо лице чрез куриерски фирми

ЗДДФЛ. Отписване на земя, притежавана от другия съпруг, заприходена от земеделски стопанин, прилагащ чл. 29а от ЗДДФЛ

 

Третиране по реда ЗДДС, ЗДДФЛ, Наредба № Н-18 и КСО на продажба на ръчно изработени изделия от физическо лице по Интернет

 

Облагане и осигуряване на физическо лице с регистрация като ЕТ по Булстат и регистрация като ЗП с ЕГН

 

2016 г.

 

Данъчна практика по реда на ЗДДФЛ относно продажбата на недвижими имоти от местни физически лица

Съдебна практика относно третиране на доходи от продажба на недвижими имоти от местни физически лица по реда на ЗДДФЛ


СИДДО. Относно доходи от наем от къща за гости в Гърция

ЕТ и личното ползване фирмени активи след промените в ЗКПО (Няма промяна в дискутираната практиката – ЕТ не може да ползва данъкът върху разходите в натура за активи, ползвани частично и за негово лично потребление. Може да го ползва само по отношение на активи, ползвани частично за лични нужди на персонала му.)

ЗДДФЛ. Относно ползване на чл. 189б от ЗКПО от лица прилагащи чл. 29а от ЗДДФЛ

ЗДДФЛ. Относно финансиране на дейност на ЕТ за магазин и он-лайн магазин

 

2014  г.


ЗДДФЛ. Продажба на земеделски земи от ЗП - физическо лице, нерегистрирано по ТЗ

ЗДДФЛ. Относно прилагане на чл. 27 от ЗДДФЛ и при регистрирани земеделски производители

2012 г.


Практика на НАП относно връзката между годишния облагаем  доход по чл. 26 от ЗДДФЛ и осигурителния доход на ЕТ 

2011 г.


ЗДДФЛ. Задължения на комисионер – физическо лице при изкупуванене на земеделска продукция