13.01.02. Доходи от дивиденти и ликвидационен дял от източник чужбина (чл. 38, ал. 1, т. 2, б. "б")

2022 г.

 

ЗДДФЛ. СИДДО. Дивидент, разпределен от руско дружество, в полза на руски гражданин - управител на негов клон в България

 

2021 г.


ЗДДФЛ. Доходи от дялове в американска компания

 

СИДДО. Прилагане на СИДДО с Белгия при доходи от дивиденти и ДУК

 

2019 г.


ЗДДФЛ. СИДДО. КСО. Третиране на доходи на английски пенсионер, постоянно живущ в България
 

2017 г.


ЗДДФЛ. Относно третиране на дивидент с източник чужбина

 

2016 г.

ЗДДФЛ. Относно дивиденти с източник чужбина (От 01.01.2017 г. процедурата на деклариране на дивидентите с източник чужбина  е променена. За дивидентите, придобити след 01. 01. 2017 г., е премахнато текущото самооблагане през тримесечието на придобиването им. Облагането ще става единствено годишно с подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ (Виж новата разпоредба на чл. 67, ал. 4 от ЗДДФЛ.)

ЗДДФЛ. Относно доходи от инвестиционен портфейл (От 01.01.2017 г. процедурата на деклариране на дивидентите с източник чужбина  е променена.)

 

2013 г.

ЗДДФЛ. Третиране на дивиденти с източник чужбина (От 01.01.2017 г. процедурата на деклариране на дивидентите с източник чужбина  е променена)

ЗДДФЛ. Третиране на дивиденти с източник чужбина (От 01.01.2017 г. процедурата на деклариране на дивидентите с източник чужбина  е променена.)