13.01.02. Доходи от дивиденти и ликвидационен дял от източник чужбина (чл. 38, ал. 1, т. 2, б. "б")

2023 г.

 

Данъчна практика по реда на ЗДДФЛ при предоставяне на финансови инструменти на служители на български дружества, принадлежащи към международни корпоративни групи

 

2022 г.

 

ЗДДФЛ. СИДДО. Дивидент, разпределен от руско дружество, в полза на руски гражданин - управител на негов клон в България

 

2021 г.


ЗДДФЛ. Доходи от дялове в американска компания

 

СИДДО. Прилагане на СИДДО с Белгия при доходи от дивиденти и ДУК

 

2019 г.


ЗДДФЛ. СИДДО. КСО. Третиране на доходи на английски пенсионер, постоянно живущ в България
 

2017 г.


ЗДДФЛ. Относно третиране на дивидент с източник чужбина

 

2016 г.

ЗДДФЛ. Относно дивиденти с източник чужбина (От 01.01.2017 г. процедурата на деклариране на дивидентите с източник чужбина  е променена. За дивидентите, придобити след 01. 01. 2017 г., е премахнато текущото самооблагане през тримесечието на придобиването им. Облагането ще става единствено годишно с подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ (Виж новата разпоредба на чл. 67, ал. 4 от ЗДДФЛ.)

ЗДДФЛ. Относно доходи от инвестиционен портфейл (От 01.01.2017 г. процедурата на деклариране на дивидентите с източник чужбина  е променена.)

 

2013 г.

ЗДДФЛ. Третиране на дивиденти с източник чужбина (От 01.01.2017 г. процедурата на деклариране на дивидентите с източник чужбина  е променена)

ЗДДФЛ. Третиране на дивиденти с източник чужбина (От 01.01.2017 г. процедурата на деклариране на дивидентите с източник чужбина  е променена.)