13.01.01. Доходи от дивиденти и ликвидационен дял от източник страната (чл. 38, ал. 1, т. 2, б. "а")

2023 г.

 

ЗДДФЛ. Относно облагане на дивиденти в полза на физическо лице - местно на Великобритания

 

2022 г.

 

ТЗ. Право на дивидент в ООД при непокрита загуба от минали години

 

ЗДДФЛ. СИДДО. Облагане на дивиденти, разпределени в полза на български гражданин, пребиваващ повече от 183 дни в Испания

 

ЗОПБ. Изплащане на дивиденти на съдружници

 

ЗСч. ЗКПО. ЗДДФЛ. Разпределяне на дивидент под формата на криптовалута

 

Дивидент, авансов дивидент и скрито разпределение - разлики и проблеми

 

2020 г.


ЗДДФЛ. Доходи от дивиденти, разпределени от договорен фонд

ЗКПО. ЗДДФЛ. Намаляване на капитала, увеличен за сметка на резерви и част от неразпределена печалба на дружеството 

ЗДДФЛ. Данъчно третиране при наследяване на дял

2017 г.

ЗДДФЛ. Относно третиране на дивидент в полза на ЧФЛ

Разпределяне на дивидент в ООД /ЕООД в полза на физически лица – възможност за узаконяване на личното потребление 

2016 г.


Казус относно разпределяне на дивидент под формата на активи

2015 г.


ЗДДФЛ. Относно дивидент, изплатен на лице от ЕС

Разпределяне на ликвидационния дял във връзка с напускане на съдружник под формата на активи

 

2014 г.


Данъчна практика относно разпределяне на печалбата под формата на дивидент, непропорционално на дяловото участие

ЗДДФЛ. Третиране на изплатен дял на наследници на починал съдружник - чужд гражданин
 

2013 г.


ЗДДФЛ. Деклариране на дивиденти, разпределени през декември 2012 г. (Срокът за внасяне на данъка върху дивидентите  е променен от 01.01.2013 г.)

Данъчна практика относно третиране на дивиденти, разпределени в полза на физически лица по реда на ЗДДФЛ 

 

Третиране на дивиденти, разпределяни от българското юридическо лице,
в полза на чуждестранно лице (физическо или юридическо), за което е приложимо СИДДО с България

 

2012 г.


ЗДДФЛ. Документиране на доходи, облагани с окончателен данък

Данъчна практика при разпределяне на дивиденти 

Съдебна практика при определяне на стойността на дял при прекратяване на членство в ООД
 

2011 г.


Данъчно третиране по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ на дивиденти, които не са под формата на парични плащания

Данъчно третиране при платеца на дохода на дивиденти, разпределени под формата на парични плащания, в полза на физически лица
 

2010 г.


Данъчно третиране на дивидентите, разпределени от местни юридически лица

ЗДДФЛ. Третиране на ликвидационен дял при ликвидация на дружество/кооперация

Прекратяване на членство в ООД по собствено желание - данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ